E.E. Cummings

i like my body
=> ik heb mijn lichaam graag


may i feel said he
=> mag ik voelen zei hij


I carry your heart with me
=> ik draag jouw hart met mij


maggie and milly and molly and may
=> maggie en milly en molly en may


if => als

anyone lived in a pretty how town
=> iemand woonde in een doorsneestad


the hours rise up
=> de uren rijzen


the boys i mean are not refined
=> de jongens die ik bedoel zijn onbehouwen

i like my body


i like my body when it is with your
body. It is so quite new a thing.
Muscles better and nerves more.
i like your body. i like what it does,
i like its hows. i like to feel the spine
of your body and its bones, and the trembling
-firm-smooth ness and which i will
again and again and again
kiss, i like kissing this and that of you,
i like, slowly stroking the, shocking fuzz
of your electric fur, and what-is-it comes
over parting flesh . . . . And eyes big love-crumbs,

and possibly i like the thrill

of under me you so quite new.


© E.E. Cummings - & [AND], 1925

Upward - Naar boven

ik heb mijn lichaam graag


ik heb mijn lichaam graag als het met jouw
lichaam is. Het is zo heel nieuw allemaal.
Spieren beter en geestkracht meer.
ik heb je lichaam graag. het bevalt me wat het doet,
ik heb graag hoe het bevraagt. ik voel graag de ruggengraat
van je lichaam en zijn knoken, en het beven
-vaste-zacht heid en die zal ik
opnieuw en opnieuw en opnieuw
kussen, ik wil graag kussen dit en dat van jou,
ik wil graag, traag strelen het, obscene dons 
van je elektrisch vachtje, en wat-is-het komt
over scheidend vlees.... En ogen grote liefdeskruimels,
en misschien heb ik graag de huivering
van onder mij jij zo heel pril.


© Vertaald door Lepus

Upward - Naar boven

may i feel said he


may i feel said he
(i'll squeal said she
just once said he)
it's fun said she

(may i touch said he
how much said she
a lot said he)
why not said she

(let's go said he
not too far said she
what's too far said he
where you are said she)

may i stay said he
(which way said she
like this said he
if you kiss said she

may i move said he
is it love said she)
if you're willing said he
(but you're killing said she

but it's life said he
but your wife said she
now said he)
ow said she

(tiptop said he
don't stop said she
oh no said he)
go slow said she

(cccome? said he
ummm said she)
you're divine!said he
(you are Mine said she)


© E.E. Cummings - No thanks (1935)

Upward - Naar boven

mag ik voelen zei hij


mag ik voelen zei hij
('k zal gillen zei zij
één keer maar zei hij)
't is leuk zei zij

mag ik strelen zei hij
hoeveel zei zij
heel veel zei hij)
waarom niet zei zij

(komop zei hij
niet te ver zei zij
wat is te ver zei hij
waar je bent zei zij)

mag ik blijven zei hij
(hoe bedoel je zei zij
zoals dit zei hij
als jij kust zei zij

mag ik mijn gang gaan zei hij
als het liefde is zei zij)
als je lust hebt zei hij
(je bent te driest zei zij

dat is 't leven zei hij
maar jouw vrouw zei zij
nou zei hij)
auw zei zij

(lekker zei hij
niet stoppen zei zij
o nee zei hij)
nu traag zei zij

(kkklaar? zei hij
mmm zei zij)
jij bent zalig! zei hij
(jij bent Van Mij zei zij)


© Vertaald door Lepus

Upward - Naar boven

i carry your heart with me


i carry your heart with me(i carry it in
my heart)i am never without it(anywhere
i go you go, my dear; and whatever is done
by only me is your doing, my darling)
i fear no fate(for you are my fate, my sweet)i want no world(for beautiful you are my world, my true) and it's you are whatever a moon has always meant and whatever a sun will always sing is you here is the deepest secret nobody knows (here is the root of the root and the bud of the bud and the sky of the sky of a tree called life; which grows higher than soul can hope or mind can hide) and this is the wonder that's keeping the stars apart i carry your heart(i carry it in my heart)


