Eindejuni 2013

Gods visitekaartje bevatte bij de aanvang de cryptische omschrijving 'IK BEN DIE IK BEN'. Maar die naam werd van meet af aan al aangevuld met de omschrijving ‘de God van Abraham, Isaak en Jakob’. De anomieme God zoekt contact met mensen en wie Hij is werd gaandeweg ook duidelijker, niet via een naam zoals die van de Egyptische goden, wel via titels, werkwoorden en adjectieven. Hij is Koning, Hij beschermt, Hij is de Almachtige.
Maar God wil beter gekend zijn en hoe kan Hij dat beter doen, dan door zelf mens te worden? Doorheen Jezus doet God de maximale inspanning om te openbaren wie Hij is. Door Jezus krijgt God een menselijk gezicht en wordt Hij ook concreet aanspreekbaar met een gewone naam.


mei 2013

Je mag niet tegen een misdadiger zeggen: 'Kom, zand er over! We sluiten de ogen voor wat gebeurd is en gaan samen een biertje drinken'. Neen, dat is slecht voor de persoon in kwestie en voor de maatschappij, en het is een kaakslag voor de slachtoffers en hun familie: misdrijven moeten worden erkend en ze schreeuwen om vergelding!

God zit met een probleem
, want gedrongen door de liefde, wil Hij de mens herstellen, met zich verenigen en laten delen in zijn overvloed, maar ook de hemelse rechtsorde eist vergelding. We zoeken uit hoe dat herstel bereikt kan worden. Wellicht niet door middel van goede wetten, maar hoe dan wel?


februari 2013

"Een x Een x Een = EEN" gaat uiteraard over de Drie-eenheid!
De stelling "God IS liefde" houdt in dat liefde behoort tot Gods wezen. Maar een "God-alleenstaande" kan geen liefde ZIJN. God moet dus wel bestaat uit meerdere onderscheiden personen, waartussen interactie mogelijk is. Want liefde vereist meer dan één persoon: een eerste die in vrijheid een aanbod doet en een tweede die het aanbod al of niet aanvaardt. Die personen zijn liefst niet identiek, want anders smelten ze wellicht samen, of spreken we van doublures, en zo'n relatie lijkt te saai voor een liefdesband…


januari 2013

'Paulus' nieuwjaarsbrief'
De erfenis van Paulus bevat geen nieuwjaarsbrieven, geschreven ter gelegenheid van Rosj Hasjana - het Joodse Nieuwjaar. Wel schrijft hij meermaals over de overgang van oud naar nieuw, maar dat slaat dan op de omslag van het oude naar het nieuwe leven. Paulus formuleert die omslag telkens weer op een andere wijze, maar - door het gebruik van antoniemen - altijd even scherp: dood en leven, duisternis en licht, boven en beneden, vijandschap en vriendschap, vuil en zuiver, aards en hemels… een reeks scherpe tegenstellingen!december 2012

'De verpakking en de inhoud'
We vertrekken bij Petrus die eerst woorden uitspreekt die door de Vader geïnspireerd zijn, om dan even later een spreekbuis te worden van de vijand. Dat voorval illustreert hoe een profeet er naast kan zitten en hoe hij dus getoetst moet worden. We gaan na hoe dat moet gebeuren.
Soms maakt de profeet zich kwaad en dat heeft voor- en nadelen. Nadeel is dat de luisteraar dan wellicht een egelhouding aanneemt. Voordeel is dat de woorden niet afglijden als water op een eend en dus een grotere impact hebben. Wie een boodschap van God moet doorgeven, besteed dus best niet enkel aandacht aan de inhoud, maar ook aan de verpakking!


Jezus zegent de kinderen
december 2012

Voor 'De moeder van alle zegen' moeten we terugkeren naar Genesis, waar God zijn eerste zegen uitspreekt over mens en dier. Hij wenst zijn schepping succes toe, maar maakt ook duidelijk dat deze zegen geen vaarwel is. Hij blijft aanwezig om de verdere groei te ondersteunen en in goede banen te leiden. Want de schepping is slechts het vertrekpunt, elders aangeduid met de letter alfa.


Paparazzi
november 2012

Ex-voetballer Johan Cruijff heeft het ons geleerd: Elk voordeel heb zijn nadeel. Een hoge positie hebben, kan een voordeel zijn, maar alle media-aandacht die daarmee gepaard gaat, maakt dat elke fout, groot of klein, genadeloos wordt afgestraft. In 'Elk voordeel heb zijn nadeel' lezen we dat bekend zijn bij God ook zijn nadelen heeft.


