Herman De Wulf, Gemeenteraadslid Wetteren

 

 

 

Wie is Herman De Wulf?

 

In de gemeenteraad

 

In de pers

 

Compostela

reisverslag
foto’s

route

bagagelijst

 

Wetterse Burgerkranten

 

VLD Wetteren

 

Programmapunten

 

VLD

 

Nieuwsbrief

 

Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo,

 

Tof dat je even langs komt gesurft en dat je heel even tijd wilt nemen om mij als politicus wat beter te leren kennen. Ik zou zeggen, kom binnen en ga zitten en wees vooral gerust, politiek is niet het enige in mijn leven. Politiek is slechts één van de terreinen waar ik mijn talenten kan aanscherpen en een mogelijkheid zie om deze talenten ten dienste te stellen van de mensen met wie ik samenleef. Er zijn er andere: mijn familie, mijn beroepsleven, mijn reizen, mijn school, mijn fiets, mijn kookliefhebberij, mijn vrienden, ...  Maar dus toch ook een beetje de politiek. Politiek brengt me immers wat verder dan mijn vertrouwde omgeving. Het is een stuk avontuurlijker, vergt meer behendigheid om te overleven. Politiek leert me iets over andere levensvisies, over andere oplossingen om mensen met elkaar te laten samenleven. Politiek leert me veel over algemene belangen, maar ook veel over eigenbelang; leert me veel over wijze dingen, maar confronteert me vaak ook met domme dingen; leert me ver vooruit te kijken, maar ook wat kortzichtigheid is. Dat maakt nu net politiek zo boeiend, maar misschien daarom is politiek ook zo weinig gewaardeerd. Want politiek is niet alleen een kwestie van luisteren, het is ook een kwestie van handelen en verantwoordelijkheid nemen. Van ja-zeggen, maar veel meer van neen-zeggen. Van durven en van kunnen verliezen. Van kiezen en van gekozen te worden.

 

Maar wie ben jij dan en hoe kan ik jou in de mensenmassa herkennen? Misschien hebben we elkaar al ergens ontmoet en heb ik je niet herkend. Misschien keek ik de andere kant op en heb ik je niet gegroet. Laat het ons de volgende keer beter doen en wanneer je wilt dat ik naar je luister, tik dan op mijn schouder en zeg gewoon "Dag Herman".

 

Vriendelijke groet, Herman

 

In de gemeenteraad (citaten uit het verslag)

 

 

16-11-2006 - Aanpassing retributiereglement i.v.m. inname openbare weg

 

Het retributiereglement in verband met de inname van de openbare weg beoogt de hinder van particuliere bouwwerken voor de weggebruikers zoveel mogelijk te beperken en zo vlug mogelijk te doen ophouden. De retributie voorzien in het reglement werd behoorlijk opgetrokken voor het afsluiten van een straat nadat een aannemer de Kapellestraat verschillende maanden volledig had afgesloten en die situatie nodeloos lang liet aanslepen. Naar aanleiding van een concrete zaak stelt het college een aanpassing van het retributiereglement voor. Het betreft de voorgenomen bouwwerken op de hoek van de Jan Broeckaertlaan en de Lange Kouterstraat. Het college acht het onverantwoord dat de Jan Broeckaertlaan gedeeltelijk zou ingenomen worden door de werf en wil de aannemer verplichten om zijn werf langs de zijde van de Lange Kouterstraat in te rechten. Dit heeft tot gevolg dat de Lange Kouterstraat, behoudens voor voetgangers, volledig moet worden afgesloten. Indien de werf langs de Jan Broeckaertlaan zou ingericht worden, zou de Jan Broeckaertlaan niet volledig moeten worden afgesloten. De eis van het college, die verantwoord is op basis van de verkeersveiligheid en het vlot verloop van het verkeer, heeft voor de aannemer wel voor gevolg dat de verschuldigde retributie het dubbele is van het bedrag dat in de Jan Broeckaertlaan zou verschuldigd zijn omdat de Lange Kouterstraat volledig wordt afgesloten. Om dergelijke problemen op te lossen, wordt voorgesteld een artikel aan het retributiereglement toe te voegen.

