Akten van de familie
Kempeneers-Baldewijns
     
Deutsch, Duits, Allemand, German English, Engels, Anglais, Englisch Français, Frans, Französisch, French Nederlands, Néerlandais, Niederländisch, Dutch

Akten uit de familiegeschiedenis van 01/01/1880 tot 31/12/1889

Records from the familyhistory from 01/01/1880 till 31/12/1889

Actes de l' histoire de la famille de 01/01/1880 à 31/12/1889

Dokumente aus der Familiengeschichte von 01/01/1880 bis 31/12/1889

08-12-1880 geboorteakte van Wilhelmus Baldewijns, zoon van Hendrik en Maria Strauven te Hendrieken (birth certificate - acte de naissance - Geburtsurkunde)

Nr 5
Het jaar achttien honderd tachtig, den negenden dag der maand december ten acht uren ' s morgens, is voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Hendrieken, provincie Limburg, verschenen Hendrik Baldewijns, houtzager van beroep, oud zeven en dertig jaren, wonende te Hendrieken dewelke ons vertoond heeft een kind van het mannelijk geslacht, in deze gemeente, op gisteren geboren, ten vier ure ' s morgens, van hem deklarant en zijne echtgenoote Elisabeth Strauven, zijne huisvrouw, en aanwelk hij ons verklaart te geven den voornaam van Wilhelmus
Alwelke verklaring en vertooning gedaan zijn in tegenwoordigheid van Christianus Pluymers, woonachtig te Hendrieken, daglooner van beroep, oud een en dertig jaren ; en van Mathijs Stuijvers, woonachtig te Hendrieken, daglooner van beroep, oud twee en dertig jaren.
En na gedane voorlezing aan den deklarant en de getuigen, hebben deze met ons geteekend behoudens den deklarant welke die verklaart niet te kunnen schrijven of teekenen.
C Pluymers M. Stuyvers de ambtenaar voornoemd
J. Timmermans
Noot onderaan :
gesloten te Hendrieken den vierde januari achttienhonderd een en tachtig ten getalle van vijf geboorteaktens
Den ambtenaar van den burgerlijken Stand
J. Timmermans

21-11-1881 Huwelijksvermelding van Severinus Sterken en Maria Elisabeth Kempeneers (dochter van Joannes en Theresia Vanbrabant) (religious marriage - marige religieuse - Kirchliche Trauung)

Sterken
et
Kempeneer

Anno D N J C 1881, die 21 novembris, factis
sine obice, tribus proclamationibus in ecclesiis
respectivis, matrimonium contraxerunt
Severinus Sterken, 20 annorum, filius
Joannes Henrici et Maria Francen,
parochinaus B.M.V. Trudonopolis et
Maria Elisabeth Kempeneers, 19 annorum
filia Joannis Kempeneers et Theresia
Vanbrabant, parochiana in Schurhoven,
coram me infrascripto sponsoe parocho et
testibus Josepho Kempeneers et Jeanne
Libens

F Boelen

In het jaar van onze heer Jezus Christus, op 21 november, zonder tegenkanting, na driemaal te zijn afgekondigd in de respectieve kerken, zijn in het huwelijk verbonden, Severinus Sterken, 20 jaar, zoon van Johannes Hendrik en Maria Francen, parochiaan van B.M.V. te Sint-Truiden en Maria Elisabeth Kempeneers, 19 jaar, dochter van Johannes Kempeneers en Theresia Vanbrabant, parochiane van Schuurhoven hebben met mij getekend de getuigen Joseph Kempeneers en Jeanne Libens.
get F. Boelen

15-11-1882 Overlijdensakte van Pierre Kempeneers, zoon van Henri en Maria Elisabeth Budo te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

