AscensieEENWORDING

Wij, de ArcturiŽrs, zijn weer teruggekeerd om jullie in het proces van E…N worden te helpen. Jullie Tweede Chakra heerst ook over het gemak dat jullie van je bezittingen verkrijgen. De eerste herkenning van de individualiteit van een kind is "dat is van mij", zoals jullie je tweejarigen hebben horen zeggen. Maar nu de individualiteit van "IK BEN" de eenheid van "WIJ ZIJN" is geworden, zal het bezit van "Ik Heb" zich vermengen met "Wij Hebben."

POLARITEITEN VERMENGEN II
IK Heb/ Wij Hebben

Zoals jullie duidelijk kunnen zien, verhoogt de vibratie van je realiteit zich "met lichtsnelheid." Hierdoor lijkt alles rondom jullie zo snel te veranderen dat je amper jezelf kunt bijbenen. Er zijn zoveel dingen waarvan je ondervindt dat je ze niet langer kunt tolereren. Je voelt niet langer familiale gevoelens met je "mensenfamilie," gezien je niet langer met hun levenskeuzen resoneert. Je probeert hen niet te veroordelen, maar je voelt je alsof de 3D realiteit niet langer 'jou realiteit' is. De 3D werkelijkheid van afscheiding en beperking, werk en beloning, prikkelt je niet langer en geeft je geen troost meer. De uiterlijke beloning van iets "hebben" wordt minder belangrijk dan de innerlijke beloning van "iemand zijn."

Het afstemmen van je Eerste en Tweede Chakra's creŽert een diepe immense verschuiving binnen in je. De "normale" wereld bestaat nog steeds, maar je bent er emotioneel minder door geladen. Bijgevolg ben je minder emotioneel gehecht aan de vele uiterlijke drama's en illusies en bent diep betrokken bij het interne spectakel van je eigen transformatie. Je toenemende losmaking van de 3D werkelijkheid staat je toe om geleidelijk aan je resonantie te verhogen met 1/2 octaaf boven de wereldse, fysieke werkelijkheid. Met deze verhoging van resonantie wordt je eerder een observeerder dan een deelnemer van het 3D Spel.

Met het afstemmen van de eerste en tweede chakra's moest je een nieuwe manier leren om met je persoonlijke relaties om te gaan, omdat je mannelijke en vrouwelijke polariteit nu meer vermengd is en je geslachtsrollen door elkaar zijn. Je kunt zelfs je Goddelijke Aanvulling eerder "binnen in je" voelen, dan "boven je." Je verhoogde "innerlijke intimiteit" staat je een innerlijk VERTROUWEN toe zodat je intiemer met je uiterlijke liefdesrelaties en je hechte kring kunt zijn.

Doordat je Ziel niet langer "afgescheiden" is van je ego, breidt je bewustzijn zich uit naar hogere en hogere dimensies. Met je nieuw, uitgebreid bewustzijn werkt de oude taktiek van 'anderen de schuld te geven voor je problemen' niet langer. Zeker, je ego kan dit oud gedrag proberen te herhalen, maar het is niet zo bevredigend als ervoor. De 3D illusies van afscheiding verlaten je realiteit en je beseft je van je rol en verantwoordelijkheid in al je handelingen. Met de vermenging van de polariteiten van IK/WIJ, na de integratie van je Eerste Chakra, geloof je niet langer dat er een "zij" is die je kan beperken. Vandaar, moeten JE de volledige verantwoordelijkheid opnemen voor de werkelijkheid die JE gecreŽerd hebt.

Met de integratie van je Multidimensionele Ziel in je driedimensioneel ego kun je vele fysieke symptomen van hittevlagen die uit je aardse voertuig kunnen voortkomen, ondergaan. Deze hittevlagen wijzen op de weerstand van je ego/zelf voor de verhoging van vibratie wanneer je Ziel/ZELF langzaam en veilig de leiding neemt. Moeheid vergezelt dit proces van " wissel van de wacht" ook. Jullie fysiek lichaam is de frequentie van je Ziel/ZELF niet gewoon en wordt buitengewoon moe in zijn inspanning om de hogere frequenties te integreren. Gedurende deze transitie is tijd alleen en in jezelf van vitaal belang zodat je wereldse bewustzijn zich bewust kan zijn van je afstemmingsproces, en het accepteert.