 

Het voorstel betreft volgende situatie :

 

·          Een aannemer of bouwheer is voor het uitvoeren van werken op privé-domein verplicht gebruik te maken van de openbare weg;

 

·          Er zijn alternatieve straten of pleinen die met het oog op de realisatie van het betrokken werk geheel of gedeeltelijk zouden kunnen worden ingenomen;

 

·          Het gemeentebestuur verplicht de bouwheer of aannemer om redenen van openbaar nut om gebruik te maken  van een welbepaalde straat;

 

·          Die verplichting heeft tot gevolg dat een hogere retributie verschuldigd is, dan wanneer van het alternatief zou worden gebruik gemaakt.

 

Enkel in een dergelijke situatie zou het college worden gemachtigd om met de betrokkene te onderhandelen over de verschuldigde retributie met dien verstande dat de retributie minstens gelijk moet zijn aan de retributie, die overeenkomstig het reglement, zou zijn verschuldigd in de straat waar betrokkene om veiligheidsredenen geen gebruik mag van maken.

 

Raadslid Herman De Wulf vindt het voorstel op het eerste zicht misschien logisch, maar niet meer wanneer men er verder op doordenkt. De last voor de weggebruikers verandert immers niet wanneer de Lange Kouterstraat wordt afgesloten door een aannemer die eventueel ook van de Jan Broeckaertlaan zou kunnen gebruikmaken omdat het bouwperceel toevallig op de hoek van straat gelegen is of wanneer het om een aannemer gaat die geen keuze heeft omdat het bouwperceel verder in de Lange Kouterstraat gelegen is. Het onderscheid wel maken komt neer op discriminatie.

 

De burgemeester repliceert dat het voorstel ingegeven is door gezond verstand. Voor het afsluiten van een straat betaalt men minimaal 250 EUR per dag. Voor vier maand betekent dit 30.000 euro. Hij is van oordeel dat het gemeentebestuur redelijk moet blijven. De bedoeling van de verstrenging van het reglement in verband met het afsluiten van straten is in eerste instantie om misbruiken te voorkomen. Op vraag van raadslid De Wulf of men dan geen gezond verstand had bij de invoering van het speciaal tarief antwoordt de burgemeester dat men al doende leert.

 

Raadslid De Wulf stelt voor om het gewone tarief te behouden voor het gebruik van het openbaar domein ongeacht of men al dan niet een volledige straat afsluit voor zover het gebruik beperkt is tot 4 maanden. Wordt die termijn overschreden dan is het speciaal tarief, dat in het verleden alleen van toepassing was voor het afsluiten van een straat, van toepassing. Dit voorstel wordt met 20 stemmen en 1 onthouding aanvaard. Het retributiereglement zal in die zin aangepast worden.

 

Klik hier voor het volledig verslag.

 

 

31-08-2006 - Krommewegel: invoeren zone-30

 

De bewoners van de Krommewegel klagen reeds geruime tijd over de verkeersonveiligheid in hun straat. Vooral de te hoge snelheid van de voertuigen blijkt als een probleem te worden ervaren. Om de leefbaarheid en de woonkwaliteit van deze woonwijk te verbeteren, werd voorgesteld deze wijk in te richten als een zone-30. De mening van de bewoners werd gevraagd en uit de binnengebrachte enquêteformulieren blijkt duidelijk dat het merendeel van de bewoners instemt met de realisatie van een zone-30. De lokale brandweerdienst gaat ook akkoord met dit voorstel en het gebied wordt niet bediend door een reguliere buslijn. 

 

Raadslid Herman De Wulf heeft kritiek op de druppelsgewijze invoering van zone-30 na de aanleg van verschillende woonwijken. Hij is voorstander van planmatige invoering van zone-30. Hij gelooft ook niet dat de burger via een verkeersbord zal kunnen worden gedwongen om 30 kilometer per uur te rijden.

Hij gelooft wel in de herinrichting van hun straat om een maximale snelheid van 30 kilometer per uur af te dwingen gekoppeld aan een sensibilisatie van de bewoners van de wijk. Hij verwijst naar Den Blakken waar het bevoegde ministerie de verplichting opgelegd heeft om bloembakken te plaatsen om het verkeer te vertragen. Hij veronderstelt dat er ook geen eensgezindheid is in de meerderheid om een zone-30 in te voeren.

