Iphone and smartphone optimized content

Anthonis de Roovere - Refereynen int amoureuse en int sotte
Anthonis de Roovere

Anthonis de Roovere
Gebedenboekje ca. 1465.Anthonis de Ro(o)vere (°Brugge, ca.1430 - †Brugge, 16 mei 1482)
was een bouwvakker (aannemer?, architect?, metser?) die vanaf 1466
een bescheiden toelage kreeg van de stad Brugge als stadsrederijker.
Hij was namelijk factor van de rederijkerskamer De Heilige Geest.
Refereynen int amoureuse
en int sotte


Refereyn

Amoureuse groetenisse

Refereyn amoureux

Balade

Sotte amoureusheyt

Refereyn int sotte

Refereyn int sotte

Refereyn int sotte

Naer tsoete commet suere

 Refereyn

 Och Godt // wat lot // is my gheuallen 
 Dat ick // een stick // dus moet met allen 
 Deruen die ick oydt liefst aensach
 By haer // voorwaer // gheerne waer ick minlick
 Mijn herte // lijdt smerte // seere inlick 
 Ende langhe sal sonder verdrach 
 Ten betert Godt / diet al vermach.
  
 Al tooghen // mijn ooghen // blijden schijn
 Mijn sinnen // ghewinnen // al lijdens pijn
 Wt swaer verlanghen / dits mijn gheclach
 Haer deruen // doet steruen // sonder wonde
 Hoe soudick // al woudick // teenigher stonde
 Laten haers te doene ghewach 
 Ten betert Godt / diet al vermach.
  
 Och scheyden // met leyden // bedenck ick dy 
 Soe langher // soe strangher // valts du my 
 Dit dunckt my zijnde een hert ghelach 
 Waer by // heeft sy // my dus ghelaten 
 En can // aerm man // in gheender maten 
 Ghemercken / wat doet op eenen dach 
 Ten betert Godt diet al vermach.
  
