www.esperanto-kortrijk.info

<<<Libroj_A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

Auteur Titel Annotatie Impressum Collatie Reeks / ISBN Hyperlink Sluitelwoorden

web_libroj_R_2013

Raabe, Wilhelm La nigra galero = Die schwarze Galeere. Wicke, Frits trad.el germana. Leipzig : Hirt&Sohn, 1922. (2a korektita eld.) 63 p. / dokumento eo Internacia mondliteraturo ; 4
noveloj germanlingvaj : tradukoj
Raabe, Wilhelm La nigra galero = Die schwarze Galeere. Wicke, Frits trad.el germana. Leipzig : Fries, [proks. 1912]. 84 p. / dokumento eo Internacia mondliteraturo ; 4
noveloj germanlingvaj : tradukoj
RACIIGO EN SCIENCO KAJ TEKNIKO Raciigo en scienco kaj tekniko : la prelegokolekto el la konferenco AEST AEST <1988, Poprad>. Poprad : Sciencteknika Sekcio de Slovakia Esperanto-Asocio, [1990]. 160 p. : grafikaĵo / dokumento eo AEST ; [19]88
sciencoj : raciigo ; tekniko : raciigo
Racine, Jean Esther' [0] : triakta tragedio : kun takta teksto de la 'Horoj, alkonformigita al muzikverkoj de Moreau kaj Chaulieu = Esther. tragedio de Racine trad. D-ro Noël. [Nancy]: Noël, 1906. 78 p. / dokumento eo

tragedioj franclingvaj : tradukoj
Racine, Jean Andromaka : antologieto de la franca literaturo, XVII-a jarcento Lagrange Georges trad. [speciala literatura numero franca Esperantisto, junio 1988]. Paris : Franca Esperantisto, 1988. 72 p. / dokumento eo


Radakoviĉ, Branko M. Du noveloj : [Ĉe la malnova Fajrero ; Silvia] en Mikspoto : la unuaj 5 numeroj de "Nova Libro". Beograd : Serbia Esperanto-Ligo, 1955. 31 p. / dokumento eo Nova Libro : Serio Verda ; 2

Radenkova, Petra Georgo Dimitrov : konciza biografio Aleksiev, Nikela trad.el bulgara. Sofija : Sofia Pres, 1982. 68 p. / dokumento eo

tekstoj bulgarlingvaj : tradukoj ; Dimitrov, Georgi : biografioj
Radevski, Hristo Amo mia : elektitaj versaĵoj [pentr.: Nikolaj Caĉev. trad.: Venelin Mitev]. Sofija : Sofia Press, 1988. 105 p. : ilustr. / dokumento eo

poemoj bulgarlingvaj: tradukoj
RADIO - AMATORA Radio-amatora Esperanto-terminaro pri radiodonio Ĵargona Esperanto. Hawais : Wajiamo, 1973. *


RADIOTEKNIKA ARTIKOLARO Radioteknika artikolaro : 1984 Tibor Vaskó [ed.] ; Lászlo Szilvási; Lukács, András [red.]. Budapest : Scienca eldona centro de UEA, 1984.* 84 p. : ilustr., tabeloj, grafikaĵoj / dokumento eo ISBN 963-571-116-6
radiotekniko: kontribuaĵoj ; radiotekniko : terminaroj
Rados, Peter Andras <red.> Hund-bazaro : 33 hungaraj infanpoemoj [red.: Péter András Rados. ilustr. de Flóra Holpert. trad.: Márton Fejes ; Adalberto Hules ; Kálmán Kalocsay [k.a.]. resp. eld.: Tibor Vaskó. Resp. red.: Vilmos Benczik]. Budapest : Hungara Esperanto-Asocio, 1979. 67 p. : ilustr. / dokumento eo ISBN 963-571-041-0

Radoviĉ, Vojislav Priruĉnik za konverzaciju : za osoblje koje prati vozove sa prevozom putnika, radi lakŝeg sporazumevanja s *- -* inostranim putnicima / [priredili : Vojislav Radoviĉ ; Boŝko Radovanoviĉ ; Gvozden -* Srediĉ. Urednik Milan Krkoviĉ]. Beograd : [Zavod za Novinsko-Izd. i Propagandnu Delatnost J^Z], 1965. 38 p. / dokumento sr-fr- de-en-it-eo


Ragnarsson, Baldur La sagaoj kaj Zamenhof: stabiligaj faktoroj : memore de la 69a Kongreso de Japanaj Esperantistoj, la 28an kaj 29an *- -* de aůgusto, 1982, en la urbo Kamakura / kun enkonduko de Umeda Yosimi. Nagoya : eld. Societo de Nagoya Esperanto-Centro, [1982]. 11 p. ilustr. / dokumento eo

lingva stabileco : Esperanto : islanda lingvo
Ragnarsson, Baldur Ŝtupoj sen nomo : [libro originale verkita en Esperanto] [Dekoracioj de Pablo Picasso. Antaůparolo de J. Régulo Pérez]. La Laguna: Régulo, 1959. 127 p. : ilustr. / dokumento eo Stafeto : Beletraj kajeroj ; 1
originalaj poemoj
Ragnarsson, Baldur <trad.> Islandaj pravoĉoj : tri rakontoj kaj unu poemo el antikva Islando Ragnarsson, Baldur trad el antikva Islando. Malmö : eld. Societo Esperanto, [1964]. 110 p. / dokumento eo

rakontoj islandlingvaj : tradukoj ; poemoj islandlingvaj : tradukoj
Raimond, Ferdinand La malŝparulo : originala sorĉfabelo en tri aktoj tradukita el la germana lingvo de F.Zwach. Leipzig : Hirt & Sohn, 1924. 97 p. / dokumento eo

teatraĵoj germanlingvaj : tradukoj
Rainero, Angelo La virgulino de la malriĉuloj : mallonga historio de la fama kaj jam aprobita apero de la tre Sankta Virgulino en Banneux komence de la jaro 1933 =La Madonna dei poveri de Angelo Rainero. Carolfi, Modesto trad.el itala. Milano Italujo : La Madonna Dei Poveri, [1954]. 61 p. / dokumento eo [16°]


Rainis, Janis [=Pliekŝanc, J.] Amo estas pli forta ol morto : tragedio de "Turaidas Maija" en kvin aktoj trad.el latva Ints ĉaĉe. la Esperantan tekston trarigardis Talivalds Indra. Riga : Latva Esperanto-Societo, 1933. XVI, 111 p., 1 faldfolio : ilustr., mapskizo / dokumento eo

tragedioj latvalingvaj : tradukoj
Rainis, Janis [=Pliekŝanc, J.] Rompitaj pinarboj <poemo> tr en 45 lingvojn = Eo. Jakubcova, Milda trad. Riga : [s.n.], 1967. *


Rajnov, Nikolaj La fajro-lango Harŝev, Geo trad.el bulgara. Sofija : la trad., 1938. 15 p. : ilustr. / dokumento eo

rakontoj bulgarlingvaj : tradukoj
Rajnov, Nikolaj Batalo : rakontoj Nikolov, At. trad.el bulgara. Sevlievo : Frateco, 1940. 36 p. / dokumento eo

rakontoj bulgarlingvaj : tradukoj
RAKONTOJ EL LA NACILIBERIGA BATALO DE Rakontoj el la naciliberiga batalo de jugoslaviaj popoloj en Mikspoto : la unuaj 5 numeroj de "Nova Libro". elektis kaj trad. Antonije Sekelj. Beograd : Serbia Esperanto-Ligo, 1956. 34 p. / dokumento eo Nova Libro ; 5

RAKONTOJ PRI AFANTI Rakontoj pri Afanti : Ĉinaj popolaj rakontoj = Afanti te ku-shih. [polurita de Geoffrey Sutton. ilustr. de Tain Yuan. trad. Fan Yizu ]. Beijing : Ĉina Esperanto-eld., 1982. (1. eld.) 71 p. : ilustr. / dokumento eo

popolrakontoj ; anekdotoj ĉinlingvaj : tradukoj ; antologioj
RAKONTOJ PRI FANTOM-SPITANTOJ Rakontoj pri fantom-spitantoj kompil. Ĉina Akademio de Sciencoj. [ilustr.: Ĉeng Ŝifa. trad. Pandiŝo ; I. Ko ]. Beijing : Ĉina Esperanto-Ligo, 1961. 98 p. : ilustr. / dokumento eo

rakontoj ĉinlingvaj : tradukoj ; antologioj
Rákosi, Viktor For la viandon : bonhumoraj rakontoj Spierer, Ladislas trad.el hungara. Jablonné n. Orl.: Pra^zák, 1934. 45 p. / dokumento eo


Rákosi, Viktor Trivaguloj : kristnaska rakonto
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el Lingvo Internacia 1908]

Rakotondravao <komp.> Vortareto Esperanta - Malagasa kompilis: Rakotondravao. eldonis: U.E.A. [s.l. : U.E.A., 1982. 38 p. / dokumento eo-mg

vortaroj Esperantaj-malagasaj : 1982
Rakuŝa, Rudolf Metodiko de la Esperanto-instruado : [gvidilo por instruantoj de la lingvo internacia] [2. eld. Kun kompl. teksto de "Instrumetodo por Esperanto" eld. de Slovenia Esperanto Ligo, Ljubljana 1957] Ljubljana : Mladinska Knjiga, 1970. 189 p. / dokumento eo

Esperanto-instruado : metodiko
Rakuŝa, Rudolf Esperanto za ŝole, teĉaje in samouke spisal Rudolf Rakuŝa. Ljubljana : [Dr^zavna Zalo^zba Slovenije] 1967. * / dokumento sl-eo

lernolibroj Esperantaj-slovenaj : 1967
Rakuŝa, Rudolf Instrumetodo por Esperanto
Ljubljana : eld. Sekcio de Slovenia Esperanto-Ligo, 1957. 95 p. / dokumento eo


Ram, Hilda Sankta Nikolao =Sinterklaas. en 6 flandraj kantoj kun piano kaj teksto. poezio de Hilda Ram.. esperantigita de R. Van Meckebeke. muziko de A.-J. Witteryck. Brugge : Witteryck, [s.j.]. 4 p. : faldfolioj eo

kantoj
Ramadanoviĉ, V. Lj. La blinduloj en [Jugoslavijo] Jugoslavio KoĈa, Miloje trad. Zemun : Nova Luno, 1929. 44 p. : multaj ilustr. / dokumento eo

blinduloj : Jugoslavio
Ramaker, Theo Sankta Nikolao en Nederlando de Theo Ramaker kaj kelkaj amikoj de li. Isbrücker, Julia trad. 's-Gravenhage : Internacia Esperanto-Instituto, [s.j.]. 38 p. : ilustr., muziknotoj / dokumento eo 38 p.

