Commentaar bij het artikel over progressieven en Vaticanum I

 

Tertio

“enkele recente bijdragen in Tertio

 

Biografie van de auteurs

“Net zoals de leveranciers van deze bijdragen  hebben ook wij de woelige jaren zestig en zeventig meegemaakt tijdens onze studietijd.  Maar al vlug hebben wij van de protestbeweging van die tijd afstand genomen en zijn een andere weg ingeslagen. … De Traditie was voor ons normerend toen we in 1970 een jeugdkoor hebben opgericht om de vernieuwde liturgie ingang te doen vinden.”

 

website van de UvT

 

website van Communio

 

lezing van M. Gielis bij zijn ambtsjubileum

De ‘scholaleider’ over wie in deze lezing wordt gesproken, is Frans Van Looveren.

 

boekententoonstelling tgv. het ambtsjubileum van M. Gielis

 

Interpretatie van Vaticanum II

“We hebben onze interpretatie van het concilie te danken aan onze bisschop die deelgenomen heeft aan het concilie.”

 

artikel met een passage over Mgr. Daem en het concilie (later gepubliceerd in het nummer waarmee Communio op het einde van 2000 de twintigste eeuw afsloot: Balans van een millenium)

In 1966 gaf Mgr. Daem een voordracht over het concilie in het Sint-Jozefseminarie in Mechelen, waar Frans Van Looveren en Marcel Gielis toen studeerden.

 

cursus over Vaticanum II

 

Zie deze cursus ook voor de twee volgende punten!

 

Opvatting over T/traditie(s) en kerkelijk gezag

“… een ontwikkeling in continuďteit met de Traditie. Alles wat ingaat tegen die Traditie heeft – volkomen terecht – geen schijn van kans om ooit door het kerkelijk gezag aanvaard te worden.”

 

artikel over o.a. de opvatting van Yves Congar over T/traditie(s)

De essentie van wat Congar in zijn grote tweedelige studie over La Tradition et les traditions gezegd heeft, is overgenomen in de Catéchisme de l’Église Catholique (nr. 83).

 

artikel over de verhouding theologie – leergezag

 

Opvatting over het drievoudig ambt

“Volgens Mgr. Daem was de leer over het drievoudig ambt, de drievoudige taak van de Kerk, die vooral in de constitutie over de Kerk wordt uiteengezet, de kern van de conciliaire boodschap. Dit drievoudig ambt behelst: de verkondiging van het Woord Gods, de viering van de liturgie en de beleving van de liefde. Aan elk van deze ambten wordt door het concilie nog een aparte constitutie gewijd: resp. die over de Openbaring, over de H. Liturgie en over de verhouding van Kerk en wereld. Bisschop Daem wees erop dat er in een bepaalde zin prioriteit is van de eerste twee ambten tegenover het derde, omdat het hier gaat om de specifieke taken van de Kerk.”

 

artikel over ambten en machten

 

artikel over het diaconaat (gepubliceerd in een dubbelnummer van Communio over diaconie en diaconaat)

 

inleiding van een liber amicorum voor M. Gielis

 

Wat betreft een objectie die men zou kunnen maken op grond van 1 Kor. 13,1-13: zie het artikel over het diaconaat!

 

Kritiek op Küng

 

We viseren hier vooral zijn recente artikelen die o.a. in De Standaard verschenen zijn.

Wat betreft de verhouding van het christendom tot de andere godsdiensten moet een onderscheid gemaakt worden tussen wat in de theologische traditie, bv. bij Anthonius van Gils, burgerlijke en theologische tolerantie (of gelijkberechtiging van levensbeschouwingen) genoemd wordt: de eerste vorm van tolerantie is een zaak van de overheid en moet noodzakelijkerwijze gepraktiseerd worden; de tweede vorm moet vanuit katholiek standpunt volstrekt afgewezen worden. Traditioneel wordt ook gesteld dat men voor iedere persoon, wat zijn overtuiging ook weze, respect moet betonen.

Küng neigt ertoe in zijn interpretatie van het concilie de burgerlijke tolerantie ook op te leggen aan de Kerk en de paus en dit is onaanvaardbaar.

 

Tenslotte: cfr. / vgl.!

 

Via Iskander van M.E. Storme maakten we kennis met volgende interessante artikelen:

 

Traditie Kerk spreekt jongeren wel aan
19-03-2009 - Frank Meijneke - eindhovens dagblad

 

Anti-katholieke bloedhonden lusten paus rauw
22-03-2009 - Hoegin - In Flanders fields