Van Doerne

In de literatuur kan men heel wat informatie vinden over het oude adelijke geslacht Van Doerne. Mogelijks stammen enkele takken Van Deuren van deze adelijke familie af. Een vermoeden dat versterkt wordt omdat begin 17e eeuw verschillende 'Van Deurens' belangrijke posities bekleedden.

Van Doerne te Deurne bij Antwerpen

Reeds in de oudst bekende oorkonde van Deurne (bij Antwerpen) uit 1130 is de familie van Dorne vermeld. Er is dan sprake van ene Walterus de Dorna.

In 1186 was Nicolaas van Deurne of Nicolaus de Torninis de meier van de prins-bisschop van Luik. Meiers werden vanaf de 10e eeuw in onze gewesten aangesteld om de openbare rust te waarborgen Zij kregen macht die doorgaans overgedragen werd. Aldus zijn diverse adellijke geslachten overgeërfd.
In 1196 wordt Nicolaas in een oorkonde "ridder van Deurne" noemt. Hij woonde in het Bisschoppenhof, het kasteel dat toebehoorde aan de prins-bisschoppen van Luik.

Een kleinzoon van bovengenoemde Nicolaas van Deurne, Cole van Deurne genaamd of Nicolaas van Dorne, stond nog altijd in dienst van de prins-bisschop en moest in zijn plaats krijgsdienst verrichten. Daarom treffen we hem aan op het veel bezongen slagveld bij Woeringen in 1288, waar hij zegevierde aan de zijde van Jan I van Brabant, de bondgenoot van zijn heer.
We vinden in 1270 een zegel van Cole Van Dorne. Hierop merken we de drie kepers van keel (rood) op een zilveren veld die door de familie Van Dorne in het wapenschild werd gevoerd.

Een kleinzoon van bovenstaande, namelijk Gijsbrecht van Doerne, heer van het Bisschoppenhof en heer van Hooftvunder, wordt vermeld in verscheidene aktes tussen 1330 en 1360. Heden is nog steeds de Gijsbrecht Van Deurnelaan in Deurne naar hem vernoemd.

Zijn broer Jan van Doerne de Jonge behoorde tot het Antwerpse patriciaat en zetelde in het stedelijke schepencollege nog voor er sprake was van een burgemeester.

Tussen 1470 en 1480 vinden we Willem van Doerne alias Van Sombeke enkele keren terug als binnenburgemeester van de stad Antwerpen.

 

Van Doerne te Deurne in Noord-Brabant (NL)

klein kasteelWillem Gevardszoon Van Doerne wordt vermeld rond 1309 als heer van Deurne.Hij bezat o.a. een (land)goed aan het Haageind ('t Haghe eynde). Hiermee werd waarschijnlijk het Klein Kasteel (of Oud Kasteel) bedoeld.

Zijn zoon Gevaert Willemszoon Van Doerne is de oudst bekende heer van Deurne die er met zekerheid heeft gewoond.

groot kasteel

Een telg uit een andere tak van dezelfde familie, nl. Everard Hendrickszoon VanDoerne, heer van Vlierden (1505) en Deurne (1519), drossaard van Oyen enDieden, schepen en raad van ’s-Herttogenbosch, hoogschout van de meierij en Vlierden bezat het Groot Kasteel (of Nieuw Kasteel). Hij kocht later eveneens het Klein Kasteel.

Bronnen: