Liturgische kalender

zondaglezingen reflectie jaar C

U bent hier beland op mijn persoonlijke website!

Welkom

van hieruit kan u naar de rest van mijn website surfen,

bij iedere zondag staan de lezingen en een persoonlijke reflectie.

Deze website wordt regelmatig bijgewerkt.

Januari 2016 februari 2016 maart 2016
april 2016 mei 2016 juni 2016
juli 2016 augustus 2016 september 2016
oktober 2016 november 2016 december 2016

Ik:

reeds 25 jaar diaken van het bisdom Hasselt en nu met pensioen

Stuur een mail: Frans.Lemmens@telenet.be

----------------------------------------------------------

Januari:

Zondag 10 januari: DOOP VAN JEZUS

Lezingen

Js 40, 1-3, 9-11: Woorden van troost worden vandaag gesproken tot Jeruzalem: hun God is op komst.

Ps: “Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, wat zijt Gij groot, Heer, mijn God.”

Tit 2, 1-14.3, 4-7: Wij zijn gered door het bad van de wedergeboorte; in de heilige Geest worden wij nieuwe mensen.

Lc 3, 15-16. 21-22: Jezus ontvangt het doopsel in de Jordaan. Een stem weerklinkt: “Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde.”

Reflectie:

Weder geboren worden. Wie wil dat niet. Wie wil niet opnieuw beginnen, een lijn trekken onder het voorgaande en opnieuw, nieuw beginnen. Welnu, dat kan. Door de doop worden we nieuw, kunnen we een nieuw leven beginnen. In het begin was dat bij ons doopsel, maar dat is lang geleden, en toen beslisten onze ouders voor ons. Nu in deze Kersttijd hebben we opnieuw onze doopbeloften uitgesproken. En laat ons hopen dat het niet louter maar woorden waren die we aframmelden. Het moeten doorleefde woorden zijn, woorden waarmee we een nieuw begin maken. En zoals altijd: alle begin is moeilijk. En troost je, het zal moeilijk blijven om het vol te houden. Maar gaandeweg wordt het gemakkelijker, het wordt duidelijker, je staat er niet alleen voor en samen werk je aan de weg. Dat zijn mijn wensen voor het nieuwe jaar. Goede start en maak er iets van.

Zondag 16 januari: 2DE ZONDAG DOOR HET JAAR

Lezingen:

Js 62, 1-5: De profeet Jesaja meldt vreugdevol nieuws aan Sion: “In u heeft de Heer zijn behagen gesteld.”

1 Kor 12, 4-11: Er zijn verschillende gaven, maar slechts één Geest.

Joh 2, 1-12: Jezus openbaart zijn heerlijkheid. Zijn leerlingen geloven in Hem.

Reflectie:

Elke huwelijksviering heeft iets speciaals: twee mensen beloven elkaar trouw; ze nodigen daarbij familie en vrienden uit, want iedereen mag weten dat ze in alles hun leven willen delen. Hun vreugde en blijheid is voor iedereen. Zij willen een worden.? Jezus wil ook met ons bruiloft vieren, God wil ons heel maken, hij wil van ons een geheel maken, hij wil ons aanvullen, ieder van ons, die andere gaven en talenten heeft, die wil God aanvullen. Hij wil dat we allen een worden, een Geest. Jezus wil van het “water” dat we zijn, goede wijn maken. Hij wil ons omvormen, we moeten het laten gebeuren.

Zondag: 24 januari: 3DE ZONDAG DOOR HET JAAR

Lezingen:

Neh 8, 1-4a.5-6.8-10: Ezra, de schriftgeleerde, leest voor uit het boek van de Wet.

1 Kor 12, 12-30: In Christus vormen de gelovigen één lichaam. Iedereen is geroepen om de kerkgemeenschap mee op te bouwen.

Lc 1, 1-4; 4, 14-21: In de persoon van Jezus gaan de woorden van de profeet Jesaja in vervulling: “De Geest des Heren is over Mij gekomen”.

Reflectie:

We leven in een moeilijke tijd, er is heel veel angst onder de mensen, de aanslagen, de moordpartijën, we zien het dagelijks op de TV. Het is niet goed. Nu kunnen we zeggen: het is zo, we kunnen er niets aan doen, het is onze zaak niet. De politiek en de politie zullen het wel oplossen. En nog: als onze tijd gekomen is, dan is er toch niets meer aan te doen, dus laat ons het er maar van nemen. We zouden ook anders kunnen redeneren en meer gaan samenklitten met andere mensen, meer een vuist gaan maken tegen al dat geweld. We vergeten dikwijls dat als we samenwerken, we veel sterker staan. We behoren samen tot een kerk, en gewoonlijk hebben we er geen nauwe band mee. Maar als we dat nu eens veranderen, en samen kerk gaan vormen. Samen eens zouden werken aan de wereld zoals God die bedoeld heeft. Want gelijk de wereld nu is, zo zal God het wel niet bedoeld hebben. Samen bouwen aan die nieuwe wereld. We staan niet alleen, God staat achter ons. Op de barricaden moeten we niet gaan staan, dat vraagt God, niet, maar wel dagdagelijks ons steentje bijdragen. Je gaat verwonderd zijn, wat je allemaal kan.

