©  HET AUTEURSRECHT (België)

 

Artikel 1 van het auteursrecht.

HOOFDSTUK I. § 1. Alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft het recht om het op welke wijze of in welke vorm ook (direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledig of gedeeltelijk) te reproduceren of te laten reproduceren. Dat recht omvat onder meer het exclusieve recht om toestemming te geven tot het bewerken of het vertalen van het werk. Dat recht omvat ook het exclusieve recht om toestemming te geven tot het verhuren of het uitlenen van het werk. Alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft het recht om het werk volgens (ongeacht) welk procédé met inbegrip van de beschikbaarstelling voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn aan het publiek mede te delen. Alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft het recht de distributie van het origineel van het werk of van kopieën ervan aan het publiek, door verkoop of anderszins, toe te staan.
Het betreft enkel werken van letterkunde of kunst die door het auteursrecht worden beschermd (geschriften, beeldende kunst, audiovisuele werken, enz.). Bescherming kan pas worden verleend wanneer er sprake is van een originele en concrete vorm, met andere woorden 'loutere ideeën' genieten geen bescherming.

De bescherming van het auteursrecht is beperkt in de tijd.

In de regel beschikt de auteur zijn hele leven lang over zijn rechten. Na de dood van de auteur blijft het auteurs- recht nog 70 jaar gelden. Idem na het overlijden van de langstlevende auteur in het geval van werken die door twee of meer personen samen zijn gemaakt. Deze bescherming na het overlijden van de auteurs komt ten goede aan hun erfgenamen of rechtverkrijgenden. Voor anonieme werken bedraagt de beschermingstermijn 70 jaar vanaf het ogenblik dat het werk wettig toegankelijk wordt gemaakt voor het publiek. Voor postume werken, dat wil zeggen de na het overlijden van de auteur ontdekte werken, bedraagt de beschermings- termijn 25 jaar vanaf het ogenblik dat het werk wettig is meegedeeld aan het publiek. Let wel, het gaat hier om de beschermingstermijn van postume werken die worden gepubliceerd na het verstrijken van de bescherming door het auteursrecht.
De auteursrechtelijke bescherming is beperkt in de tijd: - tot 70 jaar na het overlijden van de scheppende kunstenaar. - 70 jaar nadat het werk voor het publiek toegankelijk is gemaakt voor anonieme werken. - 25 jaar vanaf het ogenblik dat het werk wettig aan het publiek is meegedeeld voor postume werken. Alle termijnen worden berekend vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het feit dat de rechten doet ontstaan. Opmerking: een werk kan 'onbeschermd' zijn, maar dat wil niet zeggen dat elke uitvoering daarvan dat ook is. Bijvoorbeeld: Het schilderij "La Dame au cochon" (Pornocrates) van Félicien Rops is vrij van rechten. Een foto ervan is dat echter niet als de fotograaf nog geen 70 jaar dood is. Het is dus niet toegestaan om die afbeelding te gebruiken. Men moet namelijk eerst de toelating krijgen van de fotograaf, of zijn erfgenamen indien hij overleden is. Om hieraan te ontsnappen kan men zelf een foto maken in het Félicien Rops Museum te Namen, als dit toegelaten is door de directie...

In 2004 werd de Auteurswet gewijzigd en werd artikel 18b toegevoegd.

« Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd de openbaarmaking of verveelvoudiging ervan in het kader van een karikatuur, parodie of pastiche mits het gebruik in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is. » In 2005 werd het auteursrecht nogmaals gewijzigd (Publicatie : 2005-05-27). § 1 wordt aangevuld met de volgende leden : « Alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft het recht de distributie van het origineel van het werk of van kopieën ervan aan het publiek, door verkoop of anderszins, toe te staan. De eerste verkoop of andere eigendomsoverdracht in de E.U. van het origineel of een kopie van een werk van letterkunde of kunst door de auteur of met diens toestemming leidt tot uitputting van het distributierecht van dat origineel of die kopie in de EU. » P.S. In sommige landen geldt het auteursrecht langer dan 70 jaar. In Mexico is dat 100 jaar, in Colombia 80 jaar en in Samoa en Guatemala 75 jaar. In Zuid-Afrika daarentegen is het copyright van kracht tot 50 jaar na de dood van de auteur.
Wendt u tot Sabam voor meer inlichtingen.
Hun adres: BELGISCHE VERENIGING VAN AUTEURS 
COMPONISTEN EN UITGEVERS. SABAM CVBA BURG. VEN. 
AARLENSTRAAT 75-77 B 1040 BRUSSEL.


Auteursrecht - Belgisch Staatsblad 1994

Auteursrecht NederlandHomepage


Pageviews sinds 21-03-2002
© Gaston D'Haese: 15-08-2004.
Laatste wijziging: 13-01-2016.

E-mail: webmaster