Jacobus Zevecotius

 Genuchte van 't velt

1
 
Den winter is geŽnt, 
 
De heugelicke lent 
 
Besoeckt weer onse landen; 
 
De Son met licht gekroont 
 
Haer in den Tweelinck toont, 
 
En komt ons naerder branden. 
  
2
 
Den soetsten tijt vant jaer 
 
Ontvlecht het jeuchdig hair 
 
Van al de velt-Goddinnen 
 
Die met haer schoon cieraet, 
 
En liefelick gelaet, 
 
Betooveren ons sinnen. 
  
3
 
De boomen krijgen blaen,  
 
Daer haer de vogels gaen 
 
Een sachten nest bereyen; 
 
En vol van Venus vier 
 
Met aengenaem getier 
 
Haer soete min beschreyen. 
  
4

Den specht die roept zyn vrou,  
 
Die hy heeft in de kou 
 
Doen uyt den nest vertrecken. 
 
Den koddigen koeckoeck 
 
Komt weerom uyt den hoeck 
 
Met Joos en Pieter gecken: 
  
5
 
Zijn oogen sijn soo klaer,  
 
Hy wert terstont gewaer 
 
De mans die hoornen dragen; 
 
Hy siet wiens dertel wijf, 
 
Door ongetrou bedrijf, 
 
Heeft achteruyt geslagen. 

6
 
Den kleynen nachtegael,  
 
Met syn geswinde tael, 
 
De lijsters en lewercken, 
 
Vermaecken laet en vroeg 
 
Den boer, die met den ploeg 
 
Int lant begint te wercken. 
  
7
 
De swalu met haer paer,  
 
En oock den oyevaer, 
 
Haer ouden nest besoecken: 
 
De merel springt en singt, 
 
De soete liefde dwingt 
 
De tortelduyf roeckoecken. 
  
8
 
Men siet het gantsche lant,  
 
Met blommekens beplant, 
 
Soo lustich hem vertoogen, 
 
Dat Phaebus trager gaet 
 
En dickwils stille staet 
 
Om die wel te be-oogen. 
  
9
 
De beecxkens onbelet  
 
Van 'swinters droeve wet, 
 
Van ijs, en Nortsche boeyen, 
 
Met slaperig gedruys, 
 
En liefelick geruys 
 
Vol silver water vloeyen. 
  
10
 
Den koelen sachten wint,  
 
Die uyt het West begint, 
 
Beademt al de kruyen, 
 
Onslaet het groene velt 
 
Van Boreas gewelt, 
 
Van bijsen en van buyen. 
 
11
 
De hooren beesten al  
 
Verlaten haren stal, 
 
En keeren naer de weyen, 
 
Daer zy door 'tgroen gewas. 
 
Vant nieu geboren gras 
 
Gerustelick vermeyen; 
  
12
 
Tot dat haer elders staen  
 
Met soete melck gelaen, 
 
Met melck daer vreemde smaecken 
 
Van boter en van kaes 
 
En noch van ander aes 
 
Den boer weet af te maecken. 
  
13
 
Geluckig die int velt,  
 
Van sorgen ongequelt, 
 
Verslijten mag zijn dagen, 
 
Daer hem noch pracht noch goet, 
 
Van vrees en hoop behoet, 
 
Zijn blijtschap en ontdragen. 
  
14
 
Waert dat de Goden my  
 
Gelaten hadden vry 
 
Een vaste wet te setten, 
 
Daer die mijns levens spil 
 
Doen draeyen naer haer wil 
 
Op hadden moeten letten; 
  
15
 
Ick had gans veracht 
 
Gelt, rijckdom, ende pracht, 
 
En al de stads genuchten, 
 
Die ondermengelt sijn 
 
Met droefheyt en met pijn, 
 
Met sorgen en met suchten. 
 
16
 
Paleysen, fraey gebout,  
 
Met marmer en met gout, 
 
En soud'ick niet betreden, 
 
Ick soude mynen tijt 
 
Van ongenucht bevrijt 
 
Int groene velt besteden. 
  
17
 
Dat waer al mijn wellust, 
 
In onbesproken rust 
 
Mijn levens tijt te enden, 
 
Te vreen met middelmaet, 
 
Naer goet of hoogen staet 
 
Mijn wenschen noyt te senden. 
  
18
 
Ick soude buyten stad, 
 
In eenen groenen pad, 
 
Een aerdig huysken maecken, 
 
Daer al dat ons gemoet 
 
In sorgen leven doet 

Niet in en sou geraecken. 
  
19
 
Daer sou de suyver deugt, 
 
En ongeschonden vreugt 
 
Mijn trou geselschap blijven, 
 
Die souden van myn deur 
 
Schrick, droefheit, en getreur 
 
En alle sorgen drijven. 
  
20
 
Een deel vant naeste lant 
 
Sou lustich sijn beplant, 
 
Met alderande blomen, 
 
Die uyt des aerden schoot, 
 
Wit, gelu, blau en root, 
 
Op groene steeljens komen. 
  
21
 
Daer souden tuylepaen,  
 
En veel genoffels staen, 
 
Met dobbel akeleyen. 
  
Daer sou de violet, 
 
Met bruyn koleur beset, 
 
Haer soeten reuk verspreyen. 
  
22
 
Ick sou, aen elcke sy,  
 
Doen staen een groote ry 
 
Gespickelde kerssouwen, 
 
Die smorgens, voor de son, 
 
Aurora, met haer spon, 
 
Sou laven en bedouwen. 
  
23
 
Daer soude roosmarijn,  
 
Daer soude tymis sijn, 
 
Saffraen en eglentieren, 
 
Omringt met eenen rey 
 
Van roosen vierderley, 
 
Van mirten en laurieren. 
  
