Start Mullem  
Mullem, ons uniek dorp aan het einde van de wereld …
"Wie Mullem voor de eerste keer binnenkomt en halt houdt aan de kerk kan zijn ogen nauwelijks geloven: hier is de 19de eeuw blijven stilstaan.
Hier is God nog niet voorbijgekomen, hier bevindt men zich, - zoals de inwoners van de streek het zelf graag zeggen -: "tenden de weireld".
Wapenschild Mullem

Mullem telt zo'n 672 inwoners.

Mullem, is een Vlaams schilderachtig dorp zoals men het zich niet zou durven voorstellen aan het begin van de 21ste eeuw: een kerk te midden van het kerkhof, een dorpsplein met het voormalig dorpsschooltje, een kasteel verscholen in een park, enkele prachtig goed bewaarde hoevetjes en verder de stilte, de rust, de natuur" (Barones Lily de Gerlache de Gomery)

Ligging


Grotere kaart weergeven

Patroonheilige
Sint-Hilarius. Als bisschop van Potiers was hij de kampioen voor de rechte leer tegen het Arianisme (een ketterij die leerde dat Christus niet aan God gelijk was).

Hij was de eerste Latijnse schrijver die de Griekse doctrine aan het Westerse Christendom bekend maakte. Hij was een bekeerling van het Neoplatonisme en werd tot bisschop gekozen in 353. Door de Keizer van Rome - Constantinus II - werd hij naar Phrygia verbannen, omdat hij de bijzonderste tegenstander van het Arianisme - Sint-Anathanasius de Grote - niet wilde veroordelen op het concilie van Béziers.

In Phrygia schreef hij "De Trinitate", dit is het eerste Latijnse werk over de Heilige drievuldigheid. In "Over de synoden" schreef hij de geschiedenis van het

Sint-Hilarius

Arianisme en drong erop aan dat de gelovigen zich zouden verzetten tegen diegenen die niet geloofden dat de Zoon gelijk was aan de Vader. Zijn beroep op Constantinus werd afgewezen en hij werd verbannen uit het Oosten.
Na zijn terugkeer naar Poitiers bleef hij het Arianisme bestrijden in Gallië.

Hij schreef een commentaar op de psalmen en een lyrisch boek. In 1851 werd hij tot kerkleraar uitgeroepen door Paus Pius IX. Zijn feestdag is op 14 Januari.

Een Romaanse dorpskerk te lande …
Kerk Mullem Mullem kent momenteel 672 inwoners (vroeger anno 877 kende Mullem er amper 470). De allereerste gegevens over het bestaan van een kerk in Mullem dateren van 877. Lodewijck II, koning van Frankrijk, stipuleert dat 8 hoeven van Huise naar de parochie Mullem moeten gaan. Het kerkgebouw (van de Noordfranse Romaanse school) is het kleinste model van de landelijke gebedshuizen met een eenvoudige beuk zonder pijlers en de toren (uit de 12de eeuw).

De kerk werd in 1616 gewijzigd, maar minder ingrijpend dan andere kerken omdat de parochie zo arm was en weinig aangroeide: een koor werd bijgebouwd, de vloer verlegd en een rouwkapel voor de familie Le Poivre werd bijgebouwd (noordelijke kapel). De toren stond bijna vrij aan de zuidelijke kant. De pijlers zijn van latere datum dan de rest van de kerk. Het optrekken van de zijgevels gebeurde in 1858. Dit was mogelijk door de steun van de staat.

Een volledige herstelling van de kerk vond plaats van 1979 tot 1982. Alles bijeen is het niet overdreven te zeggen dat de kerk van Mullem een gelukkige uitzondering is in het Vlaamse land, in die zin dat ze in tamelijk oorspronkelijke staat is bewaard gebleven.

Een bijzonder element is het dichtgemaakte doorgeefluikje waarlangs de pestlijders de communie ontvingen. Je ziet dit aan de linkerkant in de kerk achter het oorspronkelijk houten deurtje.

Contactadressen

Pastoor:
E.H. Joost De Boever, Sint-Jozefsplein 8b, 9700 Oudenaarde tel. 055 30 36 34 gsm 0478 68 31 34 mail

Contactpersoon:
Willy De Coussemaker  Vaddenhoek 64, 9700 Oudenaarde Tel: 09 384 17 84  GSM: 0495 14 09 20  mail

