Terug naar Karel Van de Woestijne - Home

Karel Van de Woestijne - Het bergmeer II
Karel Van de Woestijne
Karel van de Woestijne
(1878 - 1929)

Het berg-meer II

I De modder-haven

De koffen aangebleekt van ongebluschte lucht; van zon-geduld haar wand gescheurd, die aan zijn reten al geeuwend kraakt en kucht; de kiel tot aan den boeg door wier en schaal bevreten; de mast waaraan de wimpel zakt, die zingt noch zucht; de loome kom waar holt aan holt de booten zakken in 't doove modder-bed dat aan hun flanken droogt: verstarrend graf der smakken... - o Gichel-zee die viert de hoop der ziekste wrakken! o Hemel die het lied der drenkelingen doogt!... Neen: luik uw zilvren blik op 't schaad'wen van de steilte der veil'ge kaain die genezen van 't gevaar der gretig-lokkende ijlte. De ijlte in het zatte hart van den veroveraar is dieper dan de zee en als de hemel klaar.
Naar boven

Zou'n wij geen glaasken mogen drinken? Zou'n wij daarom een zat-lap zijn? - De droesmen van de driften stinken nog meer dan moer van zieken wijn. Zou'n wij geen meisken mogen kussen? Zou'n wij daarom een vuil-baard zijn? - Maar wlke boezem wordt het kussen voor deze lang-verzopen pijn?... Als koningen kwamen we uit den Oosten en hadden de zilveren matten aan boord. - Wij hebben wlg om ons te troosten. Aan elke ra daar hangt een koord. Wij werden nuchter tot bewusten al bennen onze daden groot. En als men moede is, kan men rusten in uwe warme haven, Dood.
Naar boven

De meiskens uit de taveernen, zij hebben een malschen schoot. Zij zien er de jongens geerne. Zij baren haar kindren dood. Zij dragen van vurige zijde een keursken dat spant en splijt. We ontwaken aan hare zijde met den houten mond van de spijt. De ronde zee waar wij zwalken, die eindeloos wenkt en geeuwt, en ons doet van begeeren balken, en ons verre vrouwe verweewt: wij ankren in de taveernen waar geniepig een rust ons smijt. Daar wachten ons rood de deernen. Daar raken wij 't leven kwijt.
Naar boven

Naar Oost-land willen wij varen: het is er het oudste lied. Maar monden zijn vol gevaren; malheuren slapen niet. Al hebben kombuizen geen lichten, kombuizen hebben een bed. En de reizen zijn maar gedichten; en de slaap is 't rijkste gebed. Slechts verlangen kan nog doorrijzen wie daar ooit uit Oost-land kwam. Een bokking is zeek're spijze bij de talmende boterham. En maakt er de geur der zwam hier-binnen u langzaam lam: geur der zee vol amber is broos als bij rijzenden uchtend de vlam die geurt der vluchtige rozen.
Naar boven

Ik ben 't geduld der brooze en lustelooze menschen; ik ben de afwezigheid van God in 't eigen hart; ik ben in de uren 't uur dat op zijn einde mart. Ik ben de vre waar alle rozen in verslensen. Bewoont mijn stem het want waar groote vooglen waken met rustelooze vlerk die beeft gelijk een be: er is geen wind die waakt en hapert aan mijn kake; ik ben in 't oor van doof een weew de zucht der zee.
Naar boven

Mijn God, gij ziet de zee die wemelt in mijne oogen; Gij ziet mijn open mond waaraan de hemel wacht; Gij ziet mijn tokkelende vingeren, bewogen van sijpelenden sterren-nacht. Mijn dagen zijn voldaan: verlngen is gebleven. Gij ziet mijn heele lijf geschokt van hopende ijlt. Een roef bewaart mijn slaap; maar oude droomen leven waarin mijn veiligheid verijlt.
Naar boven

Een zeil, een zeil! Zie 'k daar geen zeil, gespannen gelijk de ronding van een jonge borst? De vrouw is de eeuw'ge maagd in 't hart der mannen; de zouten zee hun eeuw'ge dorst. Och, ens gedompeld in het zilt der zeen, staat heel mijn lijf krystallen-rijk beglansd, waar, hoe verduisterd ook van kopp'ge ween, de duizendvoud'ge dag in danst. - De huive van den nacht, gespanne' als zeilen, is zoel en strak alsof een god ze bond. En mijn begeerte is vlugger dan de mijlen die mijn gedachten keilen de vele zeen rond.
Naar boven