Als schapen onder de wolven

november 2012

De uitspraak van Jezus 'Ik stuur jullie erop uit als schapen onder wolven. Wees zo verstandig en oplettend als slangen, en zo oprecht en onschuldig als duiven' doet vragen rijzen.
Wie werd hier bedreigd? En wat bedoelt Jezus met de wolven? Verstandig zijn - wat betekent dat in concreto?
We gaan dieper op die vragen in 'Zo verstandig en oplettend als slangen!' Voor eenmaal doet de slang hier dienst als na te volgen voorbeeld!

Matthias Stom

november 2012

Jezus zei aan zijn discipelen dat ze altijd moeten blijven bidden, net zolang tot het antwoord komt.

Altijd blijven bidden, wat  moeten we ons daarbij voorstellen?
God wil een gesprek dat uitgaat van de totale mens, overeenkomstig het eerste gebod"Heb de Heer, uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht."

In het artikel "Een gebed dat God pleziert, heeft diepgang" leggen we uit hoe het gebed een verstandelijk pleidooi kan zijn, een smeekbede, een nachtwake… Maar ook hoe God het gesprek wil verrijken door ons te laten delen in zijn inzichten en emoties en door ons onderwerpen te geven die verder gaan dan ons eigen kleine wereldje.

De rechter en de weduwe
oktober 2012

Als er een God is, waarom antwoordt Hij dan niet? Waarom worden de woorden van Jezus "Bid en gij zult ontvangen"niet bewaarheid in ons leven? En waar was God toen het busongeval gebeurde? Als Hij almachtig is en liefdevol, waarom komt Hij dan niet tussenbeide?

Die vragen komen steeds weer terug wanneer de zaken grondig mislopen en meestal krijg je op die vragen zelfs geen begin van antwoord. Maar Jezus werd ook al geconfronteerd met moeilijke vragen en Hij licht een tipje van de sluier op via de parabel over de onrechtvaardige rechter en de weduwe.  Met "Waarom antwoordt God niet meteen?" is niet alles gezegd, maar we raken toch een flink eind op weg… we blijven niet op onze honger zitten!

over …
blinde drift
de doodsrivier
goede zeden
een hiërarchie in lichaamsdelen
een kweekvijver met veel algen
mensontleding
de naakte aap
pornografie
ruwbouw
schaamte
de sluier
taboes
tête-à-tête
veilig flirten

maart 2009

Wanneer het gesprek gaat over goede zedenen over porno, gaan sommigen erg kort door de bocht. Je hoort danuitspraken in de stijl van: "Er is toch niets mis met bloot!? We worden allemaal zo geboren!".Zo'n slogan klinkt wel goed: dat we allemaal bloot geboren worden, zal niemand ontkennen. Maar of daarmee de vraag in hoeverre een mens zichmag blootgeven en in hoeverre hij er ook goed aan doet, die andere in zijn naaktheid te bezichtigen, beantwoord is, is een andere zaak. Nader beschouwd wijst die uitspraak zelfs op het tegendeel, want het feit dat de mens als enige naakt of onbeschermd geboren wordt, terwijl die huid toch zeer kwetsbaar is, toont dat het argument geen steek houdt. Het menselijk lichaam vraagt om bescherming!


december 2008

Het gebeurt niet zo vaak dat God nog eens op een ondubbelzinnig positieve wijze in het nieuws komt. Met Ingrid Betancourt gebeurde dat. Op 2 juli 2008 toen het Colombiaanse leger haar en veertien andere gijzelaars bevrijdde... en ook nadien. Want Ingrid Betancourtlaat geen gelegenheid onbenut om over haar geloof te spreken. En ze doet dat met een minzaamheid en een authenticiteit die de toehoorder sprakeloos maakt.


mei 2008

"Ni dieu, ni maître"was de leuze waarmee Hugo Claus in zijn overlijdensbericht afscheid namvan deze wereld, nadat hij zelf het tijdstip van zijn vertrek had vastgelegd. De gevierde schrijver en zijn entourage, verdragen geen God die boven hen staat. Die leuze geeft dus weer, hoe heel wat autonome mensen denken.
In psalm 119 vinden we de tegenpool: een man die Gods wet beschrijft met een woordenschat die eerder in een lovesong thuishoort. Zijn relatie met de wet wordt beschreven in termen van liefhebben, genieten, vreugde, schoonheid... Allemaal woorden die niet thuishoren in een wetboek! Hoe komt iemand tot zo'n levenshouding?


januari 2008

"Er werd heel veel ballast toegevoegd..." dat is de conclusie wanneer je de christelijke religie vergelijkt met de originele boodschap.
We vertrekken van de kerstgedachte: God neemt de menselijke pasvorm aan. Hij komt niet als een Superman, maar Gods Geest verwekt een mensje op een unieke wijze. De Almachtige God kruipt in onze klederen, neemt de gestalte van een mens aan - beginnend in Maria's schoot en eindigend in een graf. De Zoon des Mensen kan meeleven met de mens! Hij weet hoeveel een broodje kost!
Maar die Mensenzoon blijft als een baby, onmondig liggend in de kribbe.Of Hij wordt onbereikbaar, ontzagwekkend en afstandelijk voorgesteld.En Maria wordt - tegen wil en dank - omgevormd tot een Beeld dat alle eigenschappen krijgt om Jezus te verdringen naar het achterplan... Wat moeten we nu - 150 jaar na Lourdes - denken van die heiligenverering?


november 2007

"Jakobs midlifecrisis"gaat over Jakob die worstelt met een anonieme "andere". Eigenlijk worstelt Jakob met zijn dubbelzinnig verleden en dus met zichzelf, met de medemens en met God.
Jakob behaalt een zwaar bevochtenoverwining op punten en begint gehandicapt doch gezegend aan zijn tweede levenshelft. Hij draagt nu ook "Israël" als nieuwe naam - een naamsverandering die ons brengt bij Saul die "Paulus" wordt, en bij Jan Vermeire die kiest voor "Poverello" of voor de arme kleine man!


september 2007

"Waar haalt Jezus dat inzicht, die wijsheid, de kracht vandaan? En hoe komt het dat we telkens weer op hetjuiste tijdstip de juiste mensen ontmoeten? Alles past wonderwel in elkaar: elke dag lijkt wel een van bovenuit bestuurd wonder! En Hoe houdt Hij het vol? Wat is zijn geheim?"
De discipelen wisten natuurlijk wel dat de Vader de bron was, waaruit Jezus putte. Dat bleek uit alles wat hij vertelde en deed, en uit de authenticiteit van zijn gebed. Dat gebed was zo bijzonder en zo voedzaam en dat maakte hen nieuwsgierig. Daarom vroegen ze "Heer, leer ons bidden. Laat ons delen in uw geheim". En dan bidt Jezus het Onze Vader.Maar hetgeen Hij zegt, is niet eens zo nieuw. Er zijn geen spectaculaire openbaringen omtrent zijn verborgen leven in de vroege ochtend. Neen, er is geen mysterie, waarin de discipelen moeten worden ingewijd. Maar wat dan wel?


juli 2007

Via het "Onze Vader"wou Jezus illustreren hoe een gesprek met God kan verlopen. Maar gaandeweg is dit gebed gaan lijken op een mantra die eindeloos herhaald wordt - met woorden waarvan de betekenis ons ontgaan. En dat is nu net tegengesteld aan hoe Jezus het toen leerde. Wat als intiem gesprek bedoeld was, wordt een traditie of een ritueel met weinig inhoud.

Ombeter inzicht te krijgen in dit gebed, doen we nu aan woord- en zinsontleding. We ontdekken zo, wat schuil gaat achter een niet zo toegankelijk taalgebruik.


december 2006

Om het jaar af te sluiten vragen we ons afhoe we kunnen communiceren met Emmanuel - "God-met-ons" - en met de door Hem geopenbaarde Vader. We vangen aan met uitleg over de roeping van Paulus - de uitzondering die de regel bevestigt, want meestal spreekt God veel stiller. In een artikel met als titel "De behaaglijke stilte"lezen we daarna hoe we een immateriële God kunnen "horen" spreken, en welke basis- en randvoorwaarden hiertoe vervuld moeten zijn.


september 2006

In het vorig artikel vroegen we ons af waarom de Almachtige zo machteloos is, en niet tussenbeide komt in al dat geweld dat mensen elkaar aandoen. In Een getormenteerde ziel zien we een God die wél tussenbeide komt en die, wanneer Hij daartoe wordt uitgenodigd, de getraumatiseerde mens herstelt. We waarschuwen voor introspectie en leggen uit hoe God de verloren zoon ontvangt en zijn emotionele wonden heelt.

