Wil je deze bibliografie in pdf gelieve dan hier te klikken

 

HEEMKRING "DE MEIBOOM" GULLEGEM 

 

 

        

INDEX OP DE

BIBLIOGRAFIE VAN DE

GESCHIEDENIS,

OUDHEIDKUNDE, KUNSTGESCHIEDENIS,

BIOGRAFIE,

GENEALOGIE, HERALDIEKEN ZEGELKUNDE,

KULTUUR, LETTERKUNDE,

ONDERWIJS, WETENSCHAPPEN,

TAALKUNDE,

NAAMKUNDE EN

VOLKSKUNDE

VAN

GULLEGEM

ARCHIVALIA

 

1983-2017

 

 

 

Tot en met jaargang 34 -  2017

 

 

 

 

DEEL  I

Schematisch
overzicht
van de
indeling in
rubrieken

I. GESCHIEDENIS
                                                                          
I.A. Algemene geschiedenis.
             
 I.A.1. Van alle tijden.
 I.A.2. Voorgeschiedenis en Romeinse tijd.
 I.A.3. Middeleeuwen.
 I.A.4. Nieuwe tijd.

I.B. Recht  en Instellingen.

  I.B.1. Recht & Instellingen in het Ancien Régime (vóór 1794)

  I.B.1.a. Algemene geschiedenis.                      
  I.B.1.b. Gewoonterecht, rechtsgebruiken, reglementen.    
  I.B.1.c. Rechtspraak.                                       
  I.B.1.d. Feodaliteit:
            I.B.1.d.1. Feodaliteit: algemeenheden
            I.B.1.d.2. Heerlijkheden (Lenen en Achterlenen):
                       I.B.1.d.2.1.a. Heerlijkheid van Heule
                       I.B.1.d.2.1.b. De Bergelinus (achterleen van Heule)
                       I.B.1.d.2.1.c. De Cappaert (achterleen van Heule)
                       I.B.1.d.2.1.d. Te Walle (achterleen van Heule)
                       I.B.1.d.2.1.e. De Hazeweede (achterleen van Heule)
                       I.B.1.d.2.1.f. Achterleen van Heule, zonder naam.
                       I.B.1.d.2.1.g. Ter Louverie of Ter Lamerie (achterleen van Heule)
                       I.B.1.d.2.1.h. Borreborch (achterleen van Heule)

                       I.B.1.d.2.2.a. Hondschoteheerlijkheid
                       I.B.1.d.2.2.b. Achterlenen van Hondschote

                       I.B.1.d.2.3. Rumbixmote

                       I.B.1.d.2.4. Sint-Maartensheerlijkheid

                       I.B.1.d.2.5.a. Heerlijkheid van Kooigem
                       I.B.1.d.2.5.b. Het Schardauw (achterleen van Kooigem)
                       I.B.1.d.2.5.c. Tombroek (achterleen van Kooigem)
                       I.B.1.d.2.5.d. Te Wynckele (achterleen van Kooigem)

                       I.B.1.d.2.6.a. Hof van Nieuwenhove in Rozebeke
                       I.B.1.d.2.6.b. Cavrinus (achterleen van Nieuwenhove)
                       I.B.1.d.2.6.c. 't Goet Ter Elst (achterleen van Cavrinus)
                       I.B.1.d.2.6.d. De Priesterage (Oude Pastorie)
                       I.B.1.d.2.6.e. Achterlenen van Cavrinus

                       I.B.1.d.2.7.a. Guldenbergabdij van Wevelgem :
                       I.B.1.d.2.7.b. Te Wynckele (v/d van de Guldenbergabdij)
                       I.B.1.d.2.7.c. Te Hongerhie (v/d Guldenbergabdij)
                       I.B.1.d.2.7.d. Te Steenbeke (v/d Guldenbergabdij)
                       I.B.1.d.2.7.e. Fonteyngoet (v/d Guldenbergabdij)
                       I.B.1.d.2.7.f. Beurtegoed (S.E.W. - v/d Guldenbergabdij)
                       I.B.1.d.2.7.g. Kloosterhoeve (hoeve Dujardin - v/d Guldenbergabdij)
                       I.B.1.d.2.7.h.Te Lare (S.E.W. - v/d Guldenbergabdij)
                       I.B.1.d.2.7.i. Ter Torre (v/d Guldenbergabdij)
                      
                       I.B.1.d.2.8. Sint-Amandsproostdij van Kortrijk

                       I.B.1.d.2.9. Hospitaalgoed (van O.L.V.Hospitaal te Kortrijk)
           
                       I.B.1.d.2.10. Groeninge-abdij

                       I.B.1.d.2.11. Achterleen van 's Wagenaers in Bellegem

                       I.B.1.d.2.12. Achterleen van Ter Gracht

                       I.B.1.d.2.13. Ter Quaede Straete

                       I.B.1.d.2.14. Achterleen van Ter Elstlande in Geluwe
           
                       I.B.1.d.2.15. Achterleen (Te Flox) van Ter Beke in Geluwe

                       I.B.1.d.2.16. Achterleen van Het Naemensche in Geluwe

                       I.B.1.d.2.17. Achterleen v/d Vollander - Wevelgem

                       I.B.1.d.2.18. Het Goed te Buxem (in S.E.W.)
                      
                       I.B.1.d.2.19. Ter Vichten (in S.E.W.)

                       I.B.1.d.2.20. Ter Schueren (in S.E.W.)

                       I.B.1.d.2.21. Te Gavere, Te Hallewijn (in S.E.W.)

                       I.B.1.d.2.22. Het Schardauw (in S.E.W.)
           
                       I.B.1.d.2.23. Hazelt - Hof van Oekene (in S.E.W.)
                                                                          
  I.B.1.e. Administratieve indelingen (Kasselrij, Roede, ...)
  I.B.1.f. Ambten ( baljuw, sergeanten, ...)        
  I.B.1.g. Poorterij en Buitenpoorterij
  I.B.1.h. Acten & Contracten
  I.B.1.i.  Dorpsheerlijkheid - dorpsheren
  I.B.1.j.  Belastingen, pointingen, zettingen.

 I.B.2. Recht & Instellingen vanaf de Franse Revolutie (1794-heden).

  I.B.2.a. Instellingen, besturen, openbare diensten.

              I.B.2.a.1. Gemeentebestuur Gullegem (tot 31 dec. 1976):
                            I.B.2.a.1.1. Gemeenteraad Gullegem - Verkiezingen & Samenstelling
                            I.B.2.a.1.2. Gemeenteraadsbesluiten (Gullegem)
                            I.B.2.a.1.3. College van Burgemeester en Schepenen (Gullegem)              
                            I.B.2.a.1.4. Ambten (Gemeentesecretaris, Ontvanger, ...)
                                                        
              I.B.2.a.2. Gemeentebestuur Wevelgem (Vanaf de fusie 1977):
                            I.B.2.a.2.1. Gemeenteraad Wevelgem - Verkiezingen & Samenstelling
                            I.B.2.a.2.2. Gemeenteraasdsbesluiten (Fusie Wevelgem)
                            I.B.2.a.2.3. College van Burgemeester en Schepenen (Wevelgem)
                            I.B.2.a.2.4. Ambten (Gemeentesecretaris, Ontvanger,...)

              I.B.2.a.3. Openbare Onderstand:
                            I.B.2.a.3.1. Bugerlijke Godhuizen/Bureel van Weldadigheid
                            I.B.2.a.3.2. C.O.O.
                            I.B.2.a.3.3. O.C.M.W.
                            I.B.2.a.3.4. Gasthuizen, hospices, rusthuizen:
                                           I.B.2.a.3.4.a. Sint-Barbararusthuis
                                           I.B.2.a.3.4.b. Sint-Jozefsrusthuis
                                           I.B.2.a.3.4.c. Gulleheem

              I.B.2.a.4. Openbare orde :
                            I.B.2.a.4.1. Burgerwacht
                            I.B.2.a.4.2. Politie -  Lokale Politie – I.P.Z.
                            I.B.2.a.4.3. Rijkswacht - Federale Politie                   

              I.B.2.a.5. Brandweer, Burgerbescherming, ...
              I.B.2.a.6. Provincieraad    
              I.B.2.a.7. Rode Kruis

  I.B.2.b. Politieke partijen:
              I.B.2.b.1. Politieke partijen: algemeen.
              I.B.2.b.2. Christendemocraten (ACV, C.V.P, C.W.P.)
              I.B.2.b.3. Liberale partijen. (VLD, P.V.V.)
              I.B.2.b.4. Socialistische partijen (S.P., B.S.P., W.P, )
              I.B.2.b.5. Vlaamsnationalisten ( V.U.,)
              I.B.2.b.5. Ecologisten (AGALEV,...)
              I.B.2.b.6. Vlaams Blok.