24
 
Daer nevens eenen tuyn  
 
Van knollen en ajuyn, 
 
Van wortels en pompoenen, 
 
Karoten en salaet, 
 
Camil en venckelsaet, 
 
Endivi en meloenen. 
  
25
 
Troothoofdig spargelkruyt  
 
Sou alom komen uyt, 
 
En zijnen knop uytsteken; 
 
Noch kool, noch ert, noch beet, 
 
Noch yet dat yemant eet, 
 
En soude daer ontbreken. 
  
26 

De aldernaeste baen 
 
Sou vol van boomen staen, 
 
Die by ons sijn gepresen; 
 
Daer sou ick klemmen op 
 
Tot op den hoogsten top, 
 
En self de vruchten lesen. 
 
27
 
Al heeft de Vlaemsche locht  
 
Noyt dayen voorgebrocht, 
 
Olijven of oraignen, 
 
Ick soude sijn te vreen 
 
Met appels en met queen, 
 
Met pruymen en kastaignen. 
  
28
 
Ick soude gans gerust 
 
Versaden mijnen lust, 
 
Met peiren en met fijgen, 
 
Met kriecken, swert en root 
 
Met noten, kleyn en groot, 
 
En veel amandels krijgen. 
  
29
 
Den acker daer ontrent, 
 
Die naer 'tsuytoosten went, 
 
Met heuvelkens verheven, 
 
Sou als den somer sterft, 
 
Int midden van den herft, 
 
My rype druyven geven. 
  
30
 
Daer sou ick voor mijn huys  
 
Doen perssen af verjuys, 
 
En menig krapken eten: 
 
Want van te perssen wijn, 
 
Daer andre trots me sijn, 
 
Ons landen niet en weten. 
  
31
 
Melck, mede, wijn en bier 
 
Sijn onse wijnen hier; 
 
De andre moet men halen 
 
Of van den Rijnschen kant, 
 
Of uyt het Fransche lant, 
 
Of uyt de Spaignaerts palen. 
  
32
 
Doch franschen is te eet 
 
En Spaenschen veel te wreet,
 
Hy aert naer syne landen; 
 
Zijn drenckers doet hy quaet, 
 
Zijn vrienden hy verraet, 
 
En doet haer herssens branden.
 
33
 
Ick sou naer mijnen sin  
 
Een vaetjen leggen in 
 
Van Baccharachsche rancken, 
 
Daer waer ick me gedient 
 
Als met my eenig vrient 
 
Int groene quame bancken. 
  
34
 
Voorts datter plaetse daer  
 
Oock voor een bosken waer, 
 
Ick sout int Norden planten; 
 
Soo waer mijn woning vry, 
 
Van winters rasery, 
 
En Aeoli trauwanten. 
  
35
 
Daer sou ick menichvout  
 
Doorwandelen het hout, 
 
Met bracken en met winden, 
 
Een haes of een konijn 
 
Sou myn genuchte syn, 
 
Als zy die konden vinden. 
  
36
 
Voorts sou ick rontom 'tgoet, 
 
Gelijck den lantman doet, 
 
Een gracht of beke bringen, 
 
En voen, tot mynen kost, 
 
Baers, karper, brasem, post, 
 
Snoeck, ael en grondelingen. 
  
37
 
Benevens dit gedruys 
 
Sou ick een somerhuys 
 
Van maegden-palme vlechten, 
 
Mijn hert en mijnen sin 
 
Alleen aen Phaebi min 

En aen de Musen echten.
 
38
 
Waert datter dan een ster  
 
My gunstig waer soo ver, 
 
Dat daer oock quaem geresen 
 
Mijn son, mijn licht, mijn lief, * 
 
Mijn hertjens soeten dief, 
 
Zy soude welkom wesen. 
  
39
 
Ick sou het waerdig hooft 
 
Van die mijn vryheyt rooft 
 
Met bloemekens vercieren; 
 
Met bloemekens vol jeugt, 
 
Vol reuck, vol glans, vol vreugt, 
 
Mijn koninginne vieren. 
  
40
 
Zy soude met my gaen, 
 
Daer al mijn vruchten staen, 
 
Mijn appels en mijn peren; 
 
Het sou al voor haer sijn, 
 
Ick soude voor het mijn 
 
Een soentjen maer begeren. 
  
41 

Een soentjen twee of dry  
 
Sou elck half ure my 
 
By dach te vreden stellen. 
 
Maer snachts, soo soud' ick haer 
 
Omhelsen teenegaer 
 
En soenen sonder tellen. 
  
42
 
Terwijle sou den tijt, 
 
Die onse jaren slijt, 
 
Allenskens ons ontvluchten, 
 
En in den lesten noot 
 
Sou d'ongevreesde doot 
 
Ons vinden in genuchten.


Uit 'Thaumantis-liederen'. (Uitgave 1638, pag. 172; uitgave 1626, pag. 174).

Jacob van Zevecote
(Gent, 16 januari 1596 - Harderwijk, 17 maart 1642)


* 'Mijn son, mijn licht, mijn lief,
Mijn hertjens soeten dief,
Zy soude welkom wesen.'


Deze verzen zijn duidelijk bestemd
voor zijn jeugdliefde Thaumantis.


Naar boven

Jacobus Zevecotius
Aen Thaumantis


Jacobus Zevecotius
Bruyloft-Dicht


Jacobus Zevecotius
Belegh van Leyden


Jacobus Zevecotius
Kranen


Brief aan Heinsius
en Anna Roemer Visscher


DaniŽl Heinsius
Rossa


De Harduwijn
Lof Myns Liefs Haer-Tros


De Harduwijn
OdeHomepage


Pageviews since/sinds 21-03-2002: 
©  Gaston D'Haese: 15-01-2014.
Laatste wijziging: 14-01-2018.

E-mail: webmaster