De uitleg wordt geïllustreerd met een schilderij van Benjamin West. "Het verdrag met de Indianen" toont hoe William Penn vanuit zijn geloofsovertuiging een vredelievende weg bewandelde.


augustus 2006

De Holocaust was en is voor velen de aanzet voor een geloofscrisis. Als God bestaat, als Hij almachtig en goed is, waarom laat Hij dit dan allemaal toe?De vraag naar Gods betrokkenheid bij het lijden is universeel en van alle tijden. Ze dringt zich op bij elke oorlog - in beide kampen - en bij elk diep menselijk lijden. Waarom die Holocaust? verhaalt een gesprek omtrent dit thema tussen een tiener en haar leraar. Het gesprek wordt geïllustreerd met een schilderij en een tekening die de ellende illustreren, daterend uit die oorlogsjaren. Je vindt ook een lezing van Simone Veil, die de concentratiekampen overleefde.


juli 2006

In antwoord op de vraag "Wie is de belangrijkste…?" dringt Jezus er op aan dat zijn discipelen zouden worden als kinderen. We vragen ons nu afwat dat mag beduiden. We ontlenen daartoe van Paul Ricoeur het concept de tweede naïviteit.
Wie kiest voor de tweede naïviteit heeft echt wel inzicht in de intriges van deze wereld. Maar hoewel hij het leven naar zijn hand kan zetten,verkiest hij zijn wapens neer te leggen en te worden als een kind. Dat is de grondhouding die Jezus aanbeveelt in de bergrede en in het Onze Vader. Wie zich kwetsbaar opstelt in de stijl van Jezus geeft wel veel uit handen, maar hij kan rekenen op de bijstand van een persoonlijke assistent – een PDA van een nieuwe generatie...juni 2006

In de vijftiende eeuw leefde een man die in de lage landen de Heilige Graal ontdekte! Dat gebeurde zonder zichaan te sluiten bij de Priorij van Sion, zonder steun van de Tempeliers,zonder tegenwerking van het Vaticaan, en zelfs zonder bloedvergieten!In de Priorij van Sint Agnietenberg vond hij het geheim van de bloedlijn van Jezus…
Die man zette zijn bevindingen op papier. Ooit was zijn boek, na de bijbel, het meest verspreide boek ter wereld! Had Dan Browndat eens gelezen! Het had hem en die miljoenen lezers het antwoordkunnen geven, waarnaar zo velen moeizaam zochten! Maar er is hoop: inde De Da Vinci Code (I) - De priorij van Sint Agnietenberg kan u het geheim ontdekken! In deel (II) - De (weggemoffelde?) evangeliën vindt u uitleg omtrent de (on-?)betrouwbaarheid van de ortodoxe en de apocriefe evangeliën.


februari 2006

Waarom geen duidelijke breuklijn? Met de woorden "Alle macht in de hemel en op de aarde is aan Mij gegeven" claimt Jezus na zijn opstanding de totale overwinning. Maar die uitspraak lijkt toch wel te botsen met de realiteit: Als in de kruisdood, het kwade overwonnen werd, als in de verrijzenis een nieuwsoortig leven werd geboren, als Jezus alle macht heeft… waarom is er dan zo weinig te zien van die overwinning? Waarom is er geen duidelijke breuklijn in de geschiedenis, voor en na de opstanding van Jezus? Waarom nog zoveel ellende? Waarom…
Het zou aanmatigend zijn het laatste woord te willen zeggen over zo'n fundamentele vragen. Laten we wat volgt veeleer beschouwen als het brainstormen over dit moeilijke onderwerp. Ter illustratie wordt Aslan opgevoerd, de leeuw uit de Kronieken van Narnia, van C.S. Lewis. Daarnaast ook het aangrijpende schilderij "Christus aan het kruis" van Eugène Delacroix.


september 2005

Dit keer onderzoeken we een oproep van Jezus om niet bezorgd te zijn.En zoals wel vaker het geval is, haalt Jezus daartoe argumenten aan, ontleend aan de natuur. De vogels en de bloemen zijn aan de beurt, omons te onderwijzen. Om ons ervan te overtuigen dat Vader zich verantwoordelijk voelt voor brood op de plank en voor de noodzakelijke garderobe. Ook Judas verschijnt even ten tonele. Een triest voorbeeld van hoe het niet moet – maar het versterkt slechts het pleidooi van Jezus. Want wie wil nu eindigen zoals Judas?


mei 2005

Hou je van de combinatie bijbel en kunst, neem dan eens een kijkje op de website Bijbel en Cultuur. Echt de moeite waard!

