Start

“Wees gegroet Maria”  OLVr van Kerselare   Bedevaart  2006
Eucharistie vieren met Maria

Intredezang

Lieve Vrouwe van ons land P 49
Lieve Vrouwke ik kom niet om te bidden P 50

Welkom

Thuis komen bij Maria
Op bezoek, Maria  begroeten
In ontmoeting met Maria tot gesprek komen
Luisteren naar haar boodschap voor onze wereld
Haar “ja” op Gods  uitnodiging om beschikbaar te zijn voor Gods plannen  
Met Maria mee op tocht naar Elisabeth, dienstbaar aan de wereld
Wij mogen haar aanspreken “Wees gegroet”
Zij wijst ons naar Jezus die ons aanspreekt over Zijn en Onze Vader
Ons antwoord  is stille bewondering en dankbaarheid
Ons gebed is vraag naar Gods nabijheid zoals Jezus uitstraalde
Maria bewaarde alles in haar hart
Zij nodigt uit om Gods Boodschap in ons hart te bewaren
Maria gaat met ons mee 

Schuldbelijdenis

Maria, wij groeten U vanuit onze kleinheid, wij vragen Uw steun om ook onze fouten te bekennen en om god vergeving te vragen

Wij geloven in Uw barmhartige nabijheid, God,
Wij komen naar U toe  met onze onmacht
om barmhartig te zijn voor anderen

Heer ontferm U over ons

Jezus, Gij  nodigt ons uit tot dienstbaarheid,
zoals Maria naar Elisabeth ging
Wij zijn zo dikwijls op onszelf gericht 

Christus ontferm U over ons

God Uw Geest nodigt ons uit om ruimte te scheppen voor stil gebed 
Wij lopen wel eens verloren in de drukte van schijnwaarden
waarin wij onszelf zoeken 

Heer ontferm u over ons

Moge God ons met een warm hart tegemoet komen, ons vergeving  schenken en ons uitzicht geven op eeuwig leven .

Openingsgebed

God, wij komen als pelgrims even tot rust hier boven op de berg
Een eenvoudig welkom van Maria, geeft ons vertrouwen en geborgenheid
Onze groet aan Maria is uitdrukking van ons geloof dat zij met ons begaan is
Haar bemiddeling geeft licht en kracht op onze vragen
Langs haar vertrouwen wij ons aan U toe God, die onze Vader zijt.
Amen

Eerste Lezing

Exodus 8 - 10
Ontmoeting tussen God en Mozes
Ons persoonlijk gebed is als de ontmoeting tussen God en Mozes. Het smeekgebed van Mozes wordt door God beantwoord

Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer.
Toen sprak hij “Och Heer, wees zo goed en trek met ons mee. Dit volk is wel halsstarrig, maar vergeef ons onze ongerechtigheden en zonden en beschouw ons al Uw eigen bezit.
Hij antwoordde: “Ik wil een verbond sluiten: voor heel Uw volk zal i k wonderen doen, zoals er nergens op aarde en bij geen enkel volk ooit zijn geschied.
Heel het volk waar u bij leeft zal zien hoe ontzagwekkend de werken zijn die Ik, de Heer voor u ga doen.
Onderhoud wat Ik u vandaag voorschrijf.
Dan zal Ik alle volkenvoor u verdrijven. 

Tussenzang

Iedere tijd opnieuw P 31

Tweede Lezing

Handelingen van de apostelen 2,44-47
De eerste kristengemeenschap in gebed verenigd
Gebed is de band van de jonge Christengemeenschap rond de verrezen Heer 

Allen die het geloof hadden aangenomen , bleven bijeen en bezaten alles gemeenschappelijk. Zij verkochten have en goed en verdeelden dat onder allen naar ieders behoefte.
Dagelijks gingen zijn trouw en eensgezind naar de tempel, braken bij iemand aan huis het brood, gebruikten samen hun maaltijden in blijdschap en eenvoud van hart, zij loofden God en stonden in de gunst  van heel het volk. De Heer breide hun kring uit, steeds meer mensen werden gered. 

