P.A. de Genestet


(1829 - 1861)


Petrus Augustus de Genestet was Nederlands remonstrants
predikant en dichter. Hij werd geboren op 21 november 1829
in Amsterdam. Zijn vader heeft hij nooit gekend, en zijn moeder
verloor hij op jeugdige leeftijd. Hij werd opgevoed door zijn
grootmoeder. In 1859 stierven zijn vrouw en zijn jongste kind.
Hij schreef heel wat melige pozie, maar net zoals die andere
dominee, Nicolaas Beets, slaagde hij er toch in om ook enkele
mooie beklijvende gedichten te schrijven.
De Genestet die een zwakke gezondheid had, stierf aan tering,
net zoals de jonge vrouw in het langdradige 'Het haantje van
den toren'.Gedichten:

Liefde

Sauce piquante

Gemis

Egosmus In de bibliotheek
van een liefhebber


Boutade

Het haantje van den toren


LIEFDE


Die ik het meest heb lief gehad, -
't Was niet de slanke Bruid, met wie 'k in 't zoeter leven,
Mocht dwalen op het duin en droomen in de dreven,
Wier hand my leidde op 't rozenpad;

't Was niet de jonge en teedre vrouw,
Die, goede genius, mijn hart, mijn huis bewaakte,
Die my het leven, ach, zoo licht en lieflyk maakte,
Met al den rijkdom harer trouw!

"Zoo was 't de moeder van uw kroost,
Die u, gelukkige, voor 't offer veler smarte,
Deed smaken, onvermengd, het reinst geluk van 't harte,
Des levens liefelyksten troost?"

Neen! - die ik 't meest heb lief gehad,
Dat was mijn kranke; 't was de moede, de uitgeteerde,
Van wie ik leven beide en hopend sterven leerde,
Toen 'k weenend aan haar sponde zat.


Uit "Laatste der eerste"
SAUCE PIQUANTE


De dwaas bemint den lof alleen,
  De zoetste zoetigheden
En strooit ge er wat kritiek doorhêen
  Hij s boos en ontevreden.

Wel, k min den- lof zoo goed als hij,
   Doch meng me Vrij
  Wat kritisch kruid er onder
Uw lof wordt door die specerij
  Slechts eedler en gezonder!

Uit "Laatste der eerste"
GEMIS


Toen ik hem daaglijks sprak en zag
Dat vriendlijk oog, dien milden lach
   Beminden wij elkander;
Toch hield ik, zoo verbeeldde ik mij,
   Iets meer van menig ander;
Van jonger vrienden, dwaas en vrij,
Vol opgewonden jong gevoel,
Want hij was kalm en scheen wel koel...
   Maar nu de vriend mij is ontvallen,
Nu voel ik t aan mijn lange smart,
Nu klaagt, nu weet mijn eenzaam hart:
   Hem had ik t liefst van allen!


Uit "Het Land van Kokanje"
    EGOSMUS


Geef een meisje bruine lokken,
  Lippen nimmer moe of bang
Om te kussen of te jokken
  Heel het lieve leven lang;
Rozenblosjes, sneeuwen handen,
Hemelsche oogen, epen tanden,
  Ranke leest en vluggen voet:
Armpjes om er in te vliegen,
Of een kindje op te wiegen,
  En een blij gestemd gemoed.

Lieve Hemel, hoor mijn beden,
  Geef haar zachtheid, stille trouw,
En die duizend kleinigheden,
  Die zoo lief staan in een vrouw.
Kleine zonden, teedre nukken,
  Die een gloeiend hart verrukken,
  Liefdes dartle pozij;
Geef haar wat zich de engel denken
En uw rijkste gunst kan schenken,
  En dan Hemel, geef haar mij!


  1847In de bibliotheek van een liefhebber

Geleerdheid grijnst van alle kanten
  Hier door een stemmig donker heen:
Ach! met de eerwaarde folianten
In perkament, als achtbre tanten,
  Ben ik, zo jong, niet graag alleen.

