www.esperanto-kortrijk.info

<<<Libroj_A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

Auteur Titel Annotatie Impressum Collatie Reeks / ISBN Hyperlink Sluitelwoorden

web_libroj_Z_2013

Zaft, Sylvan Le langage secret de Peter Jameson = Peter Jameson's secret language. trad. de l' americain par
Alain Delmotte et Claude Piron.
Louvain-la-Neuve : Le Liseron Ed.,
1999.
197 p. / dokumento fr ISBN 0-9652549-0-9

Zahn, Ernest Svisaj rakontoj Pulvers, Charlotte trad.el la germana lingvo. Leipzig : Hirt, [1922]. 68 p. : ilustr. / dokumento eo Internacia librotrezoro ; 7-8

Zahn, Ernest La patrino Ŝmid J. trad.el la germana. Berlin [k.a.] : Ellersiek & Borel, 1923. (2. eld.) 56 p. / dokumento eo Esperanta Biblioteko Internacia ; 27
noveloj germanlingvaj : tradukoj
Zajdel, J.A. Prognozio Sciencfikcia novelaro elpoligita de A. Madej Laroque Timbaut : La Juna Penso, 1973. p.3-10 / dokumentoparto eo La juna penso : Suplemento ; 92A

Zakrzewski, Adam Historio de Esperanto 1887 - 1912 [antaùparolo Andrzej Pettyn]. Warszawa : Pola Esper. Asocio, 1979. [repr. de la eld., 1913] 144 p. : ilustr. / dokumento eo

Esperanto : historio : 1887 - 1912
Zakrzewski, Adam Historio de Esperanto : [Belga Esperantisto]
Antverpeno : [s.n.],1912. * p. / dokumento eo


Zamacios, Miguel La amuzistoj : kvarakta teatraĵo en versoj = Les bouffons. Van der Biest W. trad. Antwerpen : Belga Esperantisto, [s.j.]. 122 p. / dokumento eo


ZAMENHOF - JARO Zamehof-jaro : [1959] : [Esperanto - français]
[s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumento eo-fr


Zamenhof L.L. Fundamento de Esperanto : naŭa eldono kun enkondukoj, notoj kaj lingvaj rimarkoj de D-ro A. Albault
Marmande : Esperantaj Francaj eldonoj, 1963. 355 p. / dokumento eo


Zamenhof L.L. Fundamento de Esperanto : naŭa eldono kun enkondukoj, notoj kaj lingvaj rimarkoj de D-ro A. Albault
Marmande : Esperantaj Francaj eldonoj, 1963. 355 p. / dokumento eo


Zamenhof, Felix Verkoj de FeZ ; Plena verkaro de Dro Felikso Zamenhof sub redaktado de Edvardo Wiesenfeld. Budapest : Literatura Mondo, 1935. 271 p. : ilustr. / dokumento eo


Zamenhof, Felix La Majstro venas : en 24 scenoj
[Berlin : s.n., 1919]. p. 92-111 / dokumento eo [el Esperanto praktiko 1919]

Zamenhof, L. Zamenhof : Philosophe Humaniste. Franclingve [s.l. : s.n., s.j.]. *

manuskriptoj
Zamenhof, L.L. La Vojo en Kantoreto de A.-J Witteryck. poezio de Dr-o L.L. Zamenhof. muziko de A.-J. Witteryck. Brugge : Witteryck, [s.j.]. 4 p. : faldfolio eo

kantoj
Zamenhof, L.L. Poezioj de Zamenhof : Skribitaj en Esperanta stenografio Duployé-Flaguel
Issy : eld.de Esperanto stenografio, 1929. 16 p. / dokumento eo

Stenografioj
Zamenhof, L.L. Fluganta kofro de Andersen
[s.l. : s.n., s.j.]. 5 p. / manuskripto eo

manuskripto
Zamenhof, L.L. L' Espero en Kantoreto de A.-J Witteryck. poezio de Dr-o L.L. Zamenhof. muziko de A.-J. Witteryck. Brugge : Witteryck, [s.j.]. 4 p. : faldfolio eo

kantoj
Zamenhof, L[udwik] [Lazar] Elekto de internacia lingvo 1897 [trad. la rusan broŝuron A. Holzhaus [k.a.] la germanan K. Schulze [k.a.] ; la francan F. Couwenberg [k.a.] ; la anglan D. Richardson [k.a.]. Helsinki : Fondumo Esperanto, 1976. 152 p. / libeo eo-ru-de-fr-en ISBN 951-9005-37-4
lingvo internacia
Zamenhof, L[udwik] L[azar] La kongresaj paroladoj de D-ro Zamenhof : Dua parto
Purmerend : J. Muusses, [s.j.]. 34 p. / dokumentoparto eo Muusses Esperanto Biblioteko ; 7

Zamenhof, L[udwik] L[azar] De Jeĥzkel al Malaĥi el la hebrea originalo tradukis L.L. Zamenhof [Kioto] : Ludovikito, 1987. 925 p./ dokumento eo


Zamenhof, L[udwik] L[azar] Cirkulera letero al ĉiuj Esperantistoj de L.-L. Zamenhof. Paris : Esperantista Centra Oficejo, 1908. 4 p. / dokumento eo La Revuo : Aldono ; 1908