  I.B.2.c. Rechtspraak, strafrecht, politiereglementen.

  I.B.2.d. Gemeenteraadsverkiezingen Moorsele & Wevelgem (tot 1976)

                                                                          
I.C. Economische en Sociale Geschiedenis.
                                                                          
 I.C.1. Algemene ekonomische & sociale geschiedenis
 I.C.2. Landschapsvorming.                              
 I.C.3. Land- en tuinbouw, grondbezit.             
 I.C.4. Veeteelt, huisdieren, schadelijke dieren. 
 I.C.5. Nijverheid.                                              
 I.C.6. Handel, smokkel.                                    
 I.C.7. Sociale toestanden, stakingen, honger.   
 I.C.8. Banditisme.
 I.C.9. Sociale bewegingen:
              I.C.9.a. Christelijke vakbeweging (ACW, ACV, KAV, ...)
              I.C.9.b. Middenstandsbeweging (NCMV, CMBV, CRM, ...)
              I.C.9.c. Socialistische vakbeweging (ABVV, SVV, ...)   
              I.C.9.d. Daensisme 
              I.C.9.e. Bond van Grote en Jonge Gezinnen    
 I.C.10. Rampen.

I.D. Kerkgeschiedenis.
                                                                          
 I.D.1. Kerkelijke organisatie, parochie, kapelanieën:
              I.D.1.a.1. Kerkelijke organisatie
              I.D.1.b.2. Kerkfabriek
              I.D.1.b.3. Parochie - parochiale werking
              I.D.1.b.4. Kapelanieën
 I.D.2. Kloostergemeenschappen.                     
 I.D.3. Mirakels, missionering:
            I.D.3.a. Mirakels
            I.D.3.a. Missionering                            
 I.D.4. Godsdienstpraktijk.
 I.D.5. Reformatie en protestantisme.               
 I.D.6. De Kerk tijdens de Franse Revolutie.
 I.D.7. De Pauselijke Zouaven.
 I.D.8. Het Stevenisme.
 I.D.9. Gullegemse priesters
 I.D.10. Eremijten
 I.D.11. Kosters

I.E. Militaire geschiedenis.
                                                                          
 I.E.1. Middeleeuwen.                                       
 I.E.2. De opstand tegen Spanje (einde 16de eeuw - 1609) 
 I.E.3. 17de - 18de eeuw.
 I.E.4. Vanaf de Franse Revolutie.
 I.E.5. Wereldoorlog I en zijn nasleep.
 I.E.6. Wereldoorlog II en zijn nasleep
                                                                          
I.F. Demografie.
                                                                          
 I.F.1. Demografie in de strikte zin.
 I.F.2. Uitwijking, seizoen- en grensarbeid.       
 I.F.3. Seksualiteit en huwelijksbeleving.

 

I.G. Verkeer, communicatie en vervoer.
                                                                          
 I.G.1. Algemeen.                                              
 I.G.2. Wegen, vervoer over de weg, fiets.
 I.G.3. Spoorverkeer: buurtspoorweg.
 I.G.4. Waterwegen, luchtvaart.
 I.G.5. Posterijen en filatelie, telefoon, telegraaf.
                                                                          
II. OUDHEIDKUNDE EN KUNSTGESCHIEDENIS.
                                                                          
II.A. Oudheidkunde, Archeologie
                                                                          
II.B. Architectuur.
                                                                          
 II.B.1. Allerlei architectuur, stedenbouw en urbanisatie.   
 II.B.2. Kerken, kapellen, kloosters.                 
 II.B.3. Versterkingen en kastelen.                    
 II.B.4. Gemeentehuis.                                      
 II.B.5. Woonhuizen.                                         
 II.B.6. Landelijke bewoning, hoeven en duiventorens.
 II.B.7. Allerlei gebouwen.

II.C. Kunstschatten.
                                                                          
 II.C.1. Allerlei kunstschatten.                          
 II.C.2. Beeldhouwkunst, meubilair, gedenktekens en kleine monumenten.          
 II.C.3. Schilderkunst en grafische kunsten.      
 II.C.4. Keramiek en brandglazen.                     
 II.C.5. Edelsmeedkunst.
 II C. 5. a. Edelsmeedwerk in de Sint-Amanduskerk van Gullegem
 II.C. 5. b. Profaan edelsmeedwerk
 II.C.6. Textielkunst.                                         
 II.C.7. Munten, penningen en medailles.
                                                                          
II.D. Muziek.
                                                                          
 II.D.1. Allerlei muziek, komposities en componisten.      
 II.D.2. Muziekkorpsen en koren:
            II.D.2.a. Kon. Harmonie Kunst Veredelt
            II.D.2.b. Kon. Harmonie Sint-Secilia
            II.D.2.c. Jeugdharmonie Bravoura
            II.D.2.d. Jeugdharmonie Burleske         
            II.D.2.e. Kerkkoor Sursum Corda
            II.D.2.f. Andere koren
 II.D.3. Klokken en klokkenluiders.                  
 II.D.4. Orgels en orgelbouwers.
                                                                          
III. BIOGRAFIEEN                                         
                                                                          
IV. GENEALOGIE, HERALDIEK, ZEGELKUNDE EN BANISTIEK

 IV.A. Genealogie en familiegeschiedenis.         
 IV.B. Heraldiek:                                               
           IV.B.1. Gemeentewapen.                       
           IV.B.2. Familiewapens.                          
 IV.C. Zegelkunde
 IV.D. Banistiek
                                                                          
V. CULTUUR, LETTERKUNDE, ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN    

 V.A. Algemene Cultuur en Culturele verenigingen:
         V.A.1. Culturele activiteiten, tentoonstellingen,
         V.A.2. Culturele Raad
         V.A.3. Bibliotheek
         V.A.4. Davidsfonds
         V.A.5. Heemkundige Kring De Meiboom
 
 V.B. Letterkunde, wijsbegeerte en moraal.:      
         V.B.1. Proza, poëzie, ... van lokale schrijvers.           
         V.B.2. Rederijkerij
         V.B.3. Toneel
         V.B.4. Boekbesprekingen

 V.C. Onderwijs:
          V.C.1. Kleuter Onderwijs
          V.C.2. Lager Onderwijs
          V.C.3. Vrij Technisch Instituut Gullegem     

 V.D. Jeugdbeweging:
         V.D.1. Scouts
         V.D.2. Chiro
         V.D.3. KAJ - VKAJ
         V.D.4. KSA - VKSJ
         V.D.5. Middenstandsjeugd
         V.D.8. Rode Valken
         V.D.9. Pro Mille
         V.D.10. Jeugdadviescentrum Wevelgem

 V.E. Vlaamse Beweging, taal in het onderwijs.

 V.F. Drukkunst, pers, film
         V.F.1. Drukken en drukkers.                    
         V.F.2. Kranten en tijdschriften.
         V.F.3. Film
                                                                          
 V.G. Wetenschappen:
         V.G.1. Cartografie en iconografie.
         V.G.2. Geneeskunde, gezondheidszorg, epidemieën. 
         V.G.3. Aardrijkskunde.
         V.G.4. Fauna en flora.
         V.G.5. Milieu
             
VI. TAALKUNDE
                                                                          
VI.A. Het West-Vlaams dialect en zijn Gullegemse varianten.       
                                                                          
VI.B. In vaktaalkringen.                                    
                                                                          
VII. NAAMKUNDE
                                                                            
 VII.A. Toponymie:                                          
            VII.A.1. Plaatsnamen.
            VII. A.2. Straatnamen.                          
            VII.A.3. De gemeentenaam.
                                                                          
VII.B. Antroponymie:
            VII.B.1. Studie van familienamen van inwoners. 
            VII.B.2. Studie van  persoonsnamen in het algemeen
            VII.B.3. Bij- en lapnamen van inwoners
                                                                          