Zondag 31 jan : VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Lezingen:

Jer 1, 4-5.17-19: Jeremia verneemt een woord van de Heer: ‘Tot profeet heb Ik u bestemd.’

Ps: “Heer, ik zal uw rechtvaardigheid prijzen.”

1 Kor 12, 31 - 13, 13: In het Hooglied van de liefde lezen we: ‘Alles zal verdwijnen, behalve de liefde’.

Lc 4, 21-30: In de persoon van Jezus vinden de woorden van de Schrift hun vervulling.

Reflectie:

Alles zal verdwijnen, behalve de liefde. Dat is een volstrekte waarheid. Je kan alles verliezen, je huis kan afbranden met alles erin, zodat je niets meer hebt. Het enige waar je je dan nog kan aan optrekken is de persoon die je lief hebt. Samen kan je dan weer opnieuw beginnen. Het moet daarom niet je echtgenoot of echtgenote zijn, een goede vriend of vriendin volstaat ook. Je moet je leven kunnen delen met iemand. Samen ben je nooit alleen. Gelijk wat er gebeurd, je staat er niet alleen voor. Ben je ziek en je hebt iemand waartegen je een goed kan klagen, wel, dat lucht op, dat bevrijdt je. Je kan natuurlijk ook je hart luchten bij Jezus, je kan en mag ook op hem kwaad zijn voor alles wat je overkomt, en wees maar gerust, hij loopt niet weg, hij luistert, hij blijft. Je kan op Hem rekenen.

Februari

Zondag 7 februari: 5de ZONDAG DOOR HET JAAR

Lezingen:

Js 6, 1-2a.3-8: De profeet Jesaja wordt door God geroepen en gezonden, ook al is hij een zondig mens.

Ps 138 (137), 1-2a, 2bc-3, 4-5, 7c-8: “Te midden van de engelen zing ik voor U, o Heer.”

1 Kor 15, 1-11: Wij zijn gegrondvest op het Evangelie dat ons is overgeleverd.

Lc 5, 1-11: In de ontmoeting met Jezus schrikt Petrus terug: ‘Heer, ga weg van mij want ik ben een zondig mens.’

Reflectie:

Ga weg, ik ben een zondig mens. Als we dat tegen iemand zouden zeggen, dan zou die zich vlug uit de weg maken, want wie wil te makrn hebben met een slecht mens. Een slecht mens schrikt af, wordt afgestoten. Zo reageert Jezus niet, hij kijkt voorbij de zonde en de slechtheid, voor Hem telt het innerlijke. Een mens die innerlijk goed is, dat is prima. Dat wil niet zeggen dat die goede mens geen fouten kan maken, en in de ogen van de anderen slecht overkomen. Maar kunnen wij daar over oordelen. Weten we wat er in het hart van die mens omgaat? Moeten we dan die mens geen tweede kans geven, of een derde , of een vierde of een .... keer. Moeten we in dat opzicht Jezus niet volgen. Hij roept ons op tot navolging.

Zondag 14 februari: EERSTE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

Lezingen:

Dt 26, 4-10: Van oudsher heeft God zijn volk begeleid. Dat betuigt Hem dan ook terecht zijn toewijding en dankbaarheid.

Ps 91,: “Sta mij bij, Heer, in iedere nood.”

Rom 10, 8-13: Wie in Jezus gelooft, vindt in Hem redding en heil.

Lc 4, 1-13: Ook Jezus kende de aanvechting van het kwaad, maar Hij koos consequent voor zijn God en Vader.

Reflectie:

Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd - de tijd van bekering . Een zich omkeren, kijken naar wat achter ons ligt, en kijken wat niet zo goed was en wat we beter kunnen, en dan een vernieuwing inzetten. Jezus werd bekoord in de woestijn. Wij ook worden bekoord, niet alleen als we in onze woestijnervaring zitten (de periode dat we ons niet zo goed voelen, dat we wat down zijn) maar we worden ook bekoord in onze goede periodes. We hebben het niet gemakkelijk. Weerstand bieden aan al de verleidingen, en verlokkingen, het is niet gemakkelijk. Als we er alleen voorstaan is het dubbel zo moeilijk. Dus ervoor zorgen dat we niet alles alleen moeten dragen. En als we dan zo zoeken naar een meedestander, dan moeten we niet te ver zoeken. Jezus is er. Hij helpt ons door moeilijkheden, en helpt ons om de verleidingen te weerstaan. Ik wens je een deugddoende vastenperiode, een periode dat je je kan zuiveren en ontdoen van de last(en) die op je drukken.

Lezingen: Reflectie: