"De Levende Boodschap"

Het mysterie van de Mystiek

 

"De mystieke werkelijkheid overtreft in ruime mate de wetenschappelijke werkelijkheid, die beperkt blijft en tijdsgebonden is. (...)
Een mystieker ziet en begrijpt verleden en heden beter dan gelijk welke journalist, politicus of analist die slechts rekent op eigen kracht en kennis." (Jacques Magnan)

Of ik geloof dat de aarde rond is of niet, wijzigt niets aan de werkelijkheid. Zo verandert het al dan niet geloven in het bestaan van God niets aan de werkelijkheid van zijn bestaan.
Hetzelfde geldt voor Zijn tussenkomst zowel in de voorbije eeuwen als op de dag van vandaag. Tal van voorbeelden hebben dit ten overvloede bewezen en nog steeds wordt dit op buitengewone wijze bevestigd. Iemand zoals Anna Katherina Emmerich was in staat het nabije en verre verleden te verklaren met nauwkeurige beschrijving van personen, plaatsen en gebeurtenissen, dit alles gepaard aan een verstandelijk buitengewone geloofsvisie, jaren later bevestigd door ontdekking van documenten, opzoekingen, wetenschappelijke studies, expedities en ook bijbelexegese en theologie.

De hemelse boodschappen die ons in deze tijd bereiken en authentiek zijn, worden dikwijls betwist, ook door leden van de kerkelijke hiërarchie en theologen. Iets dergelijks is niet nieuw, want in het verleden gebeurde dit ook met boodschappen die nadien wel officieel erkend werden.
Rekening houden met de inhoud van de boodschappen wordt echter voor de mens des te meer belangrijk, omdat ook steeds meer duidelijk wordt, dat wij gekomen zijn aan het einde van een tijdperk en het begin van een nieuw.

* * *

Sedert 1991 spreekt Hij die zich noemt: 'Ik Die ben Die ben', bijna dagelijks tot een eenvoudige vrouw te Antwerpen, die wij voorlopig als M.E. zullen vermelden.
De uitdrukking 'spreken' dient hier begrepen te worden als de wijze waarop het bovennatuurlijke zich openbaart aan een menselijk wezen. Personen wier geest te cartesiaans of te materialistisch ingesteld is, zullen onmiddellijk geneigd zijn dergelijk fenomeen te rangschikken bij psychische stoornissen zoals die inderdaad niet zo zelden voorkomen.
Wat zich in het door ons besproken geval voordoet, valt geenszins onder deze categorie, wat trouwens bevestigd werd en wordt door een eminente neuropsychiater en specialist.

Gods aanwezigheid openbaart zich rechtstreeks in het innerlijke van de mens, namelijk het hart als vermogen om de verbinding met het Goddelijke tot stand te brengen. Deze aanwezigheid is van geestelijke aard, maar wordt voor de begenadigde persoon geactualiseerd, zodat deze er van kan getuigen door bijvoorbeeld schriftelijke boodschappen.
Indien u meer wenst te weten over het begin van de inspraken en de eerste teksten, klikt u hieronder:

het begin ...

Een aantal teksten met onderrichtend karakter, aangegeven met datum en titel vindt u hier.

De volledige verzameling teksten kunt u vinden op deze site:

http://users.skynet.be/hebgeloof/dlb/

De boodschappen zijn officiëel geëindigd in mei 2006. Zij werden gepubliceerd in driemaandelijkse brochures, waarvan u het laatste nummer hier kan downloaden. Voor verdere vragen en informatie kan u mailen naar dirkbaeten@telenet.be.

"De Levende Boodschap" is geen 'sensatielectuur'. Zij is niet bedoeld om onze nieuwsgierigheid te voldoen. Zij brengt geen onheilsprofetieën noch dreigementen. Zij nodigt ons voortdurend uit tot concrete bewustwording van Gods aanwezigheid in ons dagelijks leven, wanneer wij ons eerlijk en oprecht voor Hem willen openstellen.