 

Schepen Piet Van Heddeghem deelt mee dat er wel degelijk eensgezindheid is in het college in verband met de voorgestelde maatregel. Ook de buurt vraagt massaal naar de invoering van zone-30.

 

Klik hier voor het volledig verslag.

 

 

22-06-2006 - Vaststelling reglementen personeel: vorming, training en opleiding (VTO)

 

De vormingscommissie bestaat uit een aantal permanente leden zoals de burgemeester, de gemeentesecretaris, de financieel beheerder, de verantwoordelijke Personeel en Organisatie, de vormingsverantwoordelijke en een aantal niet-permanente leden zoals de diensthoofden op vraag van de vormingscommissie. De vormingscommissie heeft volgend takenpakket: legt de inhoud van de vormingspakketten vast; keurt het VTO-plan goed; beoordeelt of een vormingsaanvraag relevant is in kader van de functionele loopbaan; beoordeelt of de door de gemeente ten laste genomen kosten in het kader van aanvullende vorming, training en opleiding kunnen worden teruggevorderd bij vertrek van het personeelslid; bepaalt het aantal dagen vormingsverlof dat wordt toegekend; beoordeelt de opmaak van de na-traject-vorming; beoordeelt de toekenning van vrijstellingen van vakken. De vormingscommissie kan ook voor andere VTO-gerelateerde zaken samenkomen die niet beschreven staan in het takenpakket.

 

Omwille van de parallellen tussen de samenstelling van de voorgestelde vormingcommissie en de samenstelling van het managementteam stelt raadslid De Wulf voor om het managementteam de taken van de vormingcommissie te laten uitoefenen. Het reglement van interne orde van het managementteam laat toe om bijkomend ook andere personen dan de  effectieve leden uit de nodigen waardoor het managementteam zonder problemen als vormingscommissie kan fungeren.

 

De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel en keurt, mits voormelde aanpassing, het voorgestelde reglement inzake vorming training en opleiding goed.

 

Klik hier voor het volledig verslag.

 

 

22-06-2006 - Aanpassing arbeidsreglement in verband met standaardwerktijdregeling, tijdsregistratie en dienstvrijstellingen voor bedienden en arbeiders

 

Dit reglement legt de werktijdregeling vast waarbij een aantal systemen mogelijk zijn: de flexibele werktijdregeling, de variabele uurroosters en de vaste uurroosters. Dit reglement voorziet binnen de flexibele werktijdregeling een wijziging van de stam- en glijtijden (o.a. ruime glijtijd onder de middag en de glijtijd 's avonds wordt verlengd tot 18 uur).  Dit reglement legt ook de procedure vast met betrekking tot de tijdsregistratie en legt verder de afspraken en de toeslagregeling met betrekking tot buitengewone prestaties vast. Naast een aantal specifieke dienstvrijstellingen die vermeld staan in het administratief statuut en het reglement op het contractueel personeel, worden er enkele in dit reglement opgenomen. Er zijn een aantal omstandigheden waarbij al dan niet dienstvrijstelling kan worden verleend mits voorafgaand overleg met het diensthoofd. Die omstandigheden worden in het reglement opgesomd.

 

Raadslid De Wulf is van oordeel dat de voorgestelde flexibele werktijdregeling niet wordt vertaald naar een flexibeler beschikbaarheid voor de burger.

 

De burgemeester wijst erop dat de dienst burgerzaken op dinsdagavond reeds gedurende een aantal maanden open is tot 19.30 uur en niet meer tot 18.15 uur zoals vroeger het geval was.

 

Klik hier voor het volledig verslag.

