Iphone and smartphone optimized content

Bredero - Ooghen vol Majesteyt
Bredero

Ooghen vol Majesteyt

Aan Magdalena Stockmans
Ooghen vol Majesteyt, Vol grootsche Heerlijckheden: Hoe komt dat ghy nu scheyt Van u Eerwaerdigheydt En soete aerdigheyt: Laas! wat lichtvaerdigheyt Aanneemdy sonder reden? Van waar komt dit versmaan? Voorwaar ick kant niet sinnen, Noch geenerwijs verstaan De oorsaack van dit gaan: (U quelt misschien een waan) Soo ic u heb misdaan, ’T is met te veel minnen. Die Waan quelt u misschien, Dat ic u soeck te vryen ’K heb noyt soo hoogh gesien Of ic wist wel op wien: Want die machtighe Lien Die soecken te ghebien En dat can ic niet lijen. Ik ben te groot van moedt Om yemandt yet te achten Om Rijcdom of om goedt; Sot is hy die 't ooc doet. Ic prijs u Edel bloedt, Dat God'lijc is ghevoedt Met Hemelsche ghedachten, Daar ghy myn vaack met speest Als ic hier quam verkeeren, Ootmoedich en bevreest, Voornaamlijck aldermeest Om u geswinde gheest! 'K heb noyt soo stout geweest, Dat ic u dorst begheeren. Maar lieve oogjens bly, En heught u niet het wencken? En t' gluuren van ter sy? En t'loncken teghens my? Soo vriendelijc als vry? Nochtans op vryery Heb ick noyt willen dencken Hoe sou eender van staet Als ick, dat dencken kunnen? Hy mocht: door feyl van raat, Oft om syn eygen baat! O Vrouwelijck Cieraat! Ick sou u soo veel quaat Om myn niet mogen gunnen. Ghy siet mijn Liefde in Met innerlijck meedooghen. Ick kent, dat ick (Vriendin) U als myn Ziel bemin, Maer eer ick meer begin, Ghy sluyt my uyt u sin En bandt my van u ooghen. Ooghen! ist dat ick dan Myn lantwinning moet derven? So bid ick: ziet een an My! d'Alderdroefste Man Die oyt Moeder ghewan, Overmits dat ick van De braefste ziel moet sweren. 't Kan Verkeeren dat ghy nu scheyt van => dat gij nu ontrouw wordt aan. aerdigheyt: bevalligheid, lieftalligheid. sinnen: begrijpen. Daar... met => waarmee; speest: gespijzigd hebt (van 'spijsen' => voeden). Ootmoedigh => nederig. Geswind(e) => kwiek(e), vlug(ge). Stout => dapper. 'K heb noyt soo hoogh gesien => ik heb me nooit ingelaten met iemand van boven mijn stand. 'Ik heb nog nooit zo hoog gemikt'. Ick ben te groot van moedt => trots; ik voel me er te goed voor. yet => ook maar enigszins. Als ic hier quam verkeeren => Als ik hier op bezoek kwam. bevreest => met ontzag. Hy mocht => hij zou het alleen kunnen; feyl => ontbreken. Vrouwelijck Cieraat => juweel van een vrouw. Myn lantwinning => het recht om een land te bezitten; juridisch: verblijfsvergunning voor iemand die verbannen is geweest. 'Myn lantwinning moet derven?' => Mag ik niet bij je zijn; Mag ik je dan niet beminnen? 'Moet ik missen wat ik gewonnen dacht te hebben?' Overmits = omdat, daar.
Gerbrand Adriaensz Bredero   (1585 - 1618)


Bredero’s liefdesleven was niet erg succesvol, want hij had 
geen vaste relatie en is nooit getrouwd geweest. Nochtans 
is hij meermaals verliefd geweest, hetgeen blijkt uit 
zijn gedichten, teksten en liefdesbrieven. Meerdere namen 
komen hierin voor, o.a.: Mooi Aaltje, Een 'Deucht-rijcke 
jonghe Weduwe N.N.', Maria Tesselschade en Magdalena. 
Aan Maria Tesselschade (de dochter van de dichter Roemer 
Visscher) droeg hij zijn 'Overghesette Lucelle' op. De naam 
Magdalena verwees naar Magdalena Stockmans. Zij ging 
uiteindelijk niet in op de avances van de dichter, want 
zij trouwde namelijk met de rijke en veel oudere Isaac 
van der Voort. Na de bruiloft reisde het echtpaar naar 
Napels, waar het aankwam in september 1618. Voor haar 
schreef de dichter het gedicht ‘Oogen vol majesteyt’.
Toen Magdalena de brief met het gedicht ontving, was 
Bredero al enige weken gestorven...


Naar boven!

Poëzie in de Gouden Eeuw

Gerbrand Adriaensz Bredero
Gedichten


Gerbrand Adriaensz Bredero
Klaegh_Liedt
(voordracht Ramsey Nasr)


Joost van den Vondel
De slaepende Venus


Willem G. van Focquenbroch
Aan Phillis


Jacob Weyerman
3 gedichten


Harduwijn
Lof myns lief haertros


Anonieme liefdesgedichten

Liefdesgedichten

Vlaamse dichters

Nederlandse dichters

Liefdesgedichten
Top 10Homepage


Pageviews sinds/depuis 21-03-2002: 

   © Gaston D'Haese: 20-11-2008.
Laatste wijziging: 26-07-2019.

E-mail: webmaster


Statist. Poëzieweb-Poetryweb:
Onestat
Statist. Poëzieweb-Poetryweb:
Statcounter