www.esperanto-kortrijk.info

<<<Libroj_A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z 

Auteur Titel Annotatie Impressum Collatie Reeks / ISBN Sluitelwoorden

web_libroj_C_2011  Cabaj, Romauld Malsupra Silezio hieraŭ kaj hodiaŭ Romuald Cabaj ; Franciszek Ryszka ; Ignacy Rutkiewicz. trad. Jerzy Grum Wroclaw : Ossolineum, 1960. 127 p. / dokumento eo [16°]

Cachin, Marcel Laborista klaso kaj Socialismo Berland, L.& Vergnaud, L. trad.el franca. Paris : E.S.F.I.O., 1912. 19 p. / dokumento eo [8°]

Camacho [Cordón], Jorge La liturgio de l' foiro : (elementoj por ekzegezo) : kun suplemento [kontribuoj de i.a. Corsetti, Daŝgupto, Lindstedt kaj Piron]. Antwerpen : Progresema Esperanto- Forumo, 1999. (1. eld.) 45 p. : ilustr. / dokumento eo

Camargo, Joracy Dio rekompencu vin... : komedio en tri aktoj Peixoto, Sylvio trad.el portugala. Brazilio : Kultura kooperativo de Esperantistoj, 1959. (1. eld.en Esperanto) 172 p. : ilustr. / dokumento eo [12°]

Camescasse, Jacques La perobjekta edukado : artikolo aperinta en "sienca gazeto" pri la inicilo matematika La inicilo matematika kaj la perobjekta edukado. Paris : Hachette, 1913. 14 p. : ilustr. / dokumento eo [16°]

Cammen, P.J.A. vander- La Geedzeco : La Kristana Geedzeco de P.J.A. v.d. Cammen, Pr. Esperantigita de F-ino Truus Durenkamp. Sub lingva kontrolo de Frato Wigbertus van Zon.L.K. Heiloo, Nederlanda : Kinheim eldonejo, 1936. 78 p. / dokumento eo [18°] Esperanta Katolika Broŝuroj -serio ; 2
Camões, Luiz Vaz de- La Luzidoj =Os lusiadas. [antaŭparolo de Humphrey Tonkin, enkonduko de Geraldo Mattos]. trad.el portugala Leopoldo H. Knoedt Chapecó, Brazilio : eld. Fonto, 1980. (1. eld.) 464 p. : ilustr., mapo / dokumento eo [8°] Serio Oriento - Okcidento n°14
Camus, Albert La justuloj : en kvin aktoj
[s.l. : s.n.], 1977. 73 p. / dokumento eo [8°]

Cané, Mikelo [=Miguel] Junulejo : Remeroroj de Gimnaziano = Juvenilia ; Eĉeveria kaj La buĉejo. trad.el hispana Ergoto de Bonaero [Buenos Aires] : Argentina Esperanto Instituto, 1973. 128 p. / dokumento eo

Cankar, Ivan Servulrajto : poemo en ses kantoj : kun prologo kaj epologo laŭ la rakonto de Ivan Cankar. prilaboris Jakobo Stefanĉiĉ. Jugoslavio : Suda stelo, 1933. 67 p. / dokumento eo [12°]

Ĉapek, Karel Ĉemizo Ginz, Otto trad. [s.l. : s.n., s.j.]. * [el Ĉeĥoslovaka antologio]
Ĉapek, Karel Skizoj pri Nederlando : kun desegnaĵoj de l'aŭtoro trad.el Ĉeĥa G.J. Degenkamp. trad.reviziis laŭ la originalo E. Faulhaber. Amsterdam: Libroservo F.L.E., [proks. 1960]. 95 p. : ilustr. / dokumento eo

Ĉapek, Karel Rakontoj el la unua poŝo ; rakontoj el la dua poŝo [trad. Jozef Vondrouŝek. bildoj Milan Labaŝta]. Praha: Ĉeĥa Esperanto-Asocio, 1981. 285 p. : ilustr. / dokumento eo [8°]

Ĉapek, Karel Libro de apokrifoj Vondrouŝek, Jozef trad.el Ĉeĥa. Praha : Dilia, 1970. 105 p. / dokumento eo [Paco : Literatura Aldono ; 1969]
Ĉapek, Karel Apokrifoj Vondrouŝek, Jozef trad. Praha : Ĉeĥa Esper.Asocio, 1979. *

Ĉapek, Karel La blanka malsano : triakta dramo en 14 bildoj Kilian, Th. Trad. Olomouc : Moraviaj Esperanto Pioniroj, 1938. 100 p. / dokumento eo

Ĉapek, Karel Milito kontraŭ salamandroj La libro aperas okaze de la 67-a SAT -kongreso 1997 en Stráznice (CZ). Vondrouŝek, Jozef esperantigis el la Ĉe^ha. Dobřichovice ; Praha : Kava-Pech ; Ĉeĥa Esperanto asocio, 1994. 197 p. / dokumento eo ISBN 80-85853-01-9
Ĉapek-Chod, K[arel] M[atêj] Noveloj tradukis [el Ĉeĥa] kaj eldonis Moraviaj Esperanto Pioniroj. Olomouc : Moraviaj Esperanto Pioniroj, 1934. 85p. / dokumento eo

Ĉapek-Chod, K[arel] M[atêj] Ĉefgergento Lemaninsky
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el ^Ce^hoslovaka antologio]
Caporali, Lina Terni mallongaj priskriboj S.Vito de Tagliamento : A.Paolet, 1923. 8 p. / dokumento eo

Cappellari, Pilade Lecionoj de tipostenografio : = Lezioni di tipostenografia Eltiraĵo el la revuo "L' Esperanto" ; 1915, 3. S.Vito de Tagliamento : A.Paolet, 1915. 30 p. / dokumento eo-it [8°] Kolekto de la Revuo "L' Esperanto"
Caprile, Maurizio Blinda ermito : poemkolekto =Bruciato dal sole ; Un chiostro di nuvole ; Una fionda di vita. Nervi, Mauro trad.el itala. Pisa : Edistudio, 1979. (1.eld) 60 p. / dokumento eo [8°] ISBN 88-7036-004-0
Caraça , Bento de Jesus Galileo Galilei : scienca kaj morala valoroj de lia verko Freitas, Manuel de- trad.el portugala. Porto : Portugala eld. Rondo, 1948. 62 p. / dokumento eo [12°]

Caragala, I.L. Du lotbiletoj Firu, P. ; Pragano, S. trad. [s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo [el Rumana bonhumoro : en elektitaj rakontoj]
Caragiale, J.B. El la taglibro de malnova sufloro Moriariu, Tiberio trad.el rumana. [s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo [el Bukedo]
Carlén, Erik Svensk Esperanto-grammatik
Malmö: Esperantoförl., 1962. 94 p. : tabelo / dokumento eo-sv [12°]

Carles, A[lphonse] Kurludo de toroj
Paris : Liberairie de l' Espéranto, 1909. 50 p. / dokumento eo [12°]

Carlevaro, Tazio Eseo pri Ido
La Chaux-de-Fonds : Kultura Centro Esperantista, 1976. (1.eld.) * / dokumento eo Kultura Centro Esperantista Studoj ; 5
Carlevaro, Tazio Esperanta antologio en Idolinguo
Chiasso : Dubois, 1977. 55 p. / dokumento eo, ido [4°]

Carlevaro, Tazio Socio psikologio kaj grupodinamiko de la Esperanto movado
La Chaux-de-Fonds: Kultura Centro Esperantista, 1977. 35 p. : grafikaĵoj / dokumento eo Kultura Centro Esperantista Studoj ; 7
Carlevaro, Tazio <red.> Einführung in die interlinguistik : = Enkonduko en la interlingvistikon red. T. Carlevaro ; G. Lobin. Alsbach : Leuchtturm-Verl., 1979. 263 p. / dokumento eo-de Entnationalisierte Wissenschaft ; 2 ISBN 3-88064-073-4
Carlson, Magda <trad.> Sveda poemaro trad.: Magda Carlsson. Stockholm : Eldona Societo
Esperanto, [1954].
112 p. / dokumento eo [12°]

Carnegie, Andrew Por arbitracio kun antaŭparolo de d' Estournelles de Constant. trad.el la franca W.W. Padfield ; H Maresquelle. Paris : Presa Esperantista Societo -Societo "Pacifisto" , 1907. 48 p. / dokumento eo [12°] Libraro Pacifsma ; 8
Carolfi, M[odesto Eugenio] Mallonga biografio de S. Francisko el Asizo : Ĉiela patrono de l' katolikaj esperantistoj kaj pacifistoj
S.Vito al Tagliamanto : A.Paolet, 1923. 63 p. / dokumento eo [16°]

Carolfi, Modesto Eugenio Preĝareto
S.Vito al Tagliamanto : Paolet, 1949. (3. eld ampleksigita) 69 p. / dokumento eo [32°]

Carolfi, Modesto Eugenio Preĝareto okaze de la VII jarcento de la morto de S. Antono el Padovo, kun aldono de aliaj preĝoj. trad. Pizzi, F. S.Vito al Tagliamanto : Paolet, 1931. (2. eld.) 47 p. / dokumento eo [32°]

Carolfi, Modesto Eugenio La Padova Lilio : mallonga biografio de Sankta Antono el Padovo kun antaŭparolo de A.C. kaj aldona ĉapitro de F. Pizzi pri "Si quaeris miracula". S.Vito al Tagliamanto : Paolet, 1926. 116 p. : ilustr. / dokumento eo [16°]

Carolfi, Modesto Eugenio La reformanto : popola biografio de S. Francisko el Assisi kun antaŭparolo de F. Pizzi. S.Vito al Tagliamanto : Paolet, 1927. (2. eld.) 87 p. : ilustr. / dokumento eo [16°]

Carolfi, Modesto Eugenio Katolika preĝlibro
Graz : Paulus-eld., [1922]. 160 p. / dokumento eo [32°]