Ik open me als een oog, den nacht verloren; 'k begrijp een licht, en 'k open me als een oog. Aan mijne wimpren wordt een dag geboren die wemelt van zijn zeven-kleurig gloren; 'k bezit stil-aan een zuivren regen-boog. Ng lig ik, lam en lijdelijk gebonden binnen de liefde van mijn wtend leed, en zwachtlen van herinnering omwonden. Doch zie: de dag heeft me in mijn waan gevonden, en 'k word de spiegel die het beeld vergeet. Gevangen in de veiligheid der laagte... - ga 'k de nrust dulden van een nieuwe klaart? Neen: de eigen duisternissen dorgestaard, heb 'k, baatloos-open ooge zonder graagte, bevonden, God, dat Gij deze oogen waart.
Naar boven

De treinen blazen de aard het zuigen toe der zeen. Een laatste stad die zwoel en zwart den drift bedriegt; een loome lucht vol vromen slaap voor u, gedween; dan: onbegrepen vraag, gij, zee, die wekt en wiegt. De haven aan het eind der menschelijke straten: mijn rug is zwaar en mo van de ademen der dood; gordijnen eindloosheid bevalen mijn gelaat, en de koortse van mijn ingewand is droef en rood. Geboren in een oord dat alle waetren scheiden van dezen steenen steun aan dit verstoven strand, en 't zoet verbazen, deze lieve rust te lijden, en heimlijk vreeze' in ons van een bescheiden brand: heb 'k ooit gewoond, waar nooit een woon haar zeekre veste, o zee, van onbewogen ankren heeft beklemd? - Elk onwer uitgespaard, bevoeren wij, de bsten, de wijze voren, ons voorzichtigheid bestemd. Zieke onbekende, zwart van dorst, die gilt van blikken, vol onbestendigheid en onverzaadlijk zout: zee, zelve zoudt ge ons lammen deemoed voorbeschikken het onaanroerbaar huis dat star ons binnen houdt. Uit allen wind geweerd, in alle zoelt gezonken, heeft nooit een hoop gegeeuwd die geene spijze vond; nooit heeft ons dorre mond van vonken daauw geblonken gelijk de roze van een open kinder-mond. Van eigen dorst de dronk, van eigen honger ate, onwetend van het glas dat geen gelaat en weet: o honden zonder doel waar naar geen schapen blaten; o boenders van de zaal die nooit een zool betreedt; en waar (met witten blik en brallen kin bedreven) de liefde in ons gelijk een zieke peer versteent, verzoening! voelen we aan ons taaie kleren kleven de Stede, waar om ons de Vrouwe heeft geweend...
Naar boven

- Maar neen, maar neen: ons doove muur is vol geruchten; de vensters huivren van een dag die buiten bloost. Hoe ademt onze borst die, vol benepen zuchten, nooit dan de zwoelte drinkt die de eigen zwaarte loost? Verbied het gierig kind den mompelenden horen waar donker zwijmt het luisterlooze zee-geruisch: niets, dat uw wrokkig oor den zang belet te hooren, uit hoogte en laagte, breedte en diept van Godes huis, o Zee!... - En, sluit op 't dure duister der geheimen 't fluweel der blikken en op 't duchten van uw vre (de dag is flitsen-rijk die flitsen van de vlijmen der scherpe zeilen, als de zeisen van de zee), weet: ens toch scheurt uw rust de karteling der vlammen die Kennen openbaart en die Bezitten bant; o zegen-rijke zee van vochte en vuur'ge kammen! o Blind-gevreten oog dat Eeuwig Licht doorbrandt!

Naar boven

Karel Van de Woestijne
Het bergmeer I

Karel Van de Woestijne
Het bergmeer III

Karel Van de Woestijne
Het bergmeer IV

Karel Van de Woestijne
Het bergmeer V

Karel Van de Woestijne
Het bergmeer VI

Karel Van de Woestijne
Bloemlezing & biografie

Karel Van de Woestijne
Wanneer ik sterven zal

Karel Van de Woestijne
De modderhaven

Karel Van de Woestijne
Het menschelijk brood

Karel Van de Woestijne
Zeven gebeden

Karel Van de Woestijne
God aan zee

Karel Van de Woestijne
Het bergmeer

Karel Van de Woestijne
Home

Van Nu en Straks

Vlaamse dichters
Overleden vr 1949

Nederlandse dichters
Overleden vr 1949


Homepage


Pageviews sinds 21-03-2002: 
© Gaston D'Haese: 21-12-2005.
Laatste wijziging: 03-02-2019.

E-post:: webmaster