 Princhelijck Vrouken // mijn trouken // ach 
 Plaecht // onversaecht // mijn eyghen tzijne 
 Sonder trueren // veel uren // hadden vrolic bejach 
 Maer ioleerden // bancketeerden // te biere te wijne 
 Hoet nv coempt / ware verloren pijne 
 Huer daer af te doene eenich gheurach
 Want anders / en wordet te gheenen fijne 
 Ten betert Godt diet al vermach.
Naar boven
 Amoureuse groetenisse
Ionstelijck groeten minnelijck voorschreuen Aen v die zijt mijnder herten strae Trueren werdt in mijn hert gheweuen Ten sy v soete ionste reae Bouen allen vrouwen principae Die nv inne der werelt leuen Medecijne substanciae Ghy muecht mijnder herten ghesonde gheuen. Gheuen muechdy my ghesonde In allen vren in allen tijden Och mocht ick leuen noch te stonde Dat ghy ghaeft doch een verblijden Ick soude te hueghelijcker lijden De sware quale die ick nv gronde Ende worpen altoos druck bezijden In wat maertchen dat ickse vonde. Vonde ick noch dat ghy my ghaeft Troost / daer ick in verblijden mochte Mijn herte worde daer mede ghelaeft. Heere Godt soe leefdick in vruechden zochte Ist anders oock in v ghedochte Ten baedt my niet ghepijnt gheslaeft Tware om niet al dat ick wrochte Als een die verrotte willighen schaeft. Schaefdick der verrotter willighen troncken Drooghe stof dat waere mijn loon Is my v vrientschap oock ontsoncken Soe moet ick volghen den seluen thoon minzame groet. Noch soude ick hopen op een verschoon En ware der valscher nijders voncken Die altoos pooghen om ghecroon Te worpene / daer voortijdts vruechden cloncken. Cloncken mijn woorden als vedel snaren Lieuelijck / soete ten beghinne Soe ickse gheerne soude verclaren By goeder rechter noyaelder minne Al waerdy noch soe hert van sinne V soude ontfermen mijn misbaren Maer ruudtheyt / licht met my ten thinne Dus moet ic leyder vruechden sparen. Sparen moet ick der vruechden rijsen Die seer wanckele in my bloeyen Ten sy dat ghy my wilt bewijsen Dat uwe sinnen te mijwaerts vloeyen Secretelijck sonder yemants moeyen Der wroeghers heb ick groot afgrijsen Of zijder quaet cruydt daden tusschen groeyen Waer by coude van liefde in v mocht rijsen. Rijsen moet ick als Liebaert snel Om dat wy als nv moeten scheyden Vol lijdens ben ick en swaer ghequel En suchten sal voortaen in my spreyden Rouwelijck wil ick my seluen cleeden Eens ter vruechden borch wordt mijn voortstel Hope heeft my soe in huer beleyden Adieu schoon Lief vaert eewich wel.
Naar boven
 Refereyn amoureux
Myn herte niet el dan druck besluyt Ick vinde my seluen al swaer beducht Ick haecke tot den wint wordt zuydt Want mijn lieffelijck lief reedt derwaerts wt Dus coempt van daer den zoeten lucht Mijn ooghen staen naer der coempste ter vlucht En segghe dit woordt van wijlen eer Daer lief daer ooghe / daer handt daer seer. O zuyderste lucht die my beraeyt Mijnen boesem ontdoe ick soe ick best mach Mijn hertken is soe vele te bat ghepaeyt Dat ick metten winde mach zijn bewaeyt Hy coempt van daer ick hem rijden sach Al ist van trooste een cleyn beiach Tghesichte neempt derwaerts zijnen keer Daer lief daer ooghe / daer handt daer seer. Ick vanghe den windt / ick en hebs niet el Tconfoort is cleyne dat ick hier schouwe Maer men pleech te segghene in een spel Een luttelken helpt den lecker wel Diet nauwe staet / die nemet nauwe Dus stae ick als een bedruckte vrauwe En haecke / ken wiste wat segghen meer Daer lief daer ooghe / daer handt daer seer. Princhelijck Lief diemen in eeren noomt Daer ick eens sdaechs nae te siene pooghe Maer tis een saecke die luttel vroomt Te siene nae eene die niet en coomt Dus seg ick als die tlijden dooghe Daer handt daer seer / daer lief daer ooghe.
Naar boven
 Balade
Sulck mint dat hem is onghereedt Hy waent dat hy haer herte weet Als sy hem toocht een schoon ghelaet Hoe wel dat cranck is zijn beleedt Hy maeckt hem seluen alsoe breedt Oft al ware edele dat hem bestaet De quade mare die van hem ghaet Belet zijn houwelijck dach ende nacht Nochtans sy zijns gheen ghade en slaedt Sulck ketelt hem seluen dat hy lacht. Mach hy sneuen aen haer cleedt Hy sal doen sulck een bescheedt Van Roemene / daer noydt af was de daet Al waent hy lief zijn hy is leedt Hy blaest datse hem noydt af en sneedt Haer selfs en weet sy gheenen raedt Al bloeyde in haer eens anders saet ... Als op haer is verweckt zijn sweedt Sy en can ghesien soe stuer noch soe wreedt Sy en is zijnder herten toeuerlaat Hoe seere sy voormaels wte smeet Hy sal volcomen haer beheet Toocht sy hem ionste sonder haet Al is haer meynen loos ende quaet Haer minne blijft zijnder sinnen pacht Als waeniewaers spint hy broosch draet Hy denckt nochtans dat sy hem acht Sulck ketelt hem seluen dat hy lacht.
Prinche. Sulck houdt hem zijnde dliefste dreet In gheender manieren van haer gheveet Ende dat hy is vander eerster dracht Sulck seer hoouaerdich zijnen steert wt spreet Sulck ketelt hem seluen dat hy lacht.
Naar boven
 Sotte amoureusheyt
Ick heete Pantken / mijn lief Pampoeseken Dat gheerne een croeseken Licht met vruechden daert niet en gheeft Ghy en saecht ten daghen noyt blijder droeseken / Alst appelmoeseken Sijn buycxken al vol gheten heeft Ick mindse soe dat mijn herte beeft Godt wilse vercnapen Want alle de sorghe die in haer cleeft Dats eten en slapen (Men schreue niet in ses vellen van schapen) Als ick haer wille een pintken schincken Hoe vriendelijck dat haer ooghskens pincken. Tis in mijn herte een dyamantken Ende huer callantken Ben ick eenpaerlijck sonder vercoelen Als ick met haer drincke een quantken Godt loondtse Pantken Seydt sy gheringhe / dats blijde gheuoelen Pampoeseken seg ick voor al mijn boelen Hebtstu proper sede Dan seegtse Pantken / laet staen dijn loelen Du foolster mede Dan lachtse met rechter minnelijckhede Men soudes nemmermeer voldincken Hoe vriendelijck dat haer ooghskens pincken. Sy gaet met eenen bruynen Coocxkene Ende vanden Roocxkene Soe zijn haer handekens peper wit Haer mondeken dat rieckt vanden loocxkene Van haren ghesproocxkene Soe is ontsteken mijnre herten pit Waer Paesschen hier door minnen verhit Wy houweden ghereedt Ende als ick haer wille verclaren dit Lachtse duymen breedt Hy en leeft niet die ten vollen weet Als ick segghe Pampoeseken ghaen wy drincken Hoe vriendelijck dat haer ooghskens quincken.
Prinche. Ghelijcke treckt tot ghelijcken Natuere can selden haer helden mincken Ick en liete v nemmermeer vol gheblijcken Hoe vriendelijck dat haer ooghskens quincken.
Naar boven
 Refereyn int sotte
Een gaey // wel fraey // nisch frisch ioncwijueken Ghewrocht // gecnocht // wel gent int lijueken Quam laesten // met haesten // ghegaen om wijn Een Rutere // een clutere // wel vroom int stijueken Sprack tot haer // voorwaer // waert v gherijueken Een stick // soe wild ick // wel by v zijn Dat quick // sprack click // wa ghy cockijn Laet wesen // van desen // meet vol mijn maetken Hy stacxse // doen sprackse // v boor is fijn Ghemaeckt // gheraeckt // soe hebdijt gaetken Het liep // doen riep // dat vroulijck vaetken Ach smul // meet vul // wat cost ick coopt Al hortet // al stortet // mijn liefste sauernaetken Gheen maetken vol voor douer loopt. Hoe gaet // hoe staet // sprack dat calantken Dat dier // sprack fier // boort noch aen tcantken O manneken // mijn canneken wilt vol meten Ick en mach // o wach // ay vuyl plauantken Verstaeft // verslaeft // sluts als een wantken Cockijnken // u wijnken // is al versleten Hoe tdoomken // of roomken // hem sy ontseten Sprack hy // tis vry // noch goedt van smaken Dat lack // dier sprack // dat moet ick weten Het coelt // het spoelt // soe wel die caecken Hy schreyde // sy seyde // wat gaen wy maken Flauwaert // blauwaert // zijdy ontcnoopt Eest niet // vol siet // noch meer salt laken Gheen maetken vol voort ouerloopt. Hy lutste // hy clutste // noch wat aent bommeken / Sy creuelde // hy steuelde // sy speelden mommeken / Hy greepse // doen peepse // recht als een gans Int donckere // den Jonckere // wijsde zy tblommeken Hy dancktese // doen janctese // rechts als een stommeken Hy swichte // sy lichte // tvat stappans Hy duchte // sy suchte // en sprack och hans Al leket // versteket // doch nederwaert Ghy sult // ghevult // noch vinden bijcans Mijn cruycxken // o buycxken // den wijn niet spaert Want minlick // versinlick // verstaet den aert Haeltmet // betaeltmet // ghedout ghehoopt Dus meet my // soe weet ghy // waer hy bevaert Gheen maetken vol voort ouerloopt.
Prinche. Tvrouken vroylick // frisch moylick // was poylick Den wijn // die fijn // daer werdt ghestoopt Godt danck // sy dranck // en sanck seer vroylick En sprack reyn // greyn // mijn roostken droopt Gheen maetken vol voort ouerloopt.
Naar boven
 Refereyn int sotte
Een nauwe Maechdeken plach inde somere Voor sinte Christoffels met zeepe te sittene Haer vryer die was Joseph de droomere Maer hy viel te flau haer te verhittene Want om haer landeken omme te spittene Was haer van noode een wijder spade Aldus soe pijndese haer te vittene Hoe sy haer pluenis quijte dade Dies vandt zy eenen tot hueren rade Want zijn aenschijn stont op tscreepe Segghende / als zijns hebbende zade Ey Leckaert hoe gheerne eedtse zeepe En doe seydt hy / ic en achts een hoseken Zeepe tetene zijn vuyle manieren Mettien hadse een galeyers doseken Vol zeepen / becleedt met lauwerieren Sy sprack / Lief wilt nv vruecht hanthieren Eedt hier af / eert al gaet te quiste Doen greep hy tdoseken in een verfieren Peysende / het waer quaet dat hijt miste Hy babbelde / niet wetende vanden liste Sy loech hem hebbende binnen den reepe Ende seyde / als die de loosheydt wiste Ey Leckaert hoe gheerne eedtse zeepe. Noch seydt hy ick en doe / al zijt ghi my geckende Maer dit doseken heeft wat anders in Al sprekende wordt hy schuymbeckende Ghelijck een zueghe meer noch min Hy spooch / hy blies / doe loech haer sin Wetende ick hebben nv int streck Ende om meer lachens doen beghin Stackse hem een coecxken inden beck Van spaenscher zeepe / twas al te gheck Hy swalcht voor caes / twas vander leepe Hy walchde / ende sy dede een ontdeck Ey Leckaert hoe gheerne eedtse zeepe.
Prinche. Als vroukens haer vrijers moede zijn Sy messense met eenen loosen greepe En segghen wantse noch onder de roede zijn Ey Leckaert hoe gheerne eedtse zeepe.
Naar boven
 Refereyn int sotte
Hoort ghi gelubecte van hoofde nisscherkens Die ghister een buyle vielt en heden een gat Sint Talpins ongheluckighe visscherkens Der pijnen ghewoone / ende tetene half sadt Waghenaers die dickent maken haer badt In diepe straten met laste verstelt Ian tachter kinders al bachten nat Mishoude ter eerster missen ghemelt Die anderen menighen trap ontelt Quaetslaghers die altoos hebben den tuck Rompelborsen / ghildebroers qualijck int gheldt Sulck als ick ben maeckt plaetse en veldt Staet betacht men saeydter gheluck. Hoordt oock nv alle ghy venus dreetkens Die vingherkens dout of int oorken ruynt Ende susterkens / die matten doen metten geetkens / Tsauonts onder de crane alst weder bruynt Wiens capellanen zijn meest voor knyen gecruynt / Oude cordewaghencruyers ende sackdraghers Wiens habijten met lappen meest zijn doorthuynt Voort gheborsten volders ende hase Iaghers Hanghemans / hondtslaghers / Cafcoenvaghers / En Suypers ghewuene te lijdene druck Cruepele / blinde / steinders ende claghers Makelghen / potspinneghen ende cantknaghers Staet betacht men saeydter gheluck. Hoort Canonicken van sinte Cristoffels oordene En ghasthuys muyters qualijck inde pluymen Die doxel fremeneuren pleghen te vermoordene / Sonder wet oft vonnisse tusschen den duymen En quadebeleyders die anderen tlandt doen ruymen / Die in hueren voedt / eer vinden eenen doren Dan nobels inde borse / by costuymen En weeldekens die aten haer wittenbroodt voren Roemers van vrouwen / wreedt versworen Stinckende voor vrou Venus als den buck Cappoenders teender oude placke weerdich geboren Men seydt ons aldus al hebben wijs thoren Staet betacht men saeydter gheluck.
Prinche. Dits al volcxken van cleynen proffijte Verslaghers die stelen menighen huck Schoelien / bradende den harinck om de kijte Hier te ghapene baedt niet een mijte, Staet betacht men saeydter gheluck.
Naar boven
 Naer tsoete commet suere