Hu! ijzegrimmige kwartijnen,
  Gij staart mij zo verschriklijk aan,
  Als waar' hij erger dan profaan,
Die aan uw saaien schuifgordijnen
  Zijn wufte handschoen durfde slaan.

't Is boek van onderen tot boven!
  Hier groeien boeken uit de grond;
Ai help! Ik voel mij zo bestoven,
Als relden al die filosofen
  Gelijk uit hun papieren mond!

Hij, die dees achtbre rijen schikte,
  Bouwde eens aan Babels toren mee;
  Hier hebt gij de oudheid, stof op snee!
En - hoe ik van die titlen schrikte -
  Verwarring is hier 't groot idee.

Ik zou vergeefs mijn vrienden zoeken,
  Ik heb geen moed en geen pleizier;
Het is of gij uit alle hoeken:
Mij toebromt, o pedante boeken:
  'Gij zijt geen boek, wat doet gij hier?'

Hoor! De oude grenen kasten kraken,
  De meester komt... het vunze stof
  Dampt naar de zoldring duf en dof!
Ik mag mij uit de voeten maken,
  Ik voel een bitse schouderklop,
Ik zie twee opgesperde kaken...
  De boekeneter eet mij op


1849    BOUTADE


 O land van mest en mist, van vuilen, kouden regen,
 Doorsijperd stukske grond, vol killen dauw en damp,
 Vol vuns, onpeilbaar slijk en ondoorwaadbre wegen,
 Vol jicht en parapluies, vol kiespijn en vol kramp!

 O saaie brij-moeras, o erf van overschoenen,
 Van kikkers, baggerlui, schoenlappers, moddergoon,
 Van eenden groot en klein, in allerlei fatsoenen,
 Ontvang het najaarswee van uw verkouden zoon!

 Uw kliemerig klimaat maakt mij het bloed in de aderen
 Tot modder; 'k heb geen lied, geen honger, 
                               vreugd noch vree.
 Trek overschoenen aan, gewijde grond der Vaderen,
 Gij - niet op mijn verzoek - ontwoekerd aan de zee.


  1851Het haantje van den toren


November t laatst, maar even toch,
       door storm en sneeuwjacht heen,
Was ze uitgewipt naar Moeders huis
       met overhaaste schreen.
Men knorde op t onvoorzichtig kind;
       zij kuchte, met een lach...
Doch s avonds van dat wit gelaat
       ontroerde wie haar zag.


En sedert ving haar lijden aan;
       de kiem der wrede kwaal,
"Die langzaam moordt, als sluipend gif,
       en wis, als t grievend staal,"
Schoot wortlen in heur jonge borst...
       Een blijde lentegaard...
En de arme kunst zocht weer naar t kruid,
       dat nergens wast op aard.


Het einde was beslist; doch zij
       verdroeg haar kruis, als meest
Haar kruisgenooten, t hart vol hoop,
       met plannenrijken geest.
Zij leed, met lieve lijdzaamheid,
       ook waar van week tot week,
Trots korte vleugjes van herstel,
       haar teedre kracht bezweek.


Toch, dat eentonig leventje,
       met zorg bewaakt, verdeeld, 
Was ze niet moe als nichtje een uur
       had aan haar zij gespeeld? 
Dat dobbren tusschen hope en vrees,
       die voorgeschreven rust,
t Was wel een kruis, een bitter kruis,
       voor lieve "Levenslust"!


Ach Levenslust!... in beter tijd,
       Zoo schertsend, noemden haar
De vrienden van haar schoone jeugd,
       een teedre vriendenschaar,
Die zij, een zonnetje in haar huis
       en feest van t huislijk feest,
Bezielde door haar lieflijkheid
       en rijken dartlen geest.


Want levenslustig was haar aard,
       zij lachte nimmer moe,
De jonge vrouw, vol kinderzin,
       het lieve leven toe.
Geen zorg boog licht dat hoofdje neer;
       en niets, een rozeknop,
Een zonnestraal, een lief gelaat
       wond haar jong hartje op.