Tussenzang

Wees gegroet Maria P 76

Evangelie

Bezoek van Maria aan Elisabeth          Lc 1, 39 - 55       
Maria vertrok met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda.
Zij ging het huis van Zacharias binnen en begroette Elisabeth.
Meteen toen Elisabeth de begroeting van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot.
Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest,
Zij schreeuwde het uit en riep:
“Gezegend zijt Gij onder de vrouwen
en gezegend is de vrucht van je schoot.
Waar heb ik het aan te danken
dat de moeder van mijn Heer naar mij komt?
Op het moment dat je groet mij in de oren klonk
Sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot,
Gelukkige vrouw, zij die gelooft!
Wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan.
Daarop zei Maria:
         Met heel mijn hart roem ik de Heer
         Met al mijn adem juich ik om God, mijn redder
Want Hij heeft omgezien naar Zijn nederige dienares
Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig
want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan
Heilig is Zijn naam
Barmhartig is Hij, iedere generatie weer
Voor wie Hem eerbiedigen
Hij heeft de kracht van Zijn arm getond
Wie zich verheven waanden, heeft Hij uiteen geslagen
Machthebbers heeft Hij van hun troon gehaald
Vernederden gaf Hij een hoge plaats
Hongerigen overlaadde Hij met het beste
Rijken heeft Hij met lege handen weggestuurd
Hij heeft het opgenomen voor Israël, Zijn knecht
Indachtig de barmhartigheid die Hij,
Zoals aan onze vaderen toegezegd,
Bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht, voor eeuwig

Homilie

Gebed is ontmoeting
God heeft ons iets te zeggen
Hij spreekt ons over zijn liefde voor het werk van zijn handen
Hij nodigt ons uit tot ontmoeting 

God roept Abraham
Zijn antwoord is beschikbaar zijn voor Gods plannen
God ontmoet Abraham
Abraham stelt zijn volle vertrouwen in Gods plannen    
Mozes gaat naar de verbondstent van God  
Hij is bemiddelaar tussen God en zijn  Volk
Gods antwoord op het smeekgebed van Mozes   is Zijn belofte van trouw
Iedere ontmoeting tussen God en zijn volk is woord en wederwoord (is gebed)

In de ontmoeting met Elisabeth horen wij de lofzang van Elisabeth “Wees gegroet – Gij zijt gezegend”
Het wederwoord van Maria is een gebed van dankbaarheid  tot God
Dank om genade, dank om Gods liefde aan kleine mensen gegeven.

Maria leert ons  hoe wij tot God  kunnen bidden in dankbaarheid en overgave
Heel haar leven is uitdrukking van toewijding aan God

Voorbeden

Maria wijst  ons de weg naar Gods nabijheid in ons leven Zij luistert met moederlijke aandacht als wij haar groeten in ons gebed
Zij wil voor ons bemiddelen bij Jezus haar goddelijke zoon.

In een groet aan Maria vragen wij dat zij ons het beeld van Jezus als teken van Gods betrokkenheid op ons leven, voor ogen houdt
Wees gegroet Maria

Met de blijvende trouw van Maria voor ogen bidden wij voor onze grote wereld, dat trouw  mensen met elkaar verbindt om samen een wereld van vrede te maken;
Wees gegroet Maria

Met de eenvoudige beschikbaarheid van Maria, willen wij mensen ontmoeten om samen de weg van dienstbaarheid te gaan
Wees gegroet Maria

Maria mocht menselijk leven doorgeven aan Jezus, zoon van God,
In haar moederlijke zorg gaf zij antwoord op Gods liefde.
Laat eerbied voor het leven onze zorg zijn om kinderen te beschermen
tegen alle gevaren.
Wees gegroet Maria

Maria geeft haar kind uit handen in volle vergtrouwen
dat God Hem een levenstaak geeft.
Opdat ons geloof en vertrouwen moge groeien als wij opkijken naar Jezus
Wees gegroet Maria

In Cana werd Maria middelares tussen Gods goedheid en menselijke onmacht
Laat onmacht nooit tot wanhoop leiden, maar moge Gods licht ons hoop en uitzicht geven in het duistere van onze wereld
Wees gegroet Maria

Toen Maria onder het Kruis van Jezus stond werd zij  moeder van allen die haar zoon  willen volgen. Wil draagkracht geven aan mensen om ook in het lijden Jezus te volgen over de grens van de tijd. Wees zieken en stevenden nabij met moederlijke zorg
Wees gegroet Maria