Ramby, Ole Natura nutrado : el biologiaj, etikaj kaj estetikaj vidpunktoj Larsen, Betty trad.el dana Paris : S.A.T., [s.j.]. 14 p. / dokumento eo

nutrado biologia
Rameau, Jean La maljuna gvidisto
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el Lingvo Internacia 1908]

Ramljak, Anta La paperoj de d-ro Ramljak : [versojn] kun prologo de Marinko ^Givoje. trad. Emilija Lapenna. Zagreb : Internacia Kultura Servo, 1973. 80 p. : ilustr. / dokumento eo Internacia Kultura Servo ; 4

Rams, Stanislaw Prasa na swiecie zeszyty prasoznawcze : = Esperanto press in the world : = La Esperanto-gazetaro en la mondo Romuald Jalowaski trad. Krakow : [s.n.], 1973. *


Randag, W. Ĉu vi sciis tion pri la framasonismo ? Ostulo trad. Maastricht, Duka Urbo : Zuid-Nederlandsche Drukkerij, [1937]. 41 p. / dokumento eo


Randall, Charles Elwood La mistera afero de kolonelo Crossmann
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el La Revuo]

Randi, F. Leerboek van Esperanto : (ook voor zelfstudie)
Brugge : Witteryck, [1949]. 96 p. / dokumento nl-eo

lernolibroj Esperantaj-nederlandaj : 1949
RAPORTLIBRO DE LA GRUPO : LA REKTA VOJO Raportlibro de la grupo LA REKTA VOJO ANTWERPEN 1925-1927
[s.l. : s.n., s.j.]. *


RAPORTO Raporto : 40a internacia seminario por gvidantoj : TEJO
Amsterdam : [s.n.], 1969. 18 p. / dokumento eo

raportoj
RAPORTO AA INT KONFERENCO ESP Raporto AA : Internacia Konferenco de Esperantistaj Studentoj
Ljubljano : [s.n.], 1953. *


RAPORTO AGADO Raporto agado UEA 1931 : kongreso de Paris 1932
[s.l. : s.n., s.j.]. 73 p. / dokumento eo

raportoj
RAPORTO DE LA AEROLOGIA Raporto de la Aerologia Observatorio de Tateno : N°4 dua parto studo pri la Vento super Tateno bazita sur la kvinjaraj pilotbalonobservadoj de W. Oishi Tateno apud Tutiura : eld de la Aerologia Observatorio, 1930. p. 304-332 / dokumentoparto eo


RAPORTO DE LA ESPERANTO - SOCIETO Raporto de la Esperanto-societo Wien 1933-1938
[s.l. : s.n., s.j.]. *


RAPORTO DE LA ESTRARO Raporto de la estraro de Universala Esperanto-Asocio : [1962-1963] Universala Esperanto- Asocio. [s.l. : s.n., s.j.]. *


RAPORTO DE LA ESTRARO Raporto de la estraro de Universala Esperanto-Asocio : [1986]
Rotterdam : [s.n.], 1986. *


RAPORTO DE LA ESTRARO Raporto de la estraro de Universala Esperanto-Asocio : [1970-1971]
[s.l. : s.n., s.j.]. *


RAPORTO DE LA ESTRARO DE UNIVERSALA Raporto de la estraro de Universala Esperanto-Asocio : 1972/1973 Universala Esperanto-Asocio. Rotterdam : UEA, [s.j.]. 95 p. / dokumento eo

UEA : estrarkunsidoj
RAPORTO DE LA ESTRARO DE UNIVERSALA Raporto de la estraro de Universala Esperanto-Asocio : [Dua jara raporto de UEA 1917]
Genčve ; Rotterdam : Universala Esperanto-Asocio, 1917.* * / dokumento eo

UEA : estrarkunsidoj
RAPORTO DE LA ESTRARO DE UNIVERSALA Raporto de la estraro de Universala Esperanto-Asocio : 1959/1960 Universala Esperanto-Asocio. [s.l. : s.n., s.j.]. 68 p. / dokumento eo

UEA : estrarkunsidoj
RAPORTO DE LA ESTRARO DE UNIVERSALA Raporto de la estraro de Universala Esperanto-Asocio : 1955 Universala Esperanto-Asocio. Rotterdam : [s.n.] s.j.]. 22 p. / dokumento eo

UEA : estrarkunsidoj
RAPORTO DE LA ESTRARO DE UNIVERSALA Raporto de la estraro de Universala Esperanto-Asocio : 1970/1971
Rotterdam : UEA, 1971. 76 p. / dokumento eo

raportoj
RAPORTO DE LA ESTRARO DE UNIVERSALA Raporto de la estraro de Universala Esperanto-Asocio : 1960/1961 Universala Esperanto-Asocio. Rotterdam : UEA, [s.j.]. 78 p. / dokumento eo

UEA : estrarkunsidoj
RAPORTO DE LA ESTRARO DE UNIVERSALA Raporto de la estraro de Universala Esperanto-Asocio : 1986 Universala Esperanto-Asocio. Rotterdam : UEA, 1987. 20 p. : dokumento eo

raportoj
RAPORTO DE LA ESTRARO DE UNIVERSALA Raporto de la estraro de Universala Esperanto-Asocio : 1971/1972
Rotterdam : UEA, [s.j.]. 76 p. / dokumento eo

raportoj
RAPORTO PRI LA AGADO DE UNIVERSALA Raporto pri la agado de Universala Esperanto-Asocio dum la jaro 1932 kaj pri la kunvenoj de UEA dum la kongreso en Köln
Genčve : Universala Esperanto-Asocio, 1933. 43 p., 1 faldfolio / dokumento eo

raportoj
RAPORTO PRI LA AKTIVADO DE LA Raporto pri la aktivado de la bulgara MEM-komitato dum la periodo 1978-1982
Sofija : [s.n.], 1982. *


RAPORTO UN ESPERANTO Raporto UN Esperanto Asocio 1931
Geneve : [s.n.], 1931. 74 p. / dokumento eo

raportoj
RAPORTOJ KAJ KVARLINGVA SPORTA Raportoj kaj kvarlingva sporta terminario Internacia Sporta Simpozio. Madrid : Consejo Superior de Deportes, 1982. 68, [32] p. / dokumento eo-es-fr-en

sporto : simpozioj : Madrid : 1982
Raposo [Montero], Jesús Homo,homaro,kreanta naturo la tri fundamentoj -eseo. Originale Hispana : Esper.Muzeo, 1997. *


RAPPORT Rapport : Seminario de tutmonda Esperantista junulara organizo
Piza : [s.n.], 1980. 16 p. / dokumento eo

raportoj
RAPPORT DU COMITÉ DE LA BIBLIOTHČQUE Rapport du Comité de la Bibliothčque : [Rapport de la Commission de la Bibliothčque]. Ville de la Chaux-de-Fonds. [paĝo 9: Esperanto-Fondaĵo Kortrijk]. La Chaux-de-Fonds: Ville de la Chaux-de-Fonds, [s.j.]. * / dokumento -kopiitaj fr

La Chaux-de-Fonds : biblioteko : raportoj : 1970-1972
RAPPORT SUR LA LANGUE INTERNATIONAL Rapport sur la langue international Espéranto Dokumento Paris : [s.n.], 1912. *


Raŝidov, Ŝaraf La Kaŝmira kanto : (legendo)
Taŝkent : Ligoj de Esperantistoj de Uzbekistano, 1967. 26 p. / dokumento eo

legendoj uzbeklingvaj : tradukoj
Rasku, E[rkki] Iu finna infanaĝo : [ses rakontoj]
[s.l.] : Rasku, 1969. *


Rasoanaivo, Frederico Fianararna Esperanto
[s.l. : s.n.], 1975. *


Raspe, R[udolf] E[rich] La vojaĝoj kaj [mirigaj] aventuroj de Barono Munchausen : unua volumo = Baron Munchhausen's narrative of his marvellous travels and campaigns. [R.E. Raspe]. trad.el angla lingvo J.D. Applebaum. Berlin : Mosse, Esperanto -Fako, 1927. 88 p. / dokumento eo Biblioteko Tutmonda ; 13-14
rakontoj anglalingvaj : tradukoj
Ráth-Végh, István Patromurdo en la nigra muelejo [f. k.: Benczik, Vilmos].[Benczik, Maria trad.]. Budapest : Hungara Esperanto-Junularo, 1967. 47 p. / dokumento eo Populara Biblioteko ; 1

Rátkai, Arpád A Makoi Muzeum Fizetei hungarlingva [s.l. : s.n., s.j.]. *


RATKAPTISTO EL HAMELENO La ratkaptisto el Hameleno
Marmande : Esperantaj Francaj eldonoj, [1961]. [12] p. : multaj ilustr. / dokumento eo Esperantaj Francaj Eldonoj ; 1

Riner, Han [=Ner, Henri] La kvina evangelio = Le cinquičme évangile. Valo trad.el franca. Laroque Timbaut : La Juna Penso, [proks. 1989]. 138 p. / dokumento eo La juna penso : suplemento
katolikismo : kritiko
Riner, Han [=Ner, Henri] La veraj interparoladoj de Sokrato Lanti E. trad. Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1979. 145 p. / dokumento eo

tekstoj franclingvaj : tradukoj ; Sokrates ; anarkiismo ; utopioj sociaj
Riner, Han [=Ner, Henri] Individuismo en antikveco : [Historio kaj kritiko] Valo trad.el franca. Laroque Timbaut : La Juna Penso, [s.j.]. * / dokumento eo

prozaĵoj franclingvaj : tradukoj ; individuismo : antikveco
Riner, Han [=Ner, Henri] La inĝenia Hidalge Michel Cervantes Laval, R. trad.el franca. Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1978. 134 p. / dokumento eo