                                                                                
VIII. VOLKSKUNDE
                                                                          
 VIII.A. Het volksleven in al zijn aspecten.      
 VIII.B. Herinneringen aan vroeger.
 VIII.C. Lokale volksfiguren.
 VIII.D. Ambachten en beroepen.
 VIII.E. Gebruiksvoorwerpen, huisraad en werktuigen.      
 VIII.F. Keuken.                                                
 VIII.G. Molens en molenaars.                          
 VIII.H. Allerlei volksgebruiken.                       
 VIII. I. Volksdevotie.                                       
 VIII.J. Sagen, legenden, sprookjes, verhalen, e.d.   
 VIII.K. Volksgeneeskunde, bijgeloof, bezweringen "dienen".        
 VIII.L. Liederen, gedichten, versjes, rijmpjes, kinderliedjes, kinderspelen:          
                        VIII.L.1. Liederen, gedichten, kinderliedjes,...
                       VIII.L.2. Kinderspelen
 VIII.M. Volksalmanakken.                               
 VIII.N. Kermissen en feesten, stoeten en processies:
              VIII.N.1. Wijkfeesten
              VIII.N.2. Carnaval
              VIII.N.3. Allerlei gelegenheidsfeesten
 VIII.O. Verenigingsleven:                                 
              VIII.O.1. Allerlei verenigingsleven:
                                     VIII.O.1.a. Volkstuinen
                                     VIII.O.1.b. Gurako
                                     VIII.O.1.c. Wegreusvrienden
              VIII.O.2. Godsdienstige verenigingen.
              VIII.O.3. Schuttersverenigingen:
                                   VIII.O.3.a. Handboogschuttersgilde
                                    VIII.O.3.b. Karabijnschuttersgilde "Sint-Barbara"
                                    VIII.O.3.c. Noorderschutters          
              VIII.O.4. Sportverenigingen:               
                                   VIII.O.4.a. Sportverenigingen: algemeen
                                   VIII.O.4.b. Badminton
                                   VIII.O.4.c. Basketbal
                                   VIII.O.4.d. Biljart
                                   VIII.O.4.e. Bokssport
                                   VIII.O.4.f. Handbal
                                   VIII.O.4.g. Ijsschaatsen-Ijshockey
                                   VIII.O.4.i. Minivoetbal
                                   VIII.O.4.j. Ping-pong
                                   VIII.O.4.k.Voetbal
                                   VIII.O.4.l. Volleybal
                                   VIII.O.4.m. Wielrennen
                                   VIII.O.4.n.. Turnclub
                                   VIII.O.4.o. Tennisclub                                 
 VIII.P. Spelen:
                       VIII.P.1. Duivenspel
                       VIII.P.2. Kaartspel
                       VIII.P.3. Petanquespel
                       VIII.P.4. Vinkenspel             
                       VIII.P.3. Vissersport

 VIII.Q. Herbergen - Afspanningen.                  
 VIII.R. Reuzen
 VIII.S. Vlaggen van verenigingen (zie IV.D. Banistiek)

IX. ARCHIVALIA

 

 IX.A. Jaargetijde-gedachtenissen.
 IX.B. Doodzantjes.
 IX.C. Folders, gelegenheidsdrukwerk.
 IX.D. Onuitgegeven bronnen.
 IX.E. Gullegemnaren in oude krantenknipsels.
 IX.F. Allerlei oude foto's van Gullegem.

Deel  II

Index op de
heemkundige
bibliografie
van Gullegem

 

 

De afkorting MB verwijst naar het driemaandelijks tijdschrift ’t Meiboompje van de heemkundige kring De Meiboom Gullegem

 

 

I.  GESCHIEDENIS

pijl

 

 

 

I. A.  Algemene geschiedenis.

 

I. A. 1.  Van alle tijden.

WITDOUCK R., Kerst- en Nieuwjaarsgebruiken door de eeuwen heen. MB, Jg. X., nr. 1, januari 1993, blz. 29.
                                                                          
I. A. 2.  Voorgeschiedenis en Romeinse tijd.
                                                                          
I. A. 3.  Middeleeuwen.

WITDOUCK R., Gullegem en Sint-Eloois-Winkel op het einde van de Middeleeuwen
( 1382 - 1530 ). Gullegem, HMB, 1989, 491 blz.

WITDOUCK R., Gullegem in de oorkonden van de Sint-Maartensabdij van Doornik (12de-13de eeuw), MB, Jg. XXIX, nr. 4, oktober 2012, bmz. 5
                                                                          
I. A. 4.  Nieuwe tijd.

AZOU K., GHESQUIERE H., Gullegem tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830), MG, Jg.XXXIII, nr. 1, januari 2016, blz. 4-42

COTTYN J., Gullegem tijdens de Franse overheersing. 1792 - 1814.  Wevelgem, Culturele Raad Wevelgem, 1983. 123 blz.      

WITDOUCK R., De parochie Gullegem 1690-1695, MB, Jg. XXVIII, nr. 1, januari 2011, blz. 5

 

I. B.  Recht en Instellingen.
                                                                          

I. B. 1.  Recht & Instellingen in het Ancien Régime (vóór 1794)
                                                                          

I. B. 1. a.  Algemeen.
                                                                          
I. B. 1. b.  Gewoonterecht, keuren, rechtsgebruiken, reglementen.
                                                                          
I. B. 1. c. Rechtspraak, strafrecht.

DEBUSSERÉ J., Ophanging voor het ‘onderschuiven’ van een kind in Gullegem in 1760, MB, Jg. XXXIV, nr. 1, januari 2017, blz. 10.
                                                                          
GHESQUIERE H. & POTTIE G., Een dorpsvete te Gullegem in het midden van de XVII-de eeuw. MB, Jg. VII, nr. 1, januari 1990, blz. 3.

VANOVERBERGHE L., Margriete van Elslande beschuldigd van hekserij (Moorsele en Gullegem 17de eeuw), MB, Jg. XIX, nr. 1, januari 2002, blz.5

WITDOUCK R., Over de Sint-Maartensheerlijkheid in Gullegem en ... de Kamer van Rhetorica in 1727, MB, Jg. XI, nr. 3, juli 1994, blz. 78.

WITDOUCK R., Misdaad en straf, in: Gullegem en Sint-Eloois-Winkel op het einde van de Middeleeuwen. 1382 - 1530, HMB, Gullegem, 1989, blz. 172 - 194.

WITDOUCK R., Kerkelijke boetes voor Gullegemnaars (1446-1476), MB, Jg. XVI, oktober 1999, blz. 136.

I. B. 1. d.  Feodaliteit.

I.B.1.d.1. Feodaliteit: algemeenheden

MASSCHELEIN L., Heerlijkheid en Leen in de Roede van Menen (Kasselrij Kortrijk, XIIIde- begin XVIde eeuw), Ontuitgegeven licenciaatsverhandeling, KUL, Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte, 1982.

WITDOUCK R., Lenen en Heerlijkheid in Gullegem, in: Gullegem en Sint-Eloois-Winkel op het einde van de Middeleeuwen. 1382 -1530, HMB, Gullegem, 1989, blz. 61 - 108.

WITDOUCK R., Tiendheffers en Patronaat in Gullegem, in: Gullegem en Sint-Eloois-Winkel op het einde van de Middeleeuwen. 1382 - 1530, HMB, Gullegem, 1989, blz. 27 -60.

I.B.1.d.2. De Heerlijkheden, Lenen en Achterlenen.

I.B.1.d.2.1. De heerlijkheid en achterlenen van van Heule

I.B.1.d.2.1.a. Heerlijkheid van Heule

I.B.1.d.2.1.b. De Bergelinus (achterleen van Heule)

I.B.1.d.2.1.c. De Cappaert (achterleen van Heule)

I.B.1.d.2.1.d. Te Walle (achterleen van Heule)

BONTE F., ’t Goet Te Walle (deel I) , MB, Jg. XIX, nr. 2, april 2002, blz. 37.

BONTE F., ’t Goet Te Walle (deel II), MB, Jg. XIX, nr. 3, juli 2002, blz. 69.

I.B.1.d.2.1.e. De Hazeweede (achterleen van Heule)

I.B.1.d.2.1.f. Achterleen van Heule, zonder naam.