Zamenhof, L[udwik] L[azar] Fundamento de Esperanto : [eldono itala] tradukita, laù la permeso de la aùtoro de Rosa Junck. Paris : Hachette, 1907. 93 p. / dokumento it-eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
Fundamento de Esperanto
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Die Entstehung der Esperanto-Sprache : Auszug aus einem Privatbrief von Zamenhof. aus dem Esperanto übers. von P. Christaller. Berlin : Möller & Borel, [s.j.]. 14 p. / dokumento de


Zamenhof, L[udwik] L[azar] De Josuo al Jeremia el la hebrea originalo tradukis L.L. Zamenhof [s.l. : eldonejo Ludovikito, 1987. 487 p./ dokumento eo


Zamenhof, L[udwik] L[azar] Internationale Sprache : Vorrede und vollständiges Lehrbuch : por germanoj Dr. Esperanto. - [Repr. de la eld. Warschau, 1887] [Saarbrücken : Iltis, 1968]. 48 p., 1 faldfolio / dokumento eo-de

unua libro : germana ; lernolibroj Esperantaj-germanaj : 1887
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Zamenhof kaj la aramea lingvo
Usono : Holzhaus, [s.j.]. *


Zamenhof, L[udwik] L[azar] Lingvaj respondoj : (plena Kolekto) ; Letero pri la deveno de Esperanto
Paris : Esperantista Centra Librejo, 1936. (3. eld.) 116 p. / dokumento eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
originalaj tekstoj ; leteroj ruslingvaj : tradukoj <Eo : evoluo lingva: frua periodo>
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Provo pri gramatiko de novjuda lingvo Kompilis Holzhaus Usono : Holzhaus, [s.j.]. *


Zamenhof, L[udwik] L[azar] Internacia lingvo : antaŭparolo kaj plena lernolibro : por rusoj Zamenhof L.L. ; Ĉernohvostof Georgo trad.la rusaj tekstoj. unua libro de Esperanto faksimile represita en 250 numerigitaj ekzempleroj (117) Helsinki : Vilho Setälä, 1948. 48 p. / dokumento eo

unua libro
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Kolekto da novaj verkoj en la lingvo internacia Esperanto.
Warszawa : Zamenhof, 1889. * Kajero n° 1

Zamenhof, L[udwik] L[azar] Originala verkaro : antauparoloj, gazetartikoloj, traktaĵoj, paroladoj, leteroj, poemoj Kolektitaj kaj ordigitaj de Joh. Dietterle. Leipzig : Hirt & Sohn, 1929. 604 p. / dokumento eo

originalaj verkaroj : Zamenhof, Ludvik Lazar ; plenaj verkaroj
Zamenhof, L[udwik] L[azar] La kongresaj paroladoj de D-ro Zamenhof : Unua parto
Purmerend : J. Muusses, [s.j.]. 32 p. / dokumentoparto eo Muusses Esperanto Biblioteko ; 6
originalaj paroladoj ; paroladoj : Zamenhof, Ludwik Lazar
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Proverbaro Esperanta : laŭ la verko frazeologis rusa - pola - franca - germana laù la verko "Frazeologio rusa-pola-franca-germana"
de M. F. Zamenhof aranĝis L. L. Zamenhof.
Paris : Esperantista Centra Librejo, 1925. (2. eld.) 82 p. / dokumento eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
proverboj Esperantaj
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Lingvaj respondoj : (plena kolekto) ; Letero pri la deveno de Esperanto
Paris : Esperantista Centra Librejo, 1927. (2. eld.) 94 p. / dokumentoparto eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
originalaj tekstoj ; leteroj ruslingvaj : tradukoj <Eo : evoluo lingva: frua periodo>
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Universala vortaro de la lingvo internacia Esperanto : [eldono armena]
Paris : Hachette, 1912. 51 p. / dokumento eo-hy Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
vortaroj Eo-armenaj
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Fundamento de Esperanto : gramatiko, ekzercaro, universala vortaro : [eldono franca-angla-germana-rusa-pola]
Paris : Esperantista Centra Librejo, 1928. (7. eld) *


Zamenhof, L[udwik] L[azar] Fundamento de Esperanto : = Fundament van Esperanto : [eldono flandra-holanda] trad. Schoofs Fr. Antwerpen : Belga Esperanto-
Instituto, 1929. (2. eld korektita)
112 p. / dokumento nl-eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
Fundamento de Esperanto
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Fundamento de Esperanto : = Fundament van Esperanto : [eldono flandra-holanda] trad. Schoofs Fr. Paris : Esperantista Centra Librejo, 1922. (1. eld.) 112 p. / dokumento nl-eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
Fundamento de Esperanto
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Malgranda legolibro
Brno : eld. De Malkaraj libroj, 1937. *


