OVERCALLs - VOLGBIEDINGEN  

Overcall
Volgbod

Overcalls can be made in the 2nd and 4th position. For both positions the same rules are applied, also if the opponents called both.
If the opening bid is not preemptive , an overcall must meet 3 conditions

  • the suit to be mentioned must hold 5 cards at least
  • the hand must hold at least 6 hcp's (on 1 level) or 9 hcp's (on 2 level) and
  • the hand must hold LESS THAN 16 hcp's.
For the conventional 1NT overcall ("the INFO-1NT") exceptional rules are applied.
Overcalls over preemptive bids or bids that frequently have a preemptive meaning, are always conventional
and special rules are applied.

Je kan volgen in 2de of 4de positie. Dezelfde regels gelden voor beide posities. Als de opening niet preemptief is moet een volgbod aan volgende voorwaarden voldoen :

 • de genoemde kleur is minstens een 5kaart
 • op 1 niveau is de minimum kracht 6hp , op 2 niveau 9+hp
 • < 16 hp
Een conventioneel 1ZT volgbod (INFO-1ZT) heeft aparte betekenis.Volgbiedingen over preemptieve éénkeurenspellen zijn ook conventioneel.
(VARIABLE) JUMP OVERCALLS:
(VARIABEL) SPRONG VOLGBOD :
Depending on the vulenrability a jump overcall means:
non-vulnerable : 6+ card , < 12 hcp's.
Vulnerable : 6+ card, 12-15 hcp's.

Afhankelijk van de heersende kwetsbaarheid is een sprongbod :
niet kwetsbaar : 6+ kaart , < 12 hp's.
kwetsbaar : : 6+ kaart met 12-15 hcp's.

DOUBLE
DOUBLET
A Double has a MULTI- (again!) meaning :
 1. ("Take Out") either no 5 card but >= 12 hcp's and short in the opening suit. This condition means in fact that all unbid suits can be tolerated = at least a 3 card is present. If this condition is not fulfilled, you either need to pass or look at INFO-1NT.
 2. ("explanatory") either >= 16 hcp's , any distribution 

Notice that a double is also for Take Out in 4th position, after a 1NT reply of the RHO. Respons on a Take Out Double is mandatory, even with zero hcp's, except if the RHO intervenes.
As the responder assumes always that the take out double is not the strong variant, he will chose hist best suit in the promised suits.
He also can lay 1NT if he has 6-9 hcp's and a stop in the openings suit. 1NT gets priority over a 4 card in a minor BUT NOT over a 4 card major.
Once in a while it will happen that you have two 4 card minors after a take out double of partenr on a major-opening (or two 4 card majors after a take out double of partner on a minor-opening), and your problem is that you can not chose.  Larry Cohen (ref. To Bid or Not To Bid) offers a solution for this :  2NT ( 'doubt'-2NT) asking partner to chose his best suit (minor/major). The responder jumps in a promised 4 card when >= 9 hcp , unless the RHO intervenes.
With enough hcp's for game (>=12hcp's) , the responder of the take out double can immediately bid game.
With a clear suit and without a stop in the openings suit. Then a cue-bid is the solution.

The conditions to make a Take Out Double in 4th position after passes from partner AND RHO are less : >=10 hcp's.

LEAD DOUBLE :  a double on a conventional bid can never be for penalty as it will never be the end-bid. A double asks to partner to lead this suit.  Take care!  You must be sure that the opponents can not play the contract in the doubled suit.

EXPERT TRICK (ref. Opening Leads - Mike Lawrence) : a double on a splinter-bid asks to lead the  LOWEST of the unbid suits. Consequence : if you do NOT double (hence pass), you ask for the HIGHEST of the unbid suits.