I.B.1.d.2.1.g. Ter Louverie of Ter Lamerie (achterleen van Heule)

I.B.1.d.2.1.h. Borreborch (achterleen van Heule)

I.B.1.d.2.2. De heerlijkheid en achterlenen van Hondschote

I.B.1.d.2.2.a. Hondschoteheerlijkheid

I.B.1.d.2.2.b. Achterlenen van Hondschote

I.B.1.d.2.3. Rumbixmote

I.B.1.d.2.4. De Sint-Maartensheerlijkheid

I.B.1.d.2.5. De heerlijkheid en achterlenen van Kooigem

I.B.1.d.2.5.a. De Heerlijkheid van Kooigem

I.B.1.d.2.5.b. Het Schardauw (achterleen van Kooigem)

I.B.1.d.2.5.c. Tombroek (achterleen van Kooigem)

I.B.1.d.2.5.d. Te Wynckele (achterleen van Kooigem)

I.B.1.d.2.6. De heerlijkheid en achterlenen van Nieuwenhove in Rozebeke

I.B.1.d.2.6.a. Hof van Nieuwenhove in Rozebeke

I.B.1.d.2.6.b. Cavrinus (achterleen van Nieuwenhove)

I.B.1.d.2.6.c. 't Goet Ter Elst (achterleen van Cavrinus)

I.B.1.d.2.6.d. De Priesterage (Oude Pastorie)

DEBUSSERÉ J. & VANDER STICHELE P., De geschiedenis van de Oude Pastorie van Gullegem 1066 - 1993. MB, Jg. X, nr. 3, juli 1993, blz. 72.

I.B.1.d.2.6.e. Achterlenen van Cavrinus

I.B.1.d.2.7. De heerlijkheid en achterelenen van de Guldenbergabdij

I.B.1.d.2.7.a. Guldenbergabdij van Wevelgem :

I.B.1.d.2.7.b.Te Wynckele (v/d van de Guldenbergabdij)

I.B.1.d.2.7.c.Te Hongerhie (v/d Guldenbergabdij)

I.B.1.d.2.7.d.Te Steenbeke (v/d Guldenbergabdij)

I.B.1.d.2.7.e. Fonteyngoet (v/d Guldenbergabdij)

I.B.1.d.2.7.f. Beurtegoed (S.E.W. - v/d Guldenbergabdij)

I.B.1.d.2.7.g. Kloosterhoeve (hoeve Dujardin - v/d Guldenbergabdij)

I.B.1.d.2.7.h.Te Lare (S.E.W. - v/d Guldenbergabdij)

I.B.1.d.2.7.i. Ter Torre (v/d Guldenbergabdij)

I.B.1.d.2.8. Sint-Amandsproostdij van Kortrijk

I.B.1.d.2.9. Hospitaalgoed (van O.L.V.Hospitaal te Kortrijk)

I.B.1.d.2.10. Groeninge-abdij

I.B.1.d.2.11. Achterleen van 's Wagenaers in Bellegem

I.B.1.d.2.12. Achterleen van Ter Gracht

I.B.1.d.2.13. Ter Quaede Straete

I.B.1.d.2.14. Achterleen van Ter Elstlande in Geluwe

I.B.1.d.2.15. Achterleen (Te Flox) van Ter Beke in Geluwe

I.B.1.d.2.16. Achterleen van Het Naemensche in Geluwe

I.B.1.d.2.17. Achterleen v/d Vollander - Wevelgem

I.B.1.d.2.18. Het Goed te Buxem (in S.E.W.)

I.B.1.d.2.19. Ter Vichten (in S.E.W.)

I.B.1.d.2.20. Ter Schueren (in S.E.W.)

I.B.1.d.2.21. Te Gavere, Te Hallewijn (in S.E.W.)

I.B.1.d.2.22. Het Schardauw (in S.E.W.)

I.B.1.d.2.23. Hazelt - Hof van Oekene (in S.E.W.)

 

I. B. 1. e.  Administratieve indelingen (Kasselrij, Roede, Parochie).

DEBUSSERÉ J., De afscheiding van Sint-Eloois-Winkel van Gullegem in 1747, MB, Jg. XIV, nr. 3, juli 1997, blz. 79-122.
                                                                          
I. B. 1. f.  Ambten.
                                                                          
POTTIE G., J.B. Seghers, Baljuw te Gullegem in de achttiende eeuw. MB, Jg. VII, nr. 1, januari 1990, blz. 28.

WITDOUCK R., De dorpsbaljuw in het Ancien Régime. MB, Jg. VI, nr. 2, april 1989, blz. 44.

I. B. 1. g.  Poorterij en Buitenpoorterij.

GHESQUIERE H., Pachter Carl Vanneste, buitenpoorter van de stad Kortrijk. MB, Jg. V., nr. 5, oktober 1988, blz. 176.

I. B. 1. h. Acten & Contracten                                                                                                                                                                             I. B. 1. i.. Dorpsheerlijkheid & Dorpsheren

GHESQUIERE H., De dorpsheren van Gullegem 13de-18de eeuw, MB, Jg. XVIII, nr. 1 & 2, januari 2001, blz. 5.

WITDOUCK R., Dorpsheerlijkheid en Dorpsbestuur van Gullegem, in: Gullegem en Sint-Eloois-Winkel op het einde van de Middeleeuwen, HMB, Gullegem, 1989, blz. 163 - 172.

I. B. 1. j. Belastingen, pointingen, zettingen     

 

I. B. 2.  Recht & Instellingen vanaf de Franse Revolutie (1794 tot heden).

 

I.B.2. a.  Instellingen, besturen, openbare diensten.

I.B.2.a.1. Gemeentebestuur Gullegem (tot 31 dec. 1976):

AZOU K., GHESQUIERE H., Gullegem tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830), MG, Jg.XXXIII, nr. 1, januari 2016, blz. 4-42

I.B.2.a.1.1. Gemeenteraad Gullegem - Verkiezingen & Samenstelling

LEFEBVRE W., De Gullegemse gemeenteraadsverkiezingen van 1911, MB. Jg. XXX, nr. 3;  juli 2003,  blz.107 - 108.

LEFEBVRE W., De gemeenteraadsverkiezingen te Gullegem tussen beide wereldoorlogen, MB, Jg. XXI, nr. 1, januari 2004, blz. 3 – 28.

LEFEBVRE W., De CVP-standen en de gemeenteraadsverkiezingen te Gullegem van 1946 tot 1964, MB, Jg. XXII, nr. 1, januari 2005

LEFEBVRE W., DEBUSSERÉ J., De invloed van de standen in de gemeenteraads_ verkiezingen van 1970 in Gullegem, Moorsele en Wevelgem, MB, Jg. XXIII, nr. 2, april 2006, blz. 41

LEFEBVRE W., De eerste gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente Wevelgem van 10 oktober 1976, MB, Jg. XXIV, nr. 1, januari 2007, bl. 5-12

I.B.2.a.1.2. Gemeenteraadsbesluiten (Gullegem)

I.B.2.a.1.3. College van Burgemeester en Schepenen (Gullegem)

I.B.2.a.1.4. Ambten (Burgemeester, Gemeentesecretaris, Ontvanger, ...)

DEBUSSERÉ J., De burgemeesters van Gullegem, MB. Jg. I, nr. 4, juni 1984, blz. 10.

DEBUSSERÉ J., Gilbert Seynaeve, negentiende en laatste burgemeester van Gullegem, MB, Jg. XXV, nr. 3,  juli 2008, blz. 101.

VANDER STICHELE P., Benoit Van Outrive. Notaris te Gullegem van 1837 tot 1839. MB, Jg. VI, nr. 2, april 1989, blz. 57.

VANACKERE C. & ALMEU B., In alle stilte: Benoit Van Outrive (1805-1881), MB, Jg. XXV, nr. 3, juli 2008, blz. 87.

I.B.2.a.2. Gemeentebestuur Wevelgem (Vanaf de fusie 1977)

I.B.2.a.2.1. Gemeenteraad Wevelgem - Verkiezingen & Samenstelling

I.B.2.a.2.2. Gemeenteraasdsbesluiten (Fusie Wevelgem)

I.B.2.a.2.3. College van Burgemeester en Schepenen (Wevelgem)

I.B.2.a.2.4. Ambten (Burgemeester, Gemeentesecretaris, Ontvanger,...)

I.B.2.a.3. Openbare Onderstand

I.B.2.a.3.1. Bugerlijke Godhuizen/Bureel van Weldadigheid

I.B.2.a.3.2. C.O.O.

I.B.2.a.3.3. O.C.M.W.