Zamenhof, L[udwik] L[azar] Esenco kaj estinteco de la ideo de lingvo internacia
Tokio : Esperanto-Kooperativo, 1976. 64 p. / dokumento eo

originalaj eseoj <lingvo universala>
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Paroladoj de D-ro L. L. Zamenhof kompilis tawanisi Teturô kaj Mine Yositaka. Toyonaka-si : Japana Esperanto -Librokooperativo, 1997. 147 p. / dokumento eo

originalaj paroladoj
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Lingvaj respondoj : (plena kolekto) ; Letero pri la deveno de Esperanto
Paris : Esperantista Centra Librejo, 1925. 94 p. / dokumentoparto eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
originalaj tekstoj ; leteroj ruslingvaj : tradukoj <Eo : evoluo lingva: frua periodo>
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Esperanto verkaro de D-ro Zamenhof
[s.l. : s.n., s.j.]. *


Zamenhof, L[udwik] L[azar] Fundamento de Esperanto : gramatiko, ekzercaro, universala vortaro : [eldono franca]
Antverpen : Belga Esperanto- Instituto, 1931. 90 p. Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
Fundamento de Esperanto
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Fundamento de Esperanto : [eldono itala] el la originala kvinlingva teksto tradukis en la italan lingvon Lilia Fabretto kaj Daniela Quatieroni. [donaco de Lilja Fabretto]. Venafro(IS) : Edizioni Eva, 2008. IX, 68 p. / dokumento it-eo ISBN 978-88-96028-07-0
Fundamento de Esperanto : itala versio
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Fundamento de Esperanto : antaŭparolo, gramatiko, ekzercaro : Esperanta parto, sen traduko
Paris : Hachette, 1931. XI, 36 p. / dokumento eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
Fundamento de Esperanto
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Ekzercaro eltirita el "Fundamento de Esperanto"
Dresden : Hille, [s.j.]. 23 p. / dokumento eo


Zamenhof, L[udwik] L[azar] Nova Sento [kompilis Aleksander Korĵenkov. ilustris Sergej Tokarev]. Sverdlovsk : Sezonoj, 1988. 18 p. / dokumento eo Nia memoro ; 2
originalaj poemoj
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Ekzercaro de la lingvo internacia "Esperanto"
Warszawa : [s.n.], 1894. 43 p. / dokumento eo-plurlingva [Biblioteko de la Lingvo Internacia Esperanto ; 72]

Zamenhof, L[udwik] L[azar] Pri lia familio
Usono : Holzhaus, [s.j.]. *


Zamenhof, L[udwik] L[azar] Kolekto 1987-1909 Fotokopioj de korespondaĵoj [s.l. : s.n., s.j.]. * / dokumento eo


Zamenhof, L[udwik] L[azar] Gentoj kaj lingvo internacia : memuaro
Leipzig : Esperanto-Propaganda Instituto, 1912. 15 p. ilustr. / dokumento eo 10-Spesdeka Biblioteko Esperantista ; 6

Zamenhof, L[udwik] L[azar] Essência e futuro da idéia de Lingua Internacional = Esenco kaj estonteco de la ideo de lingvo internacia. Braga, Ismael Gomes trad. Rio de Janeiro : "Lingua Auxiliar", [1937]. 86, XXXI p. / dokumento pt-eo

originalaj eseoj : tradukoj
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Fundamento de Esperanto : [eldono angla]
Paris : Office Central Espérantiste, 1918. (5. eld.) * / dokumento en-eo

Fundamento de Esperanto
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Essência e futuro da idéia de língua internacional : =Esenco kaj estinteco de la ideo de lingvo internacia. tradução portuguesa de Ismael Gomes Braga Rio de Janeiro : Federação Espírita Brasileira, 1993. (4. ed.) 105 p. / dokumento pt-eo

originalaj eseoj <lingvo universala> : trad porugala
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Fundamento de Esperanto : ekzercaro - aldono : [eldono jud-hispana]
Paris : Hachette, [proks. 1911]. 101 p. / dokumento eo-he Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
Fundamento de Esperanto
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Liaj verkoj. Cara cenzuro kaj Esperanto
Usono : Holzhaus, [s.j.]. *


Zamenhof, L[udwik] L[azar] Fundamento de Esperanto : gramatiko, ekzercaro, universala vortaro : [eldono franca-angla-germana-rusa-pola]
Paris : Esperantista Centra Librejo, 1925. (6. eld.) *


Zamenhof, L[udwik] L[azar] Fundamento de Esperanto : gramatiko, ekzercaro, universala vortaro : [eldono franca-angla-germana-rusa-pola]
Paris : Esperantista Centra Librejo, 1918. (5. eld.) XI, 182 p. / dokumento eo-fr-en-de-ru-pl Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
Fundamento de Esperanto
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Fundamento de Esperanto : [eldono hungara] Lengyel, Paul de- trad. Budapest ; Paris : Kókai ; Hachette, 1909. XI, 95 p. / dokumento hu-eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
Fundamento de Esperanto
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Choix d'une langue internationale 1887 : [Kopio]
[s.l. : s.n., s.j.]. * p. / dokumento fr


Zamenhof, L[udwik] L[azar] Ekzercaro de la lingvo internacia "Esperanto"
Paris : Hachette, 1907. (2. eld.) 55 p. / dokumento eo-plurlingva Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof

Zamenhof, L[udwik] L[azar] La batalo de l' vivo ; Georges Dandin ; Marta Fabeloj 1a kaj 2a parto. trad. Zamenhof Paris : Hachette, [s.j.]. *


