De KVV en het VNV sluiten een beginselakkoord. 8 december 1936

Deze toenadering past in de concentratiebeweging die vanaf 1935 streeft naar een hergroepering van alle katholieke Vlaamsgezinden, maar die al gauw uit angst voor een linkse dominantie een rechtse of anticommunistische alliantie wordt, waarin ook Rex een plaats krijgt. De concentratie-idee, die nauw verbonden is met de federale gedachte, vindt gehoor in Vlaams-nationale kringen en in de katholieke partij, o.a. in de KVL. Protest komt er van de christelijke arbeidersbeweging en van oudere katholieke politici vanwege de federale maar vooral de corporatieve neigingen van de concentratie. In het VNV is er bij de Groot-Nederlands- en autoritairgezinden weerzin te bespeuren. Hun totalitaire opvattingen staan een samenwerking met 'andersdenkenden' in de weg. Ook Verdinaso-leider Joris van Severen wijst om deze reden de concentratie af.

De zware nederlaag van de katholieke partij en de winst van VNV en Rex bij de parlementsverkiezingen van 24 mei 1936 brengen de concentratiebeweging in een stroomversnelling. Op initiatief van de KVV komen er onderhandelingen met gematigde leden van het VNV (Hendrik Borginon, Hendrik Elias, Gerard Romsée), die de grondslag moeten leggen van een christelijke Vlaamse volkspartij.

Dit leidt op 8 december 1936 tot het beginselakkoord KVV-VNV. Bestreden door de groep van Frans van Cauwelaert, de Boerenbond en het ACW enerzijds, door een deel van de leiding van het VNV anderzijds, houdt het niet lang stand. VNV-leider Staf de Clercq torpedeert de samenwerking met de KVV omdat hij de alleenheerschappij in Vlaanderen nastreeft.

Met Kerstmis 1936 grijpen de bisschoppen in om een einde te maken aan de verscheurdheid binnen de katholieke partij en aan de dubbelzinnige concentratiepogingen. Zij publiceren een gezamenlijke herderlijke brief waarin zij zowel het communisme als elk autoritair of totalitair rechts dictatoriaal regime veroordelen. Kort nadien verschrompelt de concentratiegedachte. Zij schiet evenwel nog wortel op lokaal vlak naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 1938. In diverse gemeenten worden zogenaamde concentratielijsten ingediend met KVV’ers, VNV’ers en soms ook rexisten op één lijst.

 

vorige | volgende

 

 

 

 

 

 

 

 

NEVB

Algemeen Christelijk Werk(nem)ersverbond
Beginselakkoord KVV-VNV
Boerenbond
Hendrik Borginon
Frans van Cauwelaert
Christelijke arbeidersbeweging
Staf de Clercq
Corporatisme
Diets
Hendrik Elias
Federalisme
Katholieke partij
Katholieke Vlaamsche Volkspartij
Kerk
Rex
Gerard Romsée
Joris van Severen
Verdinaso
Vlaamsch Nationaal Verbond
Vlaamsche Concentratie
Vlaams-nationalistische partijen

terug naar de tijdlijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik op de afbeelding om ze groter te maken

klik op de afbeelding om ze groter te maken