Borg voor Jan Baptist Exelmans

Akte voor de schepenbank van ZICHEM

19-09-1744

 

ARA 161, 1682/2, fo 131 ro en vo

 

Wij borgemeesters ende schepenen der stad Zichem verzekerd zijnde alsdat Jan Baptist Exelmans is geboren onder deze stad ende parochie, alsmede dat denselven in huwelijken staat getreden zijnde met Maria Verheijden is wonende binnen de stad Diest, ende wegens de heren proviseurs der H. Geesttafel aldaar wirde gepresseerd tot het stellen van borge tot decharge ende ontlastinghe derselven H. Geesttafel, alsmede dat denselven deze borg van ons was verzoekende, waaromme zo ist dat wij als proviseurs der H. Geesttafel alhier verklaren ende beloven bij ende mits dezen van de voorschreven H. Geesttafel van Diest te zullen indemieren ende afdragen de last die de voorschreven Jan Baptist Exelmans en de helft van de last die de kinderen bij hem naer date dezer in wettigen huwelijken te verwekken aan dezelve H. Geesttafel der stad Diest zouden konnen oft mogen aandoen  ingevallen dezelve zijn komende tot armoede ende dekadentie, ie 't gene God wil behoeden ende dat ter concurrentie eender somme van eenhonderd vijftig gulden eens ingevolge en op den voet van haere Majesteits plakkaten, daar voor en -voor zovele nodig- verbindende en verobligerende innecomen ende retenuen van de H. Geesttafel alhier, zo nochthans dat wij geheel blijven om den voorschreven last ingevallen te konnen verhalen tot laste der H. Geesttafel van de geboorteplaatsen der ouders van den voorschreven Jan Baptist Exelmans, mits deselven waren vremd en alhier niet geboren. Aldus gedaan tot Zichem dezen 19: september 1744 in pleno coll: van borgemeesters ende schepenen

 

                                                                                                          A. Reynders

                                                                                                          1744