Zamenhof, L[udwik] L[azar] Ch'ai men huo fu yen chiang chi : = Paroladoj de L.L. Zamenhof
Beijing : Shih Chieh Yü Ch'u Pan She, 1982. 175 p. / dokumento zh-eo

originalaj paroladoj ; tradukoj Ĉinaj
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Pensoj de Zamenhof : tradukitaj el Esperanto la internacia helplingvo tutmonda : francais, English, deutsch, italiano
Bern : Svisa Esperanto-Societo, 1945. 31 p. / dokumento eo-fr-en-de-it

originalaj poemoj ; originalaj tekstoj : tradukoj plurlingvaj
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Lingvaj respondoj, konsiloj kaj opinioj pri Esperanto edit.: G. Waringhien. Marmande : Esperantaj Francaj eldonoj, 1962. (6. eld.) X, 130 p. / dokumento eo

Esperanto : gramatiko : kontribuaĵoj
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Originala manuskripto de la fluganta kofro de C.Andersen Zamenhof L.L. trad. [s.l. : s.n., s.j.]. *


Zamenhof, L[udwik] L[azar] Letero de L.L.Zamenhof : Varsovio La 18/30 de novembro 1883 tradukis [el la rusa] Adolf Holzhaus. [s.l.] : Holzhaus, 1980. 15 p. : dokumento eo/ru

leteroj ruslingvaj : tradukoj
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Hilelismo : [projekto pri solvo de la hebrea demando] : = Hillelism : proekt reŝenija evrejskago voprosa de L. Zamenhof. kun trad. de Adolf Holzhaus. Helsinki : Fondumo Esperanto, 1972. 86 p. / dokumento ru-eo


Zamenhof, L[udwik] L[azar] Letero pri la deveno de Esperanto : eltiro el privata letero de L. Zamenhof al N. Borovko V.G. trad.el lingvo rusa. Hranice : Druŝtvo Knihtiskárny, [proks. 1910]. 8 p. / dokumento eo

leteroj ruslingvaj : tradukoj
Zamenhof, L[udwik] L[azar] La kongresaj paroladoj : [1a parto]
Purmerend : J.Muusses, 1937. * / dokumento eo

originalaj paroladoj <Zamenhof, Ludwik Lazar>
Zamenhof, L[udwik] L[azar] La kongresaj paroladoj de L. L. Zamenhof. Purmerend : J.Muusses, [s.j.]. * / dokumento eo Muusses Esperanto Biblioteko ; 6/7
originalaj paroladoj <Zamenhof, Ludwik Lazar>
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Korespondaĵoj Ludovikologio Kanzi Itô [ed.]. [Kioto] : Ludovikito, 1982. * p. / dokumento eo Kromkajero n°2. 1982

Zamenhof, L[udwik] L[azar] Lingvaj respondoj : aperintaj en "La Revuo"
Paris : Hachette, 1912. (2. eld.) 30 p. / dokumento eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
originalaj tekstoj ; <Eo : gramatiko> <Eo : evoluo lingva: frua periodo>
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Esperanta-Portugala Proverbaro : = Adagiário Esperanto-Português ; Amo per Proverboj : = Amor por Anexins L. L. Zamenhof ; A. Couto Fernandes ; Artur
Azevedo.
Rio de Janeiro : Liga Brasileira de Esperanto, 1964. 168 p. / dokumento eo-po

proverboj Esperantaj-portugallingvaj
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Provo de gramatiko de novjuda lingvo kaj alvoko al la juda intelektularo Ludwik Lazar Zamenhof; Adolf Holzhaus [ed.]. [s.l. : Holzhaus], 1982. 159 p. / dokumento eo-ru-yi

hilelismo ; gramatikoj jidaj-rusaj ; gramatikoj jidaj -Esperantaj ;
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Deklaracio pri homaranismo
Madrid : Homaro, 1913. (1. eld., Repr. de "Homaro") 14 p. / dokumento eo


Zamenhof, L[udwik] L[azar] Lingvaj respondoj : aperintaj en "La Revuo"
Paris : Hachette, 1910. (1. eld.) 30 p. / dokumento eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
originalaj tekstoj ; <Eo : gramatiko> <Eo : evoluo lingva: frua periodo>
Zamenhof, L[udwik] L[azar] La kongresaj paroladoj : [2a parto]
Purmerend : J.Muusses, 1937. * / dokumento eo

originalaj paroladoj <Zamenhof, Ludwik Lazar>
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Lingvaj respondoj : plena kolekto aperintaj en La Esperantisto (1889-1893) ; La Revuo (1906-1908) ; La Oficiala Gazeto (1911-1912) ; kaj aliaj gazetoj. Redaktoro Aleksander Korjenkov. Teknika redaktoro Magrita Gorŝkova. Kompostis kaj enpaĝigis Nadejda Ŝeludjko. Jekaterinburg : Sezonoj, 1992. (reeldono el 1927) 53 p. / dokumento eo [20cm]