Carolis, Stefano de- Tra la franciskana urbo Assisi : ilustrita gvidlibreto
S.Vito al Tagliamanto : Paolet, 1923. 35 p. : ilustr. / dokumento eo [16°]

Cart, Th[éophile] Vortoj de profesoro Th. Cart ; Pri la deveno de l' arta muziko ; Socia demando ; Pri fideleco kaj reformoj ; Pri natura evoluado ; Pri la Lingva Komitato ; Pri la scienca lingvo al la pacaj kunlaborantoj-dediĉitaj de S. Grenkamp kaj R. de Lajar. Jaslo : eld. "Esperantista Voĉo", 1927. 140 p. : ilustr. / dokumento eo

Cart, Th[éophile] Esperanto : notions élémentaires et exercices de conversation par Th. Cart et E. Robert Paris : Presa Esperantista Societo ; Robert, [s.j.]. (6. eld.) 52 p. / dokumento eo-fr [12°] Kolekto de Lingvo Internacia
Cart, Th[éophile] Corrige des exercices de l' Esperanto en dix leçons par Th. Cart et M. Procureur Paris : Hachette, 1906. (5. eld. Reviziita) 24 p. / dokumento eo-fr

Cart, Th[éophile] Een uurtje Esperanto door Prof. Théophille Cart. voor nederland bewerkt : Homulle, R.H., Oud-Secretaris en stichter van de eerste Amsterdamsche Esperantisten. Vereeniging Utrecht : Honig, 1908. 24 p. / dokumento nl [20cm]

Cart, Th[éophile] L' Esperanto en dix leçons : (cours du Touring-Club de France) par Th. Cart et M. Pagnier. Paris : Esper.Centra Librejo, 1937. (16. eld.) 74 p. / dokumento eo-fr [18cm]

Cart, Th[éophile] L' Esperanto en dix leçons : (cours du Touring-Club de France) par Th. Cart et M. Pagnier. Paris : Esper.Centra Librejo, 1929. [8.éd.] 74 p. / dokumento eo-fr Esperanto Kolekto de la Revuo
Cart, Th[éophile] L' Esperanto en dix leçons : (cours du Touring-Club de France) par Th. Cart et M. Pagnier. Paris : Esper.Centra Librejo, [s.j.]. (15a eld.) 74 p. / dokumento eo-fr [18cm]

Cart, Th[éophile] L' Esperanto en dix leçons : (cours du Touring-Club de France) par Th. Cart et M. Pagnier. Paris : Esper.Centra Librejo, 1927. (13. eld.) 74 p. / dokumento eo-fr [18cm]

Cart, Th[éophile] Instruado de Esperanto per bildaro :=L' instruction de l' Esperanto par l' image
Paris : Presa Esperantista Societo, [1907]. 17 p. : ilustr. / dokumento eo Kolekto de Lingvo Internacia
Cart, Th[éophile] L' Esperanto en dix leçons : (cours du Touring-Club de France) edition spéciale por la Belgique. par Th. Cart et M. Pagnier. Paris ; Antwepen : Esper.Centra Librejo ; Belga Esperanto Instituto, 1937 ; 1938. (16. eld.) 74 p. / dokumento eo-fr [18cm]

Cart, Th[éophile] Une heure d' Esperanto : conférence dialoguée Th. Cart Paris : Presa Esperantista Societo, 1905. 23 p. : ilustr. / dokumento eo-fr [18cm]

Cart, Th[éophile] Esperanto : lernolibro por Bulgaroj par Th. Cart et M. Pagnier. [s.l.] : La stelo Bulgario, 1903. 32 p. / dokumento **-** [18°] Kolekto Esperanta aprobita de Do Zamenhof ; 4
Cart, Th[éophile] Une heure d' Esperanto : conférence dialoguée Th. Cart Paris : Presa Esperantista Societo, 1907. (2.éd.) 23 p. : ilustr. / dokumento eo-fr [18cm]

Cart, Th[éophile] Vocabulaire français-Esperanto : publié avec des notions de grammaire et un vocabulaire abrégé Esperanto-français par Th. Cart, M. Merckens et P. Berthelot. Paris : Hachette, 1903. XII, 252 p. / dokumento eo-fr [18°] Kolekto Esperanta aprobita de Do Zamenhof ; 4
Cart, Th[éophile] Vocabulaire français-Esperanto : publié avec des notions de
grammaire et un vocabulaire abrégé Esperanto-français
par Th. Cart, M. Merckens et P. Berthelot. Paris : Hachette, 1905. (3.éd.) XII, 252 p. / dokumento eo-fr [18°] Kolekto Esperanta aprobita de Do Zamenhof ; 4
Cart, Th[éophile] Pri landnomoj : la sistemo de Dro Zamenhof
Jaslo : eld. "Esperantista Voĉo", 1927. 16 p. / dokumento eo [18°] Kolekto de la Akademio
Cart, Th[éophile] L' Esperanto par la fablo
[s.l. : s.n., s.j]. *

Cart, Th[éophile] L' Esperanto en dix leçons : (cours du Touring-Club de France) par Th. Cart et M. Pagnier. Paris : Hachette, 1909. (10. eld.) 74 p. / dokumento eo-fr [18cm]

Cart, Th[éophile] L' Esperanto en dix leçons : (cours du Touring-Club de France) par Th. Cart et M. Pagnier. Paris : Hachette, 1904. (1. eld.) * / dokumento eo-fr

Cart, Th[éophile] L' Esperanto en dix leçons : (cours du Touring-Club de France) par Th. Cart et M. Pagnier. Paris : Esper.Centra Librejo, 1921. 74 p. / dokumento eo-fr [18cm]

Cart, Th[éophile] L' Esperanto en dix leçons : (cours du Touring-Club de France) par Th. Cart et M. Pagnier. Paris ; Atwerpen : Esper.Centra Librejo ; Belga Esperanto-Instituto, 1929. (14. eld.) 74 p. / dokumento eo-fr Esperanto Kolekto de la Revuo
Cart, Th[éophile] Petit vocabulaire français-Esperanto composé par Th. Cart ; Boitel. [s.l. : s.n., s.j.]. 24 p. / dokumento eo-fr

Cart, Th[éophile] Vocabulaire français-Esperanto : publié avec des notions de grammaire et un vocabulaire abrégé Esperanto-français par Th. Cart, M. Merckens et P. Berthelot. Paris : Hachette, 1907. (5.éd.) XII, 252 p. / dokumento eo-fr [18°] Kolekto Esperanta aprobita de Do Zamenhof ; 4
Cart, Th[éophile] L' Esperanto en dix leçons : (cours du Touring-Club de France) par Th. Cart et M. Pagnier. Paris : Hachette, 1906. (9. éd.) 74 p. ilustr. / dokumento eo-fr [16°] Kolekto Esperanta aprobita de Do Zamenhof ; 6
Cart, Th[éophile] Vocabulaire français-Esperanto par Th. Cart. Paris : Falconer, 1902 24 p. / dokumento eo-fr [12°]

Cart, Théo[phile] Vortaro de la oficialaj radikoj de Esperanto : laŭ "Universala vortaro" kaj la tri oficialaj aldonoj
Paris : Esperantista Centra Librejo,
[1922].
32 p. / dokumento eo Kolekto de la Akademio
Cart, Théophile Het Esperanto in tien lessen : door A.-J. Witteryck. naar het fransch van Th. Cart en M. Pagnier. en Verkaro de Witteryck. Steenbrugge : De Lusthof [Witteryck], 1929. (6. uitg.) 71 p. / dokumento nl-eo

Cart, Théophile Het Esperanto in tien lessen : door A.-J. Witteryck. naar het fransch van Th. Cart en M. Pagnier. en Verkaro de Witteryck. Steenbrugge : De Lusthof [Witteryck], 1929. (6. uitg.) 71 p. / dokumento nl-eo

Cart, Théophile Het Esperanto in tien lessen : door A.-J. Witteryck. naar het fransch van Th. Cart en M. Pagnier.
Steenbrugge : Witteryck, 1928. (5. Uitgave) 80 p. / dokumento nl-eo

Cart, Théophile Het Esperanto in tien lessen : door A-J Witteryck naar het fransch van Th. Cart en M. Pagnier. en Verkaro de Witteryck. Steenbrugge : De Lusthof [Witteryck], [s.j.] (nieuwe uitg.) 78 p. / dokumento nl-eo

Cart, Théophile Het Esperanto in tien lessen : door A.-J. Witteryck. naar het fransch van Th. Cart en M. Pagnier.
Steenbrugge : Witteryck, 1902. (1. eld.) 80 p. / dokumento nl-eo Kolekto Esperanta aprobita de Do Zamenhof
Cart, Théophile Het Esperanto in tien lessen : door A.-J. Witteryck. naar het fransch van Th. Cart en M. Pagnier.
Steenbrugge : Witteryck, 1929. (6. Uitgave) 80 p. / dokumento nl-eo

Cart, Théophile Het Esperanto in tien lessen : door A.-J. Witteryck. naar het fransch van Th. Cart en M. Pagnier.
Steenbrugge-bij-Brugge : De Lusthof, 1923 [1921]. (3. uitg.*) 80 p. / dokumento nl-eo

Cart, Théophile Het Esperanto in tien lessen : door A.-J. Witteryck. naar het fransch van Th. Cart en M. Pagnier.
Steenbrugge-bij-Brugge : De Lusthof, 1912. (3. uitg.) 80 p. / dokumento nl-eo

Cart, Théophile Het Esperanto in tien lessen : door A.-J. Witteryck. naar het fransch van Th. Cart en M. Pagnier.
Steenbrugge-bij-Brugge : De Lusthof, 1923 [1921]. (3. uitg.*) 80 p. / dokumento nl-eo

