Groot gezin?

Kortingskaarten
 

Deze kortingkaart wordt soms aanvaard in zwembaden, musea,evenementen en in dierentuinen. Ook in het buitenland kan dit soms gelden om korting te krijgen. Vraag ernaar!

Pieter Kintstraat 8
9800 Deinze   Tel. 09/386.01.52

 

Hoe aanvragen?
 
 • Bewijs van gezinssamenstelling (bij de gemeente aan te vragen) en lidkaart van de Gezinsbond
 • onkosten: € 6 per gezin (voor één enkele treinrit kan dit bedrag soms in veelvoud terugverdiend worden!)
De korting "groot gezin" wordt verleend aan de kinderen die jonger zijn dan 25 jaar en die recht geven op kinderbijslag en aan hun ouders.
 
Je moet wel 3 kinderen hebben en ze moeten in België verblijven
 • Alle kinderen die in jouw gezin geboren werden (ook indien overleden) tellen mee.
 • Kinderen met een handicap van 66 procent tellen dubbel.
 • Naast gehuwden mogen ook samenwonenden met drie of meer kinderen een kortingskaart aanvragen

Wanneer de wijkverantwoordelijke u de lidkaart aanbiedt (november-december) wordt u in de gelegenheid gesteld een aanvraagformulier in te vullen (we hebben die zelf ter beschikking). Dit formulier mag u bij ons indienen. Uw wijkverantwoordelijke maakt er werk van en zorgt ervoor dat alles geregeld wordt en dat de kaarten bij u terecht komen.

Hoe lang geldig?
 
Op de achterzijde van de kaart staat de uiterste geldigheidsdatum.  
 • Deze termijn is maximum 6 jaar voor kinderen: gratis vervoer beneden 6 jaar en nadien telkens tot 12 jaar of tot 18 jaar. 
 • Nadien is de geldigheid telkens 1 jaar zolang de kinderen schoolgaand of ten laste zijn. Dit moet elke keer gestaafd worden met een studieattest of een attest kinderbijslag.
 • Ouders met 3 eigen kinderen krijgen levenslang een kortingkaart, te vernieuwen om de 5 jaar (2006-2010, 2011-2015...).
 • Ouders wonend in een nieuw samengesteld gezin met minstens drie kinderen maar die zelf geen 3 eigen kinderen hebben, krijgen een jaarkaart zolang minstens één kind in het gezin verblijft. Nadien vervalt het recht op korting.
 
Teruggave op water, gas- en elektriciteitsverbruik aan grote gezinnen

Je kan een tegemoetkoming krijgen van €20 bij minimum 3 kinderen te laste (te verhogen met € 3,7 per kind te laste boven de drie kinderen of voor eenoudergezinnen boven de twee kinderen) als tussenkomst in de kosten voor verbruik van water, gas en elektriciteit. 

Je kan aanvraagformulieren verkrijgen bij de voorzitter of secretaris van de Gezinsbond, bij je wijkverantwoordelijke of bij de dienst onthaal (stadhuis).

Wie komt in aanmerking?
 • Alle gezinshoofden die op 1 januari van ieder jaar tenminste 1 jaar in Groot Deinze wonen (gedomicilieerd).
 • minimum 3 kinderen te laste hebben (kindergeld ontvangen)
 • eenoudergezinnen die tenminste 2 kinderen ten laste hebben
 • echtparen of samenwonenden die die ten minste 3 kinderen ten laste hebben
 • in de gezinnen waar één of meer leden gehandicapt zijn (minimum invaliditeit 66 %, mits officieel bewijsstuk) worden deze leden gelijkgesteld met 2 kinderen ten laste. 
 • de aanvraag moet elk jaar, op straffe van verval, op een daartoe bestemd formulier bij het college van burgemeester en schepenen worden ingediend, uiterlijk op 31 december