I.B.2.a.3.4. Gasthuizen, hospices, rusthuizen

I.B.2.a.3.4.a. Sint-Barbararusthuis

DEBUSSERÉ J., De stichting van het rusthuis "Sint-Barbara" te Gullegem in 1844, MB, Jg. XI, nr. 4, oktober 1994, blz. 114

I.B.2.a.3.4.b. Sint-Jozefsrusthuis

DEBUSSERÉ J., De ontstaansgeschiedenis van het rusthuis "Saint-Joseph" te Gullegem in 1823, MB, Jg. XI, nr. 4, oktober 1994, blz. 101

I.B.2.a.3.4.c. Rusthuis Gulleheem

LECOUTERE J., De ontstaansgeschiedenis van het rusthuis 't Gulle Heem, MB,Jg. XI, nr. 4, oktober 1994, blz. 125

I.B.2.a.4. Openbare orde

I.B.2.a.4.1. Burgerwacht

I.B.2.a.4.2. Politie -  Lokale Politie – I.P.Z. Grensleie

I.B.2.a.4.3. Rijkswacht - Federale Politie

I.B.2.a.5. Brandweer, Burgerbescherming

COUCKUYT F., Kroniek van een Brandweerkorps. MB, Jg. IV, nr. 4, juni 1987, blz. 111.

I.B.2.a.6. Provincieraad

SCHEPENS L., Gullegem in  De provincieraad van West-Vlaanderen 1831/1921, Socio-politieke studie van een instelling en haar leden, Lannoo, Tielt, 1976

I.B.2.a.7. Rode Kruis

I. B. 2. b.  Politieke partijen.

I.B.2.b.1. Politieke partijen: algemeen.

I.B.2.b.2. Christendemocraten (ACV, C.V.P, C.W.P.)

I.B.2.b.3. Liberale partijen. (VLD, P.V.V.)

I.B.2.b.4. Socialistische partijen (S.P., B.S.P., W.P, )

DEBUSSERÉ J., Sprokkels over de socialistische beweging in 1919-1921 in Gullegem, Moorsele en Wevelgem, MB, Jg. XXX, nr. 1, januari 2013, blz. 24

I.B.2.b.5. Vlaamsnationalisten ( V.U.,...)

I.B.2.b.5. Ecologisten (AGALEV,...)

I.B.2.b.6. Vlaams Blok.
                                                                          
I.B.2.c.  Rechtspraak, strafrecht, politiereglementen

DEBUSSERÉ J., De guillotine bestaat 200 jaar. MG, Jg. IX, nr. 4, oktober 1992, blz. 112.

DEBUSSERÉ J., Het politiereglement van Gullegem van 1893. MB, Jg. XIII, nr. 3 , juli 1996, blz. 112-128.

VANDEMOORTELE D., Gullegemse bosseniers betrokken in een groot gevecht met bloetstortinghe tusschen diversche persoonen in een herberg te Bissegem, MB, Jg. XXIV, nr. 3, juli 2007, blz. 77

I.B.2.d. Gemeenteraadsverkiezingen Moorsele & Wevelgem vóór 1976

 

I. C.  Economische en Sociale Geschiedenis.

 

I. C. 1.  Algemene economische en sociale geschiedenis.

AZOU K., GHESQUIERE H., Gullegem tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830), MG, Jg.XXXIII, nr. 1, januari 2016, blz. 4-42

DEBUSSERÉ J., Gullegem-Wevelgem-Moorsele in de "Dictionnaire Géografique de la Flandre Occidentale" van 1836, MB, Jg. XII, nr. 4, oktober 1995, blz. 133.

DEBUSSERÉ J., De waarde van een inboedel anno 1917, MB, Jg. XXIX, nr. 4, oktober 2013, bz. 15

GHESQUIERE H.,  De Bulscamphoeve te Gullegem. MB, Jg. V. nr. 5, oktober 1988, blz. 139.

GHESQUIRE H. &  VANNESTE NELE, De materiële welstand van Gullegem einde 18de eeuw, MB, Jg. XXIX, nr. 3, juli 2012, blz. 5

POTTIE G., Statistiek van Gullegem 175 jaar geleden (1779). Verz. Werk. G. Pottie, Gullegem, HMB, 1983, blz. 11.

I. C. 2.  Landschapsvorming.

DEBUSSERÉ J., De Heulebeek van de Ijstijden tot heden, MB, Jg. XIV, nr. 1, januari 1997, blz. 1-38.

I. C. 3.  Land- en tuinbouw, grondbezit, hoeven.

BONTE F., De abdij van Wevelgem en haar relatie tot de gemeente Gullegem, MB, Jg. XXXI, nr. 2, april 2014.

CARTON R., Het Beurtehof, Winkelse Gids, 1969, nr. 1

CARTON R., Het Groot Schardouw, Winkelse Gids, 1976, nr. 1, blz..32.

GHESQUIERE H., De bedrijfsstructuur van de Bulscamphoeve in de 17-de eeuw. MB, Jg. V, nr.5, oktober 1988, blz. 163.    

VYNCK S., Gullegem 1650-1750: Een economische analyse, Onuitgegeven historische oefening, KULAK, Faculteit Letteren, Departement Gescchiedenis, acandemiejaar 2005-20026     

I. C. 4.  Veeteelt, huisdieren, schadelijke dieren.

GHESQUIERE H., Land- en veetelling in Gullegem en Moorsele in 1592, MB, Jg. XII, januari 1995, blz. 5

I.C. 5.  Nijverheid.

CLAEYS D., Een overzicht van de industrialisatie van de vlasvezelbereiding in Gullegem (19890-1955), MB, Jg. XXXIII, nr. 3, juli 2016.

GHESQUIERE H., De oliemolen aan de Bilgenboom, MB, Jg.XX, nr. 3, april 2003.

GHESQUIERE H., Een snuifmolen te Gullegem, MB, Jg. XXI, nr. 2, april 2004, blz. 35

GHESQUIERE H., Watermolen op de Heulebeek te Gullegem (15de-16de eeuw), MB, Jg. XXIX, nr. 2, april 2012, blz. 18

GHESQUIERE H. & VANNESTE M., 50 jaar LVD te Gullegem, MB, Jg. XXVII, nr. 2, april 2010, blz. 4

HUGELIER J., Leie en leven in mijn vlastijd. Deel I : Vlas zaaien - vlas kruien. MB, Jg. X, nr. 4, oktober 1993, blz. 129

HUGELIER J., Idem, Deel II : Vlas slijten, slijtpap, vlas inhalen, MB, Jg. XI, nr. 2, april 1994, blz. 56

HUGELIER J., Idem,  Deel III : Vlas boten, vlas bewerken "in entreprise", vlas inkopen, trimmelen, MB, Jg. XII, nr. 1, januari 1995, blz. 22

HUGELIER J., Idem, Deel IV : De roterij aan de Leie, vlas schelven, bezons. MB, Jg. XIII, nr. 3, juli 1996, blz. 129-134.

HUGELIER J., Idem, Deel V : Begin van het rootseizoen-de hekkens te water, vlas vullen, vlas trekken. MB, Jg. XIII, nr. 4, oktober 1996, blz. 156-161.

HUGELIER J., Idem, Deel VI : Vlas uitvoeren, kapellen, tweede rote, leven aan de Leie, zwingelen met de hand, zwingelen met de handmolen, lemen in heerd en oven. MB, Jg. XIV, nr. 4, oktober 1997, blz. 133.

HUGELIER J., Idem, Slot : De vlasfabrieken, het vuurkot, de machinekamer, de zwingelbeuk, het cylinderkot, het duivelkot, de vlaskelder, MB, Jg. XVI, oktober 1999, blz. 141.

POTTIE I., Het vlasbedrijf Juliaan Pottie & Zonen 1920-1970, MB, Jg. XXXIV, nr. 2, april 2017, blz. 6

I. C. 6.  Handel, smokkel.

FOLENS D., De Middenstandsgids van Gullegem van 1933, MB, Jg. XVII, nr. 4, oktober 2000, blz. 124.

DEBUSSERÉ J., De Boontjesmarkt aan de Gouden Bank te Gullegem (1900-1940).
MB, Jg. XI, nr. 4, oktober 1994, blz. 43.

DEBUSSERÉ J., De Middenstandsgids van Gullegem van 1911-1915. MB, Jg. XIII, nr. 4, oktober 1996, blz. 149-155.

DEGROOTE C., Viswinkel-frituur-ijssalon Clovis, het eerste Gullegemse restaurant avant la lettre, MB, Jg. XXXIV, nr. 4, oktober 2017, blz. 18.

GHESQUIERE H., Ambachten en bedrijven te Gullegem in de 18de eeuw, MB, Jg. XVIII, nr. 4, oktober 2001, blz. 137.

POTTIE G., Gullegemse notabelen ... en een mislukte speculatie (1679). Verz. Werk G. Pottie, Gullegem, HMB, 1983, blz. 14.

