De Harduwijn

 ODE *


  Onlancx den middernacht ontrent, 
Als hem den Beer hadde ghewent, 2 
Naer den Coe-herder, en met luste 3
Elck dier vermoeyt lagh in sijn ruste, 
  Cupido quam my over t'lijf, 5 
En clopte voor mijn deure stijf. 6  
Ick sprack: holla! wie is daer vooren, 
Die my mijn nacht-rust comt verstooren ? 
Doet open, riep hy, sonder vaer: 9  
Ick ben een kindt, dat hier en daer 10 
In't doncker doolt, en nu ter deghen 11  
Hier stae besepen vanden reghen. 12 
  Ick wierd' met melijden bevaen: 13  
En hebb' mijn deur open ghedaen: 
K'onstack mijn licht, en stracx ghewaere 15 
Wierd'ick een wichtken ionck van iaere; 16  
Met twee vleughels aen elcken kant, 
Den pijl aen zij', den bogh' in d'handt, 18  
Het welck ick naer goe lien maniere 19 
Noodde te commen by de viere: 20  
En op dat eer verwermt sou zijn, 21 
Dauwde ick sijn handekens in de mijn. 22 
Noch boven dit was al mijn pooghen, 23 
Zijn lekende nat hair te drooghen. 24 
 Als hy nu dan hem had' vermaeckt, 25  
En dat de kauw' meest was gheslaeckt, 26  
Nu is, sprack hy, eens mijn begheeren, 
Te sien, of mijnen bogh' gheen deeren 28 
En heeft, of wel de pese swack: 29 
Die hy mids dien ghespannen track 30  
En doorschoot soo, ghelijck een straele, 31  
Mijn hert van binnen teenemaele. 32  
 Daer me vloot hy, en louch met my: 33 
Segghende, vriendt, verheught u vry, 
Want mijnen bogh' en heeft gheen deeren, 35  
Maer t'hert sal u inwendigh sweeren 36

Justus de Harduwijn  (Gent 1582- Oudegem 1636)

UIt ‘De Weerliicke Liefden tot Roose-mond’ * Ode: lofdicht 
 2 Beer: (astr.) de Grote Beer of Hellewagen
 3 Coe-herder: (astr.) ook Berenhoeder 
     Om middernacht wendt ‘De Beer’ zich naar de ‘Koeherder’
 5 Cupido: (ook wel Amor) is in de Romeinse mythologie 
     het knechtje van de god(in) van de liefde. Meestal afgebeeld
     als een gevleugeld naakt jongetje met pijl en boog.
 5 quam my over t' lijf: kwam onverwachts, verraste mij 
     met zijn komst.
 6 stijf: fel (klopte hard op de deur)
 9 sonder vaer: zonder vrees
 11 ter deghen: helemaal
 12 besepen van: besijpeld door
 13 bevaen: bevangen
 15 stracx: dadelijk 
 16 een wichtken ionck van iaere: een kleine jongen
 18 bogh': boog
 19 lien: lieden (mensen);  naer goe lien maniere: uit goed fatsoen
 20 Noodde: uitnodigde;  de viere: het vuur, de haard
 21 op dat: opdat het
 22 Dauwde: duwde
 23 Noch: nog
 24 lekende: afdruppelend;  hair: haar (spreek ai uit als aa)
 25 hem had' vermaeckt: zich had verkwikt, hersteld was
 26 kauw': koude;  gheslaeckt: verminderd, verzacht
 28 gheen deeren en heeft: geen schade heeft
 29 pese: pees
 30 mids dien: inmiddels; track: trok
 31 straele: horzelangel
 32 teenemaele: helemaal
 33 vloot: vluchtte; louch: loech, lachte.
 35 bogh': boog;  gheen deeren: geen schade
 36 sweeren: smarten, pijn doen


Naar boven!


De Harduwijn - Lof myns Liefs Haertros


Heinsius - Rossa


Jacobus Zevecotius - Thaumantis


Jacobus Zevecotius - Bruyloft-Dicht


De Gouden Eeuw


De rederijkerskamers
in de Zuidelijke Nederlanden


De rederijkerskamers
in de Noordelijke Nederlanden


Naar BakermatHomepage


Pageviews since/sinds 21-03-2002: 

©  Gaston D'Haese: 15-12-2005.
Laatste wijziging: 31-03-2016.

E-post: webmaster