MythTV in Fedora Core 6


Wat is MythTV ?  

MythTV is een Personal Video Recording (PVR) open source software project voor linux,

opgestart door  Isaac Richards in 2002.

Websites:

http://www.mythtv.org/

http://www.mythtv.org/wiki/index.php/Main_Page    (HOWTO's )

 


Systeemeisen:

- Linux

- Minimum Pentium III  met 512MB RAM

- TV-kaart


Installatie Hauppauge PVR 350  TV-Kaart

(examen Linux deel 1)

HOWTO:  http://www.ivtvdriver.org/index.php/Howto:Fedora


Installatie MythTV

MythTV maakt gebruik van 115 verschillende rpm packages samen +/- 102MB

( Mythfrontend  ;  Mythbackend ; Mysql (client+server) ; apache; ... enz )

 

Installatie kan in één keer via yum die de packages download via http://www.atrpms.net/

ATrpms toevoegen /etc/yum.conf

[atrpms]
name=Fedora Core $releasever - $basearch - ATrpms
baseurl=http://dl.atrpms.net/fc$releasever-$basearch/atrpms/stable
gpgkey=http://ATrpms.net/RPM-GPG-KEY.atrpms
gpgcheck=1

GPG key ATrpms  importeren :

rpm --import http://ATrpms.net/RPM-GPG-KEY.atrpms 

Installatie MythTV

yum -y install mythtv-suite

 


Schematische voorstelling MythTV

 

 


Configuratie Mysql

start service

chkconfig mysqld on
service mysqld start
Passwoord toewijzen aan root in Mysql
mysql -u root mysql
mysql> UPDATE user SET Password=PASSWORD('ROOT_PWD') WHERE user='root';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> quit 

Aanmaak databank (mythconverg) voor Mythtv

mysql -u root -p < /usr/share/doc/mythtv-0.20/database/mc.sql
 

alle pc's binnen netwerk toegang geven tot de mysql database.

mysql -u root -p mythconverg

grant all on mythconverg.* to mythtv@"192.168.0.%" identified by "mythtv";
flush privileges;
quit

 

 


Configuratie Mythbackend

Start X en start mythtv-setup vanuit terminal:

mythtv-setup

General :  IP van NIC toewijzen    Capture Card : kaart aanduiden   ..... enz...   

Meer info:  http://www.mythtv.org/wiki/index.php/User_Manual:Detailed_configuration_Backend

start service Mythbackend + webserver

chkconfig mythbackend on
service mythbackend start

chkconfig httpd on
service httpd start

 


Configuratie XMLTV

XMLTV download programmagids van http://www.teveblad.be/ en zet deze om in XML file

Eerst dienen de gewenste zenders opgegeven te worden (tv_grab_be.conf)

tv_grab_be --configure

één  Canvas  VTM  ...enz
 

Aanmaak van de XML -file

tv_grab_be --output /home/mythtv/tvblad.xml --days

 


Inlezen programmagids in database + uptodate houden

Inlezen van de XML file gebeurt met tool mythfilldatabase

mythfilldatabase --file 1 -1 /home/mythtv/tvblad.xml
 

Uptodate houden gebeurt met script

get-epg.sh

#!/bin/bash
perl /usr/bin/tv_grab_be --config-file /home/mythtv/.xmltv/tv_grab_be.conf --output /home/mythtv/tvblad.xml --days 6 --slow --quiet


/usr/bin/mythfilldatabase --file 1 -1 /home/mythtv/tvblad.xml --quiet

 

Script wordt uitgevoerd met behulp van crontab elke zondag en woensdag om 5h:

crontab -e

PATH=/usr/bin:/usr/sbin:
SHELL=/bin/bash

0 5 * * 0,3 /home/mythtv/get-epg.sh

 


Frequenties zenders invoeren

Via web interface (mythweb)


MythFrontend

Start Mythfrontend op via menu in X-windows

In Utilities/Setup menu Host Name en Database invullen en Mythfrontend is klaar voor gebruik.