Princesse Clementine

Het schip werd bij Cockerill gebouwd als yard nummer 352 en had een lengte van 107,36 en 11,59 breed. 1473 ton werd door 9200 PK voortbewogen en haalde een snelheid van 22,183 knopen.

Een nieuw technisch tijdperk was aangebroken. Het schip had acht ketels en zestien hulpmotoren. Het was uit zacht staat vervaardigd en in twaalf compartimenten verdeeld om een grote veiligheid te waarborgen in geval van aanvaring.

Het was een uiterst luxueus ingericht schip bestaande uit drie dekken en een capaciteit van 700 reizigers.

Op dit schip werd voor de eerste maal een zendstation geïnstalleerd Hiervoor werd op de fokkemast een 16 meter hoge zendmast  geplaatst. Een tweede zendstation met een zendmast van 45 meter hoog werd in De Panne aan de wal opgericht. Men moet zich voorstellen dat de toenmalige telegrafie en de apparatuur hoge spanningen tot 30000 volt gebruikten. De communicatie was hierdoor werkelijk een schouwspel van vonken.

Het Marconi systeem oogstte onmiddellijk een groot succes. Men kon immers belangrijke gegevens zoals weerbericht, lading, reserveringen plaatsten, enz overseinen. Een faciliteit dat niet alleende rederij van nuttige informatie kon voorzien maar ook de reiziger sterk in de smaak viel omdat trein- en hotel reserveringen van op zee konden worden gemaakt.

Beter tijden kwamen dichter voor de lijn. De vele Internationale treinverbindingen tussen Groot Brittannië en het continent zorgde voor een toename van het aantal reizigers.

WOI

Bij het uitbreken van de eerste Wereldoorlog heeft de Princesse Clementine voornamelijk bijgedragen in het vervoer van personen. De bloedige aanval kostte heel wat mensenlevens en gewonden. Deze dienden naar de hospitalen van Duinkerke en Calais gebracht. Hierin volbracht de Princesse Clementine een belangrijke taak. Van 13 oktober tot eind april 1915 bracht de Princesse Clementine de gewonden naar de havens van Calais en Duinkerke. Zo vervoerde ze in die periode in 15 reizen 4503 gewonden.

Later wanneer de treinen deze taak konden overnemen werd het schip voornamelijk als transport voor troepen gebruikt en trad ze op 19 november 1915 in dienst voor de Engelsen. Ze vervoerde tot eind december 1918 over 344 reizen 649533 manschappen.

Na de oorlog, de grote vernieling en opstartmoeilijkheden kon de dienst pas vanaf 1920 langzaam terug starten.

Na 31 jaar dienst werd de Princesse Clementine als schroot verkocht in 1928.  

The ship was built by Cockerill as yard number 352 and had a length of 107, 36 m and 11,59 m width. 1473 tons was moved using 9200 HP and got up to a speed of 22,183 knots.

A new technical era was developing in ship construction. The vessel had eight boilers and sixteen aid engines. It was manufactured from soft steel and divided in twelve compartments in order to have a larger safety in case of colission.

The vessel had three decks and a capacity to carry 700 passengers. It had a very luxury  design.

 For the first time in history a wireless radio station was installed on this ship. A 16 meter high mast was installed and added to the fokkemast. A second station was created on shore in De Panne where a 45 meter high mast was installed. One must imagine how telegraphy  functioned in those days as the equipment used electrical tensions up to 30000 volts. Communication looked like an electrical show of sparks.

The Marconi system was a great success. Important information like weather reports, cargo, reservations, etc. could be transferred to the shore. A facility which not only was a very useful mean for the company operations but well tasted by the passengers as train- and hotel reservations could be made while underway.

The line got even to better times. The various choice of International train connections from UK to different capital cities on the Continent increased the passenger traffic considerable.

WWI

At the outbreak of WWI the Princesse has contributed mainly in the transport of passengers. The bloody attack has cost many lives and wounded. The wounded had to be transported to the hospitals in Calais and Dunkirk France. This was an important task for the Princesse Clementine. As from 13 October 1914 until April 1915 she has transported 4503 wounded in 15 trips.

Later when the trains could perform the transport she was as from the 19th November 1915 in service for the English mainly used for troop transport. Until the end of December 1918 she had performed 344 trips and transported 649533 troopers.

After the war, huge destruction and very difficult start up the service in Ostend could start slowly as from 1920.

The Princesse Clementine was sold as scrap in 1928 after 31 years of service.