Cart, Théophile Het Esperanto in tien lessen : door A.-J. Witteryck. naar het fransch van Th. Cart en M. Pagnier.
Steenbrugge : Witteryck, [s.j.]. (2. eld.) 80 p. / dokumento nl-eo

Cart, Théophile Vollständiges Lehrbuch der Esperanto-Sprache : mit Uebungen, Syntax und Proben aus Poesie und Prosa nach Cart bearb. und erweitert von J. Borel. Berlin : Möller & Borel, 1910. 127 p. / dokumento de-eo Kolekto Esperanta Aprobita de Do Zamenhof
Cart, Théophile Unua oficiala aldono al Universala vortaro : Esperantista dokumentaro [13a kajero] direktoro kaj raportinto: Th. Cart. Paris : Esperantista Centra Oficejo, 1909. 31 p. / dokumento eo Esperantista Dokumentaro ; 13
Cart, Théophile Het Esperanto in tien lessen : door A.-J. Witteryck. naar het fransch van Th. Cart en M. Pagnier.
Steenbrugge : Witteryck, 1933. 80 p. / dokumento nl-eo

Carter, Charles F. Pri sentemo por ĉies situacio Boulton, Majorie trad. [Maidstone] : Kvakera Esperantista Societo, [1972]. . 48 p. / dokumento eo [12°] Swarthmore-Prelego ; 1971
ĈARTO DE LA UNUIĜINTAJ NACIOJ La Ĉarto de la Unuiĝintaj Nacioj
Usono : Of. Publika Inform.,1979. *

ĈARTO DE UNUIĜINTAJ NACIOJ KAJ STATUTO Ĉarto de Unuiĝintaj Nacioj kaj statuto de la Internacia Kortumo trad. Harry, Ralf ; Lapenna, Ivo ; Svane, Eskil. Rotterdam : Universala Esperanto- Asocio, 1970. 93 p. / dokumento eo Serio Dokumentoj de Internacia Kunlaboro ; 1
ĈARTO DE UNUIĜINTAJ NACIOJ KAJ STATUTO Ĉarto de Unuiĝintaj Nacioj kaj statuto de la Internacia Kortumo
New York, NY: Unuiĝintaj Nacioj, Oficejo de Publika Informado, 1979. 34 p. / dokumento eo

Caseo, Mikaelo [=Cases Martin, Miguel] Mistera krimo : amuza unuakta komedieto aranĝis al Esperanto Mikaelo Cases. Barcelona: [Cases], 1910. 37 p. / dokumento eo [12°]

Caspers, W. Leerboek der wereldtaal IDO
Overschie, Nederlando : Uitg.Zonnewende, [proks.1918]. 54 p. / dokumento ido-nl [12°]

Castelao, [Alfonso Rodriguez] Viveroj =Retrincos. Ligno-gravuroj de la galega artisto Carlos Maside. trad.el galega Ferdinado de Diego. Santiago de Compostela: Universitato, Filologia Fakultato, 1983. 41 p. : ilustr. / dokumento eo [8°] ISBN 84-300-9126-2
Castro, Almerindo Martins de- La turmentego de la memmortigintoj : (iliaj nepriskribeblaj suferoj) : laufaktoj kaj rakontoj kompil.de Almerindo Martins de Castro. [antaŭparolo de T. Nakamura].trad.el portugala Benedicto Siva laù la 4-a eldono. Rio de Janeiro, Brazilio : Fed. Espirita Brasileira, [1970]. 158 p. / dokumento eo [16°]

Castro, Alves [=Alves, Antonio de Castro] Elektitaj poemoj [prezento de Carlos Domingues, antaŭparolo de Pedro Calmon trad. L.H. Knoedt]. Rio de Janeiro : Universitato de Bahia, 1959.
.
184 p. : ilustr. / dokumento eo [8°]

Castro, Fidel La historio absolvos min eld.: Niurka Escalante. Trad.: Asociación Cubana de Esperanto. Habana : Martí, 1984. 62 p. / dokumento eo Eldonaĵoj en Fremdaj Lingvoj
Català, Victor [=Albert i Paradis, Caterina] Soleco : romano antaŭparolo de Josep Miracle. ilustr. de Alexandre Coll. trad.el kataluna J. Ventura i Freixas. Barcelona : Talleres Gráficos Hostench, 1967. 289 p. : ilustr. / dokumento eo [22cm]

Catalany, Myriam [=Barrére-Affre, Marie] Klari : romano Robert, Emil trad.el franca. Paris : Espero Katoliko, 1926. 136 p. / dokumento eo [18°]

Catchpool, T. Corder La Kvakreismo : (mallonga skizo pri la historio kaj kredoj de la Religia Societo de Amikoj, populare nomataj "Kvakeroj") T. Corder Catchpool. London : Friends’ Council for International Service, [ca. 1920]. 14 p. / dokumento eo [16°]

Catling, John La Eŭropa Komunumo : mallonga skizo pri evoluo, laboro kaj perspektivoj
[s.l. : s.n., s.j]. 23 p. / dokumento eo [8°]

Cavali, A Petit vovabulaire Français-Esperanto liste éablie pour ESPERANTO-95 par C. Cavalié, 1988. [s.l. : s.n., 1988]. 16 p. / dokumento eo-fr

Cavanagh, B[ernard] N. Elektrolitoj
Liège : Someraj Universitataj Kursoj,
1974.
73 folioj / dokumento eo [4°] Someraj Universitataj Kursoj ; 1974 SUK-Kursotekstoj ; 18
Cavanagh, B[ernard] N. 12 minute lecture international language London : [s.n., s.j]. 9 p. / dokumento** [8°]

Cavanagh, Bernard [N.] A first foreign language for all mankind
London : British Esperanto Association, [proks. 1970]. 32 p. : ilustr., bibliogr. p. 32 / dokumento en [8°]

Ĉefeĉ, E. [=Höveler, Hebert F.] Ĉu internacia monunuo kaj pagilo estas efektivigebla, kaj kiamaniere povas utili la ĉekbanko Esperantista al ĝia enkonduko kaj ĝenerala akcepto E. Ĉefeĉ. London : Internacia Propagandejo Esperantista, [proks.1914]. 8 p. / dokumento eo

Ĉefeĉ, E. [=Höveler, Hebert F.] La elementoj kaj la vortfarado, gramatiko kaj sintakso en Esperanto : kun notoj pri la novlatinigo "Ido"
Paris : Warnier, [1911]. 64 p. / dokumento eo [16°]

ĈEĤOSLOVAKA ANTOLOGIO Ĉeĥoslovaka antologio red. O. Ginz kaj Stan. Kamaryt. Budapest : Literatura Mondo, 1935. 465 p. / dokumento eo AELA : 1935 ; 8
ĈEĤOSLOVAKAJ ESPERANTISTOJ SALUTAS La Ĉeĥoslovakaj Esperantistoj salutas la 51an U.K. En Budapesto 1966
[s.l. : s.n.], 1966. *

Ĉeĥov, Anton P[avloviĉ] Du rakontoj Kotzin, B. trad. Moskva : Librejo "Esperanto", 1911. 30 p. / dokumento eo [16°] Rusa biblioteko ; 2
Ĉeĥov, Anton Pavloviĉ Okazintaĵo
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el La Revuo]
Ĉeĥov, Anton Pavloviĉ Patro Kabe trad. [s.l.: s.n., s.j.]. * [el Internacia Krestomatio]
Ĉeĥov, Anton Pavloviĉ Mi volas dormi
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el Lingvo Internacia 1908]
Čeliauskas, Petras Litovio dum jarcentoj : ilustra historia skizo Pertas Čeliauskas redaktoro de Litova stelo, honora membro de UEA. Kaunas : Litova Esperanto -Asocio, 2002. 144 p. / dokumento eo ISBN 9986-10-110-7
Čeliauskas, Petras <komp.> Bibliografio de Litoviaj : esperanto eldonaĵoj (1890-2006)
[s.l.] : Litova Esperanto -Asocio, 2008. 31 p. /* ISBN 978-955-03-462-9
Ĉen Paj Ĉi Strata incidento Cicio Mar trad.el Ĉina. [s.l. : s.n., s.j.]. * [el Nova Tasko]
CENT HIMNOJ Cent himnoj Rosbach, Hans Amund trad. [s.l.] : Selano, 1966. 56 p. / dokumento eo

CENT TRIDEK TRI TAGOJ Cent tridek tri tagoj : historia skizo de hungarlanda proletara revolucio kompil. el elektitaj artikoloj de gvidantoj kaj aktivuloj de hungaria proletara revolucio. [resp. eld.: I. Kutas. Resp. red.: Z.Barna]. Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1979. 229 p. : multaj ilustr. / dokumento eo ISBN 963-571-033-X
CENTA DATREVENO DE LA NASKIĜO DE Centa datreveno de la naskiĝo de Vladimir Iljiĉ' Lenin : tezoj de Centra Komitato de Komunista Partio de Soveta Unio. Moskva : Internaciaj Ligoj de Sovetaj Esperantistoj, 1970. 39 p. / dokumento eo

CENTRA ESPERANTO-KURSO Centra Esperanto kurso : [26 lessen] Centra Esperanto Propaganda Commissie. Nijmegen : Centra Esperanto Propaganda Commissie, 1930.* 208 p. / dokumento eo

CENTRA ESPERANTO-KURSO Centra Esperanto-Kurso Centra Esperanto Propaganda Commissie. Nijmegen : Centra Esperanto Propaganda Commissie, [s.j.]. * / dokumento nl/eo

CENTRA KOOPERATIVA UNUIĜO Centra Kooperativa Unuiĝo : Bulgario
Sofija : Centra Kooperativa Unuiĝo, [proks. 1970]. [16] p. : multaj ilustr. / dokumento eo

CERAMIKAJ PRODUTEĴOJ EL Ceramikaj produkteĵoj el Ĉeĥoslovakio
[s.l. : s.n., s.j]. *