De teksten van "De Levende Boodschap" hebben zich onder diverse vormen voorgedaan. Tot einde augustus 1991 kwamen zij door onder de vorm van proza (doorlopende zinnen). Zij staan vermeld in de eerste vijf boekjes die verschenen zijn. Tal van onderwerpen komen in deze boodschappen aan bod en het is opvallend te zien hoe het telkens weer onderwerpen betreft die in onze tijd veronachtzaamd, betwijfeld of nog erger: geloochend worden. Alles wat betreft de Tien Geboden, de sacramenten, de priesters en de geestelijke roepingen, de theologen en het Evangelie, het Rozenkransgebed, het mysterie van de Drieëne God, maar ook de media (televisie), de opvoeding van de kinderen, abortus, huwelijkstrouw, enz.

Na een toevallig gesprek met M.E. over de gedichten van Sint Jan van het Kruis, veranderden de boodschappen van vorm en inhoud. Gemakshalve zouden wij ze ook gedichten kunnen noemen, maar versvoet en rijm zoals in menselijke poëzie blijven hier totaal afwezig, het is de inhoud die primeert. Hier komt dan ook het mystieke karakter meer en meer op de voorgrond.

Mystiek lijkt een moeilijk onderwerp. Toen wij zelf naar een omschrijving van het woord 'mystiek' zochten, vonden wij in het woordenboek volgende bepaling: 'Het hartstochtelijk verlangen van de ziel naar de bijzondere vereniging met God en van God naar de mens'.
Het kan lang duren vooraleer men begint te beseffen wat vooral het laatste deeltje van deze omschrijving betekent; wij hebben immers toch zo weinig besef van Gods oneindige liefde voor iedere mens. Hij is als het ware een bedelaar, die bescheiden en met liefdevol geduld wacht tot wij ons verwaardigen het deurtje van ons hart al was het maar op een kier te zetten.

Naarmate M.E. aan deze Goddelijke liefde beantwoordt, zien wij ook in de teksten zelf een evolutie tot stand komen. Tekenend hiervoor zijn de Psalmgebeden. Deze benaming werd door middel van een inspraak door de Heer zelf gegeven, toen wij op zoek waren naar een geschikte titel om deze inspraken, die in de 'ik-vorm' gesteld zijn, aan te duiden. Men zou de vergelijking kunnen maken met het boek der Psalmen uit de Bijbel. In de mate dat wij Zijn liefde beantwoorden, legt de Heer de woorden in het hart. Eén ding is zeker: zoals al de andere teksten, kan M.E. ze onmogelijk zelf bedenken. De 'Psalmgebeden' kunnen ons helpen bij het bidden, wanneer onze eigen woorden tekortschieten om uit te drukken wat wij Hem zouden willen zeggen. Hieronder een klein voorbeeldje.

14 september 1992

Gegeven hebt Gij, mijn Vader, het leven voor heden.

Door Uw Zoon heb ik verkregen het eeuwige Leven.

Laat Uw Geest bedauwenmijn hart en mijn geest

opdat ik zou vinden het veilige Oord,

het Oord van eeuwige vree, het Oord bij U.

Ik geef U in ’t heden mijn leven voor U.

 

 

(N.B.: Een aantal van de 'Psalmgebeden' werden gebundeld in een boekje van ruim tweehonderd pagina's op klein formaat, zodat het handig is om mee te nemen. Prijs: 7 euro excl. verzending.)