Bijbelteksten worden soms gebruikt als oneliners. In een korte commentaar wordt nagegaan of daar iets mis aan is.


april 2005

Troost bestaat niet!?is een uitspraak van Minister Johan Vande Lanotte, die de aanzet vormde voor een overdenking over troost. Als illustratie werd een schilderij toegevoegd van de Fransman Jean Fouquet en van de Oostenrijker Paul Troger, over dit thema.

Ook werd een korte commentaar toegevoegd over kunst en afgodsbeelden of idolen.


maart 2005
-

Wie commentaar zoekt bij een passage uit de bijbel, vindt via het scherm ZAPPEN nu een overzicht van alle teksten die in deze site worden aangehaald.


februari 2005

In de reeks "Een bijbelse arbeidsvisie?" wordt een derde hoofdstuk toegevoegd. "De wereld kent U niet"gaat over de toch soms lastige relatie tussen de christen en de cultuur die hem omringt. Een wereld die hij heel wat aan te bieden heeft, maar waarin onverschilligheid en zelfs vijandschap tegenover God, structureel is ingebakken. De christen moet dus in functie van zijn roeping en van de concrete omstandigheden, het evenwicht vinden tussen nabijheid en afstandelijkheid.
Hiernaast een foto van Dietrich Bonhoeffer- een Duitse predikant die afstand nam van de cultuur door zich openlijk te verzetten tegen het nazisme. Via deze link kom je bij een uittreksel uit "Verzet en Overgave" - een bundeling van brieven uit zijn gevangenschap.


januari 2005

"Het kwaad in al zijn vormen"kan vandaag rekenen op een toenemende belangstelling. En sommigen stellen daarbij duisternis voor als licht: kwaad wordt voor de toeschouwer een welkome verstrooiing. Hoog tijd dus om terug helder te gaan denken. En daarvoor gaan we opnieuw bij Hem te rade. We luisteren naar zijn duidelijk onderwijs over goed en kwaad. Onverbloemd, recht voor de raap, met als doel mens en mensheid te ontrukken aan het kwaad en voor eeuwig en altijd te omringen met ultieme zuivere goedheid.


november 2004

"Een bijbelse arbeidsvisie"is een studie over arbeid, toegelicht met een groot aantal teksten uit het Oude en het Nieuwe Testament. De eerste twee hoofdstukken van deze studie worden nu gepubliceerd. Hoofdstuk 1 luidt "een werkende God". Het wordt gevolgd door "In het zweet uws aanschijns...". Elk hoofstuk wordt geïllustreerd met etsen van vader en zoon Luyken, over allerlei beroepen.

Nieuw is ook een alfabetisch overzicht waarin je diverse thema's sneller terugvindt.


oktober 2004

In "De Heer is mijn Herder" vind je een korte commentaar op psalm 23, waarin David Jahweh voorstelt als zijn Herder. Voorts werden enkele fresco's uit de eerste eeuwen, waarin we Jezus herkennen als "De Goede Herder", toegevoegd.


september 2004

Het thema "visioenen" werd verder uitgediept in het artikel "Waarom is God zo karig met visioenen ?"

augustus 2004

Er werd een rondrit toegevoegd. Volg de wagen en je passeert voorbij alle gecommentarieerde illustraties.

augustus 2004


De website wordt verrijkt met "Een bijzondere godservaring". Een vrouw beschrijft hoe ze in een visoen Jezus ontmoet en zo eentrauma herbeleeft dat ze had als vijfjarig peuter. De ontmoeting luidt de start in van een diep en blijvend innerlijk genezingsproces. Een aangrijpend getuigenis!

Bekijk even de schilderijen en lees ook de uitleg over visioenen.

juni 2004


Deze maand was er niets nieuws onder de zon. Maar het tweede deel van "Waarom toch die bijbel? - In het begin was het Woord" liet, wat betreft de structuur, te wensen over en werd daarom herschreven.