CERCLE BENELUX Cercle Benelux d'histoire de la pharmacie : = Kring voor de geschiedenis van de pharmacie in Benelux red. Dr.L.J. Vandewiele, Gent ; Dr.D.A. Wittop Koning, Amsterdam. [pri Oscar Van Schoor]. [sl : s.n., 1974]. 72 p. / dokumento fr-nl

Ĉernenko, K[onstantin] U[stinoviĉ] Perfektigo de la evoluinta socialismo kaj lukto por la paco sur la planedo : elpaŝoj kaj paroladoj marto - aprilo 1984 [red.: D. Perevalov ; A. ŜevĈenko. trad. L. Norikova ; V. AroloviĈ]. Moskva : eld. de Presagentejo Novosti, 1984. 61 p. / dokumento eo

CERTE TRIUMFOS LA POPOLO DE VJETNAMIO ! Certe triumfos la popolo de Vjetnamio ! Certe malvenkos la Usonaj agresantoj ! - [2a kajero]
Beijing : Fremdlingva eld., 1965. [72] p. multaj ilustr., mapskizo / dokumento eo

CERTE TRIUMFOS LA POPOLO DE VJETNAMIO ! Certe triumfos la popolo de Vjetnamio ! Certe malvenkos la Usonaj agresantoj ! - [5a kajero]
Beijing : Fremdlingva eld., 1967. [60] p. multaj ilustr./ dokumento eo

CERTE TRIUMFOS LA POPOLO DE VJETNAMIO ! Certe triumfos la popolo de Vjetnamio ! Certe malvenkos la Usonaj agresantoj ! - [3a kajero]
Beijing : Fremdlingva eld., 1966. [60] p. multaj ilustr./ dokumento eo

CERTE TRIUMFOS LA POPOLO DE VJETNAMIO ! Certe triumfos la popolo de Vjetnamio ! Certe malvenkos la Usonaj agresantoj ! - [4a kajero]
Beijing : Fremdlingva eld., 1966. [60] p. multaj ilustr./ dokumento eo

CERTE TRIUMFOS LA POPOLO DE VJETNAMIO ! Certe triumfos la popolo de Vjetnamio ! Certe malvenkos la Usonaj agresantoj ! - [1a kajero]
Beijing : Fremdlingva eld., 1965. [48] p multaj ilustr. / dokumento eo

CERTE TRIUMFOS LA POPOLO DE VJETNAMO Certe triumfos la popolo de Vjetnamio! Certe malvenkos la Usonaj agresantoj! : Elektitaj verkoj kreitaj de Ĉinaj artistoj subtene al la Vjetnama popolo batalanta kontrau la usonaj agresantoj
Beijing : Fremdlingva eld., 1966. 91 p. : multaj ilustr. / bilddokumento eo

CERTE TRIUMFOS LA POPOLO DE VJETNAMO Certe triumfos la popolo de Vjetnamio! Certe malvenkos la Usonaj agresantoj! : Elektitaj verkoj kreitaj de Ĉinaj artistoj subtene al la Vjetnama popolo batalanta kontrau la usonaj agresantoj
Beijing : Fremdlingva eld., 1966. 91 p. : multaj ilustr. / bilddokumento eo

Cervantes Saavedra, Miguel de- Du junaj fraŭlinoj ; Korneliino : du noveloj el la bonekzemplaj Mangada Rosenorn Julio trad. Madrid : Torrent, 1927. 70 p. / dokumento eo [12°] Hispana Esperanto-biblioteko
Cervantes Saavedra, Miguel de- La malprudenta scivolulo : 33a, 34a kaj 35a ĉapitroj de la verko "Don Kiĥoto" =El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Hernandez, Luis trad. el hispana. Valencia : Hernandez, 1955. 55 p. / dokumento eo [12°]

Cervantes Saavedra, Miguel de- Tri ĉapitroj el la hispana verko: La sprita junkro Don Kiĥoto de Manĉujo Miĥaelo de Cervantes Saavedra. Esperantigitaj de Carlo Bourlet, Vicente Inglada kaj Geo C. Law. Valencia : Grupo Esperantista Murcia, 1905. 22 p. / dokumento eo [18°]

Cervantes Saavedra, Miguel de- La inĝenia hidalgo Don Quijote de la Mancha =El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.Miguel de Cervantes Saavedra. el la hispana trad. Fernando de Diego. kun 20 gravuraĵoj de Gustave Doré Madrid : Eld. "Fundación de Esperanto", 1977. 820 p. : ilustr. / dokumento eo [8°] Esperanta Biblioteko Internacia ; 5
Cervantes Saavedra, Miguel de- Don Kiĥoto de la Manĉo en Barcelono : 5 ĉapitroj =El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pujulà y Vallès F trad. Berlin ; Dresden : Esperanto-Verl. Ellersiek & Borel, 1924. (2. eld.) 55 p. / dokumento eo [24°] Esperanta Biblioteko Internacia ; 5
ĈEVALIDO TRANSIRAS RIVERON Ĉevalido transiras riveron kompil. de Ming Yang. pentr. de Ĉen Yonggen. Beijing : Fremdlingva eld., 1976. [16] p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo

Chamisso [Adelbert von-] La mirinda historio de Petro Schlemihl =Peter Schlemihl wundersame geschichte. el la germana originalo trad. Eugen Wüster. Leipzig : Hirt, 1922. 82 p. / dokumento eo [16°] Internacia mondliteraturo ; 7
Chamroeun Sok Bun Esperanta - Kamboĝa vortaro Chamroeun Sok Bun ; Hok Sreang Hean. [Rotterdam] : Universala Esperanto-Asocio, 1976. 148 p. / dokumento eo-km

Chapman, H.S. The role of Esperanto : in the school curriculum
Anglujo : [s.n., s.j]. 7 p. / dokumento en [8°]

Charles, Hélène L' Espéranto langue universelle interlingvistino. [s.l.] : Paul Pasteur, 1977. *

Chateaubriand, [Francois-René de-] Aventuroj de l' lasta Abenceraĝo Deshays, R. trad. Paris : Presa Esperantista Societo, 1907. 47 p. / dokumento eo

Chaucer, Geoffrey La rakontoj de Canterbury : prologo Johnsson, W.B. trad. Glasgow : eld. Kardo, 1980. 12 p. / dokumento eo [8°]

Chaves, Sylla [Magalhaes] Animo prisma
Rio de Janeiro: Kultura Kooperativo de Esperantistoj, 1959. 112 p. / dokumento eo [8°]

Chaves, Sylla [Magalhaes] Lernu lernante : laŭpaĝa vortareto
[s.l. : s.n., s.j]. *

Chaves, Sylla [Magalhaes] Nova amiko inter ni : 1000-vorta legolibro por la lernado de Esperanto en ĉiuj niveloj, kun la teksto de la kanzonoj de la diskoj "Kantu kaj lernu" kaj aliaj taŭgaj legaĵoj
Rio de Janeiro : Brazila Esperanto-Ligo, 1980. (1. eld.) 84 p. : ilustr. + 1 disko*** / dokumento eo [8°]

Chaves, Sylla [Magalhaes] Por um mundo melhor : através da poesia e do Esperanto ; =Por pli bona mondo : tra poezio kaj Esperanto
Rio de Janeiro: Instituto pri Dokumentado, 1970. [1. ed.] 260 p. / dokumento eo-pt [8°]

Chaves, Sylla [Magalhaes] aŭdu kaj lernu
Rio de Janeiro: Liga Brasileira de
Esperanto, 1980.
136 p. / dokumento eo-***

Chavet, Gabriel Esperanto manuel : cours pratique et complet en 15 leçons par Gabriel Chavet et Georges Warnier. Paris : Librairie Centrale Espérantiste, 1922.* 166 p. / dokumento fr-eo

Chavet, Gabriel Esperanto manuel : cours pratique et complet en 15 leçons par Gabriel Chavet, Georges Warnier. Paris : Librairie Centrale Espérantiste, 1920. (9. eld.) 140 p. / dokumento eo-fr [16°]

Chavet, Gabriel Esperanto manuel : cours pratique et complet en 15 leçons par Gabriel Chavet, Georges Warnier. Paris : Librairie Centrale Espérantiste, 1935. (14. eld.) 140 p. / dokumento eo-fr

Chavet, Gabriel Pourquoi les postiers doivent apprendre l' Esperanto
Paris : Office Central Esperantiste, 1912. 47 p. : bibliogr. p. 47 / dokumento fr

Chavet, Gabriel Dictionnaire français-Esperanto : pratique et complet par Gabriel Chavet et Georges Warnier. Versailles : Librairie de l' Esperanto, 1912 (2. éd.) 278 p. / dokumento eo-fr

Chavet, Gabriel Esperanto manuel : cours pratique et complet en 15 leçons par Gabriel Chavet, Georges Warnier. Paris : Librairie Centrale Espérantiste, 1933. (**. eld.) 166 p. / dokumento eo-fr

Chavet, Gabriel Esperanto manuel : cours pratique et complet en 15 leçons par Gabriel Chavet, Georges Warnier. Paris : Librairie Centrale Espérantiste, 1913. (8. eld.) 140 p. / dokumento eo-fr [16°]

Chavet, Gabriel <trad.> Grasa Lingnajisto (grasso Legnajuolo) : Firenza novelo tradukis Gabriel Chavet. Paris :Presa Esperant. Societo, 1906. 22 p. / dokumento eo [12°] Kolekto de "Lingvo Internacia" ; 6
Chazan, S. Socialismo: ĝia ideologio kaj realigo
Warszawa : Ŝapiro, [1933]. 47 p. / dokumento eo [12°]

Ch'en, Hui-lien La nova vesto de la pupo [teksto de Chen Huilian kaj Tang Lufeng. bildoj de
Mao Yongkun kaj Yu Li].
Beijing : Fremdlingva eld., 1979. [16] p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo

Cheng, Limin Pitoreska Pekino verkita de Ĉeng Limin ; Ŝen Tau. trad. Zou Guohiang ; Hju Vanfen ; Lu Binŝeng. Beijing : Ĉina Esperanto- eld., 1984. 72 p. : multaj ilustr., mapo / dokumento eo

Cherpillod, André Espéranto ou Babel : faut choisir
Courgenard : Autoéd., 1995. 27 p. : bibliogr. p. 27 / dokumento fr ISBN 2-906134-29-5
Cherpillod, André NePIVaj vortoj : listo de 6800 vortoj ne troviĝantaj en la PIV ; el kiuj kelkaj povas esti utilaj
Courgenard : André Cherpillod, 1988. (2. eld.) 179 p. / dokumento eo ISBN 2-906134-05-8
Cherpillod, André Gaston Waringhien 1901-1991 : heroldo de la internacia lingvo ; = héraut de la langue internationale André Cherpillod. bibliogr. G. Waringhien p. 72-77. Courgenard : Autoéd., 2000. 79 p. : ilustr. / dokumento eo-fr ISBN 2-906134-49-X
Chesterton, Gilbert K[eith] La naiveco de pastro Brown =The innocence of Father Brown. Bean, Ceril trad. Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., 1937. 256 p. / dokumento eo [12°]

Chiang,Ch'eng-an Knabino Ginsengo =Jen-shen ku-niang ; kompil.kaj pentr. De Jiang Cheng'an kaj Wu Daisheng. Beijing : Ĉina Esperanto Eldonejo, 1983. (1. eld.) [20] folioj : ĉefe ilustr. / folioj eo

Childs-Mee, Audrej [C.E.] La geknaboj de Kastelo Gresijono
Rotterdam : Mondkomerca eld. Esperantista, 1981. 28 p. : multaj ilustr., muziknotoj / dokumento eo [16°]

Childs-Mee, Audrej [C.E.] Saluton! Esperanto autodidakte : internacia lernolibro de la internacia ilustraĵoj de Stano Markoviĉ Rotterdam : UEA , 1987. (4. eld.) 194, XL p. : multaj ilustr. / dokumento eo [8°] ISBN 92-9017-036-0
Childs-Mee, Audrej [C.E.] Saluton! Esperanto autodidakte : internacia lernolibro de la internacia
lingvo
ilustraĵoj de Stano Markoviĉ Antwerpen ; La Laguna : Stafeto, 1985. (3. eld.) 194, XL p. : multaj ilustr. / dokumento eo [8°] ISBN 90-6336-029-0
Childs-Mee, Audrej [C.E.] Saluton! Esperanto autodidakte : internacia lernolibro de la internacia [kasedo]
[s.l. : s.n., s.j.]. dokumento eo [kasedo]

CHINESISCHE AKROBATIK Chinesische Akrobatik : = Ĉinaj akrobataĵoj
Beijing : Verl. für Fremdsprachige Literatur, 1974. 106 p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo-de-es

Chiti-Batelli, Andrea Zamenhof, hodiaŭ Andrea Chiti-Batelli. [Esperantigis Umberto Broccatelli]. Rotterdam : Universala Esperanto -Asocio, 1999. 20 p. / dokumento eo Diskutkajeroj / Universala Esperanto-Asocio ; 3
Chiti-Batelli, Andrea Langue, Pouvoir, Hégémonie : Le problème de la communication dans l' Europe "1993"
Rome : [s.n.] 1991. 29 p. / dokumento fr

Chiti-Batelli, Andrea Europa della cultura e Europa delle lingue : prospettive per il nuovo secolo
Manduria [k.a.] : Laciata, 2000. 109 p. / dokumento it

Chiti-Batelli, Andrea Parlers minoritaires langue internationale : les langues dominées ne peut être défendues qu'en défendant avec elles les langues dominantes Communication au IV Congrès de la langue Galego-Portugaise en Galice -Hommage à Ferdinand de Saussure (Vigo, 1993) Rome : [s.n.] 1993. 43 p. / dokumento fr

Chiussi, Italo Je la Flanko de la Profeto : originale
Antverpo : Tk., [1978]. (1. eld.) 362 p. : ilustr. / dokumento eo Serio oriento - okcidento ; 12 ISBN 90-6336-003-7
Choe, Taesok <trad.> La Fundamenta Instruo de Ŭonbulismo : korea-Esperanta = Ĝongĝon. [trad. kaj paĝaranĝis Choe Taesok] Iksan : Ŭonbulismo, 1998. 164 p. : ilustr. / dokumento ko-eo ISBN 89-86065-02-9
Chomsky, Noam Lingvo kaj Menso =Language and mind, third edition. Noam Chomsky, Masaĉuseca instituto de teknologio. Tradukita de Edmund Grimley Evans sub aŭspicioj de UEA en oficialaj rilatoj kun Unesko. Rotterdam : Universala Esperanto -Asocio, 2010. 188 p. / dokumento eo Serio “Scienca Penso” ; 2 ISBN 978-92-9017-114-0
Chou, Shu-ĵen Benopeta ofero adapt. laù la samtitola novelo de Lusin. pentr. de
Jonghiang, Hongjen kaj Jau Kiau.
Beijing : Fremdlingva eld., 1978. [59] folioj : ĉefe ilustr. / dokumento eo

Chou, Yao Ĉinio marŝas en insekta mondo verkita de Io Chou. Beijing : eld. Ĉina Perspektivo, 1986. (1. eld.) 98 p. : ilustr., mapoj, bibliogr. / dokumento eo

Chrdle, Petr <red.> La stato kaj estonteco de la internacia lingvo Esperanto : [prelegkolekto de la unua simpozio de la Akademio de Esperanto, kiu okazis en Prago 1994-07-07/14] red.: Petr Chrdle. Praha : Kava-Pech, 1995. 190 p. / dokumento eo ISBN 80-85853-08-6
Christaller, Helene Noveletoj el la Nigra Arbaro
Berlin [k.a.] : Ellersiek & Borel, 1923. (2. eld.) 47 p. / dokumento eo Esperanta Biblioteko Internacia ; 25
Christaller, P[aul Gottfried] Esperanto : die Grammatik von Dr. Samenhof mit Erklärungen =La gramatiko de Dro Zamenhof kun komentaro
Stuttgart : Violet, 1921. 73 p. / dokumento eo-de Deutsch-Esperanto-Bücherei ; 6
Christaller, P[aul Gottfried] Deutsch-Esperanto Wörterbuch
Berlin : Möller & Borel, [1910]. XXVI, 516 p. / dokumento eo-de

Christaller, P[aul Gottfried] Esperanto, 50 ausgewählte Handelsbriefe : =50 modelaj leteroj pri komerca korespondado von P. Christaller. Stuttgart : Violet, 1927. 32 p. / dokumento eo-de [16°] Violets Schulhefte der Handelskorrespondenz ; 9
Christaller, P[aul Gottfried] Die Verbreitung der Esperantosprache von P. Christaller. Leipzig : Esperanto -Propaganda Instituto, 1911. 4 p. / dokumento de Flugschrift ; 1
Christaller, Paul Gottfried <trad.> Solvo de la problemo de lingvo internacia : Die Lösung des Weltsprachen-Problems Esperantotext von ***. mit dt.Übers. von Christaller. Berlin : Möller & Borel, [1904] 125p. / dokumento eo-de [16°] Kolekto Esperanta aprobita de d-ro Zamenhof
Christensen, Nils La fingro de la diablo : rakonto de malnova Hamar
Oslo : Eldonejo Esper., 1957. 29 p. / dokumento eo [16°]

Christie, Agatha Murdo en la orienta ekspreso tradukita el la angla lingvo de Etulo Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., [proks. 1936]. 183 p. / dokumento eo [16°] La "Epoko" Libro-Klubo ; 1
Christoffel, G. Lernolibro de la natura Stenografio Gabelberger alfarita al Esperanto de G. Christoffel. Wolfenbüttel : Heckner, 1907. 49 p. / dokumento eo [8°]

Christoffersen, Rigmor Else kaj Bo [desegn. Thora Lund. trad. Gudrun Riisberg]. [Aabyhöj] : Dansk Esperanto-Forl., [1974]. 40 p. : ilustr. / dokumento eo [8°] [Literatura serio por geknaboj ; 3] ISBN 87-85020-79-6
Christophe, Emile Estu radiesteza serĉisto ! Delaire, Pierre trad. Paris ; Orléans : Esperantista Centra
Librejo ; Esperanto-Oficejo, 1938. (1. eld.)
214 p. : ilustr. / dokumento eo [16°] Radiestezaj Studoj ; 1
Chun -Chan, Yeh [=Moléon, Francisco Javier] Montara vilaĝo [enkonduko de Humprey tonkin. trad el angla William Auld]. sub aùspicioj de U.E.A en konsultaj rilatoj kun Unesko Beijing : Ĉina Esperanto-eld., 1984. (1. eld.) 264 p. / dokumento eo [8°] Serio oriento - okcidento ; 21
Chung, Chih-ch'eng Norman Bethune en Ĉinio kompil. de Ĝong Ĝiĉeng. ilustr. de Hju Ĵongĉu, Hju Jong, Gu Liantang kaj Vang Jiŝeng. Beijing : Fremdlingva eld., 1975. 113 p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo

Chung, Hwan-Gun Nova mondo : prova ideo por principoj por homa vivo kaj paco Chung Hwan-gun. trad. de Ma Young-tae Seoul : Hwang Myong-sub , 1995. (2. eld) 68 p. / dokumento eo ISBN 89-85005-13-8
Chung, Hwan-Gun Nova mondo : principoj por homa vivo kaj paco : [memore al la 79a UK en Seulo] Chung Hwan-gun. trad. de Ma Young-tae Seoul : Hwang Myong-sub, 1994. 68 p. / dokumento eo ISBN 89-85005-13-8
Ciborowski, A[dolf] Varsovio rekonstruita [Adolf Ciborowski; Stanislaw Jankowski. [la enkondukon verkis Karol Malcuzynski trad. Boleslaw Monkiewicz]. Warszawa : eld. Polonia, 1962. 137 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