© E.E. Cummings
95 Poems, 1958


Upward - Naar boven

ik draag jouw hart met mij


ik draag jouw hart met mij(ik draag het in
mijn hart)ik heb het altijd bij(overal ga jij
met mij mee, mijn lief; en wat er ook gebeurt
door mij alleen komt door jou, mijn liefste)
ik vrees geen noodlot(want jij bent mijn lot, mijn zoet)ik wil geen wereld(want schoonheid jij bent mijn ware wereld) en jij bent het om het even wat een maan altijd betekende en om het even wat een zon ook altijd zal zingen ben jij hier is het grootste geheim dat niemand kent (hier is de wortel van de wortel en de kiem van de kiem en de hemel van de hemel van een levensboom; die hoger groeit dan de ziel kan hopen of de geest kan bevatten) en dit is het wonder dat de sterren in hun baan houdt ik draag jouw hart(ik draag het in mijn hart)


© Vertaald door Lepus

Upward - Naar boven

maggie and milly and molly and may


maggie and milly and molly and may
 
went down to the beach(to play one day)
and maggie discovered a shell that sang so sweetly she couldn't remember her troubles,and
milly befriended a stranded star whose rays five languid fingers were;
and molly was chased by a horrible thing which raced sideways while blowing bubbles:and
may came home with a smooth round stone as small as a world and as large as alone.
For whatever we lose(like a you or a me) it's always ourselves we find in the sea


© E.E. Cummings - 95 Poems, 1958.


Upward - Naar boven

maggie en milly en molly en may


maggie en milly en moly en may

gingen naar het strand(om te spelen aan zee)
en Maggie ontdekte een schelp die zo zoet zong dat zij haar problemen vergat,en
Milly sloot vriendschap met een gestrande ster wier stralen vijf lome vingers waren;
en Molly werd achtervolgd door een afschuwelijk ding dat zijwaarts rende terwijl het bellen blies:en
May kwam thuis met een gladde ronde steen zo klein als een wereld en zo groot als alleen.
wat we ook verliezen(als een jij of een mij) het is altijd onszelf dat we vinden in de zee


© Vertaald door Lepus

Upward - Naar boven

If


If freckles were lovely, and day was night, 
And measles were nice and a lie wasn't a lie, 
Life would be delight,-- 
But things couldn't go right 
For in such a sad plight 
I wouldn't be I.

If earth was heaven and now was hence, 
And past was present, and false was true, 
There might be some sense, 
But I'd be in suspense, 
For on such a pretense 
You wouldn't be you.

If fear was plucky, and globes were square, 
And dirt was cleanly and tears were glee 
Things would seem fair,-- 
Yet they'd all despair, 
For if here was there
We wouldn't be we.


© E.E. Cummings - Liveright

Upward - Naar boven

Als


Als sproetjes lieftallig zijn, en dag nacht is,
En mazelen mooi zijn en een leugen geen leugen is,
Dan zou 't leven heerlijk zijn,--
Maar de dingen zouden niet kloppen
Want in zo'n droeve staat
Zou ik geen ik zijn.

Als de aarde hemel is, en nu toen is,
En verleden heden is, en vals waar is,
Dan klopt dit in zekere zin,
Al zou ik in twijfel zijn,
Want met zo'n voorwendsels
Zou jij niet jij zijn.

Als angst moedig is, en globes vierkant zijn,
En vuil proper is, en tranen vrolijk zijn
Dan zou alles fraai lijken,--
Toch zou iedereen vertwijfeld zijn,
Want als hier daar zou zijn
Dan zouden wij geen wij zijn.