Riner, Han [=Ner, Henri] La aperoj de Ahasvero el la franca originalo tradukis Valo. Laroque Timbaut : Cercle Espérantiste de l' Agenais ; Laute!, 1980. 172 p. / dokumento eo


Riner, Han [=Ner, Henri] La kvina evangelio = Le cinquičme évangile. El la franca originalo tradukis R. Laval (Valo) traduki kontrolita de E. Beauville : Broŝurservo de SAT ; Esperanto Laŭte, 2007. 152 p. / dokumento eo


Riner, Han [=Ner, Henri] Por nia medito Lanti E. trad. Laroque Timbaut : La Juna Penso, [s.j.]. *


Riner, Han [=Ner, Henri] La aperoj de Ahasvero el la franca originalo tradukis Valo. Laroque Timbaut : Cercle Espérantiste de l' Agenais ; Laute!, 1980. 172 p. / dokumento eo


Riner, Han [=Ner, Henri] Individuista manlibreto Valo trad.el franca. Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1975. 32 p. / dokumento eo

eseoj franclingvaj : tradukoj ; individuismo
Risor, Villy E. [=Risoer, Villy E.] Tiel profunda estas la nokto = Sĺ dyb er natten. Hansen, Erjnar ; Holst, Albert ; Jordan, Henry ; [k.a.] trad. Köbenhavn : Libro-Servo de Centra Dana Esperantista Ligo, 1959. 109 p. : ilustr. / dokumento eo

prozaĵoj danlingvaj : tradukoj
Ritter Nunes, Maria Gramatica sinoptica de Esperanto
Rio de Janeiro, 1954. 33 p. / dokumento ***


Ritterspach, Gernot Kleines Eisenbahn-Fachwörterbuch Deutsch - Esperanto, Esperanto - Deutsch : Fervoja terminareto germana - Esperanta, Esperanta - germana
[s.l.] : Germana Esperanta Fervojista
Asocio, 1966.
80 p. / dokumento eo-de

terminaro fervoja : Esperantaj-germanaj
Rivarol, A De l' universalité de la langue Française
Paris : Nouvelle Bibliothéque Populaire, [s.j.]. 32 p. / dokumento fr [kopie]


Rivas, Jesus Grandio Notas e informe sobre a lingua internacional Esperanto presentación : Jesús Grandío Rivas. Santiago de Compostela : Asociation Galega de Esperanto, 1987. 73 p. : ilustr. / dokumento es ISBN 84-398-9049-4

Rivier, A. En Rusujo per Esperanto
Moskva : Librejo "Esperanto", [1911]. 129 p. / dokumento eo


Rixius, A. Neelmezurebla ni laudegas vin : preĝoj por ĉiuj kristanoj en la spirito de la ĥrisostomo-liturgio kaj de nenomitoj Stalherm, A. trad. Zürich ; Paderborn [k.a.] : Thomas-eld. ; Schöningh, 1962. (8. eld.) 32 p. / dokumento eo

pre^goj ekumenaj
Rizzo, Pietro Sesdek jaroj
Pisa : Edistudio, 1980. (2. eld korektita) 39 p. / dokumento eo

gramatiko : Esperanto : kontribuaĵoj ; Rizzo, Pietro : esperantisto: 1920-1980
Rizzo, Pietro Sesdek jaroj
Pisa : Rizzo, 1979 39 p. / dokumento eo

gramatiko : Esperanto : kontribuaĵoj ; Rizzo, Pietro : esperantisto: 1920-1980
Rizzo, Pietro Lineamenti di lessicografia dell'Esperanto : note per una recensione
Pisa : Edistudio, 1983. 61 p. : bibliogr. p. 55 / dokumento it-eo

leksikografio : Esperanto: itala lingvo ; vortaro Esperanta-itala : recenzoj
Robert, Emmanuel <ed.> Klasika legolibro : versions pour la deuxičme année d'Esperanto Em. Robert. Paris : Robert, 1929. 32 p. / dokumento eo-fr

[lernolibroj Esperantaj-francaj : 1929]
Robinson, Kenelm [=Sturmer, Kenelm Ralph Creusé] Homaranisma laboro : unuaktaĵo
Budapest : Literatura Mondo, [1931]. 31 p. / dokumento eo


Robinson, Kenelm [=Sturmer, Kenelm Ralph Creusé] Se grenereto…
London : propra eld. de la aŭtoro,
1930.
158 p. / dokumento eo


Rod, Edouard La lasta ekskurso de Maurico Clévoz
[s.l. : s.n., s.j.]. p. [7] - 30 / dokumentoparto eo [el Svislando : kvin rakontoj : el verkoj de svisaj autoroj]

Rodó, José Enrique Ariel Fernández Menéndez, Manuel trad.el hispana. Montevideo : Urugvaja Esperanto-
Societo, 1950.
157 p. : ilustr. / dokumento eo


Rodo, Ludovic [=Pissarro, Ludovic Rodolphe] Vivo de Pissarro verkis originale en Esperanto Ludovic-Rodo. Porto : Portugala eld. Rondo, 1948. 18 p. : ilustr., bibliogr. p. [19] / dokumento eo Enkonduko en la Kulturon : [Serio 2]

Rokicki, Ryszard <red.> Acta interlinguistica : 13a sciena interlingvistika simpozio kopirajtoj ĉe la aŭtoroj. provlegis Wojciech Usakiewicz. Eldonrecenzis kaj enpaĝigis Krzysztof Sliwinski. kovilpaĝon projektis Stella Duszczyk-Grabowska. Warsawa : Akademicki Centrum Interlingwistyczne , 1989. 172 p. / dokumento eo

interlingvistiko : simpozioj
Roksano [=Flourens, Jeanne] La fianĉiniĝo de sovaĝulineto : triakta komedieto
Magdeburg : Goring, 1922. 46 p. / dokumento eo


Roksano [=Flourens, Jeanne] La morgaŭa virino : dialogo originale verkita
Béziers : Roksano, [1912]. 16 p. / dokumento eo


Roksano [=Flourens, Jeanne] Geedzigopeto : triakta komedio
Haida : Marto, [1913]. 77 p. / dokumento eo


Roksano [=Flourens, Jeanne] La senlaca sinofero
Béziers : Ĉe la aŭtorino, [1912]. 32 p. : bibliogr. p. [29] - 32 / dokumento eo


Roksano [=Flourens, Jeanne] La fianĉiniĝo de sovaĝulineto : triakta komedieto
[s.l.] : "Tra la Filatelio", [1911]. 31 p. / dokumento eo


Roland Holst Henriette [=Holst van der Schalk, Henrieta Roland] Roza Luksemburg : ŝiaj vivo kaj laboro Wels, Bas trad. Paris [k.a.] : Sennacieca Asocio Tutmonda, 1949.
.
236 p. / dokumento eo

Luxemburg, Rosa : biografioj
Roland Holst Henriette [=Holst van der Schalk, Henrieta Roland] Frateco en la vivpraktiko Buis, H.A. trad.el nederlanda. Paris : SAT, 1936. 28 p. / dokumento eo


Roland, Romain Cours pratique d'Esperanto : Methode elementaire
[s.l.] : Union Esp de France, 1945. (4. eld.) 230 p. / dokumento eo-fr


Rolet, Bernard La modernaj aparatoj por produktado de oksigeno kaj nitrogenoper aerdistilado
Montevideo : [s.n., s.j.]. *


Rolland, Romain Kompleta lernolibro de la Esperanta stenografio
[s.l. : s.n.], 1908. *


Rolland, Romain Al la forbuĉataj popoloj Mahn, Georg trad. Bern : Universala Esperanto Asocio, 1920.* (1.-3. Milo) 16 p. / dokumento eo


Rolland, Romain Vortoj de Romain Rolland : kaj Esperantaj vortoj koncernantaj la apostolon aranĝita de Hukuta-Masao kaj membroj de Hino-Esperanto-Klubo. Tokio : Asake-Syboo, 1977. 82 p. : ilustr. / dokumento eo

Rolland, Romain : Esperanto
Rollet de l'Isle, M[aurice] L' initiaton ŕ l' Esperanto
Antwerpen : Belga Esperanto-Instituto, 1928. 75 p. / dokumento fr

Esperanto : informiloj franclingvaj : 1928
Rollet de l'Isle, M[aurice] Réponses ŕ quelques objections : pour les propagateurs de l'
Esperanto

Paris : Comité d' Action Espérantiste de France, 1911. 32 p. / dokumento fr


Rossetti, Cezaro Kredu min, sinjorino ! [kun antaŭparolode Raymond Schwartz]. Scheveningen : Heroldo de Esperanto, 1950. 260 p. / dokumento eo

originalaj romanoj ; originalaj satiroj
Rossetti, Cezaro Kredu min, sinjorino ! [kun antaŭparolo de Raymond Schwartz]. London : SAT en Britio, [1974]. (2. eld.) 260 p. / dokumento eo

originalaj romanoj ; originalaj satiroj
Rossetti, Cezaro Kredu min, sinjorino ! [Kun antaŭparoloj de Raymond Schwartz, Reto Rossetti kaj Aldo De’Giorgi] Pisa, Edistudio, 1990. 278 p. : ilustr. / dokumento eo ISBN 88-7036-040-7
originalaj romanoj ; originalaj satiroj
Rossetti, Reto Pokalo da poemoj
Anglujo : Luten Beds, [s.j.]. *


Rossetti, Reto Pinta krajono : [libro originale verkita en Esperanto] [dekoracioj de Paul Klee. Antaŭparolo de Geraldo Mattos]. La Laguna : Régulo, 1959. 128 p. : ilustr. / dokumento eo [19cm] Stafeto : Beletraj kajeroj ; 2
originalaj poemoj ; originalaj satiroj
Rossetti, Reto El la maniko : novelaro
La Laguna : Régulo, 1955. 221 p. / dokumento eo Stafeto : Bel-literatura eldonserio ; 3
originalaj noveloj
Rossetti, Reto Spegulo de Esperantaj stiloj
[Lelystad : Vulpo-Libroj, 1976]. 16 p. / dokumento eo Vulpo Studkajero ISBN 90-70074-11-7
Esperanto : stiloj literaturaj
Rossi, Ernesto Manifesto de Ventotene
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Rossi, Giuseppe Mallonga historio pri respubliko San Marino Esperantigis Catina Dazzini. [San Marino : Ministerio pri Publika Instruado kaj Kulturo, proks. 1981]. 84 p. / dokumento eo


