"De Levende Boodschap"
het begin ...

Het bestaan van bovennatuurlijke inspraken, ook wel private openbaringen genoemd, stuit zeer dikwijls op ongeloof. Vooraleer ikzelf, op verbazingwekkende wijze met dergelijk feit werd geconfronteerd, was dit ook met mij het geval. Dit gebeurde in november 1990 te Medjugorje (ex-Joegoslavië '89) waar ik het onverdiende voorrecht had er van bij het begin aanwezig te zijn en waar het gepaard ging met wonderbare tekenen in de lucht, die op geen enkele wijze wetenschappelijk te verklaren zijn. Bovendien heb ik er een totale geestelijke ommekeer meegemaakt. Sedertdien kon ik meer dan eens vaststellen dat men er niet wil in geloven, omwille van de conclusie die er dan zou moeten uit getrokken worden, nl. een verandering van levenswijze. Het opschrijven van de boodschappen waarover het hier gaat, begon pas einde december 1990. Van bij de aanvang bleek dat de boodschappen niet enkel bedoeld waren voor de betrokken persoon, maar dat zij ook bedoeld waren voor verdere verspreiding. Aangezien de echtheid van het gebeuren niet de minste twijfel liet, hebben wij ons de publicatie als opdracht gesteld. Aanvankelijk, en ook nu nog, geschiedt de verspreiding onder de vorm van driemaandelijkse brochures. De mogelijkheden die sedertdien geboden worden door Internet wensen wij optimaal te gebruiken teneinde zoveel mogelijk personen te bereiken. Immers, heel wat mensen zijn sedert de laatste dertig jaar op zoek naar iets wat hen een diepere zin in het leven kan bieden.


De eerste inspraak welke op papier werd vastgelegd, dateert van 24 dec.1990 en werd opgeschreven door een aanwezige bezoeker ten huize van Marie-Elise.

Merkwaardig bij deze inspraak is het begin dat aanvangt met de woorden: "De Vader zegt...." Van meet af aan was het voor deze begenadigde vrouw duidelijk Wie er aan het woord was, zonder dat zij daar enige twijfel over had. In latere inspraken spreekt ook Jezus of O.L.Vrouw.


De volgende inspraken werden eigenhandig door Marie-Elise opgeschreven. Het vergt van haar steeds het overwinnen van een schroomvolle terughoudendheid. Wij mogen inderdaad niet vergeten dat we hier staan voor een rechtstreeks kontakt met het grote mysterie van de Godheid. Zoals wij dat in de bijbel (het oude testament) kunnen lezen was alleen al de gedachte aan een confrontatie met Jahwe huiveringwekkend.

De inspraak van 6 januari 1991 kwam door toen Marie-Elise reeds te bed was; een sterke innerlijke aandrang belette haar rust te vinden, zodat zij als het ware noodgedwongen opstond en bij gebrek aan iets anders haar huishoudagenda nam en begon te schrijven ...


Voor meer teksten uit 1991 klikt u hier.

HOME