DOUBLE ON 3NT : also for this double it has no sense to use it in  the naturall penalty meaning when the opponents have reached 3NT undisturbed.  Therefor we apply following agreement :

 • no suits have been bid : request for partner to lead his worst suit. Because you have a long good suit yourself and this is probably your partners worst suit.
 • suits have been bid : request for partner to lead the first suit bid by dummy
 • we have joined the auction :  request for partner NOT to lead the suit we have called during the auction
Een dubbel heeft 2 betekenissen :
 1. (informatief) geen 5kaart, kort in de openingskleur en een kracht tussen 12 en 15 hp . De hand heeft tolerantie (=3 of 4kaart) voor alle ongeboden kleuren. Is deze voorwaarde niet voldaan dan moet je noodgedwongen passen of kijken of INFO-1NT geen oplossing biedt.
 2. of >= 16 hp's , gelijk welke verdeling

Merk op dat een informatie doublet evenzeer geldig is in 4de positie wanneer bv. je RHT 1ZT antwoordt op een eerdere opening van diens partner. Antwoorden op een informatiedoublet is verplicht (RF) zelfs met 0 hp, behalve wanneer de tegenstrever na de doubleerder nog eens biedt.
Als antwoorder op het doublet ga je altijd van de zwakkere variant uit en noem je dus de langste van de beloofde kleuren.
Je kan echter ook 1ZT leggen met bv. 6-9hp. 1ZT krijgt prioriteit over een 4kaart laag die je anders een niveau hoger moet noemen maar niet over een 4kaart hoog.
Soms gebeurt het dat je 2 vierkaarten laag hebt na een gedubbeld 1hoog opening (of 2 vierkaarten hoog) na een gedubbeld 1laag opening) en het probleem is dat je niet kan kiezen.   Larry Cohen (ref. To Bid or Not To Bid) ziet volgende oplossing :  2ZT ( 'twijfel'-2ZT) hetgeen partner vraagt zelf zijn beste kleur te kiezen (laag/hoog).
De antwoorder springt in een beloofde kleur met 9-11hp tenzij zijn RHT nog eens bijbiedt.
Met voldoende kracht voor de manche kan de antwoorder (>=12hp's) , onmiddellijk manche bieden.
Met een duidelijke werkkleur maar zonder stop in de openingskleur kan je met een cuebid naar die stop vragen.

De voorwaarden voor een informatiedoublet in de uitpas zijn minder streng : >=10 hcp's.

UITKOMST DOUBLET :  een dubbel op een conventioneel bid kan nooit voor straf zijn, noch heeft het veel zin om de ongeboden kleuren mee aan te duiden omdat het over een onechte kleur gaat. In dat geval vraagt het aan partnet om straks die kleur uit te komen. Opgespast: je moet wel zeker zijn dat de tegenpartij dat gedubbeld contract niet kan spelen.  

EXPERT TRICK (ref. Opening Leads - Mike Lawrence) : een dubble opeen splinter bod vraagt om de LAAGSTE van de ongeboden kleuren uit te komen. Gevold : met een pas vraag je naar de HOOGSTE van de ongeboden kleur.

DUBBEL OP 3ZT :

 • indien geen kleuren werden geboden vraagt dit aan partner om diens slechtste kleur uit te komen. Dit is meer dan waarschijnlijk je eigen goede soliede kleur.
 • er werden wel kleuren genoemd : vraag om de eerste kleur genoemd door dummy uit te komen.
 • wanneer we zelf ook geboden hebben :  vraag om NIET de eigen genoemde kleur uit te komen.
INFO-1NT 
INFO-1ZT 
A natural 1NT overcall means a balanced hand with 15-17 hcp's. When opponents have opening strength it becomes rare to have a hand with this strength. We can better use this bid, in a higher frequency, to complement with the take-out double :
it promises
 • a balanced hand ( no 5 card) ,
 • 12-15 hcp's
 • but NOT short in the openings suit. You are short in the other suit (other minor when a minor was opened, other major when a major was opened). You promise in fact tolerance for the 2 other unbid majors/minors if the opening was a minor/major.
Een natuurlijk 1ZT volgbod betekent standaard een verdeelde hand met 15-17 hp's. Met openende tegenstrevers zal het echter niet veel voorkomen dat je zo ee nkrachtige hand zal hebben. Daarom is het beter om dit bod (1ZT) met een veel hoger gebruikersfrekwentie te gebruiken als complement met het informatiedoublet en wel op volgende manier : het belooft
 • een verdeelde hand ( geen 5 kaart) ,
 • 12-15 hcp's
 • NIET kort in de openingskleur maar wel kort in de andere kleur van dezelfde rang. In feite beloof je tolerantie voor de ongeboden lage/hoge kleuren indie nde opening een hoge/lage kleur was.
UNUSUAL 1NT
When the opponents bid like 1x-pas-1y , naming TWO SUITS ON LEVEL 1, then , also here, we can use 1NT in a more optimal way as compared with the  15-17 hcp which is traditionnally behind 1NT.
In this sequence 1NT is like a Take Out Double, promising the other suits , only with less hcp's : < 12 hcp's.
It gives your partner the opportunity to find a safe disturbing bid that - even when passed out - is playable ( 4-3 fits are not always bad).

Being vulnerable or not will be your guide to place this bid or not .
Wanneer de tegenstrevers 2 kleuren noemen op 1 niveau (bv. 1x-pas-1y ) dan kunnen we 1ZT op een betere manier gebruiken dan de standaard van 15-17 hp : het beloofd , net zolas het informatiedpublet, de 2 overblijvende kleuren , alleen met wat minder kracht : 9-11hp.
Het geeft je partner de kans om een veilig storend maar speelbaar bod te vinden. Spelen in een 4-3 hoeft geen ramp te zijn.

De kwetsbaarheid bepalen of je dit bod plaatst of niet.
Michaels cue bid/Unusual 2NT
Michaels cue bid and the unusual 2NT are conventions for the defense on a 1- LEVEL OPENING  showing a 2 suiter (5-4+) :
 • CUE-bid : a 5 card in the highest unnamed MAJOR  and another  4+ card (outside opponent's suit)
 • 2NT : 5/4+ in de lowest remaining suits with a 5 card  in case the opening suit was a minor.

The strength of the hand is according the level on which you drive your partner. This defense applies also for conventional openings (except against the strong club 1 for which we have special arrangments).  We assume for a while that the conventional suit is real. Experience has proven that this is not necessarely a disadvantage. Often the opener has something in that  suit even it was meant conventional. In the other case you still can call on level 2 your 5 card -overcall.
Quantum also applies in 4th position but only if RHO passes. If the auction goes like 1x - pas 1y - , then a cue is asking for a stop in the last suit.
Quantum is in the first place a defense : you DISTURB the opponents in finding their optimal contract. It is not immediately the purpose to find game in the own partnership.
Michaels cue bid en the unusual 2NT zijn verdedigings conventies tegen een 1 niveau opening. Zij tonen tweekleurenspellen (5-4+) :
 • CUE-bid : een 5 kaart in de hoogste ongenoemde hoge kleur rn een andere 4+kaart buiten de openingskleur.
 • 2ZT : 5/4+ in de laagst overblijvende kleuren met minstens een 5 kaart  wanneer de opening een lage kleur was.

De kracht van de hand hangt af van het niveau naarwaar jej e partner drijft. Deze verdediging geldt ook voor conventionele openingen (behalve tegen 1 waarvoor we een aparte verdediging opbouwen) .   We nemen even aan dat de genoemde kleur echt is. De ervaring leert ons dat dit niet noodzakelijk een nadeel is.

Deze verdediging geldt ook in 4de positie maar alleen als de RHT past. Indien de bieding gaat 1x - pas 1y - , dan zal en cue vragen naar een stop in die kleur.

overview/overzicht :
Opening-naturel defense meaning/betekenis
1 2 5/4+ or  5/4+
2NT 5 / 4+ or 5 / 4 
3 6+
1 2 5/4+ or  5/4+
2NT 5 / 4 or 5 / 4 
3 6+
1 2 5/4+ or  or 5/4+
2NT 5/4 in /
1 2 5/4+ or  5/4+
2NT  5/4 in /

When the RHO raises the real openings suit , Quantum is not valid . A cue would bring us too high and 2NT is more valuable in the natural meaning of promising a stop. Als de RHT de opening verhoogt vervallen deze conventies. Een cue zou ons te hoog leiden en 2ZT is meer waard in haar naturelle betekenis.  

 Last Update : 25/7/2005
Eugeen Vannuten