I. C. 7.  Sociale toestanden, honger.

GAEREMYNCK G., Voedingsgewoonten bij de Gullegemse bevolking tussen de twee wereldoorlogen. MB, Jg. VIII, nr. 1, januari 1991, blz. 8.

POTTIE G., Een doktersrekening van den jare 1686. Verz. Werk G. Pottie, Gullegem, HMB, 1983,  blz.9.

VANPOUCKE C., Kindertijd in Gullegem tussen 1910-1940. Het dagelijks leven, MB, Jg. XI, nr 4, april 1994, blz. 37.

VANPOUCKE C., Kindertijd in Gullegem tussen 1910-1940. Kinderarbeid, MB, Jg. XII, nr. 4, oktober 1995, blz. 127.

I. C. 8.  Banditisme

COTTYN C. & DEBUSSERÉ J., Hanengevecht, ankers en zon ... en moordaanslag in Gullegem op zondag 7 april 1907. MB, Jg. XIII, nr. 4, oktober 1996, blz. 145-148.

GHEYSEN M. & POTTIE G., De dubbele moord te Gullegem van 22 september 1884.  MB, Jg. V, nr. 1, september 1987, blz. 3.

I.C. 9.  Sociale bewegingen.

I.C.9.a. Christelijke vakbeweging (ACW, ACV, KAV, ...)

BONTE F. & VANDEVENNE F., 90 jaar Den Bond te Gullegem, MB, Jg. XV, nr. 1, januari 1998, blz. 3.

LEFEBVRE W.,  De vlasstaking van 1911: de wortels van de kloof tussen de katholieke arbeiders en zelfstandigen, MB. Jg. XX, nr. 3, juli 2003,

DEMEESTERE H., De staking aan de Leieboorden - 1911. Studie van de lokale pers. MB, Jg. IX, nr. 1, januari 1992, blz. 3.

SCHOLL S. & PRAEM O., Gullegem in: De geschiedenis van de arbeidersbeweging in West-Vlaanderen (1875-1914), S.V. Arbeiderspers, Brussel, 1953

I.C.9.b. Middenstandsbeweging (NCMV, CMBV, CRM, ...)

LEMAYEUR B., C.M.B.V. Gullegem (1953-1993), Monografie uitgegeven door CMB, Gullegem, 1993

I.C.9.c. Socialistische vakbeweging (ABVV, SVV, ...)

DEBUSSERÉ J., Sprokkels over de socialistische beweging in 1919-1921 in Gullegem, Moorsele en Wevelgem, MB, Jg. XXX, nr. 1, januari 2013, blz. 24

GHESQUIERE H., Van citéreke naar Tjokkenplein, MB, Jg. XXXI, nr. 3; juli 2014, blz.4

I.C.9.d. Daensisme 

I.C.9.e. Bond van Grote en Jonge Gezinnen    

I. C. 10.  Rampen.

BUSEYNE E., De vreselijke ontploffing te Gullegem op donderdag 13 oktober  1921, MB, Jg. XVIII, nr. 4, oktober 2001, blz. 125.

DEBUSSERÉ J., Aardbeving van 5.5 op de Richterschaal treft Gullegem-Moorsele-Wevelgem. MB, Jg. IX, nr. 4, oktober 1992, blz. 144.

VANOVERBERGHE L., De grote brand van Moorsele anno 1787. MB, Jg. IX, nr. 4, oktober 1992, blz. 127.

VANACKER C., De ramp te Grandmetz - 26 juli 1948. MB, Jg. VI, nr. 1, januari 1989, blz. 4

 

I.D.  Kerkgeschiedenis.

 

I. D. 1.  Kerkelijke organisatie, parochie, kapelanieën, parochiekerk, pastorie.

I.D.1.a. Kerkelijke organisatie.

HAEYAERT P., Graaf Boudewijn V van Vlaanderen (1013-1067) en de oorkonde van 1066 van het Sint-Pieterskapittel van Rijsel, MB, Jg. XXXIII, nr. 4, oktober 2016, blz.4.

I.D.1.b. Kerkfabriek

DEBUSSERÉ J. & VANDER STICHELE P., De geschiedenis van de Oude Pastorie van Gullegem 1066 - 1993. MB, Jg. X, nr. 3, juli 1993, blz. 72.

I.D.1.c. Parochie -parochiale werking

BLIECK R., De parochie Gullegem, Gullegem, 1978, Gullegem, HMB, 1983, 45 blz.

WITDOUCK R., De Heilige Amandus en de Heilige Ersamus, patroonheiligen van Gullegem, Jg. XV, nr. 3, juli 1998, blz. 203.

I.D.1.d. Kapelanieën

WITDOUCK R.,  Kapelanij en kapelaan in de kerk van Gullegem, MB, Jg. XXII, nr. 4, oktober 2005, blz. 130
                                                                          
I. D. 2.  Kloostergemeenschappen.

BONTE F., De abdij van Wevelgem en haar relatie tot de gemeente Gullegem, MB, Jg. XXXI, nr. 2, april 2014.

DEPAUW A., GELDHOF N. & VANACKERE C., Honderdvijftig jaar Klooster van de Zusters van de Congregatie van Sint-Vincentius van Deftinge in Gullegem, MB, Jg. XII, nr. 3, juli 1995, blz. 72

GHESQUIERE H. & VANNESTE M., Na 164 jaar dienstbaarheid verlaten de zusters van het klooster Sint-Vincentius à Paulo voor goed Gullegem, MB, Jg. XXVI, nr. 4, oktober 2009

GHESQUIERE H., Zuster Euphrasie gedecoreerd voor een leven vol moed en zelfopoffering, MB, Jg. XXXII, nr.4, oktober 2015

VANACKERE C., Galerij van alle kloosterzusters van Sint-Vincentius die in Gullegem werkzaam waren, MB, Jg. XVII, nr. 4, oktober 2000, blz. 128.

VANDEVELDE M. & VANOVERBERGHE L, Franse zusters in Moorsele, MB, Jg. XXVI, nr. 2, april 2009, blz. 64

I. D. 3.  Mirakels, missionering.

I.D.3.a. Mirakels
                                                                          
POTTIE G., O.L.Vrouw van Gullegem. MB, Jg. II, nr. 4, juni 1985, blz. 12.

VIAENE A., Zakband als Exvoto. Uit het mirakelboekje van O.L.Vrouw van Gullegem. MB, Jg. VIII, nr. 2, april 1991, blz. 40.

I.D.3.b. Missionering

VANACKERE C., Pater Florent Claeys, MB, Jg.XVIII, nr.4, oktober 2001, blz. 141

 

I. D. 4.  Godsdienstpraktijk.

DEBUSSERÉ J., De Italiaanse kruisweg in de kerk van Gullegem, MBG, Jg. XXV, nr. 2, april 2008, blz. 37.

DEBUSSERÉ J., Grafsymboliek op de begraafplaatsen van Gullegem, Moorsele en Wevelgem, MB, Jg. XXV, nr. 1, januari 2008, blz. 5.

DEBUSSERÉ J. & VANOVERBERGHE L., Wijdingsfeest van het vaandel van de Jongelingencongregatie van Gullegem 13 mei 1892, MG, Jg. XXIV, nr. 1, jan. 2007, blz. 13-19.

I. D. 5.  Reformatie en protestantisme.

I. D. 6.  De Kerk tijdens de Franse Revolutie.

COTTYN J., Gullegem tijdens de Franse Overheersing. 1792 - 1814. Wevelgem, Culturele Raad, 1983, 123 blz.

I. D. 7.  De Pauselijke Zouaven.

SEYNAEVE B., Henri Rasson en Camille Delbeke, twee Gullegemse zoeaven, MB, Jg. XXIX, nr. 1, januari 2012, blz. 14

I. D. 8.  Het Stevenisme te Gullegem.

I. D. 9.  Gullegemse priesters.

BLIECK R., De parochie Gullegem, Gullegem, 1978, Gullegem, HMB, 1983, 45 blz.

GELDOF J., Gullegemse priesterfiguren: Jozef Coucke (Gullegem 1891 - Leke 1967). MB, Jg. VIII, nr. 4, oktober 1991, blz. 105.

LAHOUSSE H., De pastoors van Gullegem in het verleden. MB, Jg. VIII, nr. 1, januari 1991, blz. 30.