Als Gods Geest de vriendenkring van Jezus  tot getuigen bezielt zit Maria bij de bron van de beginnende Kerk
Laat Parochies en verenigingen een beeld zijn van verbondenheid om bezieling door te geven aan onze wereld.
Wees gegroet Maria

God, Uw aandacht gaat naar onze vragen die U door Maria worden aangeboden, wil onze beden beluisteren en reik ons het licht aan dat uitzicht geeft over alles heen. Dit vragen wij U  Door Christus onze Heer 

Offerande

Nu looft en prijst mijn ziel de Heer P34
Gebenedijd zijt gij P 41

Gebed over de gaven

God, waar gij ons wilt ontmoeten reikt gij ons Uw gaven aan.
Met brood en wijn als teken van ons dagelijks delen met elkaar
Sluiten wij ons aan bij het offer van Jezus Uw Zoon.
Leer ons, zoals Maria, uit handen te geven en ons aan U toe te vertrouwen
Dan mogen wij naar U opzien als bron van alle leven
In Christus onze Heer  

Prefatie          zie missaal

De Heer zal bij U zijn …………………………….De Heer zal U bewaren
Verheft Uw hart …………………….. ……………Wij zijn met ons hart bij de Heer
Brengen wij dank aan de Heer onze God….Hij is onze dankbaarheid waardig

Eucharistisch gebed
(zie missaal)

Onze Vader

Vredewens
God, die onze Vader zijt, Gij wilt ons telkens weer ontmoeten met Uw vrede
Met Maria zien wij op naar Uw vrede
Open ons hart om naar Uw vrede uit te zien
Maak ons met elkaar verbonden  om Uw liefde uit te dragen in onze wereld  

De Vrede van de Heer zij altijd met U
En met Uw Geest

Communie

Hoge Vrouwe in de hemel P 45
’t Klinkt zo zacht mij in d’oren P 73

Slotgebed

Heer, onze God, wij danken U in dit samenzijn rond Uw tafel,
Gij hebt Uw woord in ons gesprek gemengd

Wij mogen ons aan U toevertrouwen
Samen met Maria mogen wij U aanspreken in ons gebed
Ondersteun onze verbondenheid  met U en met elkaar
Geef ons Uw licht en toon ons de weg die wij samen mogen gaan
Onder de leiding van Jezus Uw zoon, onze Heer
Amen  

Zending en zegen

Moge Gods zegen U op uw tocht begeleiden,
Moge Maria u een spiegel voorhouden van trouw 
Wees voor elkaar als kinderen van Maria, dienstbare tochtgenoten.
Zegene U de Vader,  Zoon en Heilige Geest

Slotlied

Liefde gaf U duizend Namen P 48
Lofzang ter ere van OLVrouw van Kerselare P 54

Wees gegroet Maria

Maria, wij groeten U met genegenheid en bewondering,
want Gij biedt  ons, als moeder, echt geborgenheid,
in uw eenvoud en overgave zijt Gij zo bewonderenswaardig.

Maria, op onze tocht ontmoeten wij U met vreugde,
Gij verschijnt steeds weer op onze weg,
zelfs als wij  U zouden vergeten
verschijnt Gij met uw glimlach .

Maria, wij kijken graag naar U op,
Gij zijt voor ons zo rustgevend in de storm,
zo meevoelend in onze pijn,
Gij brengt vrede en rust in onze verwarring.

Maria, Gij aanvaardt ons als uw kinderen,
wil luisteren naar onze vragen over zoveel noden rondom ons
geef ons uw aandacht voor mensen naast ons
open ons hart en onze ogen om Gods antwoord te verstaan.

Maria, Gij zijt voor ons een zorgzame moeder,
bij U mogen wij steeds thuiskomen,
Gij hebt begrip en aandacht voor al onze vragen,
Wijs ons de levensweg om Uw zoon Jezus te volgen,
zoals Gij Hem hebt gevolgd.

Maria, wij danken U
omdat gij Jezus zo dichtbij ons leven hebt gebracht,
wij danken om uw “ja”woord, dat voor ons een poort naar God toe werd,
wij danken om uw trouw die voor ons een uitnodiging is,
uw leven zo dicht bij God is als een wenkend licht.

Maria , ook voor U was Jezus het Licht dat uitzicht brengt,
ook voor U was zijn leven bron van draagkracht,
breng onze beden over naar Jezus,
wees onze middelares .

 Amen