"De Levende Boodschap"

Teksten uit 1991

Op deze bladzijde vindt u een heleboel titels van inspraken, die in tegenstelling tot de meeste teksten niet poŽtisch van aard zijn, maar wel in prozastijl werden gegeven. Het zijn teksten die een meer onderrichtend karakter hebben.

 

6 januari: Thabormens worden

7 januari: dialoog met Jezus

8 januari: natuurwet

10 januari: paus Johannes-Paulus II

13 januari: geestelijk lijden, de boodschappen van Onze Lieve Vrouw, de sakramenten

16 januari: televisie

17 januari: ware liefde

19 januari: over het evangelie - de 10 geboden

21 januari: wie niet wil zijn als een kind, zal het Rijk der Hemelen niet binnengaan

22 januari: over diplomaten en politici

23 januari: boodschap van Onze Lieve Vrouw over de afgestorvenen

24 januari: boodschap van Onze Lieve Vrouw: Koningin van de Vrede

25 januari: vereenzelviging met Jezus

26 januari: hoekstenen

27 januari: Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken

28 januari: een andere tijd

29 januari: bidden met vertrouwen

30 januari: schatten van de Geest

31 januari: het paradijs van Satan

31 januari: gebed voor de vrede

1 februari: in dienst van de Heer

2 februari: offerbereidheid in Christus de Gezalfde

3 februari: over de ware nederigheid

4 februari: over geestelijke roepingen en het huwelijk

4 februari: helende woorden - genezende handen

6 februari: boodschap van Onze Lieve Vrouw: "Ik ben de Moeder van Smarten"

7 februari: GodsenergieŽn, aardse en motorische energieŽn

8 februari: boodschap van Jezus: ontaarding

10 februari: over de biecht en de eucharistie

11 februari: vastentijd: boete- en onthechtingstijd

12 februari: Asdag

13 februari: hoop op een toekomst

14 februari: boodschap van Onze Lieve Vrouw: Moeder van Altijddurende Bijstand

15 februari: ziekenzalving - heilig oliesel

17 februari: het 'Onze Vader'

18 februari: ergernis, leugens, lastertaal

19 februari: over de ware naastenliefde

21 februari: de weg van het kruis

22 februari: over de engelen

24 februari: "Gij zult niet doden"

25 februari: nederigheid van hart

27 februari: "Vrouw, uw geloof heeft u gered."

28 februari: in de vastentijd

1 maart: boodschap van Onze Lieve Vrouw: "Vrede zij met u allen."

2 maart: bewustzijn van de zonde

3 maart: over inspraken

4 maart: geestelijke vorming

6 maart: over valse profeten

7 maart: geestelijke bruiloft

8 maart: boodschap van Jezus: "Ga de weg met Mij"

10 maart: zuiverheid van hart

10 maart: liefde van en naar de Godheid

11 maart: "Vergeef ons onze schulden."

12 maart: het gouden kalf

13 maart: standvastigheid in geloof

14 maart: vervolmaking van de ziel

15 maart: licht brengen in de duisternis

16 maart: boodschap van Onze Lieve Vrouw: "Schaart u rondom het kruis en het lijden van mijn Zoon Jezus."

na deze inspraak werd haar het volgende gebed ingegeven, waarna zij hoorde:

"Bid alle dagen lief kind, dit gebed; zo zul je nooit vergeten deze opdracht in dienst van onze heilige Harten gedaan."

19 maart: menselijke lofuitingen ...

20 maart: wisselwerking in stilte en gebed

21 maart: misbruik van de schepping

23 maart: offerbereidheid in de paastijd

25 maart: maandag in de goede week: boodschap van Jezus: "De dag van verraad is aangebroken."

26 maart: dinsdag in de goede week: bezinning in stilte

27 maart: woensdag in de goede week: boodschap van Jezus: "Mijn volk, wat heb Ik u misdaan ..."

28 maart: Witte Donderdag: boodschap van Jezus: "Het uur van afscheid aan Mijn aards bestaan is nakend."

29 maart: Goede Vrijdag: "Het is volbracht."

30 maart: paaszaterdag: boodschap van Jezus

31 maart: Pasen: "Een nieuw tijdperk is aangebroken, ..."

1 april: tweede paasdag: "En het worde licht."

2 april: boodschap van Onze Lieve Vrouw: over het misoffer

3 april: innerlijke bewustwording van Gods aanwezigheid

4 april: bronnen van genade

5 april: het mysterie van de DrieŽenheid

6 april: het werk van Satan

7 april: boodschap van Jezus: "Eerst zien en dan geloven?"