Rytjkow, Nikolaj Elektitaj eroj sono: Peter Schilperoord. Redakto: Reto Rossetti. Desegno: Peter Oliver. antaŭparolo: Marjorie Boulton. [s.l.] : Group Five ; Esperanto-Asocio de Britio, 1974. klankdrager / cassette


RAVENA : ESPERANTA GVIDLIBRO Ravena : Esperanta gvidlibro [Carolfi, Modesto trad.]. Ravenna : Azienda autonoma di soggiorno e turismo, 1961.(3. eld.) 30 p. : multaj ilustr., mapskizoj / dokumento eo

Ravena : gvidiloj
Ré, Horacio <red.> 50 argentinaj folkloraj kanzonoj : kantoj kaj muzikskribaĵoj Horacio Re ; Hrynkiewicz, Adán red. [Buenos Aires] : Argentina Esperanto-Muzik- eld., [1974]. 64, 93 p. : ilustr., multaj muziknotoj / dokumento eo


READMONO Readmono : kvina libro de Moseo
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el La Revuo]

Rebers, Annie Nia mondo : lerno-libreto por infanoj : [n° 4] ilustr. de A. Langeberg. Amsterdam: Federacio de Laboristaj Esperantistoj, [1938]. * / dokumento eo

lernolibroj Esperantaj por infanaj ;
Rebers, Annie Nia mondo : lerno-libreto por infanoj : [n° 5] ilustr. de A. Langeberg. Amsterdam: Federacio de Laboristaj Esperantistoj, [1938]. * / dokumento eo

lernolibroj Esperantaj por infanaj ;
Rebers, Annie Nia mondo : lerno-libreto por infanoj : [n° 3] ilustr. de A. Langeberg. Amsterdam: Federacio de Laboristaj Esperantistoj, [1938]. * / dokumento eo

lernolibroj Esperantaj por infanaj ;
Rebers, Annie Nia mondo : lerno-libreto por infanoj : [n° 2] ilustr. de A. Langeberg. Amsterdam: Federacio de Laboristaj Esperantistoj, [1938]. * / dokumento eo

lernolibroj Esperantaj por infanaj ;
Rebers, Annie Nia mondo : lerno-libreto por infanoj : 1a volumo ilustr. de A. Langeberg. Amsterdam: Federacio de Laboristaj Esperantistoj, [1938]. (2. eld.) * / dokumento eo

lernolibroj Esperantaj por infanaj ;
Rebers, Annie La unuaj paŝoj en nova mondo : legolibreto
Amsterdam: Federacio de Laboristaj Esperantistoj, [proks.1935]. * / dokumento eo

legolibroj Esperantaj: 1935 [proks.]
RECENZO-BIBLIOGRAFIO Recenzo Bibliografio
Padenborn : Esperanto Centro, 1989. (1. eld.) 40 p. / dokumento eo serio flavaj
bibliografioj : recenzoj
RECEPTARO DE ELEKTITAJ SUDBOHEMAJ Receptaro de elektitaj sudbohemiaj man[ĝa]ĝoj : Supoj
Budęjovice : La Progreso, 1979. * / dokumento eo


RECEUIL DE LISTES DE LOGATOMES ESPERANTO Receuil de listes de logatomes Esperanto our mesures de netteté
Antwerpen : BEI, [s.j.]. *


REEĤOJ Reeĥoj : [libro originale verkita en Esperanto] [prologo de Marinko ^Givoje. enkonduko de Marjorie Boulton]. La Laguna : Régulo, 1961. 111 p. / dokumento eo Stafeto : Beletraj kajeroj ; 8
originalaj poemoj : Jugoslavio : antologioj
REESTIĜO DE NACIO La reestiĝo de nacio
London : Ekzekutivo de la Cionista Organizo, 1932. 23 p. : ilustr. / dokumento eo

cionismo
Reeve Brilas la Espero : kanto kaj piano
[s.l. : s.n., s.j.]. *

muziko
REFOJE PRI LA MALAKORDOJ INTER K-DO Refoje pri la malakordoj inter k-do Togliatti kaj ni : pri kelkaj gravaj problemoj de leninismo en la nuna tempo la red. de la gazeto "Ruĝa flago". Beijing : Fremdlingva eld., 1963. 189 p. / dokumento eo

komunismo : diskutoj : 1960 ; Ĉinio : komunismo : kritiko
REFORMA MOVADO DE 1898 La reforma movado de 1898 de la kompila grupo por la broŝuroj pri la
"Moderna Ĉina historio".
Beijing : Fremdlingva eld., 1979. (1. eld.) 93 p. : ilustr. / dokumento eo


REGIONO PAOC : GENTO PALOC Regiono Paoc : Gento Paloc
[s.l. : s.n., s.j.]. 24 p.

[turismoj]
Régulo Pérez, Juan Pio Bareja kaj lia romano La arbo de sciado subskribo de la aŭtoro La Laguna : J. Perez, 1973. 21 p. / dokumento eo


REGULOJ DE LA La reguloj de la akedemio internacia sciencoj
1995. *


Reiche El la mondbildo de l' nova fiziko Muravkin, H trad. Leipzig : eld. Fako Kooperativa, [1924].* 52 p. / dokumento eo Serio Moderna Scienco

Reiersöl, Olav Konsideroj pri matematikaj kaj stokastikaj terminoj en Esperanto : [unua kajero]
Oslo : [s.n.], 1973. *


Reiersöl, Olav Participoj kaj konjugaciaj formoj en Esperanto
Oslo : Propra eld., 1980. 91 p. : bibliogr. p. 87 - 89 / dokumento eo


Reiersöl, Olav Plurlingva matematika terminaro
Oslo : [s.n.], 1963. 22 folioj / dokumento eo-en-fr-de-es-it

vortaroj Esperanto-plurlingvaj : matematika terminaro
Reiersöl, Olav Matematikaj kaj stokastikaj : termino Esperanta : N°2-1994
Oslo : Univerity of Oslo, 1994. (2. eld.) 144 p. / dokumento eo ISBN 82-553-0894-6
terminaroj Esperantaj : matematika : stokastika
Reiersöl, Olav Probablokalkulo : elementa enkonduko
Liege : Someraj Universitataj Kursoj, 1978.* 80 folioj : bibliogr. folio 76 / dokumento eo Someraj Universitataj Kursoj SUK-Kursotekstoj ; 21

Reinzi, Raymond de- Tra Belglando, Nederlando al Anglolando
[s.l.] : Le Creusot, 1910. 32 p. / dokumento eo [16°]


Reissner, Larissa En la lando de Hindenburg : vojaĝo tra la germana respubliko 1924 Kampfred W. ; Krey, W. trad.el germana. Leipzig : Ekrelo, 1931. 78 p. / dokumento eo


Reitzel, Robert Aventuroj de malspertulo : (fragmento de la verko) Sigel, Tobias trad. Berlin ; Dresden : Ellersiek & Borel,
1924.
32 p. : ilustr. / dokumento eo

prozaĵoj germanlingvaj : tradukoj
Rekareo, Leandra Alvoko de l' silento : 13 poezioj* Selso, Diego trad. [Buenos Aires] : [La Centekzemplera eld.], 1966. 31 p. / dokumento eo-es [Multobligitaj kajeroj ; 5]
poemoj hispanlingvoj : tradukoj
REKOMENDO PRI EDUKADO POR INTERNACIA Rekomendo pri edukado por internacia kompreniĝo
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Relgis, Eugen La humanitaristaj principoj
[s.l.] : La Juna Penso, 1974. * / dokumento eo

pacmovado
Relgis, Eugen La humanitaristaj principoj kaj la Internacio de la intelektuloj el la rumana lingvo tradukis S. Prager. Anwerpen : Belga Esperanto-Instituto, 1928. 47 p. / dokumento eo [21cm]

pacmovado
Remarque, Erich Maria La vojo returne = Der Weg zurück. Berger, Josph F. trad.el germana. Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., [proks. 1935]. 369 p. / dokumento eo

romanoj germanlingvaj : tradukoj
Remarque, Erich Maria En okcidento nenio nova = Im Westen nichts Neues. trad.de 4 personoj el germana. Köln : Heroldo de Esperanto, 1929. 252 p. : ilustr. / dokumento eo

romanoj germanlingvaj : tradukoj ; pacmovado : beletro
Ren Dalin [=Jen, Ta-lin] Geamikoj en nia korto [teksto de Ren Dalin. bildoj de He Yanrong]. trad.* [Beijing: Fremdlingva eld., 1979]. [1. eld.] [16] p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo [16°]

bildlibroj tradukitaj
Renard J. Karot Harulo Muffang, H. trad. [s.l. : s.n., s.j.]. * [el Lingva Internacia]

RENESANCA PERIODO La renesanca periodo : tra la parko de la franca poezio enkondukoj, notoj kaj trad. de Gaston Waringhien. [Ascoli Piceno] : Gabrielli, [1977]. 205 p. / dokumento fr-eo Plejado : Beletra eldon-serio ; 4
poemoj franclingvaj : tradukoj ; franclingvaj poemoj : <renesanco>
Renou <Mgr> Katolika preĝaro
St Aldegonde : [s.n., s.j.]. * / dokumento eo-la


RENTKOLEKTA KORTO : ARGILA STATUARO Rentkolekta korto : argila statuaro
Beijing : Fremdlingva eld., 1968. [96] p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo


REPORT OF THE INTERNATIONALE Report of the internationale congres of Antimilitarist ministers and Clergymen
Amsterdam : [s.n.], 1928. 120 p. / dokumento eo

raportoj
RESUMA RAPORTO Resuma raporto : [Internacia konferenco pri la instruo de Esperanto en lernejoj : resuma raporto] Internacia konferenco pri la instruo de Esperanto en lernejoj.[Rousseau, J.J.]* Genčve : Internacia Konferenco pri la Instruo de Esperanto en Lernejoj, 1922. 48 p. / dokumento eo

konferencoj : Genčve: 1922 : Esperanto en Lernejoj
RESUMO DE PROVKATALOGO PRI Resumo de provkatalogo pri esperantaj poŝtstampoj, uzitaj en la tuta mondo
[Wien] : IEMW, 1954. 12 p. / dokumento eo Eldona^joj de IEMW ; 2
Esperanto : po^stmarkoj : katalogoj
RESUMO PRI VJETNAMIO Resumo pri Vjetnamio : [+ vjetnama himno]
Hanoi : Fremdlingva eld., 1971. 128 p., 1 faldfolio, ilustr., mapo, muzikn. / dokumento eo

Vjetnamio : politiko
RESUMO PRI VJETNAMO Resumo pri Vjetnamo
Hanoi : Fremdlingva eld., 1971. 128 p., 1 faldfolio : ilustr., mapo / dokumento eo

Vjetnamio : politiko
RETENU ILIAN KRIMAN MANON ! Retenu ilian kriman manon : [alvoko el la nacia fronto de liberigo de Sudvjetnamio]
[s.l. : Nacia Fronto de Liberigo de
Sudvjetnamio, 1961].
14 p. / dokumento eo


Rétot M. Eta interpretisto franca : (turisma frazaro)
[s.l. : s.n.], 1958. 15 p. / dokumento eo-fr

frazaroj Esperantaj-francaj lautemaj : turismo: 1958
Rétot M. Esperanto-parolata adresaro de la entreprenoj kiuj uzas Esperanton : hoteloj, restoracioj, magazenoj, automobilejoj, informejoj k.t.p : [=Esperanto parolata]
[s.l. : s.n.], 1959. * / dokumento eo

firmaoj aplikantaj Esperanton : adresaroj : 1959
Rétot M. Loire-kasteloj kaj atlantikaj strandoj
[s.l. : s.n.], 1960. 30 p. : ilustr., multaj mapskizoj / dokumento eo Turismo per Esperanto en Franclando
Francio : gvidiloj
Rétot M. De Parizo al Pirenea montaro
[s.l. : s.n.], 1962. 32 p. : ilustr., multaj mapskizoj / dokumento eo Turismo per Esperanto en Franclando
Francio : gvidiloj
Rétot M. De Parizo al Lazura marbordo
[s.l. : s.n.], 1959. 31 p. : ilustr., multaj mapskizoj / dokumento eo Turismo per Esperanto en Franclando
Francio : gvidiloj
Reuter, Fritz Kio povas okazi, se oni donacas surprize = Wat bi 'ne Aewerraschung 'rute kamen kann. 15 ilustr.per Otto E. Lau. trad.el subgermana dialekto E. Ĉefeĉ. London : Mildner, 1906. (1. eld.) 47 p. : ilustr. / dokumento eo

rakontoj platdiĉaj : tradukoj
Reuter, Fritz Kio povas okazi, se oni donacas surprize = Wat bi 'ne Aewerraschung 'rute kamen kann. 15 ilustr.per Otto E. Lau. trad.el subgermana dialekto E. Ĉefeĉ. London : Mildner, 1908. (2. eld. (denove red.)) 47 p. : ilustr. / dokumento eo

rakontoj platdiĉaj : tradukoj
REVENO Reveno Minh Kinh trad. Hanoi : Fremdlingva eld., 1981. 80 p. / dokumento eo Kolekto Hibisko
rakontoj vjetnamlingvaj : tradukoj
REVISTA BRASILIANA DE GEOGRAFIA Revista Brasiliana de geografia : [ jaro 7 n°1 ]
Rio de Janeiro : [s.n.], 1945. 184 p.


REVOLUCIO DE 1911 La revolucio de 1911 de la kompila grupo por la broŝuroj pri la "Moderna Ĉina historio". Beijing : Fremdlingva eld., 1978. (1. eld.) 151 p. : ilustr. / dokumento eo

tekstoj ĉinlingvaj : adaptaĵoj eo ; Ĉinio : revolucioj : 1911
REVOLUCIO DE LA TAJPING-A ĈIELA REGNO La revolucio de la Tajping-a Ĉiela Regno de la kompila grupo por la broŝuroj pri la "Moderna Ĉina historio". Beijing : Fremdlingva eld., 1979. (1. eld.) 124 p., 1 faldfolio : ilustr., mapskizo / dokumento eo


Reya, Oskar La oscilado de la riverniveloj en sudorientaj alpoj
Ljubljana : [s.n.], 1931. 8 p. : multaj mapskizoj / dokumento eo


Reybaud, Fanny La templano Rey-Pailhade, C de- trad. Paris : Presa Esperantista Societo, 1906. 10 p. / dokumento eo

rakontoj franclingvaj : tradukoj
Reymont, W[ladyslaw Stanislaw] La lasta Kabe [=Bein, Kazimierz] trad.el pola lingvo. Paris : Presa Esperantista Societo, 1910. 17 p. / dokumento eo

rakontoj pollingvaj : tradukoj
Reymont, W[ladyslaw Stanislaw] En la profundaĵoj
Amsterdam : FLE, [s.j.]. *


Reymont, Wladyslaw [Stanislaw] En fumejo de l' opio : novelo Bein, Kazimierz trad.el la pola lingvo. Amsterdam : FLE, [s.j.]. *


Reymont, Wladyslaw Stanislaw El la konstituciaj tagoj : memoraĵoj eld. de Jan Günther. trad.de L. Zetel. Warszawa : Günther, 1910. 32 p. / dokumento eo Pola Esperantisto : Literatura aldono

Reymont, Wladyslaw Stanislaw La lasta : rakonto Bein K. (Kabe) trad.el pola. Warszawa : Pola Esperanto Asocio, 1965. (2. eld.) 15 p. / dokumento eo

rakontoj pollingvaj : tradukoj
REZOLUCIO DE LA NAUA KONGRESO DE LA Rezolucio de la Naua Kongreso de la Centra Kooperativa Unuiĝo : 12-13 novembro Kongreso de la Centra Kooperativa Unuiĝo <9, 1981, Sofija>. Sofija : [s.n.], 1981. 28 p. / dokumento eo

kooperativo: Bulgario: kongresoj: Sofija: 1981 : rezolucioj
REZOLUCIOJ DE LA 65A UNIVERSALA KONGRESO Rezolucioj de la 65a Universala Kongreso de Esperanto. Universala Esperanto- Asocio. Rotterdam : UEA, 1981. 28 p. / dokumento eo-fr-de-en Esperanto-Dokumentoj ; 14
UK 65-a : Stockholm : 1980 : rezolucioj
Rhodes, Damaris Parker Notoj survoje : vero estas ne posedaĵo, sed vojo [Long, Kris trad]. [Glasgow] : Kvakera Esperantista Societo, [1979]. 22 p. / dokumento eo Lampiro Serio ; 4

Rhodes, Joseph The English-Esperanto dictionary : based upon the "Fundamento", the Esperanto literature, and the National-*- -*-Esperanto dictionaries bearing Dr.
Zamenhof's "aprobo" /
London : Stead's Publ. House, 1908. XXII, 547 p. / dokumento en-eo

vortaroj anglaj-Esperantaj : 1908
Rhodes, W[illiam] Barnes Bombasto furioza : burleska tragedia opereto en unu akto = Bombates furioso. W. Barnes Rhodes. trad. de Charles Stewart London : Brita Esperantista Asocio, 1911. 24 p. : ilustr. / dokumento eo

operettekstoj anglalingvaj : tradukoj Esperantaj
Riabinin, Sergiusz Sankta Francisko : poeziaĵoj : omaĝe al la povrulo el Asizo, kiu de ok jarcentoj inspiras ŝirmi kaj protekti la homon kaj *- -* la naturon / [red. kaj la antaůparolo Czeslaw Biedulski. desegn. Zbigniew Józwik. trad. Szymon Weiland]. Romo : IKUE Centro, 1977. 148 p. : ilustr. / dokumento eo Internacia Katolika Unui^go Esperantista ; 5
poemoj pollingvaj : tradukoj
Rian, Ragnvald Norsk-Esperanto ordbok Ragnvald Rian; Erling Anker Haugen. Oslo : Esperantoforl., 1963. 374 p. / dokumento no-eo

vortaroj norvegaj-Esperantaj : 1963
Rian, Ragnvald Esperanto-norsk ordbok
Oslo : Esperantoforl., 1948. 174 p. / dokumento eo-no

vortaroj Esperantaj-norvegaj : 1948
Ribao, Renmin Komentario pri la deklaro de la komunista partio de Usono
Beijing : Fremdlingva eldonejo, 1963. 16 p. / dokumento eo

gazetartikoloj ĉinlingvaj : tradukoj ; partio komunista
Ribeiro, Jo~ao Sankta Bohemulo [Freitas, Diderot de- trad.]. [s.l. : s.n., s.j.]. p.[267] - 275 / dokumentoparto eo [el Antologio de brazilaj rakontoj]

Ribillard, Jean Vagado sub palmoj
[Rotterdam] : Universala Esperanto-
Asocio, [1956].
56 p. : ilustr. / dokumento eo

originalaj prozaĵoj
Ribillard, Jean Vivo kaj opinioj de Majstro M'Saud red. de Reto Rossetti. kun antauletero de R. Fiquet. La Laguna : Régulo, 1963. 143 p. / dokumento eo Stafeto : Beletraj kajeroj ; 18
originalaj romanoj ; originalaj satiroj
Ribot, André Aŭtografoj de D-ro L. L. Zamenhof
[Agen : Ed. Françaises d' Esperanto, 1965]. [24] p. : ilustr. / dokumento eo Kolekto Zamenhof en sia Tempo ; 3

Ribot, André Manuel de preparation a l’atesto pri Kapableco. <2. ed.>
Marmande : Ed. Francaises d' Esperanto, 1965. 96 p. / dokumento eo-(fr)

lernolibroj Esperantaj-francaj
Ribot, André L' Esperanto au service du Christ
Marmande : auteur, [1955]. 20 p. / dokumento eo


Ribot, André Grezijono invitas vin ! : = Grésillon vous invite !
Marmande : ed. Francaises
d' Espéranto, [1960].
16 p. : ilustr., mapskizo, muziknotoj / dokumento fr-eo