Zamenhof, L[udwik] L[azar] Le Hillélisme : projet de solution de la question juive Lazare Louis Zamenhof. traduit du russe et de 'l espéranto avec introduction et notes par Pierre Janton. Clermont-Ferrand : Faculté des lettres et sciences humaines, 1995. 132 p. : mapo / dokumento fr Nouvelle série, Fascicule ; 44 ISSN 0397-3352
hilelismo
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Auf sicherer Bahn : freie Übersetzung des Zamenhofschen
esperantistischen Trutzliedes "La vojo"
von Theodor Fuchs. Wien : Schönfeld, 1911. 7 p. / dokumento eo-de


Zamenhof, L[udwik] L[azar] Fundamento de Esperanto : gramatiko, ekzercaro, universala vortaro
Paris : Hachette, 1906. *


Zamenhof, L[udwik] L[azar] Originalaj kaj tradukitaj poemoj de L. L. Zamenhof kolektis Adolf Holzhaus. [Columbus, Ohio], 1970. 19 folioj / dokumento eo


Zamenhof, L[udwik] L[azar] Grosses Deutsch-Esperantisches Wörterbuch : = Granda vortaro germana - Esperanta : [kajero 1]
Odessa : Pres. "Centralnaja", 1894. * / dokumento de-eo

vortaroj germanaj-Eo
Zamenhof, L[udwik] L[azar] La bela historio de Jozef : el la Biblio ilustr. per dekdu desegnoj de Joel Thézard. Paris : Société Française pour la Propagation de l' Esper., [1946]. 43 p. : ilustr. / dokumento eo Kolekto de Franca Esperanto-Instituto ; 22
<Malnova Testamento : Jozefo>
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Univerala vortaro de la Lingva Esperanto
Warszawa : [s.n.], 1900. *

(vortaro)
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Proverbaro Esperanta : libro originale verkita en Esperanto alfabete ordigita kaj provizita de indeksoj analiza kaj sinteza de C. Rogister. Enkonduko de G. Waringhien. Antaŭparoloj de M.F. kaj L;L; Zamenhof. La Laguna : J. Régulo, 1961. 167 p. / dokumento eo


Zamenhof, L[udwik] L[azar] Lingvaj respondoj, konsiloj kaj opinioj pri Esperanto edit.: G. Waringhien. Kioto : eldonejo Ludovikito,1990. (fotorepreso de la 7. eld.) X, 141 p. / dokumento eo Kromkajero ; 8
Esperanto : gramatiko : kontribuaĵoj
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Esperanto ; Universala vortaro de la lingvo internacia ; Dictionnaire universel de la langue internationale *- -* Universal vocabulary of the international language ; Universal-Wörterbuch der internationalen Sprache ; Universal'nyij slovar' …/ Warszawa : Presejo Kelk, 1901. (4. eld.) 69 p. / dokumento eo-fr-en-de-ru-pl [Biblioteko de la Lingvo Internacia Esperanto] ; 64
vortaroj Esperantaj-francaj-anglaj-germanaj-rusaj-polaj : 1904
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Fundamento de Esperanto : = Fundament van Esperanto : [eldono flandra-holanda] trad. Schoofs Fr. Antwerpen : Belga Esperanto-
Instituto, 1938. (3. eld korektita)
112 p. / dokumento nl-eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
Fundamento de Esperanto
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Fundamento de Esperanto: fundamenta gramatiko, ekzercaro: eldono armena
Paris : Hachette, 1911. 43 p. / dokumento eo-hy Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof

Zamenhof, L[udwik] L[azar] Internacia lingvo : antaŭparolo kaj plena lernolibro : por rusoj Esperanta trad. de la rusaj tekstoj, fare de L. L. Zamenhof kaj
Georgo Ĉernohvostof.
Helsinki : Fondumo, 1948/1974. 48 p. / dokumento eo

unua libro
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Proverbaro Esperanta : laŭ la verko frazeologis rusa - pola - franca - germana laù la verko "Frazeologio rusa-pola-franca-germana"
de M. F. Zamenhof aranĝis L. L. Zamenhof.
Paris : Hachette, 1910. 82 p. / dokumentoparto eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
proverboj Esperantaj
Zamenhof, L[udwik] L[azar] Fundamento de Esperanto : gramatiko, ekzercaro, universala vortaro : [eldono franca-angla-germana-rusa-pola]
Paris : Esperantista Centra Librejo, 1931. (8. eld.) XI, 182 p. / dokumento eo-fr-en-de-ru-pl Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof
Fundamento de Esperanto
Zamenhof, L[udwik] L[azar] [=d-ro Esperanto] Aldono al la "Dua libro de l' lingvo internacia" Dr. Esperanto. Fotografa reprodukto de la originala eldono de 1889 Paris : Office Central Espérantiste, [1925]. 19 p. / dokumento eo Esperanto : Verkaro de Do Zamenhof

Zamenhof, L[udwik] L[azar] [=d-ro Esperanto] Die Weltsprache "Esperanto": vollständiges Lehrbuch nebst zwei Wörterbüchern nach der russischen ausg. von L. Samenhof hrsg.
von W. H. Trompeter.
Nürnberg : Tümmel, 1891. 79 p. : ilustr. / dokumento de-eo

lernolibroj Esperantaj-germanaj vortaroj Esperantaj-germanaj
Zamenhof, L[udwik] L[azar]* [LETERO AL EMILE JAVAL] Letero al Emile Javal (1905-09-24) komentario de Gaston Waringhien. bibliografio de Reinhard Haupenthal. Saarbrücken : Iltis, 1973. 28 p. : bibliogr. / dokumento eo

autografoj : Zamenhof, Ludwik Lazar : represoj
Zamenhof, Lidja Homo, dio, profeto
Weinheim a. d. B.: Bahaa
Esperanto-eld., 1931.
7 p. / dokumento eo

bahaismo
Zamenhof, Lidja Bahaismo - la religio de paco reaperigo el "La Nova Tago" julio 1931. Heidelberg : Bahaa Esperanto Komitato, [1959]. 8 p. / dokumento eo