Ciere, W. Lore : kanto kaj piano
[s.l. : s.n., s.j.]. *

Cieŝka, Ip[olitas] Esperanto kalbos vadovelis : = Lernolibro de Esperanto Ip. Cieŝka ; J. Petrulis. Vilnius: Valst. Politines ir Mokslines Literaturos Leidykla, 1959. 169 p. / dokumento eo-it

ĈINA ANTOLOGIO Ĉina antologio : (1949-1959) [trad. Zee, S. J. ; Pandiŝo ; [k.a]. lingve kontrolis Ĉ. Ĉen kaj S. J. Zee]. Beijing : Ĉina Esperanto-eld., 1959. 412 p. / dokumento eo

ĈINA ANTOLOGIO Ĉina antologio : (1919-1949)
Beijing : Ĉina Esperanto-eld., 1986. (1. eld.) 8, 602 p. : ilustr. / dokumento eo

ĈINA KALENDARO Ĉina kalendaro : 1963
[s.l. : s.n., s.j.]. *

ĈINA-ESPERANTA VORTARO Ĉina-Esperanta vortaro kompilinto: la Pekina Esperanto-Asocio. [Beijing] : eld."Scioj", 1982. 384 p. dokumento zh-eo

ĈINIO EN BILDOJ Ĉinio en bildoj [37] : 70 gravaj konstruoj 2
Beijing : Ĉina Esperanto-Ligo, 1984. (3. eld) * p. : multaj ilustr. / faldfolio eo

ĈINIO EN FLAMO Ĉinio en flamo
Kanton : Esperanta eld., 1938. [20] p. : multaj ilustr. / dokumento eo Al la nova etapo : Serio A ; 2
Cink, Jozef Cviĉebnice esperanta pro pokroĉilé : = Ekzercaro por perfektiĝi en Esperanto
Praha : Státni Pedagogické Nakladatelstvi, 1974. (1. vyd.) 175 p. : muziknotoj / dokumento eo-cs [8°]

Cink, Jozef <kompil.> Junulara kantareto : 2a Kajero kompil.: Josef Cink. Ŝumperk : Esperanto-Rondeto ĉe Kulturdomo de ROH, 1968. 48 p. : ilustr., ĉefe muziknotoj / dokumento eo [8°]

Cink, Jozef <kompil.> Junulara Kantareto : 3a Kajero kompil.: Josef Cink. Ostrava-Poruba ; Ŝumperk : Esperanto-Rondeto Ĉe Kulturdomo de ROH 1980. 48 p. : ilustr., ĉefe muziknotoj / dokumento eo [8°]

Cipolatti, Lima Unuo : Foto albumo
Brazilo : [s.n.], [s.j.]. [8°] 12 p. / dokumento eo

Ĉiri, Jukie <red.> Ainaj Jukaroj : (eposoj de aina gento, la indiĝeno en Hokkajdo, la plej norda insulo de Japanujo) kompil. Ĉiri Jukie. trad. Aizawa Haruo ; Hoŝida Acuŝi ; Ikemoto Morio ; Kodama Hiroo ; Sekio Kenĵi ; Yamaga Isamu. Sapporo: Hokkajda Esperanto-Ligo, [proks. 1980]. 93 p. : ilustr. / dokumento eo

Čiurlionis, Mikalojus Konstantinas Viltis : reprodukcijos, ėilėraščiai : = Espero ok reproduktaĵoj de pentraĵoj de M.K. Čiurlionis kaj laŭ iliaj motivaj verkitaj versoj de Salomėja Nėris. Kaunas : Varpas, 2005. 8 faltkartono ; 2* / dokumento eo-lt 9955-646-08-X
Cjan, Izjun La montara aglo Ĉina rakonto -el rusa Jose Starck esperantiĝis A.Cherpillod Antwerpen : Grafika centro UEA, [s.j.]. *

Claes, Ernest Kobo desegnaĵo de Jozef Cantré ; [reviziis: Nora Caragea]. trad.el flandra Cor Bruins Antwerpen: [Flandra Esperanto-Ligo], 1999. 231 p. : ilustr. / dokumento eo ISBN 90-71205-64-9
Claramunt, Jozefo M. [=Jose M.] Katolika terminaro : Esperanto - Español
Tilburg : Internacia Katolika Informejo, 1964. 56 p. / dokumento eo-es Serio de I.K.I. ; 5
Clark, Brendon Kien la poezio ?
Rickmansworth : Esperanto Publ. Co.,
1957.
156 p. / dokumento eo [12°]

Claudel, Jean-Louis Avo-fungo kaj aliaj rakontoj
[s.l. : Orientfranca Esperanto-Federacio, 1992]. 36 folioj : dokumento eo [21 cm]

Clauzade, G. C.Roux : likenoj de okcidenta Eŭropo [suplemento 2]
[s.l. : s.n., s.j]. 24 p; / dokumento eo [8°]

Clayton, Horace Suno tra nuboj : autobiografio de Horace Clayton. [la ilustr. faris Ruth Goodheir]. Glasgow : eld. Kardo, 1982. (2. eld.) 51 p. : ilustr. / dokumento eo [8°] *
Clayton, Horace Suno tra nuboj : autobiografio de Horace Clayton. [la ilustr. faris Ruth Goodheir]. Glasgow : eld. Kardo, 1979. 51 p. : ilustr. / dokumento eo [8°] ISBN 0-905149-09-2
Clissold, Peter Marista Terminaro : parto1 parto 1 Rickmansworth : Universala Esperanto- Asocio, 1950. 62 p. : ilustr. / dokumento eo-en-fr-de-es

CN Dokumentoj de la dekunua tutlanda kongreso de la Komunista Partio en Ĉinio, Peking

218 p.

CN, 1975 Unua sesio de la kvara tutlanda popola kongreso de la Ĉina respubliko, Peking 1975

*

Cocteau, Jean La fatomaŝino : kvarakta teatraĵo =La machine infernale. Ĵan Kokto' (Jean Cocteau). trad. Georgo Lagrange. Pisa : Edistudio, 1979. 125 p. / dokumento eo [ Tespa ; 3 ISBN 88-7036-009-1
Cocteau, Jean La homa voĉo ; La bela indiferentulo =La voix humaine. Jean Cocteau. Kun la permeso de la aŭtoro trad. Roger Bernard. Paris : Franca Esperantisto, 1986. 32 p. / dokumento eo [8°]

Cogen, L[eon] Notions fondamentales de la langue auxiliaire internationale "Esperanto" : précédées du "Discours Liégeois"
Andenne : Decoquibus, 1921. 32 p. / dokumento eo/fr [18°]

Cogen, L[eon] La demando pri la plibonigo de la muzikskribo kaj ĝia solvo per la Aŭtonoma Muziknotado : historio de la muzikskribo kaj de la ĉefaj provoj pri plibonigo
Antwerpen : Presejo de Belga Esperantisto, 1922. 8 p. / dokumento eo Biblioteko de la Aŭtonoma Muziknotado
Cohen, Aharon Pacon en proksima Oriento
Paris : La Juna Penso, 1974. * La juna penso : Suplemento ; 99A
Colas, Cl. Kristnasko
Paris : [s.n., s.j]. *

Colas, Claudius Epizodo de milito
S.Vito al Tagliamento : Paolet, 1915. 15 p. / dokumento eo [18°] Malgranda kolekto de "L' Esperanto" ; 1
Collinder, Björn Fundamento Esperanto sen supersignoj Björn Collinder ; Vilho Setälä. Helsinki : [Setälä], 1980. 16 p. / dokumento eo [8°]

Collinder, Björn La problemo de lingvo internacia : serio de radio-prelegoj de Björn Collinder. publ. Paul Nylén. Purmerend : Muusses, [1938]. 62 p. / dokumento eo [8°] Muusses Esperanto Biblioteko ; 14/15
Collinge, Pierre Esperanto Lingvo Internacia historique. Quebec : Asoc.Canadiennes d'Esper., 1981. *

Collins, Mabel Lumo sur la vojon kaj karmo transdonis Mabel Collins. trad. O. Collyn. Praha : Espero Teozofia, 1922. 31 p. / dokumento eo [18°]

Collinson, W[illiam] E. La homa Lingvo
Berlin : Mosse, Esperanto-Fako, 1927. 96 p. : ilustr. / dokumento eo [16°] Biblioteko tutmonda ; 18-19
Collodi, C[arlo] Pinokjo : (Pinocchio) =Le avventure di Pinocchio ; ilustr. W. H. Matthews. red. L. N. Newell. Trad.el itala Mirza Marchesi. London: Esperanto Publ. Co., 1930. (1.eld.) IX, 150 p. : ilustr. / dokumento eo

Colyn Kolekto da diversaj manuskriptoj Colyn ; Somerling. [s.l. : s.n., s.j]. *

Combe, T. Dankon Ramo E. trad.el franca. Genève : [s.n., proks. 1910]. 15 p. / dokumento eo [16°]

COMPARATIVE TEXTS : PASSAGES IN THE Comparative texts : passages in the original language and translations in English, Esperanto, Esperanto-II, Novial, Occidental, Latino sine flexione, and Volapük
[New York, NY] : Intern. Auxiliary Language Association, 1937. 15 p. / dokumento en Comparative Studies : A : VI : I
CONFERENCE INTERNATIONALE DE La conférence internationale de Venise
[s.l. : s.n.], 1923. *

Connor, George Alan Say it in Esperanto by George Alan Connor and Doris Tappan Connor. New York, NY: Dover Publ., [1957]. 160 p. / dokumento eo-en