Grésillon <kastelo>: informiloj : 1960
Ribot, André The Giei Ngu Nhap Mon
Saigon : [s.n.], 1974. *


Ribot, André Ni parolu en Esperanto : = Cours de langue internationale Esperanto
Marmande : ed. Françaises d' Espéranto, [1958]. 159 p. : ilustr. / dokumento fr-eo

lernolibroj Esperantaj-francaj : 1958
Ribot, André L' Esperanto cet inconnu
Paris : Michel, 1954. 65 p. / dokumento *

Esperanto : informiloj franclingvaj : 1954
Ribot, André Précis grammatical d' Esperanto
Marmande : ed. Françaises d' Esperanto, [1960]. 60 p. / dokumento fr-eo

gramatikoj Esperantaj-francaj : 1960
Ribot, André La langue internationale Esperanto en 30 leçons
Paris : Michel, [1955]. 80 p. / dokumento fr-eo


Richet, Charles Sokrato : kvarakta tragedio el la francalingvo tradukis en ritma prozo Jean Couteau. "Soktato" estas ludita dum la deka Universala kongreso de Esperanto (Paris, augusto 1914) Paris : la tradukinto, [1914]. 101 p. / dokumento eo

tragedioj franclingvaj : tradukoj
Richet, Charles Une langue auxiliaire internationale : l' Esperanto
Paris : [s.n.], 1920. *


Richter, F.C. Lehrbuch und vollständige Grammatik der Welthilfssprache Esperanto : mit Illustrationen für den Anschauungs Unterricht : [= Esperanto-Lehrbuch] /
Leipzig-Neustadt : Arbeiter esperantobund, 1924. 119 p. : ilustr. / dokumento de-eo

lernolibroj Esperantaj-germanaj : 1924
Richter, R. Esperanto-gvidanto pri la publika interkomuniĝado : demandaro kun respondekzemploj
Leipzig : Deutsche Esperanto-Buchhandlung, 1911. 88 p. / dokumento de-eo


Richter, Ursula La problemoj de la junularo hodiau? : diagnozo kaj recepto de la Sinjoro Jesuo Kristo skribe fiksita de Ursula Richter, naskita Bötticher. Paderborn : Richter, 1986. 32 p. / dokumento eo

junularo : kristanismo
RIDI VJETNAME Ridi Vjetname : [Fabeloj, legendoj, rakontoj el Vjetnamio pasinta kaj nuntempa]
Hanoi : Fremdlingva eld., 1981. 60 p. : ilustr. / dokumento eo Kolekto "Hibisko"

RIDO SANIGAS : HUMORO KAJ SPIRITO Rido Sanigas : Humoro kaj spirito
S. Vito al Tagliamento : Paolet,
1929.
32 p. / dokumento eo


RIDU PER ESPERANTO Ridu per Esperanto red. kaj antaŭbabilis: Tibor Sekelj. Zagreb : Internacia Kultura Servo, 1973. 55 p. : multaj ilustr. / dokumento eo [Internacia Kultura Servo ; 3]

Rieck, Otto Oni ridas reviziita de Zanoni. Godesberg : Butin & Jung, 1922. 68 p. / dokumento eo

anekdotoj ; ^sercoj
RIGARDU FINNLANDON Rigardu Finnlandon
[Helsinki : Ministrejo de Eksterlandaj Aferoj, 1968]. [32] p. : multaj ilustr., mapskizo / dokumento eo

Suomio : gvidiloj
Riisberg, G[udrun] Gajaj klubvesperoj : skeĈoj kaj ludoj G. Riisberg ; k.a. Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, [proks. 1971]. 32 p. / dokumento eo [Gajaj klubvesperoj ; 1] ISBN 87-85020-47-8
originalaj skeĉoj ; ludoj Esperantaj
Riisberg, Gudrun Suno kaj pluvo
Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, 1972. 80 p. / dokumento eo ISBN 87-85020-53-2
originalaj noveloj
Riisberg, Gudrun Ni ludas… Gudrun Riisberg ; F. Lowitzer. Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, 1972.. 32 p. / dokumento eo [Gajaj Klubvesperoj ; 6] ISBN 87850-2052-4
originalaj skeĉoj
Riley, Denis ; Spolton Lewis Vetero kaj klimato de la mondo = World weather and climate. Denis Riley ; Lewis Spolton. el angla tradukis Kris Long Rotterdam : Universala Esperanto Asocio, 1987. 131 p. : ilustr. / dokumento eo ISBN 92-9017-035-2

Rilke, Rainer Maria La kanto pri la amo kaj morto de la flagisto Kristof Rilke de Rainer Maria Rilke, Berlino 1899. esperantigita de Jozef Mader Graz, Graz 1932. reviziita de Walter Klag patro kaj filo, Vieno 1993. [Wien : Walter Klag, 1993]. 31 p. / dokumento eo ISBN 3-901211-07-1

Rilke, Rainer Maria Leteroj al juna poeto tradukis A. Münz. Budapest : Literatura Mondo, 1934. 47 p. / dokumento eo


Rimanto, Nenjo [=Gregory, Ellen] ABC Libro : Ludiloj strofoj de Nenjo Rimanto. bildoj de Brian Leslie. Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., [1960]. [12] p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo [ABC Libro ; 2]
originalaj infanlibroj
Rimanto, Nenjo [=Gregory, Ellen] ABC Libro strofoj de Nenjo Rimanto. bildoj de Brian Leslie. Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., [1960]. [16] p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo [ABC Libro ; 1]
originalaj infanlibroj
Rimanto, Nenjo [=Gregory, Ellen] Versoj per infanoj strofoj de Nenjo Rimanto. bildoj de Antonio Rubio kaj Pieter Genesis. [Tunbridge Wells : Plan Stationers, Esperanto-Fako, proks. 1965]. 69 p. : ilustr. / dokumento eo

originalaj poemoj : infanoj
Rodriguez Ontoria, E. Curso completo de idioma internacional Esperanto : con un extenso vocabulario y refranero
Buenos Aires : Rodriguez Ontario, 1972. 164 p. / dokumento eo-es

lernolibroj Esperantaj-hispanaj : 1972 ; vortaroj hispanaj-Esperantaj : 1972
Roe, Vingie E. Lando de arĝenta akvo : rakonto el la okcidento de Usono [Enkonduko J. J. Sussmuth. trad. E. Payson]. Fort Lee, NJ : Esperanto Asocio de Nord-Ameriko, [1931]. 48 p. / dokumento eo E.A.N.A. Libraro ; 5

Rohden, Huberto Imperativoj de la vivo : gvidlibro por nomoj dezirantaj la gloran liberon de la filoj de Dio Souza, Délio Pereira de- trad.el portugala Rio de Janeiro : Asocio Esperantista, 1963. (1. eld.) 154 p. / dokumento eo

tekstoj portugallingvaj : tradukoj ; spiritismo : vivkonsiloj
Rohden, Huberto La prediko sur la monto Souza, Délio Pereira de- trad.el portugala. Rio de Janeiro : Spirita eld. Societo "F. V. Lorenz", 1979. *


Rohden, Huberto Mahatmo Gandhi : ideoj kaj idealoj de mistika politikisto
Rio de Janeiro : Asocio Esperantista, [1972]. (1. eld.) 183 p. / dokumento eo

Gandhi, Mahatma : biografioj
Rohden, Huberto Einstein, la enigmo de la matematiko : lia stranga agordo kun la mondoj de la magio, de la mistiko kaj de la jogo Souza, Délio Pereira de- trad.el portugala. Rio de Janeiro : Spirita eld. Societo "F. V. Lorenz", 1978. (1. eld.) 130 p. / dokumento eo


Rohden, Huberto Survoje al la kosma konscio Souza, Délio Pereira de- trad.el portugala. Rio de Janeiro : Spirita eld. Societo "F. V. Lorenz", 1978. *


Rohden, Huberto Tio okazis inter la jaroj 2000 kaj 3000 : antauvido pri homaro kun atombombo kaj sen Kristo Souza, Délio Pereira de- trad. Rio de Janeiro : Spirita eld. Societo F. V. Lorenz, 1978. 38 p. / dokumento eo


Rohden, Huberto De animo al animo : filozofio de la vivo por tiuj, kiuj pensas kaj suferas = De alma para alma. Souza, Délio Pereira de- trad.el portugala Rio de Janeiro : Spirita eld. Societo "F. V. Lorenz", 1977. (1. eld.) 200 p. / dokumento eo

spiritismo
Rohdin Kerstin Esperantovojaĝo al Hungario kaj Turkio
Bydgoszcz : Monda Turismo, 1985. 21 p. / dokumento eo


Rohdin, Kerstin Esperantovojaĝo al Hungario kaj Turkio
Svedio : Sköllersta, 1984 *


Rohrbach, C. Zum Andenken 4. Deutsche Esperantisten Kongres Gotha 1909
[s.l. : s.n., s.j.]. 72 p. / dokumento ****


Rollet de l'Isle, M[aurice] Quelques mots ŕ ceux qui viennent d'apprendre l' Esperanto
Paris : Société Francaise pour la Propag. de l' Esper., [proks. 1914]. (2. éd.) 17 p. / dokumento fr


Rollet de l'Isle, M[aurice] La plus forte garantie de la Société des Nations : une langue
internationale

Paris : Office Central Espérantiste, 1919. 15 p. / dokumento fr Société des Amis de l' Espéranto ; 6

Rollet de l'Isle, M[aurice] Pour l' Esperanto
Paris, 1932. 12 p. / dokumento fr


Rollet de l'Isle, M[aurice] Appel au parlament : pour l' Esperanto, langue seconde de tous les peuples : [= Pour l' Esperanto, langue seconde de tous les peuples]
Paris : Société Française pour la Propagation de l' Esperanto, 1932. 12 p. / dokumento fr


Rollet de l'Isle, M[aurice] L' Esperanto contre le Francais
Paris : V Polgar, [s.j.]. *


Rollet de l'Isle, M[aurice] Une langue internationale pour la Marine
Paris : Société Francaise pour la Propagation de l' Esperanto, 1919. 15 p. / dokumento eo