Wanneer je je Ziel in je aardse voertuig integreert is het van vitaal belang dat je het aardingskoord van je afgestemde Wortelchakra verbonden houdt met de kern van Gaia. Deze aardingskoord staat je toe om Gaia te helpen en in ruil daarvan Haar hulp te accepteren. Het aardingskoord staat je ook toe om je te verbinden met het Planetair Bewustzijn zodat je de steun van, en de vriendschap met, HEEL het Planetaire Ascensie Team voelt. Denk eraan, dit team is NIET beperkt tot mensen, gezien ALLE inwoners van Gaia deelnemen aan dit grootse moment.

De aangeboren instincten, intuÔtie en Collectief Bewustzijn van je meest "primitieve zelf," die je over Eerste en Tweede Chakra heersen, worden versterkt wanneer je deze chakra's afstemt. Verder begin je, wanneer je eerste en twee dimensionele zintuigen door deze afstemming geactiveerd worden, bewust de fundering van de 3D matrix waar te nemen. Gedurende een enkele seconde zul je een geometisch raster zien waar er ooit enkel hemel, grond of water was. Samen met dit begint de matrix waarop jullie "illusie van standvastigheid" werd gehandhaafd, te vervallen. Vandaar, beginnen dingen, of mensen, die jullie hele leven hetzelfde geweest zijn te verschuiven en te veranderen.

VERGROTE WAARNEMINGEN

Wanneer de polariteit van "Ik" "Wij" wordt, verandert "Ik Heb" naar "Wij hebben." Je "gevoel van eigenaarschap" omvat niet enkel hetgeen wat van jou is maar wat van ONS is. Met de terugkeer van je "primitieve zelf" herinner je je eraan dat de Aarde een levend Wezen is, net als jij. Nu je bewustzijn vergroot is voorbij de beperking van je kleine, fysieke aardse voertuig, voel je dat je een bestanddeel bent van dat grootse Wezen. Tegelijkertijd, zoals je vingers en tenen een bestanddeel van je fysiek wezen zijn, is elke rots, insect, vis, plant, dier, mens, elementaal, elfje, deva, Engel een bestanddeel van je Wezen, Planeet Aarde.

Wanneer je verschuift van "IK HEB een lichaam" naar "WIJ HEBBEN" een planeet, breidt je zin van Multidimensionele Eenheid met ALLE Leven zich uit. Aldus vergroot het vermogen om de aura van een vriend, de levenskracht van een plant, een hoger dimensioneel wezen dat naast je staat, de elfjes in je tuin, ect. waar te nemen zich ook, aangezien je niet langer "afgescheiden" of "beperkt" bent in je kennis van de Realiteit die WIJ HEBBEN. Je vergroot bewustzijn van ZELF kan iemand of iets in je ooghoeken zien, dat verdwijnt wanneer je je hoofd draait om er recht naar te kijken.

Je leert ook je gehoor te concentreren om te "boventonen" en "ondertonen" van geluid te horen. Je communicatie met de eerste en twee dimensionele wereld groeit gestadig naar het punt waar je soms ondervindt dat je naar de "stilte" kunt luisteren, met een steen kunt praten wanneer je hem in je hand houdt, een boom aanraakt of ertegen leunt om hem toe te staan zijn verhaal vertellen. Bomen hebben veel te zeggen aangezien ze hun wortels diep in Moeder Aarde hebben en de levenskracht van hun takken en bladeren hoog in Vader Hemel.

Begrijpen jullie nu waarom jullie zo moe zijn? Jullie vergroten een heel beperkt bewustzijn om ontvankelijk te zijn voor de vele verschillende frequenties van de verschillende dimensies, alle in hetzelfde "moment" van NU. Vanuit je drie dimensioneel bewustzijn is deze vergrote waarneming extreem overbelastend. Echter, vanuit je "primitief" eerste en tweede dimensioneel bewustzijn is het natuurlijk, aangezien het je een voortdurend uitstrekken van je bewustzijn biedt om Gaia en Haar inwoners in te sluiten. Gaia is zich heel erg bewust van je bijdrage aan het Planetair Bewustzijn en draagt Haar vergrote frequentie modulatie bij aan jullie proces. Het partnerschap is begonnen. Jullie en de planeet "Worden E…N."