Daar geurden rozen in haar ziel,
       een nachtegalenkoor
Sloeg in haar reine borst, en sloeg 
       temet eens vroolijk door!
Zij kon vertellen als een fee,
       vol dartle fantazij,
En op haar lippen zweefde graag
       de schalkse plagerij.


Toch was ze ook ernstig ja en vroom 
       doch somber was zij nooit!
Haar ernst was in geen rimpel, neen,
       Maar in een lach geplooid.
Dat vroolijk hartje was ook diep,
       doch in zijn diepte scheen
Een licht van Liefde en Hoop! dus wierp
       het stralen om zich heen.


Zij bloeide in de eerste huwlijksjeugd
       als t bloempje in mooi weer;
Zij tooide met haar blijden zin
       haar leven en verkeer;
Zij schiep een wereldje om zich heen,
       vol geest en vol geluk,
Waarin haar geestje zich bewoog,
       gezellig, vroolijk, druk.


Hoe deelde ze aller lief en leed!
       Haar handdruk was een troost,
Haal zilvren stem een feestgezang!
       haar vriendschap, onverpoosd,
Was hier en daar en overal,
       waar voor die gulle ziel
Een jarig kind te omhelzen, of 
       een traan te drogen viel.


Want zij liep uit vast iedren dag:
       zij stak door weer en wind,
Het zorgloos neusjen in de lucht
       dat onvoorzichtig kind.
En plaagden haar de vrienden soms
       om haar uithuizige aard,
Dan zuchtte zij: het blijft ook nog
       zoo eenzaam aan mijn haard!


Doch waar zij kwam, zij deed u goed,
       zij sleepte u, kozend mee;
Zij spreidde lichtjes om zich heen
       van vroolijkheid en vree;
Zij tierde en bloeide: een schoone bloem
       in s levens lentehof...
Totdat op eens de Noordewind
       haar ranken stengel trof!


Nu denk u dartle Levenslust
       gevangen in haar kluis,
Van week tot week, van maand tot maand,
       en weeg haar bitter kruis!
Men hield haar stil, men hield haar klein,
       lang praten leek haar niet,
En menigeen klopte aan haar deur,
       dien men niet binnenliet.


Weleer, hoe vlood de winter om,
       dien ons haar frissche lach,
De lente der gezelligheid,
       zoo vaak te prijzen plag;
Nu, t was haar drukste feest wanneer
       haar kleene naamgenoot,
Van tijd tot tijd, een mooien dag,
       mocht spelen aan haar schoot.


Haar woning was niet vroolijk ook:
       door kleine vensterruit
Zag t ruim, maar somber ziekvertrek
       op t stille kerkplein uit.
Slechts was daar Zondags wat te zien,
       en dikwijls vraagde zij:
"Och wandel soms een stapjen m
       en ga dan hier voorbij!"


En wie het deed, die werd beloond
       met dallerliefsten knik;
Zij stond een schre van t venster af
       en volgde u met haar blik
Zoover zij kon! maar somtijds ook
       dan zocht men, dagen lang,
Vergeefs de lieve schim voor t raam...
       en menig hart sloeg bang.


Doch straks weer zat ze op de oude plaats
       en gluurde door de ruit.
Het ging met haar al op en neer
       en langzaam achteruit,
November was t de laatste maal
       dat zij haar kluis verliet;
Het werd al Maart, het werd April,
       en beter werd zij niet.

Zij voelde t wel, zij vreesde t wel,
       doch vleide zich nog meer 
Den Hoop voor de arme kranken voedt
       een liefde wreed en teer 
En was maar eens de Mei in t land
       en gure April voorbij,
Dan werd ze ook beter, sprak haar wensch,
       en dat geloofde zij.