Zamenhof, Ludwik Lazar Leteroj de L.-L. Zamenhof : la tragedio de lia vivo rivelita de lia ĵus retrovita korespondo kun la francaj eminentuloj : * -* [1907-1914] / prezentado kaj komentado de
G. Waringhien.
Paris : SAT, 1948. 372 p. / dokumento eo

originalaj leteroj <Zamenhof, Ludwik Lazar>
Zamenhof, Ludwik Lazar Me^zdunarodnyj jazyk : predislovie i polnyj uĈebnik = Internacia lingvo : antaŭparolo kaj plena lernolibro : por rusoj Dr. Esperanto. [Faks. repr. de la eld. Varŝava, 1887] Helsenki : Vilho Setälä, 1948. (represita en 250 ekz. [112]) 48 p., 1 faldfolio / dokumento ru-eo

unua libro : rusa versio ; lernolibroj Esperantaj-rusaj : 1887
Zamenhof, Ludwik Lazar Esperanto-paroladoj : faritaj ĉe la malfermo de universalaj kongresoj de Esperanto 1905-1912 : = Esperanto-Reden *- -* gehalten bei Eröffnung der Esperanto-
Kongresse 1905-1912 / Hrsg. von Emil Pfeffer.
Wien : Steyrermühl-eld., [proks. 1928]. 175 p. / dokumento eo-de Tagblatt-Bibliothek ; 776/779
originalaj paroladoj
Zamenhof, Ludwik Lazar Wörterbuch Deutsch-Esperanto unter Red. von Samenhof hrsg. Von Hermann Jürgensen und M. Pagnier. Berlin : Möller & Borel, [proks. 1904]. 234 p. / dokumento de-eo Kolekto Esperanta aprobita de Do Zamenhof
vortaroj germanaj-Esperantaj
Zamenhof, Ludwik Lazar La langue internationale : le probléme et sa solution : =*- = Esenco kaj estonteco de la ideo de lingvo internacia. Esperanto-texte par Unuel. traduit par Maur. Jaumotte Antwerpen : Belga Esperanto-
Instituto, 1931 ; 1932.
37, 37 p.* / dokumento eo-fr

lingvo universala
Zamenhof, Ludwik Lazar Leteroj de L.-L. Zamenhof : la tragedio de lia vivo rivelita de lia ĵus retrovita korespondo kun la francaj eminentuloj : *- -* [1901-1906] / prezentado kaj komentado de
G. Waringhien.
Paris : Sennacieca Asocio Tutmonda 1948. 367 p. / dokumento eo

originalaj leteroj ; Zamenhof, Ludwik Lazar
Zamenhof, Ludwik Lazar De internationale taal : het vraagstuk en zijn oplossing : Kern en toekomst van de gedachte eener internationale taal :=*- = Esenco kaj estonteco de la ideo de lingvo internacia. Esperanto-tekst van Unuel. Vertaald door Willy de Schutter. Antwerpen : Belga Esperanto-
Instituto, 1931 ; 1932.
37, 37 p.* / dokumento eo-nl

lingvo universala
Zamenhof, Ludwik Lazar Grosses Deutsch-Esperantisches Wörterbuch : = Granda vortaro germana-Esperanta kajero1. Eldonis Artur E. Iltis. fotorepreso de la eld.Odessa : Pres. "Centralnaja", 1894. München : Laterno, 1968. 16 p. / dokumento eo Biblioteko de la lingvo internacia Esperanto ; folio 10
vortaroj germanaj-Esperantaj : 1894
Zamenhof, Ludwik Lazar] Jezyk miedzynarodowy : przedmowa i podrecznik kompletny, por Poloj Dr. Esperanto. represo el 1987 Warszawa : Ritmo, 1987. 40 p. / dokumento eo-pl

unua libro : pola versio ; lernolibroj Esperantaj-polaj : 1887
ZAMENHOFA ESPERANTO La Zamenhofa Esperanto : simpozio pri -ata/-ita Juan Régulo Pérez [ed.]. Antwerpen [k.a.] : Régulo, 1961. 329 p. / dokumento eo Stafeto : Movado ; 2
-ata/-ita-problemo: kontribuaĵoj
ZAMENHOFAJ VORTOJ : NETROVEBLAJ EN LA Zamenhofaj vortoj: netroveblaj en la "Universala vortaro" : tiritaj el "Ekzercaro", "Hamleto", "Fundamenta Krestomatio", "La revizoro" kaj la "Rabistoj", kun citaĵoj raportinto: Alfred-E. Wackrill. Paris : Esperantista Centra Oficejo, 1908. 51 p. / dokumento eo Esperantista Dokumentaro ; 8
[dokumentaroj]
Zanon, Sante Himno de la katolikaj esperantistoj : kanto kaj fortepiano poezio de F. Pizzi. muziko Santa Zaron. Venezia : Esperanta Katolika Rondo "M. Carolfi", [1924]. [4] p. : muziknotoj / dokumento eo