In feite, geliefde, heb je je bewustzijn zozeer vergroot dat het niet langer gehuisvest kan worden in een klein voertuig van vlees. Je bewustzijn vergroot zich om de gehele Aarde te vullen, dit is waarom je al Haar schepsels kunt waarnemen en ermee kunt communiceren. Echter, om "bewust" te zijn van deze ervaringen, moet je de innerlijke "stille stem" van je nieuwe Kapitein vertrouwen, Ziel, die je multidimensionele waarnemingen vertaalt zodat je drie dimensionele zintuiglijke organen ze kunnen begrijpen.

Geleidelijk aan, wanneer elke chakra is afgesteld, zullen de organen, zenuwplexus en endocriene klier die door die chakra beheerd worden ook afgestemd worden om met de vijfde dimensie en verder te resoneren. Wanneer deze innerlijke mechanismen van je aardse voertuig afgestemd worden zal je aardse voertuig haar langzame en gestadige transformatie in de nieuwe JIJ beginnen. Probeer niet de voorzien wie je zult zijn of hoe je eruit zult zien, want je bent nog niet bevrijd van de invloed van je ego/zelf en kunt jezelf willen vergelijken of wedijveren met anderen. Denk steeds opnieuw aan, Geef ALLE controle van je fysiek lichaam aan je Ziel!

DE LAATSTE HINDERNISSEN OPLOSSEN

Je ontwaakt vermogen om met ALLE leven in verbinding te staan breekt de laatste hindernissen van beperking en afscheiding die eens de illusies van de 3D matrix in stand hielden af. De "vaste" wereld rondom je begint te wankelen en aan en uit te flikkeren. Enkel voor een seconde, de seconde waarin we in staat zijn om je bewustzijn af te stemmen op je ontwakende multidimensionele waarnemingen, vermengt je "IK BEN" realiteit zich in "WIJ ZIJN." Dan besef je dat "IK" en "WIJ" E…N zijn. En daarom zijn wat "IK HEB" en "WIJ HEBBEN" ook E…N. In dat moment vermengen de polariteiten van "Ik heb/waardeer/verlang" zich met de "Wij (familie, gemeenschap, natie, planeet, Gaia, Zonnestelsel, Galaxie, Universum, All Dat Is) hebben/waarderen/verlangen."

Toen wij, de ArcturiŽrs, jullie voor het eerst door onze Doorgang naar de matrix van het 3D Spel begeleidden, scheidden jullie je bewustzijn af van de Stroom van Al Dat is. Jullie wilden individualiteit ervaren. Nu voelen velen van jullie dat je die ervaring vervuld hebt en verlang je ernaar om je weer met de Stroom te verbinden.

Jullie hebben genoeg "gehad", "gewaardeerd", "verlangt" en "bereikt" wat de derde dimensie te bieden heeft, en je hebt duur betaald voor deze "individuele" verlangens en prestaties. Het is het gevoel van THUIS, het Stromen met Al Dat is, dat je nu roept. We willen dat jullie weten dat we weer hier zijn om je door de Arcturische Doorgang te leiden. Echter, deze keer brengen we jullie er niet doorheen als persoon, maar als planeet, want Gaia en AL haar inwoners ascenderen.

In voorbereiding op deze reis is het best om de Stroom van Al Dat is binnen te gaan door je ENKEL op Onvoorwaardelijke Liefde te concentreren. Wanneer jullie je op angst, spijt en pijn concentreren wordt je afgestemd op de derde dimensie, aangezien je troost , waardering en wraak nodig HEBT. Aan de andere kant, wanneer je je op de Onvoorwaardelijke Liefde van de Stroom concentreert, is er geen verlangen om te "HEBBEN" aangezien je WEET dat JE ALLES HEBT.