Rollet de l'Isle, M[aurice] Inleiding tot Esperanto Vertaald door Maur. Jaumotte. Antwerpen : Belga Esperanto-Instituto, 1931. 83 p. / dokumento nl

lernolibroj Esperantaj-nederlandaj : 1931
Rollet de l'Isle, M[aurice] Skribado kaj prononcado de la personaj kaj lokaj nomoj
Paris : [s.n.], 1935. 24 p. / dokumento eo

Esperanto : propraj nomoj
Rollet de l'Isle, M[aurice] Farado kaj analizo de la malsimplaj vortoj
Paris : [Centra Presejo Esperantista], 1937. 28 p. / dokumento eo Logika Esperanto
vortfarado Esperanta
Rollet de l'Isle, M[aurice] Malsimplaj formoj de la verbo
Paris : 1936. 21 p. / dokumento eo


Rollet de l'Isle, M[aurice] Provo de marista terminaro verkita de kelkaj kompetentuloj sub la direkto
de M. Rollet de l'Isle.
Paris : Hachette, 1908. IV, 74 p. : ilustr.,
grafikaĵoj / dokumento eo
Esperanto : Teknika Kolekto
terminaroj Esperantaj : navigacio : 1908
ROLO DE LA FERVOJA EN LA HAVENO DE La rolo de la fervojo en la haveno de Zeebrugge 35a IFEF kongreso Oostende 1983 [s.l. : s.n.], 1983. *


Rolt, William Frederick El la polvo de la tero : enkonduko en la grundosciencon
La Laguna : Régulo, 1967.* 134 p. / dokumento eo Stafeto : Beletraj kajeroj ; 34
grundoscienco
Romains, Jules Knock : aŭ la triumfo de la medicino ; komedio en tri aktoj Corret, Pierre trad.en Esperanton. Jaslo : eld. "Esperantista Voĉo", 1932. 79 p. / dokumento eo

komedioj franclingvaj : tradukoj ; <kuracisto : literatura temo>
Romanov, Pantelejmon La mistero ; Unu horo red. de Leono Vienano. trad.el rusa Isaj Dratwer Warszawa : Szapiro, [proks. 1930]. 31 p. / dokumento eo Esperantlingva Novelbiblioteko ; 3
noveloj ruslingvaj : tradukoj
Romijn, Jaap Nederlando : (La Mondo en Koloroj) fotolibro de Kees Scherer kun teksto de Jaap Romijn. Utrecht : Bruna, [1964]. 104 p. : multaj ilustr. / dokumento eo (Nigra Urseto ; 700)
Nederlando
Rónai, Paulo Der Kampf gegen Babel oder das Abenteuer der Universalsprachen = Homens contra Babel. [Aus dem Portug. übers. von Herbert Caro]. [München] : Ehrenwirth, [1969]. 174 p. : ilustr. / dokumento de

planlingvo : historio
Roosdorp, J.H. Eigen taal als Esperanto. Een logische ontwikkeling van eigen taal in ordening en eenheid van internationale taal
Deventer : Eldonis E Kluwer, [s.j.]. *


Roosen, H. Katolika terminaro : Esperanto - Nederlands
Tilburg : Internacia Katolika Informejo, 1965. 96 p. / dokumento eo-nl Serio de I.K.I. ; 6
terminaroj Esperantaj-nederlandaj : katolikismo : 1965
Roosen, H. Katolika terminaro: Nederlands - Esperanto H. Roosen kaj H. G. Wannemakers. Tilburg : Internacia Katolika Informejo, 1972. 94 p. / dokumento eo-nl Serio de I.K.I. ; 19/20
terminaroj nederlandaj-Esperantaj : katolikismo : 1972
Roover, Rik de- La aventuroj de ŝpar- kaj aliaj porketoj verkis Rik de Roover. ilustris Kris de Roover. la unuaj 50 ekzempleroj de tiu ĉi eldono portas vicnumeron kaj la subskribon de la aŭtoro [4]. Antwerpen : Flandra Esperanto-Ligo, 1982. 80 p. : ilustr. / dokumento eo

originalaj infanlibroj
Ros Sudriŕ, Johano* [*Juan] La komerca sekretario : dokumentaro komerca
Paris : Hachette, 1905. 48 p. / dokumento eo Kolekto Esperanta aprobita de Do Zamenhof

Rosa, Pavel Situacio de Esperanto en Slovaka socialisma respubliko
Bratislava : Asocio de Esperantistoj en Slovaka Socialisma Respubliko, 1977. 34 p. : ilustr. / dokumento eo

Esperanto-movado : Slovakio
Rosa, Pavel <trad.> Fina akto de la konferenco pri sekureco kaj kunlaboro en Eŭropo [trad. Rosa, P.]. Bratislava : Ĉeĥoslovaka Packomitato ; Slovaka Packonsilantaro, 1976. 85 p. / dokumento eo


Rosbach, Hans Amand El propra kaj fremda
Kristiansund : Selano, 1971. 74 p. : ilustr. / dokumento eo

originalaj poemoj ; originalaj rakontoj
Rosbach, Hans Amund Preparoj al diservo Hans Amund Rosbach. [s.l.] : Selano, 1967. [94] p. : muziknotoj / dokumento eo

tekstoj : diservoj : Norvegio
Rosbach, Hans Amund <trad.> Cent himnoj Rosbach, Hans Amund trad. [s.l.] : Selano, 1966. 56 p. / dokumento eo


Rosbach, Johan Hammond La mirinda eleksiro
Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, 1968. 98 p. / dokumento eo

originalaj rakontoj
Rosbach, Johan Hammond Homoj kaj riveroj
Kopenhagen : Koko, 1957. 139 p. / dokumento eo

originalaj rakontoj
Rosbach, Johan Hammond Vibraj momentoj : 12 skizoj kun studmaterialo kovrilo kaj ilustr. de Helge B. Skanlund. Oslo : Esperantoforl., 1981. 83 p. : ilustr. / dokumento eo


Rosbach, Johan Hammond Bagatelaro
Oslo : Esperantoforl., 1951. 174 p. / dokumento eo

originalaj rakontoj
Rosbach, Johan Hammond Disko : ciklo da skizoj [antaůparolo de William Auld]. Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, 1970. 109 p. / dokumento eo ISBN 87-85020-42-7
originalaj noveloj
Rosbach, Johan Hammond Verda robo : aŭ ordinaraj indianoj ilustr. de la aůtoro. Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, 1974. 95 p. : ilustr. / dokumento eo ISBN 87-85020-72-9
originalaj romanoj
Rosbach, Johan Hammond Fianĉo de l' sorto : originala romano
Aabyhöj : Dansk Esperanto-Forlag, 1977. 192 p. / dokumento eo ISBN 87-85020-9-74
originalaj romanoj ; <kulpo: puno: literatura temo>
Rosenberg, Jakob Multiplika tabularo
Geneve : [s.n., s.j.]. *


Rosenberg, Jakob Per kio ni amuzu nin? : Societ- kaj dancludoj de Jakob Rosenberg ; Ernfrid Malmgren. Stockholm : Eldona Societo Esperanto ; Förlagsföreningen Esperanto, [1934]. 39 p. / dokumento eo Serien Svenska Esperantoförbundets Handböcker ; 4
ludoj por grupoj
Rosenberg, Jakob Societa ludaro por hejmo kaj ekskurso
Tallinn : la aŭtoro, 1933. 48 p. / dokumento eo


Rosenstock, Leon Rakonto pri vojevodo kaj kia fera ringo
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el La Revuo]

Rosher, Edward M. Fervoja terminaro
Rickmansworth : Universala Esperanto- Asocio, 1953. 67 p. : grafikaĵoj / dokumento eo


Rosher, Edward M. Fervoja terminaro : franca traduko Duffaut trad.el franca. Paris : Franca Fervojista Esperanto Asocio ; [k.a.], 1954. 29 p. / dokumento fr-eo


Rosher, Edward M. Fervoja terminaro : English - Esperanto
tamalaprs Surrey, 1958. 58 p. / dokumento en-eo


Rossel, Virgile Bona malliberulo ; Patrino
[s.l. : s.n., s.j.]. p.[31] - 59 / dokumentoparto eo [el En Svislando : kvin rakontoj : el verkoj de svisaj autoroj]

Rossi, Newton Egydio 66a Universala Kongreso de Esperanto 1981 oficiala reprezentanto de la urbo Brasilio. Salutparolado [s.l. : s.n., s.j.]. *


Rossi, Nicolino Sur la vivopado : [originalaj poemoj]
Chaux-de-Fonds / Milano : Li Foiro, 1980. (1a eld.) 112 p. / dokumento eo


Rostand, Jean La nuna stato de l' evoluismo el la franca tradukis J. kaj M. Delacourt kun la afablaj permesoj de la verkisto kaj la eldonisto Paris : Sennacieca Asocio Tutmonda, 1950. 111 p. / dokumento eo


Rostand, Jean Tiu, kiu ne volas morti D.C. trad.el franca. Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1976. *


Rostand, Jean Tio, kion mi kredas = Ce que je crois. Berlot, Pierre trad.el franca. Paris : Unuiĝo Franca por Esperanto, 1962. 39 p. / dokumento eo

Rostand, Jean : pensoj
ROTARY PHRASEBOOK A Rotary phrasebook : English, dutch, Esperanto, french, german, italian, portuguese, spanish.
London : Rotary International in Great Britain and Ireland, [1971]. 11 p. / dokumento eo-en-nl-fr-de-it-pt-es


ROTERDAMA URBOKORO Roterdama urbokoro : [=La rekonstruado de la Roterdama urbokoro] [W. Borsje]. Rotterdam : Konsilejo por la
Rekonstruo de Roterdamo, [1947].*
* / dokumento eo

Rotterdam : urboplanado
Rothau, D. de- La morto de l' pastro de Grasse
[s.l. : s.n., s.j.]. * [el Internacia Lingvo 1907]

Rothau, D. de- Du rakontoj : La blanka kastelo ; Esperanta hotelo
Paris : Pres. de Presa Esperantista Societo, 1906. 58 p. / dokumento eo 12°]


