Naar einde

Vivenkapelle 

Oppervlakte : 307 Ha.

Aantal inwoners :

1895: 760

1958: 389

1978: 367

(sinds de fusie geen afzonderlijke gegevens beschikbaar)

Noordelijk gedeelte behoort tot de kleistreek.Zuidelijk gedeelte behoort

tot de zandstreek. Landbouw en veeteelt. Oorspronkelijk als wijk en

parochie van Sint-Kruis. Opgenomen in de fusie 1.1.1971 van Sint-Kruis met Brugge.

Per 1.1 1977 deeluitmakend van de stad "Damme".

Geschiedenis

1240 - Hendrik van Vyve is een leenman van de Graaf van Vlaanderen.

1341 - Heerlijkheid, onafhankelijk van de rechtspraak van de schepenen van het Brugse Vrije.13.10.1350 - Heindric Braderic, heer van Viven uit Brugge, bekomt van Paus Clemens VI, toelating tot het bouwen van een kapel. 1355 - vermelding van een "Vierschaar" (rechtbank) bestaande uit 7 man. Hendrik Braderic, zijn zoon Jacob en kleindochter Katheline Braderic zullen verder ijveren voor de verdere bloei van de kapel. Door het huwelijk van Elisabeth, zuster van Jacob, met Pieter Adornes, komt na het overlijden van Katheline, de kapel toe aan de Adornes. Anselm, zoon van Pieter, Arnoud, Andries, Hieronymus en Jacob Adornes, laatste heer van Viven uit het geslacht Adornes in 1558, zullen verder Viven in stand houden. Het derde stamhuis, met Jan Lopez Gallo, heer van Viven in 1561 , zal Vi ven verder beheren tot begin der XVllle eeuw Onder Juan Lopez Gallo, heer van Male, Sijsele en Viven plundering van de kapel door de Geuzen. Heropbouw van de kapel in 1635.

In een document - 1566 - vermelding van de parochie H. Maagd Maria van Vifve. Van 1710 tot 1727 zijn er bestendig moeilijkheden tussen de kapelaans, de Vivenaars en de heer van Viven, Francois Claesman.

Onze_Lieve_Vrouw_Geboorte_en_Philipus_kerk_Vivenkapelle.jpg

Op 1 december 1797- nadat het meubilair en de bezittingen werden verkocht - komt een bende Libertijnen uit Brugge, onder leiding van citoyen-commissaris Verbrugghe de kapel verwoesten.In 1827 koopt Philip Bernard VerhuIst de kapel. P.B. VerhuIst en zijn dochters Coralie (echtgenote Ernest van Huele) en voornamelijk Elisa zullen jarenlang al hun ijver en een groot deel van hun fortuin besteden aan de heropbouw van de kapel en de inrichting van beide scholen.In februari 1858 verhief Mgr. Malou, Bisschop van Brugge, Vivenkapelle tot proostdij, rechtstreeks van hem afhangend. Het wapenschild van de parochie is dit van Mgr. Malou.Op 10.9.1867 werd de nieuwe kerk door Mgr. Faict, Bisschop van Brugge, gewijd. De achtergevel van de vroegere kapel - in zandsteen - is nog goed zichtbaar, ingebouwd in de achtergevel in baksteen. Deze vroegere kapel is thans de rechterzijbeuk van de kerk. Op 17februari 1885 werd Vivenkapelle tot parochie verheven. (Dit eeuwfeest werd op 17 2.1985 passend herdacht).

Met het Koninklijk Besluit dd. 11.12.1980 werden als monument beschermd : het Broederklooster (1861-1863), het Zusterklooster (1866-1869), de pastorie (1860-1862), de hoeve Zwaanstraat 114 en als dorpsgezicht : de dorpskern van Vivenkapelle. (Broeder- en Zusterklooster zijn eigendom van de stichting Verhaegen en Verhulst te Gent).De beschermde monumenten zijn - anno 1985 - dringend aan restauratie toe.

Kerk - Onze Lieve Vrouw Geboorte en Philippus (1862-1867).

De nieuwe kerk, met centrale vieringtoren, werd gebouwd, evenals beide kloosterpanden en de pastorij in neo-gotische stijl, naar de plannen van de grootmeester der neo-gotiek Baron Jean-Baptiste de Bethune.

De koorafsluiting en de predikstoel werden gemaakt door K. van Robaeys, het smeedwerk door E. De Vooght, Van Cleven en Vanden Abeele, allen uit Brugge. Het merkwaardig Renaissance-orgel Calvarie. is van Hooghuys (Brugge) en geschonken door deze andere grote promotor van de neogotiek, Sir John Sutton, begraven op het kerkhof van Sint-Kruis, later overgebracht naar Kiedrich (Duitse 3ondsrepubliek). De kerk bezit verder een gotische torenmonstrans van 1465, een wonderbeeldje O.L.Vrouw van Troost uit 1635 en een mooie barokkelk uit 1650. In 1984-1985 werden restauratiewerken aan de kerk uitgevoerd.

Kuip_predikstoel.jpg              

In 1977 werd alhier "Bethanium" of het nationaal centrum van de neogotiek opgericht (intussen overgebracht naar Gent).De parochie en wijk Vivenkapelle behoorden tot de gemeente Sint-Kruis. Bij de fusie - op 1.1.1971 - met de Stad Brugge ging Vivenkapelle dan ook deel uitmaken van de nieuwe stad Brugge. Bij de totstandkoming van de nieuwe stad Damme - per 1.1.1978 werd de wijk Vivenkapelle uit Brugge gelicht en toegevoegd aan de nieuwe stad Damme, als zijnde geografisch (zeker als poldergebied) meer aansluitend bij Moerkerke dan bij de vroegere gemeente Sint-Kruis.

Is het wellicht daarom dat kunstenaar Jef Claerhout zijn mooi bronzen paard. (Ingehuldigd in 1977) plaatste bij het binnenkomen van Vivenkapelle, op het grasplein, kijkend in de richting Brugge. Vanuit Brugge, via Sint-Kruis, moet de bezoeker immers voorbij het bronzen paard om tot in Moerkerke te geraken. 

 paard.jpg  

Maar deze andere viervoeter - volgens zijn houding nogal zelfingenomen - heeft dezelfde kunstenaar dan wel langs de Damse vaart opgesteld, in de stede van Uilenspiegel.

Beeldhouwwerk__van_Jef_Claerhout_Inkom_damme.jpg

Naar begin