GHESQUIERE H., Eerwaarde heer Henri Vanneste, MB, Jg. XXVIII, nr. 4, oktober 2011, blz. 7

POTTIE G., Pastoor Debal. 1689 - 1771.  MB, Jg. VII, nr. 4, oktober 1990, blz. 163.

VANOVERBERGHE L., Priester-dichter Caesar Gezelle van Moorsele. MB, Jg. X, nr. 4, oktober 1993, blz. 121.

WITDOUCK R., Antonius-Franciscus Moenens ( 1770 - 1851 ). MB, Jg. VII, nr. 1, januari 1990, blz. 6.

WITDOUCK R., E.H. Blieck, Pastoor in Gullegem van 1969 tot 1979, MB, Jg. XII, nr. 2, april 1995, blz. 60

I.D.10. Eremijten

GHESQUIERE H., Eremijten op Gullegem, MB, Jg. XXIV, nr. 1, januari 2007, blz. 20-27.

I.D.11. Kosters

POTTIE G., De lotgevallen van de Gullegemse kosters Messiaen (1600-1675), MB, Jg. XXXII, nr. 1, januari 2015, blz. 12

 

I. E.  Militaire geschiedenis

 

I. E. 1.  Middeleeuwen.

I. E. 2.  De opstand tegen Spanje (einde 16? eeuw - 1609)

I. E. 3.  17de - 18de eeuw.

DEBUSSERÉ J., Weerbare mannen van Gullegem in 1638, MB, Jg. XIV, nr. 4, oktober 1997, blz. 146.

WITDOUCK R., Gullegem en Moorsele in de Negenjarige Ooorlog (1688-1697), MB, Jg.XXXIII, nr. 2, april 2016    

I. E. 4.  Vanaf de Franse Revolutie.

AZOU K., Bruno Daene, Gullegemse soldaat van Napoleon, MB, Jg. XXX, nr. 2, april 2013, blz. 4

COOLSAET W., DEBUSSERÉ J., Gullegem en Moorsele tijdens de Boerenkrijg van 1798, MB, Jg XXIII, nr. 3, juli 2004, blz. 69.

I. E. 5.  Wereldoorlog I en zijn nasleep.

BEHAEGHE R., Dodenappel. MB, Jg. IV, nr. 3, maart 1987, blz. 94

DEBUSSERÉ J., De laatste dagen van enkele Gullegemse soldaten in de Eerste Wereldoorlog. MB, Jg. X, nr. 4, oktober 1993, blz. 142.
 
DEBUSSERÉ J., Herinneringen aan vier jaar oorlog. Gullegem 1914 - 1918. MB, Jg. IV, nr. 1 & 2, oktober 1986, blz. 33.

DEBUSSERÉ J., Onze honderdjarige Camiel Crabbe, oudstrijder '14 - '18, vertelt. MB, Jg. IV, nr. 3, maart 1987, blz. 72.

DELTOMME M., De laatste dagen van Soldaat Kamiel Deweerdt. MB, Jg. IV, nr. 3, maart 1987, blz. 89.

FOLENS M., Oude foto's: Gullegemse Zivil-arbeiters uit W.O.-I. MB, Jg. VII, nr. 2, april 1990, blz. 78.
                                                                          
HAEYAERT P., De Eerste Wereldoorlog (1914 - 1918). MB, Jg. IV, nr. 1 & 2, oktober 1986, blz. 3.

HAEYAERT P., De kroniek van Gullegem in de Eerste Wereldoorlog. MB, Jg. IV, nr. 1 & 2, oktober 1986, blz. 10.

LAGAE H., Oude foto's: Bahnhof  "Gulleghem - Kreuzung". Wereldoorlog '14 - '18. MB, Jg. VI, nr. 2, april 1989, blz. 61.

LECLUYSE M., Oude foto's : Gullegem Plaats tijdens de Duitse Bezetting in 1917 - 1918. MB, Jg. V, nr. 3, maart 1988, blz. 71

SEYNAEVE B., Gullegem, oktober 1918, MB, Jg. XXVII, januari 2010, blz. 5

SEYNAEVE B, De verdwenen Duitse militaire begraafplaats te Gullegem, MB, Jg. XXXI, nr.1, januari 2014, p. 4

SEYNAEVE B., Firmin Delplancke (°1892 Gullegem - 1917 Passendale), MB, XXXI, nr. 4, oktober 2014,  blz. 4

VANDER STICHELE P., De Gullegemse gemobiliseerde soldaten. MB, Jg. IV, nr. 3, maart 1987, blz. 67.

VANDER STICHELE P., De Slag van Gullegem - 15 oktober 1918. MB, Jg. IV, nr. 3, maart 1987, blz. 77.

VANDER STICHELE P., Hoe werd de Onbekende Soldaat aangeduid ? MB, Jg. XIII, nr. 4, oktober 1996, blz. 162-163.

I. E. 6.  Wereldoorlog II en zijn nasleep

BREUGHE G., Ik was amper 9 jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, MB, Jg. XXXII, nR.1, januari 2015

CLAERBOUDT F., Herinneringen aan de ontploffing van de brug over de Heulebeek, MB, Jg. XXXII, nr. 2, april 2015, blz. 24

DEBUSSERÉ J., Duitse Verordeningen. 1940 - 1945.  MB, Jg. VII, nr. 3, juli 1990, blz. 105.

DEBUSSERÉ J. & VANDER STICHELE P., De bevrijding van Wevelgem-Gullegem - Moorsele. 6 - 7 september 1944. MB, Jg. VIII, nr. 1, januari 1991, blz. 15.

DEBUSSERÉ J. & VANDER STICHELE P., Gullegem tijdens de Achttiendaagse Veldtocht (10 - 20 mei 1940 ).  MB, Jg. VII, nr. 3, juli 1990, blz. 81.

DEBUSSERÉ J., Adolf Feys zag soldaat Albert Van Paemel sneuvelen – Gullegem 24 mei 16.45uur, MB, Jg. XXIX, nr. 2, april 2012, blz. 11

DECLERCQ M., "Ik was piot in mei '40", MB. Jg. XVII, nr. 3, juli 2000, blz. 62.

DELAERE M., Mijn belevenissen als 18-jarige tijdens de meidagen 1940, MB, Jg. XXVII, nr. 3, juli 2010, blz. 5

DEPAUW A.,  Het onderwijs te Gullegem tijdens W.O. - II. MB, Jg. VII, nr. 3, juli 1990, blz. 128.

GHESQUIERE H., Joseph Van Belle, gesneuveld mei 1940, MB, Jg. XXVII, nr. 1, januari 2011, blz. 25

GHESQUIERE H., Levensverhaal van Constant Vanhoutte, MB, Kg. XXVIII, nr. 2, april 2011, blz. 5

GHESQUIERE H., 14 Belgische soldaten gesneuveld of dodelijk gewond te Gullegem in mei 1940, MB, Jg. XXVII, nr. 3, juli 2010, blz. 26

GHESQUIERE H., De verlossende septemberdagen 1944 te Moorsele – Overmoedige en panikerende Duitsers door Engelse bevrijders weggejaagd, MB, Jg. XXXI, nr. 4, oktober 2014, blz. 22

GHESQUIERE H. & SEYNAVE B., Reserveluitenant Willy Decoutere, MB, Jg. XXXII, nr. 2, april 2015; blz. 4

Gullegemnaren in de Tweede Wereldoorlog (deel 1),  MB, Jg. XXI, nr. 4, oktober 2004
DEGRAEVE D., Oorlogsbelevenissen, blz. 129
DEMEESTERE J., Blijvende herinnering aan 10 mei 1940, blz. 104
DERMEAUX J., De oorlog ’40-’45, blz. 107
DERYCKERE, Familie. Oorlogsellende in de familie Deryckere, blz. 109
DERYCKERE, Familie, De lotgevallen van Omer Deryckere, blz. 117
GHEYSEN M., 10 mei 1940, blz. 102
GHEYSEN M., De 18 daagse veldtocht (10 mei – 28 mei 1940), blz. 106
SOUBRY A., Het begin van de oorlog, blz. 103
VANDER STICHELE J., Bedenkingen bij de herdenking van de 60-jarige bevrijding van België, blz. 125