L'an mil huit cent quatre-vingt-deux le Seizième jour du mois
de novembre à neuf heures du matin pardevant
nous l' Echevin officier de L'Etat civil de la commune de Saint Trond,
province de Limbourg, sont comparus Pierre-Bernard Pyckevet,
âgé de soixante-un ans, profession de frére de la Charité domicilie à
Saint-Trond, ami du défunt et Felix Bruynseels
âgé de quarante quatre ans profession de frére de la Charité,
domicilie au dit lieu, ami du défunt lesquels nous
ont declaré que le quinze du mois de novembre
mil huit cent quatre-vingt-deux a six heures du soir est décédé
en sa demeure située en cette commune, rue des Planches, no 24
Pierre Kempeneers
âgé de soixante quinze ans profession de sans profession, né et
domicilié à S Trond, veuf de Anne Marie
Sneijers
, fils de Henri et de Marie Elisabeth Budo,
décédées en cette ville,
et ont les déclarants, après que lecture leur a été faite, ont signé avec nous.

F Bruynseels L' Echevin prénomme
P.B. Pyckevet J van Brienen

27-04-1887 Overlijdensakte van Anne Catherine Kempeneers, dochter van Joannes en Maria Gertrude Boonen te Sint-Truiden (death certificate - acte de décès - Sterbeurkunde)

N° 148 L'an mil huit cent quatre-vingt-sept, le vingt-septième jour du mois
d'avril, à trois heures de relevée, par devant nous,
Bourgmestre Officier de l'état
civil de la commune de Saint-Trond, province de Limbourg, sont comparus
Jean Deman, âgé de septante ans,
professon de domestique, domicilié à Saint-Trond,
ami de la défunte, et Lambert Belet
âgé de cinquante quatre ans, profession de domestique
domicilié à Saint-Trond, ami de la défunte, lesquels nous
ont déclaré que le vingt-sept du mois d'avril mil
huit cent quatre-vingt-sept, à dix heures du matin, est décédée
en sa demeure, située en cette commune, rue derrière le Séminaire,
Anne Catherine Kempeneers,
âgé de quatre-vingt ans, profession de sans profession, née
et domiciliée à Saint-Trond, veuve de Egide Pieraer,
fille de Jean Kempeneers et de Marie Gertrude
Boonen, décédés à Saint-Trond

et ont les déclarants, après que lecture leur a été faite, signé avec nous

J Deman Le Bourgmestre prénommé
L Belet J.H.P. Ulens

09-04-1888 Huwelijksvermelding Joannes Bex met Maria Theresia Kempeneers (dochter van Joseph en Maria Elisabetha Vandereycken) in Sint-Truiden (religious marriage - marige religieuse - Kirchliche Trauung)

Anno D J CH. 1888 mense Aprili, die 9a, factis tribus procalamtionibus nulloque detecto impedimento coram me spon sa parocho et testibus Franciso Pieraerts et Alphonso Kempeneers, matrimonium juncti sint Joannes Josephus Bex, nata anno 1864, die 2 ma (…) filius Joannis Bex defi et Anna Catharina Kempeneers defuncta et Maria Theresia Kempeneers nata in Schurhoven, 10 augusti 1863, filia Joseph et Maria Elisabetha Vandereycken parochian in Schurhoven, sponsus parochianus ecclesia S. Petri Trudonopoli

In het jaar onzes Heren 1888 in de maand april op de 9e dag, na drie afkondigingen en geen bezwareren ontdekt te hebben bevestig ik met de getuigen Franciscus Pieraerts en Alfons Kempeneers dat in het huwelijk getreden zijn Joannis Jospehus Bex, geboren in het jaar 1864, op 2 ma * zoon van Joannis Bex overleden, en Anna Catharina Kempeneers overleden, met Maria Theresia Kempeneers, nata in Schurhoven, 10 augustus 1863, dochter van Joseph en Maria Elisabeth Vandereycken, bruid is afkomstig uit de parochie Schurhoven, de bruidegom van Sint-Pieter in Sint-Truiden

* maart of mei, is niet te lezen