[kantoj]
Zanoni [=Pillath, Friedrich] Kiel akiri bonan stilon de Zanoni Dresden : Ader & Borel, 1920. (4. milo) 6 p. / dokumento eo


Zǎrnescu, Constantin <red.> Aforismoj kaj tekstoj de Constantin Brancuçi = Aforismele şi textele lui Brâncuşi. kolektaj de Constantin Zarnescu. esperantigitaj de Ionel Onet. Berkeley, Calif. : eldonejo Bero, 1994. 35 p. / dokumento eo (28cm) ISBN 1-882251-10-5
rumanlingvaj aforismoj ; rumanlingvaj tekstoj :
Zawada Jan Ksiega adresowa esperantystów polski i "praktycny informator Esperancki" : = Adreslibro de pollandaj *- -* esperantistoj kaj "Praktika informilo pri-Esperanta" / opracowal Jan Zawada. Warszawa : nakladem autora, 1931. XVI, 207 p. / dokumento pl-eo Bibljoteka Pracy Esperanckiej ; 2
adresaroj : esperantistoj : Pollando : 1931
Zawada, Jan Podstawowy slownik jezyka miedzynarodowego Esperanto : = Fundamenta vortaro de la lingvo Esperanto opracowal Jan Zawada. Warszawa : Polski Zwiazek Esperantystów, 1959. XIII, 82 p. / dokumento pl-eo

vortaroj Esperantaj-polaj
Zawieyski, Jerzy Vizito de prezidento tradukis Andrzej Pettyn. kovrildesegno la 11-jara Anna Bajer. Warszawa : Pola Esperanto Asocio, 1984. 36 p. : ilustr. / dokumento eo ISBN 83-7013-001-1
infanlibroj tradukitaj
ZEG LUISTER EENS Zeg luister eens poezie in vertaling o.a. ook uit Esperanto Hilvarenbeek : Stichting J.H. Leopold Hilvarenbeek, [s.j.]. 211 p. / dokumento nl


Zelmyte A. Uzsienio kalbu ir Esperanto kalbos fakultatyviniu uzsieminu : Programos
Sviesa Kaunas, 1968. *


Zetterstrom, Erik H. La unua neĝo
[s.l. : s.n., s.j.]. p. 57-61 / dokumentoparto eo [el Bukedo]

Zhaohua <komp.> Ĉinaj batalartoj = Chung kuo wu shu.[kompil. de Zhaohua. el la angla lingvo trad.: Superklubo Internacia] Beijing : Ĉina Esperanto-Eld., 1990. 36 p. : ĉefe ilustr. / faldfolio eo ISBN 7-5052-0048-8
Ĉinio : batalartoj
Ziegler, Siegfried Sekspsikologio : pri kurvoj de maturigantaj evoluoj de virseksuloj
Leipzig : Eldona Fako Kooperativa,
1926.
56 p. : grafikaĵoj / dokumento eo Biblioteko de Sennaciulo ; 4

Ziegler, Siegfried Esperanto: Sprache der Völker : eine Einführung
Kevelaer : Butzon & Bercker, 1952. (10. tsd.) 31 p. / dokumento eo-de Berckers Kleine Volksbibliothek ; 536
lernolibroj Esperantaj-germanaj : 1952
Ziherl, Boris Komunismo kaj la patrolando Kozlevĉar, Jo^ze trad.el slovaka lingvo. Ljubljana : [Sekcio por Kultura Kunlaboro], 1950. 32 p. / dokumento eo


Zilahy, Lajos Printempo de morto : romano Somlai Ladislas trad.el hungara. Stockholm : Societo Esperanto -Stockholm, 1947. 121 p. Stelo libro ; vol.V

Zimmer, Rudolf Manifesto de la paco : voko al rekonsciiĝo Mosch Adolf trad. Stuttgart : [s.n.], 1975. *

pacmovado
ZINNOO SJOOTOO KI Zinnoo Sjootoo Ki : La historio de la japana imperiestra trono fondita pratempe en la dia epoko kaj laŭleĝe heredata ĝis nuntempe de la posteularo de la fondinto Nohara K. trad. [Tokio] : Japana Esperanto Instituto, [1941]. XI, 209 p. / dokumento eo

Japanio : impriestro
Ziólkowska Maria Doktoro Esperanto : Novela biografica Najera Castaneira, J. trad.el esperanto. Mexico : Juventud Mexicana Esperantista, 1975. *

Zamenhof, Ludwik Lazar : biografioj
Ziólkowska Maria Le docteur Esperanto : (1859-1917) Edition du centenaire d' après le texte espéranto de Isaj Dratwer. Marmande : editions Françaises d' Espéranto, [1959]. 164 p. / dokumento fr

Zamenhof, Ludwik Lazar : biografioj
Ziólkowska Maria Doktor Esperanto : = Doktoro Esperanto Doktoro Esperanto el pola lingvo trad.Isaj Dratwer. Warszawa : Wiedza Powszechna,
1959.
331 p. : ilustr / dokumento eo-pl