9 april: eerbied voor het ongeboren leven

12 april: boodschap betreffende Onze Lieve Vrouw

16 april: "Wees geen steen des aanstoots."

17 april: boodschap van Onze Lieve Vrouw: vrede in je hart

18 april: "Streef naar de wijsheid van de geest."

19 april: "Spreek en leef niet als holle vaten."

22 april: voor de afgedwaalde priesters

24 april: oproep tot bekering

25 april: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven."

26 april: "En vergeef ons onze schulden ..."

27 april: Onze Vader

30 april: "Verkondig geen dwaalleer."

1 mei: meimaand - rozenkrans

4 mei: "Doe beroep op uw Hemelmoeder."

5 mei: misbruik van de vrije wil

6 mei: "Zalig de nederigen van geest."

11 mei: "Verlaat het dwaalspoor van Satan."

12 mei: oproep van Onze Lieve Vrouw: "Beantwoordt aan de oproep van uw God."

14 mei: boodschap van Onze Lieve Vrouw: over de onbevlekte ontvangenis

18 mei: boodschap van Onze Lieve Vrouw: bidden voor de priesters

22 mei: "Oordeel niet."

26 mei: oproep tot bekering

31 mei: oproep van Onze Lieve Vrouw: "Bid voor het ongeboren leven"

1 juni: het heilig Hart van Jezus

2 juni: boodschap van Jezus: over de heilige eucharistie

12 juni: over de gezagvoerders van het land

14 juni: boodschap van Onze Lieve Vrouw: over paus Johannes-Paulus II

15 juni: "Doe nooit wat onkuisheid is."

20 juni: op de vleugels van de heilige Geest

23 juni: boodschap van Onze Lieve Vrouw: over het gezin

23 juni: de wederkomst van Christus

2 juli: boodschap van de engelbewaarder: "Ik ben de gezant van uw en mijn Heer ..."

3 juli: hunker niet naar geld en macht

4 juli: het eiland van stilte en liefde

5 juli: verlaat de weg van haat en nijd

6 juli: over de heilige sakramenten

7 juli: over Gods geboden

8 juli: open uw hart

9 juli: in het teken van het kruis

10 juli: boodschap van O.-L.-Vrouw: zichtbare tekens over de aarde

11 juli: ons toekome Uw Rijk

12 juli: geestelijke naastenliefde

13 juli: vrede voor allen

14 juli: mystieke liefde

15 juli: gedragen door de Geest

16 juli : Ongeloof voor Gods woord

17 juli : Oproep van O.L.Vrouw

18 juli : Leef in de geest van Gods boodschappen

19 juli : Mysterie van Gods liefde

20 juli : Thabormens worden

21 juli : Zuiverheid van de ziel

22 juli : Uw hart, een roos van liefde

 23 juli : Leven in verbondenheid met God

 29 juli : Van tijdelijk naar eeuwig leven

 30 juli : De weldaden van Gods schepping

 31 juli : Draag Gods liefde in je hart

 1 augustus : De weg van het Satanisme

 2 augustus : Eerbied voor het leven

 3 augustus : Oproep van O.L.Vrouw

 4 augustus : Harmonische ontwikkeling van het geestelijk denkvermogen

 5 augustus : Over de priesters

 6 augustus : Over de H.Eucharistie

 7 augustus : Boodschap van O.L.V. Moeder van Altijddurende Bijstand

 8 augustus : Spreek geen leugentaal

 9 augustus : Oproep tot bekering

 10 augustus : Verlaat de duisternis

 11 augustus : Dit is Mijn Lichaam

 12 augustus : Vergeld geen kwaad met kwaad

 13 augustus : Handel en spreek in de naam van God

 14 augustus : Over O.L.Vrouw

 15 augustus : Ten hemel opneming van Maria

 16 augustus : Wijsheid aan de eenvoudigen van hart

 17 augustus : Leven volgens Gods verlangen

 18 augustus : Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt

 19 augustus : Bid en offer voor de bekering van velen

 20 augustus : Uw hart als een toorts van liefde

 21 augustus : De weg naar het hiernamaals

 22 augustus : Bovenal bemin Uw God

 23 augustus : Zoek Gods kracht in alles

 24 augustus : Boodschap van O.L.Vrouw

 25 augustus : Bewandel de weg van het Woord

 26 augustus : Laat je leiden door de H.Geest

 27 augustus : Leef in en met de vrede van Uw Heer


 het begin van de inspraken

HOME