 

 

22-06-2006 - Ruimtelijke uitvoeringsplannen : Marktdreef

 

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (goedgekeurd op 22 augustus 2000)werd voorzien dat de terreinen van firma De Witte een strategisch project vormen en dat hiervoor een RUP moet worden. Opgemaakt. Op 20 september 2001 heeft de gemeenteraad zich principieel akkoord verklaard met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan 'Marktdreef' en werd het college van burgemeester en schepenen gemachtigd om via een onderhandelingsprocedure een ontwerper aan te stellen. Het college van burgemeester en schepenen stelde Groep Planning (nieuwe benaming SUM Research) aan als ontwerper voor bovengenoemd RUP.  Er werd een voorontwerp opgemaakt en voorgelegd aan de bevoegde adviesinstanties tijdens een plenaire vergadering op 30 september 2004. Op deze vergadering werd besloten om het voorontwerp aan te passen aan de geformuleerde opmerkingen. Een nieuwe plenaire vergadering werd belegd op 19 april 2006. Tijdens deze vergadering werden in beperkte mate opmerkingen geformuleerd, waaraan het voorontwerp werd aangepast. Dit voorontwerpdossier wordt nu voorgelegd aan de leden van de gemeenteraad ter voorlopige vaststelling en met de bedoeling het college van burgemeester en schepenen te belasten met de organisatie van het openbaar onderzoek.

 

Namens de VLD-fractie betreurt raadslid De Wulf dat het RUP beperkt wordt tot de Marktdreef en niet wordt uitgebreid tot de Aard en de voetgangersbrug. Zijn fractie zal het voorstel niet goedkeuren omdat het ruimtelijk te beperkt is. Schepen Van Damme antwoordt dat een koppeling strikt genomen niet noodzakelijk is omdat de Aard openbaar domein betreft en het inrichtingsplan volstaat om de betrokken ruimte te ordenen. De Marktdreef gaat over privéterrein. Indien het punt zou worden uitgesteld dan zal de realisatie zeker niet voor 2013 mogelijk zijn. Raadslid De Wulf stelt dat hij niet verantwoordelijk is voor de timing. Hij meent dat een globale visie noodzakelijk is om de ruimte langs de Schelde her in te richten.

 

Schepen Van Damme antwoordt dat aan het studiebureau gevraagd werd om de Aard bij de studie te betrekken. Ondertussen heeft het schepencollege zich principieel akkoord verklaard om een soort inrichtingswedstrijd voor de Aard te organiseren.

 

Klik hier voor het volledig verslag.

 

 

22-06-2206 - Gemeentefinanciën: jaarrekening 2005

 

Raadslid De Wulf geeft toe dat de rekening op zich positief is. Hij is van oordeel dat op termijn de perspectieven toch niet zo gunstig zijn. Hij verwijst naar wat de schepen van Financiën heeft gezegd over de kwetsbaarheid van de gemeentefinanciën. Hij verwijst naar de toename van structurele inkomsten met 350.000 euro (onroerende voorheffing en personenbelasting) en de toename van de structurele uitgaven met 710.000 euro (personeels- en werkingskosten). Wanneer dit verschil wordt opgevangen door niet-structurele inkomsten dan gaat het om een gevaarlijke trend die om de nodige voorzichtigheid vraagt.

 

Schepen De Gelder gaat ermee akkoord dat voorzichtigheid geboden is. Ter zake verwijst zij naar de Elia-heffing die zal verdwijnen. Zij hoopt dat de overheid haar beloften zal nakomen en voor vervangende inkomsten zal zorgen. Zij wijst er ook op dat Wetteren tot de groep van 30 gemeenten in Oost-Vlaanderen behoort die een sluitende begroting op het eigen dienstjaar kunnen voorleggen. Zij beklemtoont dat de uitzonderlijke niet-structurele inkomsten waarvan het raadslid spreekt nooit werden begroot en de gemeente er toch telkens in slaagt om een sluitende begroting voor te leggen.

 

Klik hier voor het volledig verslag.

