Verhuur van huis en land door Jan Loots aan Hendrik Exelmans

voor de Schepenbank van ZICHEM

14-11-1722

ARA A161, nį 1687/2, akte 34

 

 

ConditiŽn en voorwaarden achtervolgens dewelke Jan Loots als momboir der kinderen wijlen Hendrik Loots en Dympna Wolput in hun leven wettige gehuysschen na voorgaande affixie van biljetten zal verhuren zeker huis met een half bunder land gelegen aan de zijden regenoten de straat in twee zijden, Niclaas vande Ven in de andere zijden.

Item een half bunder land gelegen in de Bingheringhe straat regenoten Cornelis Sools, de straat en Merten Verbraecken.

Item een half bunder land gelegen aan de zijde regenoten Machiel Stalmans, Jan Wolput en het Haetsven.

Item een half zille land in de Hooghen Weyer regenoten Mark Wolput in 2 zijden.

Item een zille land gelegen omtrent het voorschreven huis regenoten Jan Wolput.

In den eersten zal men het voorschreven huis met de voorschreven zeven zille en half land samender hand verhuren aan de meest biedende met de stokslag voor een termijn van drie achtereenvolgende jaren waarvan het eerste zal ingaan van het huis en <tevoorlijt> te half maart van het toekomende jaar 1723 en van de landen te half oogst daarna en alvolgens expireren van het huis voor het eerste jaar te half maart 1724 en van de landen te half oogst daarna en zo voorts van jaar tot jaar tot de expiratie van voorschreven termijn.

Item zal de pachter gehouden zijn de pachtsom jaarlijks te leveren ten valdage of uiterlijk te Sint-Andriesmis van elk jaar aan voorschreven verhuurder of degene daartoe recht hebbende.

Item zal dezelve instantelijk na het geven van de stokslag moeten stellen solvente cautie wezende deze gerichte bedwangbaar ten contentemente van de verhuurder, dewelke zal zijn verbonden en verobligeert als principaal en in solidum, om bij foute van prompte betaling der beloofde pachtsom alle jaren op de gedefigureerden tijd, dezelve op haar borg en haar goederen te verhalen bij parente en <hele> executie, renuntiŽrende ten deze effecte aan het beneficie ordinis et excassionis. Nadat zij van het effecte dier door mij ondergeschreven secetarius is onderricht geweest.

Item zal de pachter de voorschreven landen loffelijk moeten mesten, veel winnen en drijven ter estimatie van landwinners hun des verstaende ten keuze van de verhuurder, mitsgaders de wanden van het voorschreven huis cum annexis loffelijk onderhouden van de onderste reijchel nederwaarts en jaarlijks op hun kosten verleggen honderd en vijftig walmen.

Item de 20 penningen op de voorschreven tijd van drie jaren <ujttesenden> zullen voor de hellicht zo van het huis als land moeten gedragen worden bij de pachter <vanden corten aen huursomme> en voor de andere hellicht bij de verhuurder.

Item zal de pachter zonder korten als voor moeten betalen de navolgende ongelden: godspennink een stuiver, schrijven en plakken van biljetten tien stuivers, zegel drie stuivers een halve, houden der conditiŽn vier schellinghe en voor schepenen rechte twee schellinghe, oproepen en stokslag negen stuyvers.

Eindelijk zullen pachter en zijn borg gehouden zijn van hun naar de voorschreven conditiŽn punctueel te reguleren onder obligatie van personen en goederen constituerende tot meerdere vastigheid onwederroepelijk alle toonders dezer <akte> comparerende voor schepenen dezer stad en alomme elders daar des van noode wezen zal en aldaar te consenteren in de vernieuwinge dezer en condemnatie voluntair met kosten zonder voorgaande dagement.

En de voorschreven condities voorgelezen zijnde zo is het voorschreven huis met het voorschreven land opgeroepen en met de stokslag gebleven aan Hendrik Exelmans als meest biedende voor tien gulden en tien stuivers en twintig halsteren koren en tien halsteren boekweide goed leverbaar graan

Stellende voor borg Jan Wolput.

Aldus verhuurd dezen 14 november 1722 ten overstaan van Pieck, Lemmens, Coymans en Stevens schepenen der stad Zichem. De verhuurder present.

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Quod attestor

A. Reynders Secretarius

1722

 

 

N.B.: Tekst tussen < > is slecht leesbaar op de kopie van het origineel waarop ik heb gewerkt.

Eddy Exelmans

2000-01-08