© Vertaald door Lepus

Upward - Naar boven

anyone lived in a pretty how town


anyone lived in a pretty how town (with up so floating many bells down) spring summer autumn winter he sang his didn't he danced his did Women and men(both little and small) cared for anyone not at all they sowed their isn't they reaped their same sun moon stars rain children guessed(but only a few and down they forgot as up they grew autumn winter spring summer) that noone loved him more by more when by now and tree by leaf she laughed his joy she cried his grief bird by snow and stir by still anyone's any was all to her someones married their everyones laughed their cryings and did their dance (sleep wake hope and then)they said their nevers they slept their dream stars rain sun moon (and only the snow can begin to explain how children are apt to forget to remember with up so floating many bells down) one day anyone died i guess (and noone stooped to kiss his face) busy folk buried them side by side little by little and was by was all by all and deep by deep and more by more they dream their sleep noone and anyone earth by april wish by spirit and if by yes. Women and men(both dong and ding) summer autumn winter spring reaped their sowing and went their came sun moon stars rain


© E.E. Cummings
Source: 100 Selected Poems
Publisher Grove (New York)
First published: 1940


Upward - Naar boven

iemand woonde in een doorsneestad


iemand woonde in een doorsneestad
 (met hoog van de toren veel loos geblaas)
 lente zomer herfst winter
 hij zong zijn gedaas en danste zich dwaas

Vrouwen en mannen(beide klein en slank)
 gaven om iemand maar stank voor dank
 ze zaaiden hun leegte hun oogst viel tegen
 zon maan sterren regen

kinderen raadden(maar slechts een paar
 en het besef dat vervloog almaar
 herfst winter lente zomer)
 want hun liefde voor hem gaat over

ooit naast nu en boom naast blad
 zij lachte zijn vreugd zij weende zijn smart
 vogels bij sneeuw en rust bij misbaar
 iemands zomaar was alles voor haar

sommigen trouwden met de eerste de beste 
 lachten tranen en dansten ten langen leste
 (slaap waak hoop en dan)zij
 zeiden niemendal en versliepen hun droom

sterren regen zon maan
 (en alleen de sneeuw kan wellicht weten
 hoe kinderen soms dingen vergeten 
 met geraas en gedaas en veel geblaas)

op een dag ging iemand zomaar dood
 (en niemand die hem een afscheidskus bood)
 werklui begroeven hen zij aan zij
 nietig naast nietig en voorbij naast voorbij

al bij al en diep na diep
 en meer na meer verdromen zij hun slaap
 niemand en iemand aarde met april
 wens naast geest en als naast ik wil

Vrouwen en mannen(hun yin en yang)
 zomer herfst winter lente
 oogstten wat zij zaaiden en kwamen zich tegen
 zon maan sterren regen


© Vertaald door Lepus

Upward - Naar boven

the hours rise up


the hours rise up putting off stars and it is
dawn
into the street of the sky light walks scattering poems

on earth a candle is
extinguished   the city
wakes
with a song upon her
mouth having death in her eyes

and it is dawn
the world
goes forth to murder dreams….

i see in the street where strong
men are digging bread
and i see the brutal faces of
people contented hideous hopeless cruel happy

and it is day,

in the mirror
i see a frail
man
dreaming
dreams
dreams in the mirror

and it
is dusk  on earth

a candle is lighted
and it is dark.
the people are in their houses
the frail man is in his bed
the city

sleeps with death upon her mouth having a song in her eyes
the hours descend,
putting on stars….

in the street of the sky night walks scattering poems


© E.E. Cummings
Source 'Tulips and Chimneys', Thomas Seltzer N.Y. (1923)


Upward - Naar boven

de uren rijzen


de uren rijzen sterren afvoerend en het is 
dageraad
in de straat van de hemel loopt het licht gedichten verstrooiend

op de aarde wordt een kaars 
gedoofd   de stad
ontwaakt
met een lied op haar 
lippen en dood in haar ogen

en het is dageraad
de wereld
gaat door dromen te vermoorden....

ik zie in de straat waar sterke
mannen delven naar brood
en ik zie de harde gezichten van
mensen voldaan afzichtelijk hopeloos wreed gelukkig

en het is dag,

in de spiegel
zie ik een zwakke
man
dromen
dromend
dromen in de spiegel

en het
schemert  op aarde

wordt een kaars aangestoken
en het is donker.
de mensen zijn in hun huizen
de zwakke man ligt in zijn bed
de stad

slaapt met de dood op haar lippen en een lied in haar ogen
de uren dalen neer,
sterren opvoerend....

