1858 : Op 12 september 1958 wordt Fernand Knopff geboren te Grembergen. Zijn vader is magistraat en omwille van een benoeming verhuist hij met zijn gezin naar Brugge. In 1860 wordt hier zijn broer Georges geboren (later dichter, criticus, musicus) en in 1864 zijn zus Marguerite. Zij zal later model van de schilder zijn, tot en met haar huwelijk in 1890.


1863 : Op 5 augustus 1863 werd de hofstede aangekocht van Dorothea Van Mele, echtgenote van Frans Van Haver. Dit is de oorsprong van het klooster. Op 5 oktober van dit jaar werden er twee klassen opgericht en aangenomen als meisjesschool.
Op 5 oktober 1863 kwamen ook de eerste zusters aan in de gemeente. Ze werden afgehaald aan het station door E.H. Pastoor Van de Velde.

1867 : Dit jaar werd het vaandel van de harmonie ‘Sint Cecilia’ aangekocht. De gemeente verleende hiertoe een dubbele toelage van 600 Fr. Het vaandel was gemaakt in een traditioneel fluwelen doek, bestikt met goud- en zilverdraden, met overgeslagen bovenhoeken in driehoek recht van de stok afhangend.

1869 : Oprichting van een wezen- en ziekenhuis voor de behoeftige mensen van de gemeente. Dit jaar richtte het Klooster der Kindsheid Jesu een bewaarschool in met twee lokalen, voor kinderen van beide geslachten van 3 tot 7 jaar.

In 1869 werd ook het station van Grembergen gebouwd. Dit station lag in een gebied waar het ‘Departemant van Oorlog” om strategische redenen slecht snel demonterende gebouwen gedoogde. Dit hield in dat het gebouw slecht uit hout mocht bestaan.

Dit jaar deed Burgemeester Raymond De Waepenaert zijn intrede in Grembergen, onder begeleiding van het Grembergse Ros Beiaard. Men probeerde er ook mee naar Dendermonde te trekken, maar dat werd door de heren van ‘t stad verhinderd.

1871 : op 20.11.1871 werd overgegaan tot openbare aanbesteding voor de verhoging van de kerktoren.

1875 : De spoorlijn Dendermonde - Sint-Niklaas werd in twee delen in gebruik genomen :
Het deel van Dendermonde naar Hamme werd op 3.9.1875 ingehuldigd, de rest 2 jaar later.

1876 : Op 25.6.1876 werd Auguste Madou als onderwijzer aangesteld te Grembergen.

1885 : oprichting van het huidige kloostergebouw langs de straat.
Op 15 mei 1885 wordt Albert Jan Van Driessche geboren (zie apart item).

1889 : Kon. Besluit van 2.04.1889 stelde M. Rubbens aan als Burgemeester van Grembergen.

1890 : Op 24.12.1890 werd een aanvraag ingediend tot het oprichten van een postkantoor.

1892 : Op kerstavond van dat jaar werd in herberg “Het Kuypke”, de zangmaatschappij gesticht onder de naam “KLIMOP”.
Dit jaar werd ook de fabriek Roos- Geerinck- De Naeyer opgericht.

1897 : De heer De Waepenaert volgt Burgemeester Jan Saeys op.

1898 : Er wordt een boerderij gebouwd in het klooster.

1899 : Inhuldiging door Prins Albert van de nieuwe Scheldebrug (in 1914 gesprongen). Deze brug werd geleverd door de firma Goossens uit Schaarbeek. De kostprijs bedroeg 948.250 Fr.

Carnaval werd weinig of niet gevierd te Grembergen. Het gemaskerd lopen zou trouwens verboden worden door een gemeentelijk reglement van 31.12.1899.

Naar dit origineel werd een kopij gemaakt dat nu aan de ingang staat van het oud gemeentehuis te Grembergen.