Een van de eerste missies van de nieuwe Kapitein van je aardse voertuig, Ziel, is om je lijdend ego/zelf te omhelzen en het de troost, waardering, erkenning, succest te geven die het altijd gewild heeft. Dan hoeft je ego/zelf niet langer geld, roem en succes van het 3D Spel te HEBBEN omdat het haar ware Essentie weer terug HEEFT.

EGO VERMENGEN MET DE ZIEL

Wanneer je ego zich met je Ziel vermengt kun je je gemakkelijk herinneren dat je alles kunt manifesteren wat je HEBBEN wilt door je gedachten en emoties via je intentie te concentreren. Je ego ontdekt echter ook dat deze manifestatie enkel werkt vanuit een staat van vijf dimensioneel Eenheidsbewustzijn. Daarom kan het ego niets voor zich "zelf" verlangen dat iemand benadeeld, niet enkel iemand anders, maar ook "iets" anders. Binnen het eenheidsbewustzijn zijn alle "dingen" een levenskracht, levensstroom, een universele creatie van het ENE.

Sommige "dingen" zullen zich met je willen vermengen, zoals voedsel of water, tot het Lichtlichaam voltooid is en we niet langer hoeven eten of drinken. Sommige planten zullen willen dat je de dode delen ervan snoeit tot er geen delen van hen meer afsterven. Sommige wateren zullen gezuiverd willen worden tot het Planetair Bewustzijn sterk genoeg is om enkel zuiverheid in het hologram van de 3 D Aarde te projecteren.

Met het vermengen van de polariteiten van ego en Ziel kan het "persoonlijk verlangen' van het ego niet gebruikt worden om elk ander "afgescheiden" persoonlijk verlangen te benadelen of in conflict te raken, aangezien NIETS en NIEMAND afgescheiden is. Je Verlangen Lichaam wordt afgestemd om synchroon te zijn met de wensen van je vergroot bewustzijn, alsook het vergroot bewustzijn van Gaia en haar inwoners. Er zijn nog altijd velen die persoonlijke, individuele verlangens hebben. Echter, het feit dat zijn persoonlijke, afgescheiden verlangens hebben, beperkt hen tot de 3D illusies waarin ze "hard moeten werken" om deze verlangens te "bereiken", en ze dicht "beschermen" zodat niemand ANDERS ze kan "stelen".

In de hogere vibraties hoef je nooit te werken. Alles wat je moet DOEN om te BEREIKEN is ervoor te kiezen om je wensen op je gedachten, gevoelens en de intenties van je Ziel af te stemmen. Dan zul je onmiddelijk het hologram van de realiteit die je kiest manifesteren. Wanneer je je vervuld voelt in een specifiek hologram, verander je van gedachte om je realiteit te veranderen.

Net zoals de Bron zichzelf in God/Spirit en Godin/Materie heeft gesplitst opdat het zijn ZELF gecreŽerde manifestatie in het lichaam van de Godin zou kunnen ervaren, hebben jullie aan het 3D Spel deelgenomen opdat jullie je Spirit ZELF in de vorm van een fysiek lichaam kunnen ervaren. Met je vergroot bewustzijn worden de illusies die je ooit beperkten tot je afgescheiden, fysiek lichaam opgelost en je begint te beseffen dat je geleid wordt door je ZELF dat ALTIJD heeft bestaan in eenheid met Al Dat Is.

Ben je klaar om terug naar je ZELF terug te keren? In werkelijkheid, ben je klaar om je ZELF toe te staan naar JOU terug te keren? Of wens je in illusie verder te leven? De keuze is aan jullie. Wij, de ArcturiŽrs, steunen je in welk besluit ook. Er zijn geen "goede" of "slechte" besluiten vanuit ons perspectief. Er wordt een andere 3D planeet voorbereid voor degenen onder jullie die nog niet klaar zijn met het 3D Spel. Planetaire Ascensie is geen beloning. Het is een realiteit. Het is jullie keuze of je die realiteit wel of niet wenst te ervaren.

We keren spoedig weer,

- Vertaling: Ulla Mertens -


Klik Hier voor www.multidimensions.com (engels)