Hoe net een houeken staet ghegroeyt Met soete cruydekens wel ommestelt Hoe vriendelijck dat elck bloemken bloeyt Daer elcken lustighen sin naer helt Nochtans des wijnters swaer ghewelt Verdrijft de schoonheydt vanden coluere Dat hooghe stondt / wordt neder ghevelt Want naer tzoete commet suere. Hoe seere hier yemandt in weelden vloeyt Hoe schoone hoe aerdich men yemandt telt Hoe edelijck yemandt in minnen gloeyt Hoe solaeslijck datmen clapt oft relt Nochtans alsment wel ouerspelt Elck wordt vermoeyt van zijnen labuere Natuere claecht / redene scheldt Want naer tsoete commet suere. Dese aerdtsche blijschap die ons moeyt Is rechts als Ys oft sneeu die smelt Een cort gheduer / dat langhe vermoeyt Nyemandt en voerdt met hem schadt noch gheldt Ghaet ten gronde / ghy vindt ghequelt Al dat leeft / in zijne natuere Nemet in dancke in duecht verseldt Want naer tsoete commet suere.
Prinche. Onslieder schip leeght cranck gheboeydt Inde zee van tranen / doch moeten wy duere Wee hem wyens tijdt in sonden broeydt Want naer tsoete commet suere.


Naar boven

Anthonis de Roovere
Rondelen


Bakermat van de poëzie

Poëzie in de middeleeuwen

Heinric van Veldeken

Gedichten uit De Gouden Eeuw

Het Antwerps Liedboek

Duytse Lier

Anonieme liefdesgedichten

Liefdesgedichten - Top 10


Homepage

Pageviews sinds 21-03-2002: 

 Gaston D'Haese: 03-04-2010.
Laatste wijziging: 15-02-2019.

E-mail: webmaster


Statist. Poëzieweb-Poetryweb:
Onestat


Statist. Poëzieweb-Poetryweb:
Statcounter