 

 

18-05-2006 - Verkoop SUEZ-aandelen

 

Raadslid Herman De Wulf stelt vast dat de gemeenteraad ook belegger geworden is. Dit beleggen heeft ook een politiek kantje. Via de dividenden had de gemeente jaarlijks terugkerende inkomsten. Door de aandelen te verkopen, heeft de gemeente een eenmalige opbrengst. De vroegere jaarlijkse inkomsten vervallen evenwel. Het is dan ook belangrijk om te weten wat de gemeente met de opbrengst van de verkoop, zijnde 1,2 miljoen euro, zal doen. De verleiding zal groot zijn om die opbrengst te investeren in niet-opbrengende activa. In dat geval kan het niet anders dan dat de gemeente armer wordt. De burgemeester antwoordt dat de inkomsten van de verkoop van de aandelen zal moeten worden gebruikt om investeringen in rioleringen te financieren. Tegen 2015 moet immers alle afvalwater gezuiverd zijn. Deze investering zal de gemeente ongeveer 1.000.000.000 BEF kosten waar ongeveer de helft subsidies tegenover staan. De gemeente zal dan ook elk jaar 100.000.000 BEF moeten investeren in de aanleg en verbetering van rioleringen.

 

Klik hier voor het volledig verslag.

 

 

18-05-2006 - Recreatiedomein De Warande: invoering zone-30

 

Raadslid Herman De Wulf kan principieel akkoord gaan met de invoering van een zone-30 maar vraagt terzelfder tijd om de inrichting buiten het omheinde deel van De Warande te herbekijken. Hij merkt op dat men door de aanleg van parkings het autoverkeer aantrekt dat dan in conflict komt met spelende kinderen in de omgeving van de speelpleinen. De burgemeester antwoordt dat daaraan gewerkt wordt in het kader van het AGB.

 

Klik hier voor het volledig verslag.

 

 

18-05-2006 – Gemeentepersoneel: vaststelling organogram

 

Raadslid De Wulf is van oordeel dat het voorstel van organogram en de creatie van een managementteam op zich een zeer positieve zaak is voor het toekomstige bestuur van de gemeente. Hij is wel niet zo gelukkig met de wijze waarop het managementteam wordt samengesteld. Een aantal afdelingen beschikt niet over een diensthoofd. Dit wordt volgens het voorliggende voorstel opgelost door de betrokken afdelingen te laten vertegenwoordigen door een niet permanent lid van het managementteam. De duur van het lidmaatschap van een niet permanent lid bedraagt 3 jaar en is verlengbaar. Dit niet permanent karakter van het lidmaatschap is volgens raadslid De Wulf een nadeel voor de werking van het managementteam. Daarenboven ontstaat er een vorm van discriminatie tussen de diensthoofden die deel uitmaken van een zelfde afdeling en waarvan de een wel en de andere niet zetelt in het managementteam. Er zijn ook andere oplossingen mogelijk zoals bijvoorbeeld in Torhout waar het diensthoofd cultuur op permanente wijze de sector vrije tijd, inclusief sport, vertegenwoordigt. Raadslid De Wulf acht de voor Wetteren voorgestelde werkwijze niettemin op korte termijn aanvaardbaar. Hij wijst er ook op dat volgens de voorgestelde regeling er binnen elk departement, dat niet over een permanent lid beschikt, suboverleg noodzakelijk is. De burgemeester antwoordt dat een occasionele uitbreiding van het managementteam overeenkomstig het reglement van interne orde mogelijk is onder meer wanneer aangelegenheden van een dienst die niet vertegenwoordigd is in het managementteam aan bod komen. Hij wijst er op dat het om een eerste stap gaat die na verloop van tijd zal moeten worden geëvalueerd. De burgemeester gaat akkoord dat er binnen een departement dat uit verschillende diensten bestaat overleg moet zijn.

 

Klik hier voor het volledig verslag.

 

 

20-04-2006 – Begrotingswijziging 2006


Raadslid De Wulf heeft op zich geen problemen met de nieuwe kredieten die in begroting voorzien zijn omdat zij noodzakelijk zijn om het AGB van werkingsmiddelen te voorzien. De dotatie is momenteel wel opgevat als een optelsom van de in de gemeentebegroting voorziene uitgaven en inkomsten die betrekking hebben op activiteiten die door het AGB zullen worden verricht. In de overeenkomst met het AGB is evenwel voorzien dat de dotatie van het gemeentebestuur gelijk is aan het werkingstekort van het betrokken jaar. De thans voorgestelde regeling wijkt daar duidelijk van af.

 

Klik hier voor het volledig verslag.