"Ik sterf hier in mijn duf vertrek;
       naar lucht en lentegloed."
Dus dacht zij, stil of luid, ziedaar
       wat mij genezen moet!
Ze weten t niet, ze weten t niet,
       met al hun medicijn,
God heeft de beste: bloemengeur
       en warme zonneschijn!"


"Naar Buiten wil ik, de eerste week,
       de tweede week van Mei,
Liefst naar mijn duinen, zoo het mag;
       daar ademde ik zoo vrij,
Daar was ik iedren zomer toch
       altijd zoo heel gezond;
O k zal genezen in die lucht
       en op dien dierbren grond."

"Ben ik maar eenmaal daar, gewis
       dan sterk ik langzaam aan,
t Zal met een steuntje dag aan dag
       een eindje verder gaan;
En ben ik moe, dan ruste ik uit
       aan onzer heuvlen voet...
t Is ook versterkend, t lekkre zand,
       gestoofd door zonnegloed..."


En al haar dierbren, om de beurt,
       herhaalden trouw en teer:
"Gij moet naar Buiten! zeker, daar
       vindt ge al uw krachten weer.
En was het nu maar warm en zacht,
       licht deed een toertje u goed,
In maklijk open rijtuig, kind!
       geduld maar! en houd moed!"


Een open rijtuig! en het oog
       der zwakke glom van vreugd
Bij deez gedachte, die altijd
       haar zinnen had verheugd.
"Een open rijtuig!" riep zij uit...
       "En lucht en lentegeur...
Hoor, k ben genezen, Moederlief,
       als t stilhoudt voor mijn deur."


En Meimaand kwam! en met haar, zie,
       een vleugje van herstel;
Vals zonnetje in een droeve lucht;
       doch zij: "ik wist het wel,
Gods lente brengt me al redding aan;
       zoo nu de zon maar scheen,
k Geloof ik liep mijn kerker uit
       zoo luchtig als voorheen!"


Doch onze Noordsche Mei, helaas,
       is arm aan zonneschijn,
Hij kan zoo koud, zoo droef, zoo guur,
       hij kan November zijn.
En zoo was t nu: de Noordewind
       blies langs de kale gracht,
En dicht bij Pinkster werd nog steeds
       "de lieve Lent" verwacht.


Dat griefde haar: dat deed haar pijn;
       die borst, van hoop vervuld,
Nu dat haar zoetste hope loog,
       verging van ongeduld.
Mistroostig werd zij voor het eerst,
       en, meer dan vroeger ooit,
Verveelde t somber uitzicht haar,
       met boom noch mensch getooid.


Toch iedren morgen, dag aan dag,
       Was t nu haar eerste werk,
Te staren over t plein en dan 
       naar t Haantje van de kerk,
Met vragend, mijmrend, nieuwsgierig oog,
       een spiegel van dat hart,
Vol scherts en weemoed tegelijk,
       en spelend met zijn smart.


Want hunkren naar de lucht
       was t antwoord keer aan keer:
"De wind is Noord, de wind blijft Noord,
       t is guur, t is nog geen weer:
Kijk lieve, als t Haantje van de kerk
       zich z naar ns draait,
Dan ruischt het koeltje dat u zacht
       als balsem tegenwaait."

Zoo werd gezegd, gevleid, getroost....
       en iedren morgen stond
Zij nu voor t raam en tuurde en keek,
       een lachjen om den mond,
Een traan in t oog; zij schudde straks
       haar kopje, reis op reis,
En dacht en sprak dan bij zichzelf
       in vreemd en droef gepeis:


"Ach, t is weer de oude boodschap, ja,
       en t Haantje zegt: blijf thuis,
En weer een kouden, langen dag
       verkwijne ik, in mijn kluis.
Hoe anders was het vorig jaar
       hoe zorgloos liep ik uit...
Ik was toch recht gelukkig ten;
       ik wist van Noord noch Zuid."

