Iphone and smartphone optimized content

Anna Bijns
Refreinen

Anna Bijns
Wyff sonder man

Poëzie
Middeleeuwen

Anna Bijns - biografie
Anna Bijns

Biografie
Anna Bijns was de oudste dochter van Jan Bijns en Lijsbeth Voochs. Haar vader was kleermaker en lid van een Antwerpse rederijkerskamer. Anna werd geboren in De kleine Wolvinne (Grote Markt, 46, Antwerpen) in 1494. In 1517, een jaar na de dood van haar vader, trouwde haar zuster Margriete. Bij die gelegenheid eiste deze laatste haar erfdeel op, zodat Lijsbeth Voochs het ouderlijk huis en de winkelvoorraad moest verkopen. Daarna vestigden de weduwe Bijns, Anna en broer Merten zich in het huis ‘De Patiencie’ in de Keizerstraat. Daar begon Merten een schooltje met de hulp van Anna. Na de dood van hun moeder in 1530 gingen broer en zus samen verder. In 1536 trad Merten in het huwelijk, waardoor Anna moest vertrekken naar een kleiner huis, namelijk ‘Het Roosterken’ (Keizerstraat nr. 61). Daar begon ze op drieëndertige leeftijd met een eigen schooltje. Hier bleef ze les geven tot het jaar 1573. Vooral in de jaren 1520 tot 1530 was zij zeer actief als schrijfster. Dankzij de drukpers werden haar werken wijdverspreid en verwierf zij enige roem. In haar eerste literaire periode schreef zij ook liefdes-verzen (‘int amoureuse’) maar in haar tweede periode werd zij vooral een katholieke furie die streed tegen de reformatie. Haar laatste amoureuze refrein schreef ze op 4 september 1528. Als ongehuwde vrouw, die ooit seks en liefde had gekend, was het in haar leven niet altijd rozengeur en maneschijn. Dit liet zij blijken met haar kenspreuk 'Meer suers dan soets'. De Antwerpse minderbroeders, die in de buurt van haar schooltje hun klooster hadden, stimuleerden haar schrijverschap en hielpen haar met het uitgeven in druk van drie bundels stichtende refreinen, in 1528, 1548 en 1567. De verzen van Anna Bijns overtroffen de rijmelarij van de meeste rederijkers en hadden een vloeiend ritme en een ongekunsteld rijm. Zij trok snoeihard van leer tegen de protestanten en tegen Martin Luther en Merten van Rossom in het bijzonder. Anna Bijns overleed in 1575 te Antwerpen.
Werken van Anna Bijns:

-Brugsch handschrift. -Brusselsch handschrift. -Schoon ende suverlijc boecxken inhoudende    veel constige refereinen    (Uitg. Jacob van Liesvelt, 1528). Haar eerste bundel refreinen werd kort na verschijning in het Latijn vertaald. -Iste est pulcher et syncerus libellus... (Uitgeverij Vorsterman, Antwerpen, 1529). -Tweede boeck vol schoone ende constighe    refereynen (Uitg. Marten Nuyts, 1548). -'Seer scoon ende suyver boeck, verclarende die mogentheyt Gods, ende Christus ghenade, over die sondighe menschen' (1567). Het klooster van de Antwerpse minderbroeders werd vernield tijdens de beeldenstorm in 1566. Hun overste, Henrick Pippinck, gaf een jaar na de verwoesting een derde dichtbundel uit ten behoeve van de wederopbouw van ‘ons erm verbrant Clooster der Minnebroeders inder stadt van Antwerpen.’ Deze dichtbundel bevatte zeventig nieuwe, niet eerder gedrukte refreinen van Anna Bijns. Hieronymus Verdussen geeft de 'aangepaste' bundel nog twee keer opnieuw uit, in 1602 en in 1611. ‘Diversche Refereynen vande wel vermaerde maeght Anna Byns. Eertijts van haer uutghegheven tot profijt ende stichtinghe van alle menschen. Nu tot behoef der Jonckheydt / oversien ende verbetert.’

© Gaston D'Haese

Naar boven

Anna Bijns
Refreinen


Anna Bijns
Wyff sonder man


Anna Bijns
Meer zuers dan soets


Poëzie in de middeleeuwen

Poëzie in de Gouden Eeuw

Bakermat
('Gruuthuse handschrift', 'Rederijkers')

Vlaamse dichters


Homepage


Pageviews since/sinds 21-03-2002
© Gaston D'Haese: 25-06-2005.
Laatste wijziging: 10-02-2019.

E-mail: webmaster


Statist. Poëzieweb-Poetryweb:
Onestat


Statist. Poëzieweb-Poetryweb:
Statcounter