 

 

20-04-2006 – Karel De Brichylaan, Beukendreef, Den Blakkenlaan, Reuzenlaan, Paardenkerkhofstraat en Kruisbergstraat (deel): invoering zone-30


Raadslid De Wulf veronderstelt dat de invoering van zone-30 beperkt zal worden tot het plaatsen van borden. Hij heeft zijn twijfels bij het systeem van "zone-30 op aanvraag". Meestal zijn de mensen die in de betrokken wijken wonen zelf verantwoordelijk voor de hoge snelheid. Hij meent dat het begrip zone-30 wordt uitgehold. De zone-30 is voor hem vooral belangrijk in de nabijheid van scholen. De invoering van teveel zones waarin de snelheid beperkt wordt tot 30 kilometer per uur leidt tot onverschilligheid bij de weggebruikers. Raadslid De Wulf stelt dat indien er zoveel mensen voorstander zijn van zone-30 zij zich spontaan aan die snelheidsbeperkingen zouden moeten houden.

 

Klik hier voor het volledig verslag.

 

 

23-03-2006 -  Intrekking raadsbesluit van 27.01.2005 waarbij aan het college van burgemeester en schepenen machtiging werd verleend om de verbouwingswerken aan het gemeentehuis te gunnen bij wijze van een algemene offerteaanvraag (vraag raadslid De Wulf)

 

Raadslid De Wulf heeft met zijn brief van 10 maart ll. gevraagd om een bijkomend punt op de dagorde van de gemeenteraad te plaatsen. Hij deelt mee dat bij raadsbesluit van 27 januari 2005 aan het schepencollege machtiging werd verleend om de verbouwingswerken aan het gemeentehuis bij wijze van een algemene offerteaanvraag te gunnen. Er werd ondertussen bekendgemaakt dat in eerste instantie geen aannemer gevonden werd en na een tweede procedure wel, maar aan een aanzienlijke meerprijs. Er werd verwezen naar de marktomstandigheden, maar hij heeft ook vernomen dat het materiaalgebruik een van de redenen zou zijn van de meerprijs. Hij verwijst naar de opmerkingen van de VLD in de gemeenteraad van januari 2005 waarbij zowel verwezen werd naar de prijs als naar het concept. Omdat de verbouwingswerken ondertussen zijn uitgesteld, stelt hij voor om dit machtigingsbesluit in te trekken. Het is immers zo dat, wanneer er een nieuwe aanbesteding wordt uitgeschreven wanneer de bouwmarkt er voor de gemeente gunstiger zou uitzien, dit midden de verkiezingscampagne of na de verkiezingen van 8 oktober zou kunnen vallen. Omdat de leden van het schepencollege worden verkozen voor een termijn van zes jaar en deze termijn op 31 december 2006 of ten laatste bij de samenstelling van een nieuw schepencollege een einde neemt, is hij van oordeel dat de uitvoering van het raadsbesluit van 27 januari 2005 tijdens de resterende tijd van het huidig mandaat van de leden van het college misschien niet onmogelijk maar dan toch onwenselijk is.

 

Klik hier voor het volledig verslag.

 

 

26-01-2006 - Erkenning van de bijzondere gebieden

Raadslid De Wulf heeft bedenkingen bij het principe van het voorkooprecht voor bijzondere gebieden maar hij wijst erop dat opmerkingen terzake, naar aanleiding van de principebeslissing, hadden moeten worden geformuleerd. Hij heeft wel vragen bij de voorgestelde gebieden. Hij vraagt zich onder meer af waarom niet de erkenning van gans Wetteren als bijzonder gebied wordt voorgesteld. In Ten Ede en Jabeke zijn blijkbaar geen bijzondere gebieden voorzien. Hij meent dat het wenselijk zou zijn geweest om over de betrokken materie een commissievergadering te organiseren, gezien het belang van de bijzondere gebieden voor het woonbeleid. Enige verduidelijking over de keuze van de bijzondere gebieden zou zeker wenselijk geweest zijn. Gezien de financiële toestand verwacht raadslid De Wulf wel geen misbruik van het recht op voorkoop.

 

Klik hier voor het volledig verslag.