in de straat van de hemel loopt de nacht gedichten verstrooiend


© E.E. Cummings
© Vertaald door Lepus


Upward - Naar boven

the boys i mean are not refined

 
the boys i mean are not refined
they go with girls who buck and bite
they do not give a fuck for luck
they hump them thirteen times a night

one hangs a hat upon her tit
one carves a cross on her behind
they do not give a shit for wit
the boys i mean are not refined

they come with girls who bite and buck
who cannot read and cannot write
who laugh like they would fall apart
and masturbate with dynamite

the boys i mean are not refined
they cannot chat of that and this
they do not give a fart for art
they kill like you would take a piss

they speak whatever's on their mind
they do whatever's in their pants
the boys i mean are not refined
they shake the mountains when they dance


© E.E. Cummings
Complete Poems 1904-1962
(ed. George James Firmage)


Upward - Naar boven

de jongens die ik bedoel
zijn onbehouwen


de jongens die ik bedoel zijn onbehouwen 
zij gaan met meisjes die krabben en bijten  
zij weten dat geluk niet op hen wacht    
zij bekruipen ze dertien keer per nacht    

een hangt een hoed aan haar tiet      
een krast een kruis op haar kont      
want rede of respect dat hebben zij niet   
de jongens die ik bedoel zijn onbehouwen  

zij komen met meisjes die krabben en bijten  
die ongeletterd zijn en zich vergooien    
die lachen tot ze dubbel plooien  
en masturberen met dynamiet
      
de jongens die ik bedoel zijn onbehouwen    
zij kunnen niet praten over cultuur      
zij geven geen reet om literatuur       
zij moorden zoals je een scheet zou laten    

zij hebben het hart op de tong
zij volgen slaafs hun stijve pik     
de jongens die ik bedoel zijn onbehouwen    
zij doen de bergen beven als zij dansen


© Hertaald door Lepus

Edward Estlin Cummings

 (°Cambridge Mass. 1874 - †North Conway N.H. 1963)


Edward Estlin Cummings was een dichter, toneel- 
en romanschrijver en schilder. Als dichter was hij 
controversieel, o.a. omdat hij experimenteerde met 
bizarre punctuatie en ontwrichte syntaxis.
Over zijn gedicht 'the boys I mean are not refined' is heel wat commentaar te vinden op het engelstalig internet. Enerzijds gaf de dichter, die uit een fatsoenlijk milieu kwam, zijn ongezouten mening over de onbehouwen jongens en meisjes uit het proletariaat. Toch was hij onder de indruk van hun rauwe energie. Anderzijds zou hij verwijzen naar de paupers, die deelnamen aan WO I. Tijdens rustpauzes hingen ze hun hoeden (helmen) aan de uitsteeksels (tieten) van de kanonnen, waar ze ook een kruis op krasten als een soort talisman. In deze context zouden 'De meisjes die krabben en bijten' een metafoor zijn voor de artillerie die zelfs 's nachts in actie kwam (cfr. '13 keer per nacht'). 'De bergen die beven als zij dansen' doen dan denken aan de verschrikkelijke bombardementen aan het front...

Gaston D'Haese

Upward - Naar boven

E.E. Cummings - In het Nederlands

E.A. Robinson - Poems

Robert Frost - Gedichten

Terug naar vertalingen

Nederlandse dichters

Vlaamse dichters

Dead Poets Society
(English/Français)Homepage


Pageviews since/sinds 21-03-2002: 

©  Gaston D'Haese: 04-12-2008.
Update: 13-01-2022.

© Overnamen van delen van teksten of zelfs korte teksten,
zoals gedichten, zijn toegelaten wanneer het voor
studiedoeleinden is, mits vermelding van de bron
en de naam van de auteur.


Statist. Poëzieweb-Poetryweb:
Statcounter