In een voorwoord bij dit boekje schreef de heer A. Wittebols, licentiaat Germaanse filologie, ondermeer het volgende:

"Sedert zeven jaar ononderbroken dagelijks twee of meer teksten mogen schrijven met de diepgang van deze psalmgebeden, mag op zijn minst ongewoon genoemd worden. Uit de pen van een huismoeder die amper tot haar vijftiende school liep en onder een occasioneel goede schrijfopdracht de opmerking 'Proficiat voor vader' kon lezen, is dat zonder meer merkwaardig. Dat het schrijfproces, los van de gemoedstoestand van de 'schrijfster', slechts enkele minuten in beslag neemt, overstijgt elk rationeel bevattingsvermogen. En toch hebben wij hier niet te maken met 'une écriture automatique'. Vóór het schrijven dient een verlammende weerstand overwonnen te worden en eenmaal de inspraak genoteerd, blijft de onzekerheid aanhouden of het uiteindelijk resultaat geen eigen vinding is, die anderen op een dwaalspoor zou kunnen brengen.
Deze permanente twijfel blijft ondanks het kritisch nalezen van alle teksten door haar geestelijke leider en minstens twee andere personen verlammend werken, zodat we op geregelde tijdstippen heel duidelijk omschreven bevestigingen aangeboden krijgen, met hierin woorden verwerkt die niet tot haar vocabularium behoren en die ze dus meteen angstvallig gaat controleren."

Zoals elk menselijk wezen uniek is en van ieder ander verschilt, zo zijn ook de gevallen van mystieke verschijnselen onderling verschillend. Bij M.E. gaat het om duidelijk uitgesproken woorden, wat niets te maken heeft met klanken die door het menselijk oor waargenomen worden. Het is als een geestelijk 'ervaren' in het innerlijk, als het ware met het hart als waarnemingscentrum.
Deze woorden worden door haar eigenhandig opgeschreven, hetgeen dagelijks geschiedt sedert de inspraken einde 1990 begonnen zijn.

Nog wonderlijker dan de teksten is het feit van de "liederen", die haar soms ingegeven worden. Zelfs de meest kritische ongelovige zal moeten bevestigen, dat het voor een mens onmogelijk is zonder enige voorbereiding een lied te zingen op een tekst en een melodie die voorheen niet bestonden! Voor de Heer, zo blijkt het eens te meer, is niets onmogelijk: een tiental liederen konden wij opnemen en publiceren.

M.E. is de afkorting van de naam "Marie-Elise". Deze naam werd haar ook bij inspraak gegeven op 11 juni 1993, waarvan hieronder een deel wordt weergegeven. Op een later tijdstip werd deze naam vervolledigd als: "Marie-Elise van de Heilige Drieëne".

"Uw naam, Marie-Elise, heb IK u gegeven, ook al was hij onbekend voor jou in 't daagse leven.

Maria is de naam die IK u heb gegeven, geschreven in de palm van Mijn hand alvoor gij waart geboren.

Elise, Elisabeth is de naam die jij nu zult dragen, omdat gij zult bezoeken zieken, armen in de dagen.

Zieken, arm aan geest - zieken, gekwetst, gebroken hun hart en leden,

als herinnering aan het bezoek dat Zij bracht in tijd van heden aan Haar nicht Elisabeth,

die deze woorden sprak tot Mijn Moeder, Mijn Dochter, Mijn Bruid:

'Wees gegroet, Maria, gij vol van genade'.

't Is, Mijn kind, opdat de mens zou herinneren, dat Mijn Moeder was en steeds is gebleven

begenadigd met het teken van reinheid, eenvoud, hoogstverheven vol van glans en heerlijkheid.

Dat Zij bezat de ware liefde uit Mijn Liefdegeest geboren.

Dat Zij blijft tot in der eeuwen Mijn Moeder, Mijn Dochter, Mijn Bruid.

Dat zij is en zal verbonden blijven met de Vader, Zoon en Geest tot in de eeuwen der eeuwen.

Volg, Marie-Elise, Haar spoor van liefde.

Ga tot de Mijnen, die ook de uwen zijn.

Begroet ze en noem hun naam in alle eenvoud, in alle liefde

ter ere van Mijn Heilige Naam, ter nagedachtenis van de ware liefde,

de ware vreugd bij de begroeting van Maria aan Haar nicht Elisabeth.

Marie-Elise, dat is uw naam.

Geloof en twijfel niet in de kracht van Mijn bestaan."

* * *


u bent bezoeker