Connor, George Alan <kompil.> Esperanto: the world interlanguage compiled by George Alan Connor; Doris Tappan Connor; William Solzbacher; J. B. Se-Tsien Kao New York, NY: Yoseloff, 1959. 245 p. / dokumento eo-en [16°]

Conrad, [Günther] manlibro de varbado : (dua) Kunlaboris: Walter F. J. Walther. München : Günter Conrad, 1977. 70 p. : ilustr. / dokumento eo

Conrad, [Günther] Manlibro de Varbado : Nro 3, 1985 verkis: Günther Conrad. Kunlaboris: Walter F. J. Walther ; Schmölz. [Munchen] : Günther Conrad, 1985. 115 p. : ilustr., grafikaĵoj / dokumento eo

Conrad, G[ünther] Manlibro de varbado n°1 Kunlaboris kaj finlaboris : Walter F. J. Walther. München : Günter Conrad, 1974. 79 p. : ilustr. / dokumento eo [8°]

Conrad, Günther Dua manlibro de Varbado
Munchen : [s.n.], 1977. *

Conscience, Hendrik Rikke-Tikke-Tak Posenaer Maria trad.el flandra. [Antwerpen: Posenaer], 1912. 112 p. : ilustr. / dokumento eo

Conscience, Hendrik La Leono de Flandrujo Bulthuis H.J. trad.el flandra. Zutphen: Thieme, 1929. 310 p. / dokumento eo [8°]

Conscience, Hendrik Kion patrino povas suferi Schoofs Frans trad. el flandra. Antwerpen : Belga Esperantisto, 1913. 40 p. / dokumento eo [16°]

Conscience, Hendrik La Leono de Flandrujo Bulthuis H.J. trad.el flandra. Zutphen : Thieme, 1931. 310 p. / dokumento eo [12)]

Conscience, Hendrik Blinda Rozo =Blinde rosa. Van Meckelbeke-Vanhove E.el flandra. Brugge : Witteryck, [1906]. 52 p. : ilustr. / dokumento eo [12°]

Conterno Guglielminetti, Clelia La Portugalaj leteroj antologieto de Franca literaturo. Paris : Franca Esperantisto, [s.j.] *

Conterno Guglielminetti, Clelia Eta vivo : poemaro : [libro originale verkita en Esperanto] [autaŭparolo de Gaston Warighien]. La Laguna: Régulo, 1969. 134 p. : ilustr. / dokumento eo (Stafeto : Beletraj kajeroj ; 37)
Conterno Guglielminetti, Clelia Unu tago post la alia : letero al infano naskita = Bambino mia tanto atteso. Bernard, Roger trad.el itala. Saarbrücken : Ilitis, 1982. 135 p. / dokumento eo

Cook <Onklo> Bildenigmoj por geknaboj
Ilford : SATEB, [proks. 1970]. 22, [2] folioj : ĉefe ilustr. / dokumento eo [16°]

Cool, Gerard Sava : La savontino [kaj la fondo de la tutmonda movado de verdaj paculoj ; ĉu per ĝi ŝi sukcesos savi la mondon komence de la tria jarmilo? ; esotera scienc-fikcio ] Gerard Cool, aŭtoro. Bradio Moro III, redaktoro. Petko Arnaudov, redaktoro kaj korektisto. Florenc Côté -Cool, redaktoro kaj korektisto. Petko Arnaudov, Libroprizorganto. Pazarĝik : Belloprint, 2000. XX, 228 p. /dokumento eo

Cool, Gerard La Homaro post 5040 jaro : scienca fikcio Gerard Cool, aŭtoro. Petko Arnaudov, redaktoro kaj Libroprizorganto. Florenc Côté -Cool, korektanto. Petro Arnaudov kaj Svetozar Matev, kovrilpaĝo. Parzarĝik : Esper. Societo 'Radio' , 2003. 209 p. / dokumento eo ISBN 954-684-086-6
Cooper,J[ames]F[enimore] La Sentimulo J. F. Cooper - R. Imbert. [adaptis Roger Imbert. Redaktoro Zlatko Tiŝljar. kovrilpaĝo kaj fotografio Ivica Ŝpoljarec]. Zagreb : Internacia Kultura Servo, 1982. 69 p. / dokumento eo [12°]

Cooper,J[ames]F[enimore] La Sentimulo J. F. Cooper - R. Imbert. [adaptis Roger Imbert. Redaktoro Zlatko Tiŝljar. kovrilpaĝo kaj fotografio Ivica Ŝpoljarec]. Zagreb : Internacia Kultura Servo, 1984. (2. eld.) 69 p. / dokumento eo [12°] Facila Esperanto ; 1
COOPHOTELS COOPHOTELS : Vojaĝoficejo Esperanto

*

Coppee, François Unua ĉapitro de miaj memorskriboj =Le premier chapitre de mes mémoires. Montrosier, August trad. Paris : Lemerre, 1905. 16 p. / dokumento eo

Coppet, Henri de- Recueil de phrases : ed. française-esperanto du "Frazaro"
Paris : Hachette, 1908. 102 p. / dokumento eo-fr [16°] Esperanto : Kolekto de la Revuo
Coppet, Henri de- Frazaro
Paris : Hachette, 1908. 102p. / dokumento eo [16°] Esperanto : Kolekto de la Revuo
Coppet, Henri de- Recueil de phrases : ed. française-esperanto du "Frazaro"
Paris : Hachette, 1908. 102 p. / dokumento eo-fr [16°] Esperanto : Kolekto de la Revuo
Coronel, Ignotus el- [=Elola Gutierrez, José de-] La amo en la jaro dekmil =El amor en el siglo cien. Berenguer, José Fernando trad.el hispana Köln : Heraldo de Esperanto, 1932 351 p. ilustr. / dokumento eo [12°]

Ĉoroviĉ, Svetozar Haĝi Pipua Ferri, E. trad.el Serba-Kroata. [s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumentoparto eo [el La Revuo]
Corret, P[ierre] Unua internacia kongreso de katolikaj esperantistaj el "Lingvo internacia" ; 1910, V Paris : Presa Esperantista Societo, 1910. 9 p. / dokumento eo [12°] Kolekto de Lingvo Internacia
Corret, Pierre Utilité et possibilité de l' adoption d' une langue
internationale auxiliaire en médecine

Paris : Presa Esperantista Societo, 1908. 142 p. / dokumento fr [8°]

Corsetti, Renato Kwa Kulinda Tamaduni Za Afrika verkis Renato Corsetti. tradukis Nino Vessella. reviziis Emilyo M. Kaguo kaj Elena B. Zubkova. La fotojn afable liveris "Koninklijk Instituut voor de Tropen", Amsterdam kaj Universala Esperanto -Asocio, Roterdam Rotterdam : Umoja wa Kidunia wa Waesperanto [UEA] ; TEJO, [s.j.]. 12 p. / dokumento eo [30cm]

Corsetti, Renato Lingua Esperanto : corso di base R. Corsetti, M. La Torre, N. Vessella. [presentazione: Giorgio R. Cardona]. Pisa : Edistudio, 1984. 302 p. : tabeloj, ilustr. / dokumento eo-it [8°] ISBN 88-7036-016-4
Corsetti, Renato Pri Esperanto, lingvo internacia [la tekston kompil.: Renato Corsetti]. [Budapest] : Universala Esperanto- Asocio ; [Hungara Esperanto-Asocio], [1975]. 19 p. / dokumento eo

Cortvriendt, E. Waarom Esperanto ?
Kortrijk : Vlaamsch Esperanto Instituut, [s.j.]. 23p. / dokumento nl

Coudenhove Kalergi, R[ichard] N[ikolaus] La Pan-Europa manifesto Sós Edm. trad. Wien : Knepler, [1924]. 15 p. : mapskizo / dokumento eo [8°]

Coué, E. La regado de si mem per konscia autosugesto Borel J. trad. Berlin [k.a.] : Ellersiek & Borel, 1924. 56 p. / dokumento eo Esperanta Biblioteko Internacia ; 33
COUNCIL OF EUROPE Council of Europe : Teaching of the int language Esperanto
Strassbourg : [s.n.], 1956. *

COURS ELEMENTAIRE D' ESPERANTO Cours elementaire d' Espéranto
[s.l.] : Troyes Federacio, [s.j.]. 36 p. / dokumento fr-eo

COURS PRATIQUE D' ESPERANTO Cours pratique d' Esperanto : Methode elementaire et superieure
Paris : Esperantista Centra Librejo, 1947. (6. eld.) 238 p. / dokumento fr-eo

COURS PRATIQUE D' ESPERANTO Cours pratique d' Esperanto : Methode elementaire et superieure
Paris : Esperantista Centra Librejo, 1933. (2. eld.) 232 p. / dokumento fr-eo

COURS PRATIQUE D' ESPERANTO Cours pratique d' Esperanto : Methode elementaire et superieure
Paris : Esperantista Centra Librejo, 1939. (4. eld.) 232 p. / dokumento fr-eo

COURS PRATIQUE D' ESPERANTO Cours pratique d' Esperanto : permettant d' apprendre même sans professeur : partie supérieure
Paris : Librairie Centrale Espérantiste, 1947. (6. éd.) 238 p. ilustr. / dokumento eo-fr

COURS PRATIQUE D' ESPERANTO Cours pratique d' Esperanto : méthode élémentaire permettant d' apprendre même sans professeur
Paris : Union Espérantiste de France et des Colonies, 1945. (4. éd.) 230 p. ilustr. / dokumento eo-fr

Courteline, Georges Komedioj : [Antologieto de la franca literaturo : Teatro : XIX-XX-aj jarcentoj] Jules [!] Courteline. Paris : UFE, 1989. 68 p. / dokumento eo Franca esperantisto ; 400
Courteline, Georges La paco hejme : una akta komedio [el Franca Esperantisto]. Schoofs Frans trad. [s.l. : s.n., s.j]. 15 f. / manuskripto

