Jacob Israël de Haan

Jacob IsraŽl de Haan
(1881 - 1924)

IK-ZELF

Een hevig hater.
Een minnaar mild.
Die nu of later
De Dood toch stilt.

Uit de bundel "Ik ben een jongen te Zaandam geweest"

NACHT

De tastende ontucht van uw teedre handen.
Het duister...geur van rozen en van wijn.
Morgen zal wroeging weder wreder branden.
Maar heden: laat ons zalig zijn.
Uit de bundel "Ik ben een jongen te Zaandam geweest"

Uit de bundel "KWATRIJNEN"

Die na mij komen, lezen mijn kwatrijnen. Zij zullen sidderen, als zij verstaan, Met welk een marteling van hartepijnen Ik zingend door het Leven ben gegaan.

HETE NACHT

Op 't heilloos bed woelen mijn doffe leden. De hartstocht moordt en martelt mij. Daar klinkt een zilver klinglen van beneden Een karavaan kamelen vaart voorbij.
"Die door verlangen en herinnering Onrust, om rust naar 't zeestrand ging Hij zag de knapen badend naakt en teer Hij zuchtte en vond al zijn onrust weer."
De Dood bestaat niet. Hij is maar geschapen Door 't Leven , dat geen Eind zonder Begin verstaat. Wees onbevreesd: eens zult gij slapen In 't Niets, dat Nimmermeer vergaat.

VREDE

Was ik geen dichter, ik was het geworden, Door het horen van uwe schone naam. Alles wordt stil, wat machteloos in mij morde. Dit is mijn land en hier rijden wij saam.
1924

ISRAňL

Gij kent de diepte niet der donkre dalen, Waardoor ik huiverend ben heengegaan, Had ik één taal, meer dan der mensen talen, Nog zou mijn Lied het u niet doen verstaan. Maar ook gij kent de bonte bergen niet, Waar Gods wil mij machtig heeft heengeleid, Waar het hunkerend oog de verten ziet, Van 't Heilig Land tot de open zee gespreid. Wie met één ogenblik het eeuwig heeft gegrepen, Dit Heilig Land van Berseba tot Dan, Zijn bergen, zijn steden, hier, de Jordaan, De zonnezee, met zwarte en witte schepen, Misleide God, als God misleiden kan. Dit is een vreugd, die wanhoop zal weerstaan.

DE ZINGENDE DANSER

Wie danst zo rank, zo rap, zo zacht van zede, Met stap en stamp, buiging, handslag en kushand? Een knaap, die mijn hart heeft verzoend met Rusland, Die maat en muziek maakt van zijne leden. Mijn open mond drinkt het zoet van de lucht, Mijn oog verzadigt zich van zalig schoon, De muziek wiekt, gelijk een vogelvlucht, Zo zacht van slag, en fluit zo vol van toon. En hoor: hoe nu de muziek sneller gaat, En ziet, hoe nu de knaap zich rapper wendt, Allen tot luisteren en glimlach dwingt. Hij zingt als zilver met gloeiend gelaat, En is er schoner muziekinstrument Dan de stem van een knaap, die dansend zingt?

AAN ENE JONGE VISSER

Rozen zijn niet zo schoon als uwe wangen, Tulpen niet als uw blote voeten teer, En in geen ogen las ik immer meer Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen. Achter ons was de eeuwigheid van de zee, Boven ons bleekte grijs de eeuwige lucht, Aan 't eenzaam strand dwaalden alleen wij twee, Er was geen ander dan het zeegerucht. Laatste dag samen, ik ging naar mijn Stad. Gij vaart en vist tevreden, ik dwaal rond En vind in stad noch stiller landstreek wijk. Ik ben zů moede, ik heb veel liefgehad. Vergeef mij veel, vraag niet wat ik weerstond En bid dat ik nooit voor uw schoon bezwijk.

Uit de bundel Liederen, 1917

Die te Amsterdam vaak zei: "Jeruzalem" En naar Jeruzalem gedreven kwam, Hij zegt met een mijmrende stem: "Amsterdam. Amsterdam."

Onrust Vind ik te Jeruzalem rust en vrede, Die mij rustloos te Amsterdam nooit geviel? O, vrager dwaas, niet in deze of andre stede Is rust of onrust, maar slechts in uw ziel. Onzeker Droom ik van Jeruzalem te Amsterdam? Of leef ik wakker te Jeruzalem? Ik vraag. Maar als er antwoord kwam, Ik zou weer vragen: "Is dit Droom of Stem?" Onrust Onrust: wat zoude ik graag mijn gebed zeggen Te Amsterdam in de Grote Synagoge. En gij: hoe gaarne zoudt ge uw hoofd neerleggen Tegen de Klaagmuur in gebed gebogen.
J.I. de Haan pleitte voor een staat waarin Joden en Palestijnen gelijkwaardig zouden zijn. Dit was niet naar de zin van de zionisten. In de nacht van 30 juni 1924, werd de dichter dan ook doodgeschoten door een terrorist van hagana.


Naar boven

Nederlandse dichters

Vlaamse dichters


Homepage

Pageviews sinds 21-03-2002: 

© Gaston D'Haese: 27-12-2003.
Laatste wijziging: 24-10-2017.

webmaster