Iphone and smartphone optimized content

G.A. Bredero - Klaegh-Liedt
G.A. Bredero

Klaegh-Liedt

Moy Aeltjen is ít soo haest vergheten Myn lang vervolg van dagh en nacht? De schoone tijd die ík heb versleten En met u wil heb door ghebracht In vriendelijckheydt In vrolijcheydt, In vryicheydt En soeticheydt van praet, Van ís nachts tot ís morghens en des avonts laet? Myn Vrienden smaet en ís Vaders toren, Die heb ick om u, in ít begin, Met sware dreyging moeten hooren: Maer ít ging soo haest my uyt als in, Dat bleeck soo dick, Wanneer als ick Een blinck of blick Van u schoon oogen sach, So bleef ick by u den geheelen dach. Hoe dick nam ick u tedíre handen En druckten síaen myn slincker borst? Daer my het binnenst scheen te branden Van tígeen dat ick nauw spreken dorst: Daer wenstí ick myn Een versterkijn, Van Kristalijn, Of van fijn spieghel glas, Dat ghy mocht sien, hoe ick te moede was. So ík by myn hart had konnen komen, Ick haddí het met eerbiedicheyt Stracx uyt syn legher-stee genomen En in u lieve schoot gheleyt, Soo lief waerd dy, De siel van my; Docht ick dat ghy, So wulleps waert van sin, En so lichtvaerdich oock in uwe min? Daer ick ter Werelt heb genooten De vreucht diemen verkrygen kan, Daer wert my ny de deur gesloten En men hout daar een ander an. Hoe sydy nuw, Voor my soo schuw? Of wien heeft u So schandelijck gheraen, Dat ghy my hebt dees trots en spijt ghedaen? Wat moochdy in u selven dencken, Wanneer als ghy eens over siet Myn leurtjens en kleyne gheschencken? Of ít geender by ons is geschiet? Soo hier, so daer, Ghy weet wel waer; Met wat gebaer En gantsch verslingert hert, Was ick gestaech in uwe min verwert. Wat woorden synder wel gesproken, Bedencktse eensjens in uw geest? Wat Eden hebje myn ghebroken? ít Is wonder dat je niet en vreest, Dat ick u eens, Met vry wat reens, Yet ongemeens Sal spelen op een tijdt, Is dat myn liefde noch verkeert in nijdt. Gaet heen geveynsde Kourtesane, Begoghelt díoogen en het breyn, Met uwe Kokedriele trane, Van den verdwaesde Kapiteyn: Dien blooten bloet, Van wien ghy ít goedt Meer als ít ghemoedt En dat men reden acht, Versteurt my niet, vaart wel en voort genacht.


Gerbrand Adriaensz. Bredero
(1585 - 1618)


Naar boven

G.A. Bredero
Liefdesgedichten


G.A. Bredero
Ooghen vol majesteyt


Focquenbroch
Aan Phillis


Jacob Weyerman
3 gedichten


Vlaamse dichters

Nederlandse dichters

Liefdesgedichten


Homepage


Pageviews sinds 21-03-2002  


© Gaston D'Haese: 23-01-2014.
Laatste wijziging: 14-07-2017.

E-mail: webmaster