Terug naar Karel Van de Woestijne - Home

Karel Van de Woestijne - Zeven gebeden

Zevengebeden

  I

De oude getouwen, en de smidse in blij bedrijf, en 't zingend visschers-lied in de arme Lei-dorpen... - God, ben ik uit den kreis van uw gen geworpen, dat ik zoo eenzaam bij de vre dier needren blijf? - De avond, gelaat van rust aan mijnen kus gelaten, is droef der treurnis van mijn moede dierlijkheid; en 't schamel brood, o God, dat mijne dagen aten, werd buiten 't plegen van uw zegening bereid. En zwaarder weegt de last van Uw bestaan me, en loomer in de oogen 't beeld van die in vrdig werken staan... - De schromple menschen gaan naar 't einde van den Zomer; k ben de vreemdeling die naar den Herfst moet gaan.

  II Keer niet Uw oog van wie Ge in vrede leven liet, God, die mijn dage' eens wilde als spiegel-stille meren, met glans-getaanden gang van dage- en avond-keeren en de enkle rimpling van een simpel-aedmend lied; Gij, die me in vrede ljden liet, zoo dat niet eene haar weenen dragen kwam naar mjn verholen weenen ten veil'gen vijver van mijn lijdzaam-zacht verdriet; Gij, dien ik lief kreeg om Uw teeder-troostend zwijgen, o God, die om mijn aangezicht Uw liefde neigen en in mijn handen Uw geweten wegen deed; Gij, die 'k mocht vinden met Uw oogen in mjne oogen, Vader, als de oude pijn ten schoot van Uw medoogen, en 't moede denken in Uw zoet verplegen wogen, en op Uw goden-mond de woorden van mijn leed...

Keer niet Uw oog, keer niet Uw zegen van mijn zegen... - Als de arme hoere, die, in 't maffe bed gezegen, haar geilheid biedt en om haar schamper leven lacht, maar - in den koppig-loome' en langen liefde-nacht van lammen drift en bitter-goor gezoen bezeten, - de slechtheid van haar vleesch en smaedlijk lijf vergeten, eenvoudig als een vrouw de ontvangenisse wacht: zo wacht mijn weiflend me-geleef dat Uw genade, sidderend als een nieuwe beek, mijn geest door-wade, o God die in Uw dan als duizend beken zijt... Wij zijn, die wachten, van verlangen ngenezen, dat, louter rijzend, en het wezen in Uw wezen, ons passie Uwe rust in de oogen moge lezen, en 't weten van onze eeuwigheid, Uw eeuwigheid.

  III Zegen deze' avond, God: ons handen rusten; en, kenden onze leden 't kleed der vreemdste lusten en ons verlangen 't pad van de' ongewoonsten waan: thns zijn onze oogen moede als van wie sterven gaan... - Stil-wegend staat Uw leve' op de onbewogen blan; om iedren boom-gaard gaat de vrede van Uwe oogen; en wij, die elke vrucht in onze handen wogen en lchten, zijn als vreemdelingen, die gebogen onder Uw vrede en 't leven Uwer oogen staan... Zegen deze' avond, God... In iedre voren laat het gebaar van Uw medoogen rstig zaad; uit Uwe liefde is kalm een rozen-meer geboren; Uwe genade laat de zon meewarig gloren; en in mijne oogen brandt de vre van Uw gelaat... - En wij zijn treurig, God, al liet Ge dalen om de oude plooin van ons wegend drift-gewaad, zoeter dan ooit een liefde om ons haar terheid laat, de tere goedheid van Uw warende avond-stralen...

Zegen deze' avond; zgen, God. Wij zullen zwjgen. - Gelaten en verzoend in de avond-zoete dood, zal onze torve zin naar Uwen boezem zijgen gelijk een slaap-zwaar kind ten zaal'gen moeder-schoot. Zegen.... Uw rust zweeft, zeegnend, om gebogen twijgen die wiegen, naar de slaap der vooglen aedmend gaat. Zegen.... De zuivre nacht zal om ons leven stijgen, en U-waarts de eenzaamheid van onze dagen neigen, als naar een dag van weelde een rust'ge dageraad.

  IV Er gaat een goede beedlaar langs den weg... God, ik en weet niet hoe ik zo kon lijden, als Gij wel wist dat ik dze' avond leven mocht... - Zacht wuivend gaat Uw liefde door de weiden; en 'k voel me vrdig, wijl ik deze woorden zeg, onder de goedheid van de oneindig-stille locht.

  V Goedheid, goedheid gelijk een zuster aan mijn zijde, hoe heb ik u verbeid, - die ik niet vrgen dierf, sinds, kommrend om mijn vreemd bestaan, mijn vader stierf, en uw gezoen, o lief, mijn doode liefde zeide... - Maar God zal mij misschien genadig zijn, genoeg voor 't pover horizontje heil dat ik Hem vroeg, en ged, o Goedheid, voor wie, moeizaam en bedrogen, wou slapen gaan met Uw gelaat in zijn moede oogen...

  VI Ik weet niet wat ik heb gedaan, ik weet niet wat ik heb geleden, om uit de huizen van 't verleden wer naar een liefde-feest te gaan. - Deze avond draagt op plane vlerken het wegen van een milder tijd; En 'k voel mijn blijheid in me sterken bij 't staren in w teederheid. Ik weet me zoo beraden rusten, o schoone, in ons verenigd-zijn, en vredig, als een veegen schijn op 't aanschijn van verre avond-kusten. - En God, die mij misschien begrijpt, die om mijn weze' uw stem liet suizen, is als een vrucht die in me rijpt.... - De vlier-struik geurt naast al de huizen...

  VII Wij zullen bljde zijn... De boomen blozen van vruchten. En ons hoofd is schoon als duizend rozen, nu we overvloedig zijn van zwenkend zomer-bloed... o God, God, ik en kende U niet, en was verlren; maar nu ge Uw adem door mijn adem deinen doet, is Uw gedaante menig-voud in mij herboren, 'lijk, beken-veel door 't barstend lente-land, een vloed. - Ik ben geheel; ik wet U; en mijn droomen zijn gaanderijen voor Uw stem. En heel mijn lijf is 't duizel-ruischend huis en eindloos-wijd verblijf waar Uwe zomerhen als vaarten vreugd door stroomen. Want thans is zomer zwaar der daden van Uw Daad, en 'k voel, ik die gelkkig ben, hoe door de boomen bremstig Uw godd'lijk sap naar bast en blaren slaat.


   Uit Het Vader-huis

Karel Van de Woestijne

Naar boven

Karel Van de Woestijne
Het Vader-huis

Karel Van de Woestijne
Wanneer ik sterven zal

Karel Van de Woestijne
Bloemlezing + bi(bli)ografie

Karel Van de Woestijne
Het menschelijk brood

Karel Van de Woestijne
De modderhaven

Karel Van de Woestijne
Het bergmeer

Karel Van de Woestijne
Verzen

Karel Van de Woestijne
Home
- Home

Vlaamse dichters
(overleden vr 1949)


Nederlandse dichters
(overleden vr 1949)


Naar Dode-dichterssoos
Nederlandse & Vlaamse dichters

Pozieweb - Poetryweb


Pageviews since/sinds 21-03-2002  
   ©  Gaston D'Haese: 16-09-2005.
Laatste wijziging: 05-02-2019.

E-post: webmaster


Statist. Pozieweb-Poetryweb:
Onestat


Statist. Pozieweb-Poetryweb:
Motigo

Free counter and stats for your website on www.motigo.com