Kerkfabriek:
De kerkfabriek is belast met de zorg voor de materiële voorwaarden die de uitoefening van de eredienst mogelijk maken, alsook voor het onderhoud van het kerkgebouw en het beheer van de goederen en gelden die eigendom zijn van de kerkfabriek.
Het bestuur van de kerkfabriek wordt verzekerd door de leden van de kerkraad.
Voorzitter:
Willy De Coussemaker  Vaddenhoek 64, 9700 Oudenaarde Tel: 09 384 17 84  GSM: 0495 14 09 20  mail
Secretaris:  Elie Vanderbauwede  gsm 0475 76 03 76
Penningmeester: Marc Lamiroy Heuvel 4, 9700 Oudenaarde GSM 0474 25 52 84 mail
Leden:
Magda Vandeponseele  Rooigem 8,  9700 Oudenaarde Tel: 09 384 44 95  GSM: 0497 50 82 01  mail
Guy Vanden Daelen Mullemstraat 11, 9700 Oudenaarde Tel: 09 384 55 59 mail

Parochieploeg:
De pastorale zorg voor onze parochiegemeenschap wordt behartigd door de pastoor in samenwerking met de parochieploeg. Zij bepalen het beleid van de parochie inzake liturgie, verkondiging van het geloof, de opbouw van de gemeenschap en de dienst aan de wereld.
De pastoor:
De leden:
Magda Vandeponseele  Rooigem 8,  9700 Oudenaarde Tel: 09 384 44 95  GSM: 0497 50 82 01  mail
Lieva Hoste  Vaddenhoek 126,  9700 Oudenaarde Tel: 09 384 42 01  GSM: 0497 43 39 52  mail
Guy Van Den Daelen  Mullemstraat 11,  9700 Oudenaarde Tel: 09 384 55 59  mail

Misvieringen:
Zie overzicht >>>

De Heerlijkheid Mullem
De heren van Mullem hadden een vrij zeldzaam kenmerk: ze hingen van niemand af, strikt genomen zelfs niet van de graaf van Vlaanderen. Hun goed Mullem was immers een allodiurn, een vrij eigengoed. Dit betekent dat zij hun goed van niemand in leen gekregen hadden maar er steeds volle eigenaar van gebleven waren en er alle vormen van justitie en bestuur konden uitoefenen. In theorie konden ze dus een soort vrijstaatje oprichten. In praktijk waren allodia kleine gebieden die zowat verloren lagen te midden van de grote feodale heerlijkheden. De heren van Mullem waren zo slim nauw aan te sluiten bij de graaf van Vlaanderen en bekleedden aan het grafelijk hof hoge ambten, die strikt gescheiden bleven van hun goed te Mullem. Vanuit Mullem werd ook de parochie Huise gesticht.
De oudst gekende familie met de naam "van Mullem", behield haar vrije heerlijkheid naar verluidt tot 1326. Omstreeks die periode ging het goed, op een manier die men niet kent (huwelijk of verkoop?) over naar de familie Cabiliau waarvan leden al op dat ogenblik geadeld waren en die ondermeer burgemeesters van Oudenaarde gingen worden.
In 1617 kwam het goed door vererving naar de familie Le Poyvre en in 1873, opnieuw door erfenis, naar de familie Coloma. Met de Franse Revolutie verdwenen de heerlijke rechten. De bezittingen van de dorpsheer gingen door erfenis in 1816 naar de familie de Neve, in 1847 naar de familie Wargny en via de familie van Oost naar de familie de Gerlache de Gomery. Deze laatste wonen nog steeds op het neo-classistisch kasteel.
Kapelletjes
Beekstraat n° 15
Kapelletje Beekstraat nr 15
Mullemstraat n° 22, Sint-Jozef
Kapelletje Mullemstraat 22
Mullemstraat kruis bij kerk
Mullemstraat
Sint-Hilariuslindestraat
Kapelletje Sint-Hilariuslindestraat
Rooigem n° 4 - Heilig Hart
Kapelletje Rooigem
Deze kapel, gebouwd in 1945 en '46 op grond van de familie Van Oost, werd toegewijd aan het Heilig Hart als dank voor de goede afloop van de oorlog 1940-45. Tot 1990 bracht de sacramantsprocessie op Sacramentszondag (2 weken na Pinksteren en tevens Mullem-kleine kermis) en vroeger ook op O.-L.-Vrouw-Hemelvaart een bezoek aan de wijk, thans Rooigem. In 2000 kreeg de kapel een grondige onderhoudsbeurt door de omwonenden.
Vaddenhoek

"Kapel van de dode man", één van de drie mariakapelltejes opgericht als aandenken aan de slag bij Oudenaarde in 1708 (kapiteinskapel) gelegen in de Vaddenhoek

"Kapel van de dode man", één van de drie mariakapelltejes opgericht als aandenken aan de slag bij Oudenaarde in 1708 (kapiteinskapel) gelegen in de Vaddenhoek

Mullemstraat n° 22
Mullemstraat 22
Deel deze pagina