Zamenhof, Ludwik Lazar : biografioj
Zivanovic, Stevan [S.] Reĉnik Esperantsko-srpskohrvatski : = Esperanta-serbokroata vortaro Stevan ^Zivanovic ; Dopunio Marinko Gjivoje. Zagreb : [s.n.], 1979. (4.,upotpunjenoizd.) * / dokumento eo-sh

vortaroj Esperantaj-serbkroataj
Zivanoviĉ, Stevan [S.] La sonorilo de Bled [antaùparolo: Marinko Gjivoje]. Beograd : Nauĉna Knjiga, 1959. 112 p. / dokumento eo Biblioteka Stranih Jezika
originalaj romanoj
Zodel, Stefan Interview über Esperanto
[Wien : Tramondo, s.j.].* 10 p. / dokumento eo


Zondervan, C[ornelius] B[auke] Esperanto-leerboek : voor de kweekschool. C. B. Zondervan ; W. J. A. Manders. [s.l. : s.n.], 1983. (6. eld.) *


Zondervan, C[ornelius] B[auke] Esperanto-leerboek : voor de kweekschool en voor Ulo- en Middelbare Scholen C. B. Zondervan ; W. J. A. Manders. Purmerend : Musses, [1952]. 107 p. / dokumento eo-nl

lernolibroj Esperantaj-nederlandaj
Zondervan, C[ornelius] B[auke] Oefenboekje bij het Esperanto leerboek
Purmerend : J.Muusses, 1954. *


Zondervan, C[ornelius] B[auke] <kompil.> Vortoj kaj esprimoj por komencantoj kompil. de C. B. Zondervan. Purmerend : Muusses, 1950. 70 p. / dokumento nl-eo

lernolibroj Eo-nederlandaj
Zorrilla, José Don Juan' Tenorio : versa dramo religia fantasta en du partoj kaj sep aktoj Mimó Espinalt, Luis trad.el hispana. Ascoli Piceno : Gabrielli, 1981. 188 p. / dokumento eo Plejado : Beletra Eldon-Serio ; 12
dramoj hispanlingvaj : tradukoj
Zschokke, Heinrich Aventuro en la novjara nokto : novelo Brüggeman, K. trad. Dresden : Ader, 1923. 72 p. / dokumento eo Universala biblioteko ; 6

Zsoldos, Laszlo Ĝis revido. Teksto & Muziko
Budapest : [s.n., s.j.]. * / dokumento eo


Zsoldos, Laszlo Vankuvero vin brakumas! : Salutkanto al la partoprenantoj de la 69a UK muziko : Imre Szabó, László Zsoldos. Budapest : [s.n., s.j.]. * / dokumento eo


Zulawski, Jerzy Pax eld. de Jan Günther. [trad.el pola lingvo Wladyslaw Grabowski]. Warszawa : Günther, 1912. 32 p. / dokumento eo


Zupaniĉ, Josip <red> Fervoja terminareto Esperanta-serbokroata, serbokroata-Esperanta : = Mala ^zelezniĉka terminologija Esperanto *- -* -srpskohrvatski, srpskohrvatski-Esperanto /
[red.: Josip Zupaniĉ ; Ljudevit Sekereŝ].
Beograd : [Jugoslavia Asocio de
Fervojistoj Esperantistoj], 1971.
VIII, 59, 60, VII p. / dokumento eo-sh

terminaro
Zur Mühlen, Hermynia Kion rakontas la amikoj de Peĉjo : fabeloj Senheredigito trad.el germana. Leipzig : Eldona Fako Kooperativa, 1928. 54 p. / dokumento eo Biblioteko de Sennaciulo ; 6

ZUR SCHICHTE DER ARBEITER ESPERANTO Zur Schichte der Arbeiter Esperanto Bewegung 1907-1933
[s.l. : s.n., s.j.]. *


ZÜRICH Zürich
[Zürich : Offizielles Verkehrsbureau ; Esperanto- Societo, proks. 1925]. [16] p. : ilustr., mapskizo / dokumento eo

Zürich <urbo> : gvidiloj
Zweig, Stefan La nevidebla kolekto : epizodo el la germana inflacio = Die unsichtbare Sammlung. kiel manuskripto el la germana trad. reviziita de Karl Beckmann. trad. Grete Breunlich. Frankfurt : [s.n.], 1972.* 17 p. / dokumento eo

rakontoj germanlingvaj : tradukoj
Zweig, Stefan Brulanta sekreto kaj aliaj rakontoj el la germana lingvo esperantigis Kathe R. Schwerin ; Paul E. Schwerin. Rickmansworth : Esperanto Publ. Co., 1949. 158 p. / dokumento eo La "Epoko" Libroj ; 9
rakontoj germanlingvaj : tradukoj Esperantaj
Zweig, Stefan La okuloj de la eterna frato : legendo [ksilografaĵoj de Fritz Dücker].Wollf, Helene trad.el la germana lingvo. Köln : Wolff, 1932. 64 p. : ilustr. / dokumento eo

legendoj germanlingvaj : tradukoj Esperantaj