Rotsaert, Roland <komp.> Esperanta indekso al komerca terminaro kompilis Roland Rotsaert ; Hans Wiersch [s.l.] : IKEF, [s.j.]. 19 p. / dokumento eo

terminaroj esperantaj : komerco
Rotsaert, Roland <red.> Sindikata Terminaro Roland Rotsaert ; Yamasaki Seikô terminara fako de IKEF. [Hans Wiersch ; Werner Bormann ; Franz Jozef Braun.] [s.l.] : IKEF, 1997. 44 p. / dokumento de-en-fr-eo

terminaroj : plurlingvaj : komerco : 1997
ROTTERDAM HAVOS Rotterdam havos fervojan tunelon : Fakprelego
Rotterdam : [s.n.], 1988. *


Roubos, B.P. Leerboek stenografie "Groote" voor esperantisten-"Groote"-schrijvers
Dordrecht : [Roubos], 1929. 8 p. / dokumento eo

stenografio Esperanta : Groote-sistemo
Rougetet, Gabriel Une langue internationale commune a toutes les nations du monde
Paris : Union Française pour l'
Espéranto, 1976. (3. éd.)
39 p. : ilustr. / dokumento fr


Rousseau, Célestin Poliglota vade-mecum de internacia farmacio : (extracta ex diversis pharmacopoeis) : [=9-lingva vokabulario per "Esperanto"
Paris : Hachette, 1911. 16 p. / dokumento plurlingva

terminaroj Esperantaj-plurlingvaj : farmakologio
Rousseau, Célestin Amo, fonto de vivo : poemo
Paris : Esperantista Centra Librejo, [post 1913]. 16 p. / dokumento eo

originalaj poemoj
Rousseau, J.J. Internacia konferenco pri la instruo de Esperanto en lernejoj
Geneve, 1922. 48 p. / dokumento eo

originalaj poemoj
Rozendal, J.J. Mi parolas Esperanton : lees, vertaal en spreekoefeningen
Zutphen : W.J.Thiene, [s.j.]. 92 p. / dokumento eo


ROZO KAJ GLAVO Rozo kaj glavo : antologio : originalaj poemoj de Bulgaraj esperantistoj (1906-1986) Canko Murgin [red.]. Sofija : Sofio Pres, 1987. 336 p. / dokumento eo

originalaj poemoj : Bulgario : antologioj
ROZPR VATE PO ESPERANTSKY Rozprávate po esperantsky : Ĉu vi parolas Esperante? [spracoval Magda Ŝaturová-Seppová]. Bratislava : Slovenské Pedagogické
Naklad., 1965.
133 p. / dokumento eo-sl


Rubenis, V. En la frata familio de Sovetaj popoloj
[s.l.]: Latvia Societo por Amikeco kaj Kulturaj Ligoj kun Eksterlando, 1969. 15 p. / dokumento eo

Latvio : komunismo
Rudy, A. Venĝo venĝita : humora bilda rakonteto
Raleigh, N.C. : [s.n.], 1911. (4., korektita)
eld.
[16] p. : ĉefe ilustr. / dokumento eo

bildrakonto ; kuriozaĵo : Esperanto
Rufegon Manlibro de nova homo
Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1978. 19 p. / dokumento eo La juna penso : Suplemento ; 86A

Ruĝa, Orm Fragmento Vejlo eldonita okaze de la 37a IFEF kongreso 1985 Danlando : Vejlo, 1985. 19 p. / dokumento eo


Rugland, Gunnar La vojo al mondpaco
Stockholm : Nova mondo, 1950.* 40 p. / dokumento eo

mondpaco : kristanismo ; Waerland, Are : kuracado
Rugland, Gunnar La vojo al mondpaco
[Stockholm] : Nova mondo, [1963]. 40 p. / dokumento eo

mondpaco : kristanismo ; Waerland, Are : kuracado
Rumler, Josef Abunde kaj redunde : eseo pri diversaj stiloj en la internacia lingvo : plus sinonima glosaro de Praga artliteratura skolo
Praha : Ĉeĥa Esperanto-Asocio, 1986. 32 p. / dokumento eo Paco : Literatura Suplemento ; 1986,1
originalaj poemoj ; originalaj eseoj ; vortaroj Esperantaj : 1986
Rumler, Jozef <aranĝ.> En la koro de Eŭropo : Esperanto en arta kuirejo de Ĉeĥaj poetoj kaj prozistoj aranĝis kaj komentas Josef Rumler. Praha : Ĉeĥa Esperanto-Asocio, 1983. 31 p. / dokumento eo Paco : Literatura Suplemento ; 1983,1
literaturo ĉe^hlingva : tradukoj ; antologioj
Rumohr, Karl Friedrich von- Lasta Savello
[s.l. : s.n., s.j.]. p.[3] - 86 / dokumentoparto eo [el Kvin noveloj esperantigitaj laů germanaj autoroj]

Runeveski, St. Studento : (dediĉita al la malriĉaj studentoj)
[s.l. : s.n., s.j.]. p.180 - 193 / dokumentoparto eo [el Bulgara antologio : (prozo kaj poezio)]

Runham Brown, H. Elvoko al la Pacifismo
Enfield : Internacio de Militrezistantoj, [1935] 11 p. / dokumento eo

pacmovado
Runham Brown, H. Memorando pri militrezistado kaj Esperanto
Enfield : [s.n., s.j.]. 10 p. / dokumento eo


RUSAJ AMNOVELOJ Rusaj amnoveloj verkitaj de Anton Ĉe^hov ; Ivan Bunin ; Vladimir Nabokov. traduko el la rusa lingvo. Jekaterinburg : Sezonoj, 2000. 23 p. / dokumento eo Rusa Literaturo ; 7
noveloj ruslingvaj : tradukoj Esperantaj : antologioj
Rusak, H. Enciklopedia vortaro Esperanta-jida : [2a volumo: M-Z]
Jerusalemo : Zamenhofa Domo, 1973. 670 p. / dokumento eo-yi

vortaroj Esperantaj-jidaj :
Rusak, H. Enciklopedia vortaro Esperanta-jida
Jerusalemo : Zamenhofa Domo, 1969 * / dokumento eo-yi

vortaroj Esperantaj-jidaj :
Rusak, H. Enciklopedia vortaro Esperanta-jida : [1a volumo: A-K]
Jerusalemo : Zamenhofa Domo, 1984. 382 p. / dokumento eo-yi

vortaroj Esperantaj-jidaj :
Rusin, Jan Ilustrita gvidlibro tra Zakopane, Tatroj kaj Pieniny : [=Zakopane, Tatroj kaj Pieniny] [okaze de la 8a kongreso en Krakow 1912] Kraków : Organiza Komitato de la Oka Kongreso, 1912. 48 p. : ilustr. / dokumento eo

Zakopane : gvidiloj ; Tatry : gvidiloj ; Pieniny : turismaj
informiloj; UK 08-a: Kraków: 1912:
Rusinol, Santiago Folioj de la vivo = Fulls de la vida. Sabadell, Alfonso trad.esperanten. Barcelona : Espasa é Hijos, 1909. 104 p. / dokumento eo

prozaĵoj katalunlingvaj : tradukoj
Rusinov, Spas En konkurado kun la tempo
[Sofija] : eld. de Fremdlingva Literaturo, [1961]. 167 p., 1 faldfolio : ilustr., mapskizo / dokumento eo

Bulgario
Rusinov, Spas Bulgario : mallonga skizo [red.: Asen Grigorov. pentr.: Dočev, Dočo. trad.: Stefka Ĥristova ; Lidia Raeva ; Venelin Mitev. Sofija : Sofia-Press, 1968. 118 p. : multaj ilustr., mapskizo / dokumento eo

Bulgario: gvidiloj
Ruskin, John La reĝo de la ora rivero aŭ La nigraj fratoj Kellerman, Ivy trad. Berlin [k.a.] : Ellersiek & Borel, 1926. (2. eld.) 40 p. / dokumento eo Esperanta Biblioteko Internacia ; 18
rakontoj anglalingvaj : tradukoj <literaturo adoleska>
Russell, W[illiam] Clarke Ŝuldpedelo sur la maro Newell, L.N. ; Sturmer, K.R.C. trad.el la angla lingvo. [s.l. : s.n., s.j.]. p.[25] - 40 : ilustr. / broŝurparto eo [el La Maro] (La hantataj ^sipoj)*

Rust, G[eorge] Terminaro por bibliaj studoj G. Rust ; D. Broadribb. Ravenna : IABO- eld., 1973. 79 p. / dokumento eo Biblia Revuo ; 499

Rust, George International language for scouts drawings by P. L. Folkes. [s.l. : s.n.], 1952. 71 p. : ilustr. / dokumento en-eo

lernolibroj Esperantaj-anglaj : 1952 <skoltoj>
Rustavelli, Sota Aforismoj
Mecneireba : Tiblis, 1983. *


Rutherford, J.F. Milionoj kiuj nun vivas neniam mortos !
Brooklyn, NY : International Bible Students Association, [1920]. 79 p. / dokumento eo


Rutherford, J.F. Kie estas la mortintoj ? : la respondo de la Biblio = Where are the dead ? trad. Esperanta fako, Baden -Svisujo Brooklyn, NY: Internacia Asocio de Biblio-Studantoj [k.a.], [1927]. 55 p. / dokumento eo


Ruyver, Joris de- Broeder Isidoor
[s.l.] : Uit helpende handen, 1967. 10 p. / dokumento eo [8°]


Ruyver, Joris de- We leren Esperanto zonder leraar
Gent : Broeders van liefde, [s.j.]. 64 p. / dokumento eo-nl [8°]

lernolibroj Esperantaj-nederlandaj
Ruyver, Lothodius de- We leren Esperanto zonder leraar
Menen, Belgio : Druk G.Verraes, [s.j.]. 64 p. / dokumento eo-nl

lernolibroj Esperantaj-nederlandaj
Rybár, Jan Terminaro de hidraulaj meĥanismoj Jan Rybá^r. ĉe la Esperanta versio konsulte partoprenis: Rüdiger Eichholz ; Jacques Manceau ; Jan Werner. ellaboron de la franca versio partoprenis J. Manceau. Praha : Ĉeĥa Esperanto-Asocio, 1982. 52 p. / dokumento eo-en-cs-fr-de-ru

terminaroj Esperantaj-plurlingvaj : <hidrauliko : 1982>