Iphone and smartphone optimized content

Nederlandse dichters

Anna Bijns
Gedichten

Vlaamse dichters

Anna Bijns - Het is goet vrouwe syn
Anna Bijns


 XIII Het is goet vrouwe syn,  veel beter heere

Het is goet vrouwe syn, veel beter heere; ghy maechden, ghy wyfkens, onthout dees leere. Niemant hem te seere // om houwen en spoeye; Men seyt: daer gheen man en is, daeren is geen eere; maer die gecrygen can cost & cleere, niet haest haer en keere // onder eens mans roeye. Dits mynen raet, want soo ic vermoeye, dagelycx vernoeye //, men siet dat gemeene. Al is een vrouwe noch soo ryck van goeye, sy crycht haest een boeye // aen haer beene, ist dat sy trout; maer blyft sy alleene, & sy haer reene // & suyver gehouwen can, sy is heere & vrouwe: beter leven geene. Ic en acht niet cleene // thouwelyck; nochtan: ongebonden best, weldich wyff sonder man.
Proper meyskens worden wel leelycke vrouwen, erm danten, erm slooren, & dats duer het houwen. Dit sou my doen schouwen thouwelyck voerwaer; maer, wachermen! Als sy den man eerst trouwen, sy meynen de lieffde en mach niet vercouwen; dan ist hen berouwen // bovenmin dan een jaer. Och! dat pack des houwelycx is alte swaer; sy wetent openbaer diet hebben gedragen. Een vrouwe lydt menigen ancxt & vaer, als een man, hier oft daer //, gaet druck verjagen, drincken & spelen, by nachten by dagen, dan moet haer mishagen // dat sy ook oyt began. Dus siet toe intyts, wildy nae niet clagen; maer hoort myn gewagen //: wachter u van; ongebonden best, weldich wyff sonder man.
Oock comt den man somtyts thuys droncken & sat, als dwyff haer gewrocht heeft moede & mat; want men moet al wat // doen, salmen thuys bestieren. En wilt sy dan ooc eens rueren haer blat, sy wert geslagen dan met vuysten plat; dat droncken vol vat // moetse obedieren; dan doet hy niet dan kyven en tieren; dat syn de manieren //: wee haer die dat smaeckt! Loopt hy dan elders by Venus camenieren, peyst wat blyder chieren // datmen thuys dan maeckt! Ghy maechden, ghy vroukens, aen ander u spaeckt, eer ghy oock geraeckt // in sulcken gespan. Al waert dat ghy my oock contrarie spraeckt, my en roeckt wiet laeckt //, ick blyver noch an: ongebonden best, weldich wyff sonder man.
Een vrouwe ongetrout moet derven smans gewin, maer soo en derff sy oock niet wachten synen sin; & nae myn bekin //, de vryheyt is veel weert. Sy en wert niet begresen, gaet sy wt oft in; en al moetse leven op haer gespin, voerwaer veel te min // sy verteert. Een ongebonden vrouwe wert allomme begeert; al ist dat sy ontbeert // eens mans profyt, sy is meester & vrouwe aen haren heert. Te gane sonder steert // dats een groot jolyt; sy mach slapen, waken, nae haren appetyt, sonder iemants verwyt //. Blyft ongebonden dan; och! de vryheyt moet syn gebenedyt. Vroukens, wie ghy syt //, al crychdy eenen goeden Jan: ongebonden best, weldich wyff sonder man. Prinche. Al is een vrouwe noch soo ryck van haven, veel mans die achtense als hare slaven. Siet toe als sy u laven // met schoone prologen, en gelooftse soo saen niet, maer laetse draven; want, my dunckt, de goede mans syn nu witte raven; acht niet wat gaven // sy u brengen voer oogen: als sy een vrouwe hebben int net getogen, is lieffde vervlogen //; dit sien wy wel. Int houwen wort menige vrouwe bedrogen, die moet gedragen // groot swaer gequel: haer goet wort gequist, de man valt haer fel; ten is vry gheen spel //, maer noyt swaerder ban. Tis somtyts om tgelleken & niet om tvel, dat de sulcke soo snel //, seer liep & ran: ongebonden best, weldich wyff sonder man.


Naar boven

Anna Bijns
Refereynen


Anna Bijns
Meer zuers dan soets


Anna Bijns
Biografie


Vlaamse dichters

Nederlandse dichters


Homepage


Pageviews since/sinds 21-03-2002
© Gaston D'Haese: 11-02-2014.
Laatste wijziging: 27-04-2018.

E-post: webmaster


Statist. PoŽzieweb-Poetryweb:
Onestat


Statist. PoŽzieweb-Poetryweb:
Statcounter