Courteline, Jules Teodoro serĉas alumetojn Gonin, Herve trad. Paris : Franca Esperantisto, [s.j.]. * [el Franca Esperantisto]
Courteline, Jules Sinjoro Badin : sceno el la skriboficeja vivado : unuakta komedieto Beck, René ; Jean, Raymond trad.* Tours : Arrault, 1907.* 14 p. / dokumento eo

Courteline, Jules La timo je batoj Gonin, Herve trad. Paris : Franca Esperantisto, [s.j.]. * [el Franca Esperantisto]
Courteline, Jules Gravaj ĉagrenoj Bernard, Roger trad. Paris : Franca Esperantisto, [s.j.]. * [el Franca Esperantisto]
Courteline, Jules La Kod-artikolo 330 Waringhien, Gaston trad. Paris : Franca Esperantisto, [s.j.]. * [el Franca Esperantisto]
Courtinat, Léon Historio de Esperanto : movado kaj literaturo ( 1987-1960) -3a volumo 1934-1960 Léon Courtinat. [Bellerive-sur-Allier : Courtinat, s.j.]. p.400-816 / dokumento eo [25cm]

Courtinat, Léon Historio de Esperanto : movado kaj literaturo ( 1987-1960) -2a volumo 1914-1933 Léon Courtinat. [Bellerive-sur-Allier : Courtinat, s.j.]. p.400-816 / dokumento eo [25cm]

Courtinat, Léon Historio de Esperanto : movado kaj literaturo ( 1987-1960) -1a volumo 1887-1913 Léon Courtinat. [Bellerive-sur-Allier : Courtinat, s.j.]. 396 p. / dokumento eo [25cm ]

Couteaux, Jean Esperanto la langue passé partout : manuel de perfectionnement
Mulhouse : ed. Nova, 1955. 95 p. / dokumento eo-fr [16°]

Couteaux, Jean Ce qu'il faut savoir de l' Esperanto : grammaire complète en neuf leçons avec préface de G. Waringhien. Paris : Union Esperantiste de France, [1945]. 67 p. / dokumento eo-fr [16°]

Couteaux, Jean Plaidoyer pour l'Esperanto texte synthetique Paris : [s.n.], 1946. 95 p. / dokumento**

Couturat, Louis Histoire de langue universelle par Louis Couturat ; Léopold Leau. Paris : Hachette, 1913. 576 p. / dokumento fr [23cm]

Couturat, Louis Pour la langue Internationale
Coulommiers : Brodard, 1901. 30 p. / dokumento eo

Couturat, Louis Histoire de langue universelle avec Les nouvelles langues internationales. Louis Couturat ; Léopold Leau. Herausgegeven (1913) von , Walter A. Koch. Mit einen bibliographischen nachtrag (1979) von Reinhard Reinhard Haupenthal Hildesheim : Georges Olms Verlag, 1979. 576 p. ; 110 p. ; 8 p. / dokumento fr-(de) [20cm] Documenta Semiotica Serie Linguistik ; 1
Couturat, Louis Etude sur la dérivation en Esperanto : dédiée à MM. les membres du Comité de la Délégation pour l'adoption d'une langue auxiliaire internationale
Paris : Hachette, 1907. 77 p. / dokumento eo [8°]

Couturat, Louis Ĉu unu lingvo internacia aŭ tri : respondo al s-ro prof. Diels
Berlin : Möller & Borel, 1907. 32 p. / dokumento eo [16°]

Cox, George A grammar and commentary on the international language Esperanto compiled by George Cox. London : British Esperanto Association, [1908]. (3. ed.) XIX, 359 p. / dokumento eo-en

Creanga I. Oĉjo***
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el Rumana Bonhumoro]
Cremer, J.J. Frato Jaupik' : trans betuva novelo de la nerlanda = Bruur Joapik. Holst J. trad. Utrecht : Honig, [1908]. 66 p. / dokumento eo
#http://www.dbnl.org/tekst/crem001roma13_01/crem001roma13_01_0004.php#
Cresswell, John Teach yourself Esperanto by John Cresswell and John Hartley. London : The English Universities Press Ltd., 1957. 205 p. / dokumento eo-en Teach Yourself Books #http://books.google.com/books/about/Teach_yourself_Esperanto.html?id=m2hkAAAAMAAJ#
Crofts, Freeman Wills Morto de trajno Stuttard, Masson trad.el angla. Heronsgate, Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., 1948. 256 p. / dokumento eo [12°]

Crosland-Taylor, Mary Coquina vegetale versione ex anglo in interlingua per Clementina Ferrero. prefatione de G. Peano. Cavoretto-Torino : Academia pro Interlingua, [proks. 1925]. 24 p. / dokumento Latino-sine-flexione [8°]
/#/#
Crozat, F. Dum kongreso : unuakta komedio originale verkita en Esperanto
Paris : Presa Esperantista Societo, 1909. 26 p. / dokumento eo [12°]

Crozat, F. Dum kongreso : unuakta komedio originale verkita en Esperanto
Paris : Presa Esperantista Societo, 1909. 26 p. / dokumento eo [12°]

Cseh, [András] Kurso : gvidilo por instruantoj
Den Haag : [s.n.], [s.j.]. (6a eld.reviziita) 147 p. / dokumento eo [8°]

Cseh, András Kurso de Andreo Cseh metodo Cseh Den Haag : Internacia Esperanto Instituto, 1983. (5a eld.) 149 p. / dokumento eo [8°]

Cseh, András Konversacia literaturo n°1 ĝis 8
Den Haag : Internacia Esperanto Instituto, 1930. 144 p. / dokumento eo

Cseh, András La kurso de Andreo Cseh
Den Haag : Internacia Esperanto Instituto, 1947. (3a eld.) 143 p. / dokumento eo [4°]

Cseh, András Vortoj de Andreo Cseh : 66 kolumnoj, verkitaj de Andreo Cseh en la jaroj 1935-1936 editoris Ed Borsboom. Saarbrücken ; De Bilt : Iltis-eld. ; Soc. Andreo Ĉe, 1984. 210 p. / dokumento eo [12°] Jubilea eldon-serio : 3, Esperantologio ; 6
Cseh, Andras <red.> Konversacia Vortaro verkis la gelernantoj en la kursoj de Andreo Ĉe 's-Gravenhage : Internacia Instituto de Esperanto, 1930. (2. eld.) 48 p. / dokumento eo [24°]

Csíszár, Ada 6000 szólás és kifejezés magyar és eszperantó nyelven : 6000 frazeologiaj esprimoj hungaraj-Esperantaj Csíszár, Ada ; Kalocsay, Kálmán. [szerkesz. Ludoviko Kökény. Felelös kiadó: Kutas Imre] Budapest : Magyar Eszperantó Szövetség, 1975. 188 p. : bibliogr. p.8 / dokumento hu-eo [12°] Domfabriko
ĈU ARMEO AŬ CIVILA Ĉu armeo aŭ civila neperforta defendo Pacista frakcio de SAT trad. Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1977. * / dokumento eo

ĈU JUGOSLAVIO ESTAS SOCIALISMA LANDO ? Ĉu Jugoslavio estas socialisma lando? : tria komento pri la malferma letero de la Centra Komitato de KPSU de la red. de Renmin Ribao kaj Ruĝa Flago. Beijing : Fremdlingva eld., 1964. 47 p. / dokumento eo

ĈU VI ION KONAS ITALION? Ĉu vi ion konas Italion?
[s.l. : s.n., s.j.]. *

Cubota, Joji [Tsubota, Joji] La infanoj en vento Ito, Kiuzo trad. Tokio : Ĉiama Grupo, [1966]. 72 p. / dokumento eo [16°]

Cuisnier De l' Esperanto Nécessité d'une langue Intern.commune. Rennes : Crépin-Leblond, 1911. [8°] 29 p. / dokumento fr

Cujuki, Kijo[hiko] [=Tsuyuki, Kiyohiko] Ŝtala biblio de samurajismo : pri la japana glavo kun dediĉo de de la aŭtoro. Tokio : Japana Esperanto -Instituto, 1932. 21 p. / dokumento eo [18°]

Ĉunhjan Koreaj rakontoj Ho Cho Sang trad. Seoul : Rondo folioj, 1976. *

Cunningham, Allan La hantataj ŝipoj kaj alia rakonto Newell L.W. trad.el angla. Horrem bei Köln : Heroldo de Esperanto, 1928. 40 p. : ilustr. / dokumento eo [16°] Ilustrita Biblioteko ; 10
Cuny, Maria-Thérèse Tio vere okazis: rakonto pri admirinda sin-ofero Marie Thérèse Cuny ; Jean Pierre Cuny ; Jean Paul Rouland. trad. Albert Lienhardt Mulhouse : O.E.O., 1980. III, 8 p. / dokumento eo [8°]

CURRENT ESPERANTO BOOK LIST Current Esperanto book list : Esperanto book service
America USA : Esperanto League por North, [s.j.]. *

CURSO TOTAL Curso total de idioma internacional Esperanto
Venado Tuerto, Argentino : [s.n.], 1969. (3. eld.) *

Cvetkova, Vasja Novaj impresoj pri Japanio*
Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1986. 80 p. / dokumento eo [12°]

Cvetkova, Vasja Vojaĝimpresoj pri Japanio*
Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1986. 67 p. / dokumento eo [12°] ISBN 963-571-171-9
Cvirka, Petras Koko kantisto kokerikisto : fabeloj ilustr. Taida Balĉiunaite. trad.el litova lingvo Adomas Vaitilaviĉius. Vilnius: Vyturys, 1987. 31 p. : ilustr. / dokumento eo [4°]

CZ-SK, Salutas al la 51a Universalan kongreson en Budapest : 1a Ĉeĥoslovakaj Esperantistoj, ***

*