"Neen k schonk U vroeger nooit een blik,
       ik liep door weer en wind!
Zeg, hoofdig Haantje, wreekt ge u thans
       op t onvoorzichtig kind?
En houdt ge u dan maar doof, steeds doof,
       voor al mijn geestighen...
Als " volgde er bitter, na een poos 
       "als God voor mijn geben!"

En weemoed overstelpte haar,
       zij wrong in diepe smart
De bleeke, lange handen saam,
       met angstig jagend hart,
Tot ze eindlijk schreien kon en riep:
       "Te leven is toch zoet!
Neen, vrienden, arme Levenslust
      heeft nog geen stervensmoed..."


Doch straks verhief zij t hoofdje weer
       en t leliewit gelaat:
"Ik meen dat zulk een droeve bui
      mij gans niet vriendlijk staat."
Zoo dacht ze en sloeg het kalmer oog
       weer naar den torentop,
En dreigend met den vinger was t:
       "Pas morgen beter op!"


Maar morgen, acht, t was de eigen strijd
       in t somber ziekvertrek;
Zij voerde met haar torenspits
       een dagelijks gesprek;
Zij schonk haar nu wel menig blik
       en menig vleiend woord,
Maar t baatte niet: heur onheilsbo
       wees onverbidlijk: Noord!


Maar morgen stond ze weer en dacht:
       "de dagen gaan voorbij
En lijken op elkar het wordt
       geen zomer meer voor mij...
Genezing wachtte ik van de lucht,
       de buitenlucht alleen 
Maar t haantje wijst naar Buiten niet,
       het wijst naar Boven heen!


k Wou toch alleen zoo graag dat God,
       eer Hij mij tot zich nam,
Nog eens een zoeler luchtje gaf
       voor zijn geschoren lam;
k Wou nog zoo graag het groen eens zien,
       den blijden zonneschijn 
En dan, zoo t warmer was, wellicht
       zou ik ook beter zijn...


"O gij, die Liefde en Almacht zijt,
       Gij, als mijn Bijbel leert,
Die met een wenken van Uw hand
       en wolk en wind regeert!
Zoo toch Uw hand, o Heer, voor mij,
       dat Haantje eens keeren wou
Naar t Zuiden heen, Gij kunt het toch!
       hoe ik U danken zou..."


Wat omging in haar ziel?... Zij stond
       en staarde, als wachtte ze af,
Of ook haar bede werd verhoord
       en God een teeken gaf!
Ze ontwaakte op eens: ze ontroerde zelf
       van t spel der fantazie;
Keek naar de lucht, keek naar de kerk,
       en zei: "Uw wil geschi."


Des andren daags maar even wierp
       ze een blik naar buiten toe,
Half zegevierend, kalm, beslist,
       half strijdens, hopensmoe,
En toen niet meer! Zelfs dagen lang
       ging nu t gordijn niet op 
Intusschen wachtte op zonneschijn
       nog steeds de rozeknop.


Maar eindlijk op een Junidag,
       vol zomerglans en geur,
Daar rolde een open rijtuig aan,
       dat stilhield voor haar deur...
En zij? Ze was genezen ook,
       de lieve levenslust!
Zij ging... haar bracht een zwarte koets
       naar Buiten in de rust.

Een jonge man, geknakt van rouw,
       een kleine vriendenschaar,
Volgde en hun ziele volgde mee! 
       de aandoenlijke baar;
Naar t Haantje van den toren keer,
       met droeven glimlach, n:
t Blonk in de blauwe lucht en wees 
       naar t zoele Zuiden heen.


December 1851

Uit 'Dichtwerken' - Uitgeverij Gebr. E & M. Cohen.
Arnhem, Nijmegen


Naar boven!

Petrus Augustus de Genestet
Gedichten (smartphone compatibel)


Piet Paaltjens - Aan Rika

Nederlandse dichters

Vlaamse dichters


Homepage


Pageviews since/sinds 21-03-2002: 

© Gaston D'Haese: 26-06-2003.
Laatste wijziging 08-09-2017.

E-mail: webmaster