Gullegemnaren in de Tweede Wereldoorlog (deel 2), MB, Jg. XXII, nr. 3, juli 2005
CORNEILLE J., Oorlogsherinneringen, blz. 104
DUCASTEELE A., Oorlogsherinneringen als meid op het hof te Brikkens, blz. 101
DUJARDIN R., Mijn belevenissen gedurende wereldoorlog II, blz. 91
GHESQUIERE H., Gedaan met duivenmelken, blz. 86
HUYGHELIER M., Dertig maanden zonder mijn man, blz. 99
MESTDAGH D., Mijn verhaal …1943, blz. 103
VANNIEUWENHUYSE A., oorlogservaringen, blz. 89
VANNIEUWENHUYSE G., Ons huis kreeg een obus, blz. 85
VERSCHAETE G., Vijf jaar van her naar der., blz. 93

Gullegemnaren in de Tweede Wereldoorlog (deel 3), MB, Jg. XXIII, nr. 1, januari 2006
DEPAUW A., De jongensschool tijdens W.O. II, blz. 23
DESMET W., Oorlogsbrood – Oorlogsnood, blz. 14
GHESQUIERE H., Enkele kook- en bereidingsvoorschriften in de tijd van oorlog, blz. 17
GHEYSEN M., Weggevoerd naar Duitsland, blz. 19
SOUBRY A., Hongersnood, blz. 12
VAVRIKOVA M., Het verhaal van Maria Vavrikova, blz. 5

Gullegemnaren in de Tweede Wereldoorlog (deel 4), MB, Jg. XXIII, nr. 4, oktober 2006
COTTYN C., Een deugnietstreek, blz. 105
DECLERCQ M., Het zuidwesten van Gullegem tweemaal bevrijd, blz. 116
DESMET A., Dagboek van mijn vader Raphaël Desmet, blz. 97
DUJARDIN R., De  Engelsen zijn er, blz., 118
DUJARDIN R., GHEYSEN M., VANNESTE D., De bevrijdingsstoeten, blz. 121
GHEYSEN M., VANDEGHINSTE M., VERCRUYSSE R., September ’44 – Duitse leger in aftocht, blz.. 119
HANSSENS L., Het vertrek van de Duitsers, blz. 115
HUGELIER P., Oorlogsanekdote, blz., 120
MECHTILDIS E.Z., Oorlogsherinneringen uit het klooster, blz. 107
SEYNAEVE W. & VANSTEENKSITE M., Onze klas 3A tijdens het oorlogsjaar 1943, blz. 106
VANNIEUWENHUYZE G., Het Rode Kruis, blz. 112
SEYNAEVE B., De ontploffing van de brug over de Heulebeek in 1940, MB, Jg. XXXII, nr. 1, januari 2015, blz. 7
VANDER STICHELE J.,  Bombardement 1 November 1940.  MB, Jg. VII, nr. 3, juli 1990, blz. 120.
VANDER STICHELE P., De Gullegemse klokken in W.O. - II. MB, Jg. VII, nr. 3, juli 1990, blz. 124.
VANOVERBEKE L, Herdenking van de Belgische militairen gesneuveld te Gullegem en te Moorsele tijdens de meidagen 1940, MB, Jg. XXVII, nr. 3, juli 2010, blz. 14
VANOVERBERGHE L., Moorseelse kinderen schrijven over de oorlog 1940-1945, MB, Jg. XXVIII, nr. 2, april 2011, blz. 23

 

I. F.  Demografie.

                                                                          
I. F. 1.  Demografie in de strikte zin.

DEBUSSERÉ J., De tyfusepidemie te Gullegem in 1847 : een demografische crisis.  MB, Jg III, nr. 3,  aart 1986, blz. 100
                                                                          
HAEYAERT P., De demografische krisis in de parochie van Gullegem op het einde van de 17de eeuw. Een mikro-demografisch onderzoek. MB, Jg. III, nr. 2, december 1985, blz. 29.

I. F. 2.  Uitwijking, inwijking, seizoen- en grensarbeid.

SEYNAEVE B., Toeval of gewoon een kleine wereld: Frederik Seynaeve-Romanie Robesyn, MB, Jg. XXXII, nr. 1, januari 2015, blz. 18

GHESQUIERE H., Emigratie naar Amerika: drie generatie Callens, MB, Jg. XXVI, nr. 3, juli 2009, blz. 89

POTTIE G., De kiezerslijst van 1946 : een woordje statistiek. Verz. Werk G. Pottie, Gullegem, HMB, 1983, blz. 44.

SEYNAEVE B., Arthur Nuyttens en Arthur Bisschop, MB, Jg. XXXII, nr. 4, oktober 2015

VERWEIRDER K., Uitwijking naar Down Under, Australië, MB, Jg. XXX, nr. 4 oktober 2013, blz. 13

I. F. 3.  Seksualiteit en huwelijksbeleving.

 

I. G.  Verkeer, communicatie en vervoer.

                                                                          
I. G. 1.  Algemeen.

I. G. 2.  Wegen, vervoer over de weg, fiets.

COTTYN C., De velo. MB, Jg. III, nr. 4 juni 1986, blz. 114.

DEBUSSERÉ J., De Bergelen: een Romeinse heirweg? MB, Jg. VII, nr.1, januari 1990, blz. 9.

DESMEDT M., Over de verdwenen Molenweg, de Albrecht Rodenbachlaan en Het Putje, MB, Jg. XXIV, nr. 3, juli 2007, blz. 69.

GHESQUIERE H., Oude foto's: het Stampkot - Wevelgemkassei. MB, Jg. VII, nr. 4, oktober 1990, blz. 170.
                                                                          
POTTIE G., De Kasteelbrug over de Heulebeek. MB, Jg. III, nr. 4 juni 1986, blz. 126.

POTTIE G., De teleurgang van de schep te Gullegem. MB, Jg. VIII, nr. 1, januari I99I, blz. 6.

POTTIE G., Een nieuwe brug over de Heulebeek op de Plaats te Gullegem - 1769. MB, Jg. VI, nr. 1, januari 1989, blz. 27.

VANOVERBERGE L., Aanleg van de steenweg Heule-Gullegem-Moorsele 1840-1851, MB, Jg. XIII, nr. 1, januari 1996, blz. 5.

I. G. 3.  Spoorverkeer .

DEBUSSERÉ J., De geschiedenis van de Gullegemse tram (Deel I), MB, Jg. II, nr. 1, september 1984, blz. 10.

DEBUSSERÉ J., De geschiedenis van de Gullegemse tram (Deel II), MB, Jg. II, nr. 3, maart 1985, blz. 7.

I. G. 4.  Waterwegen, luchtvaart.

DEBUSSERÉ J., De Heulebeek van de Ijstijden tot heden, MB, Jg. XIV, nr. 1, januari 1997, blz. 1-38.

 

I. G. 5.  Posterijen en filatelie, telefoon, telegraaf.

 

 

II.  OUDHEIDKUNDE & KUNSTGESCHIEDENIS

pijl

 

 

II. A.  Oudheidkunde, Archeologie.

 

VANOVERBERGHE L., Metseltekens, gevelankers en merktekens: allemaal symbolen, MB, Jg. XIX, nr. 4, oktober 2002, blz. 109.

 

II. B.  Architectuur.

                                                                          
II. B. 1.  Allerlei architectuur, stedenbouw en urbanisatie.

VANNESTE M., VANDEVENNE F., Gullegem, vroeger en nu, HMB, 2006

VANOVERBERGHE L., Rondkijken in Moorsele op Open Monumentendag, MG, Jg. nr. 3, XXV, juli 2008, blz. 81.

II. B. 2.  Kerken, kapellen, kloosters.

DESPRIET P., Beknopte geschiedenis van de Sint-Amanduskerk van Gullegem.  MB, Jg. VIII, nr. 2, april 1991, blz. 61.

II. B. 3.  Versterkingen en kastelen.

II. B. 4.  Gemeentehuis.

II. B.5 .  Woonhuizen.

DEBUSSERÉ J. & VANDERRSTICHELE P., De ontstaansgeschiedenis van bistro De Hofnar, een beschermde dorpswoning van einde 18de eeuw, MB, Jg. XXV, nr.4, oktober 2009, blz. 109

GHESQUIERE H., GHEYSEN M., Historiek van een eenvoudig landelijk huisje gelegen langsheen de Pijplap, MB, Jg. XXIV, nr. 2, april 2007, blz. 38.

GHESQUIERE H., De geschiedenis van de herberg Het Molenwalleke,  MB, Kg. XXVIII, nr. 3, juli 2011, blz. 5

II. B. 6.  Landelijke bewoning, hoeven en duiventorens.
                                                                          
VANBECELAERE S., Verslag van de Open Monumentendag 1991. Schuur Degraeve wordt gerestaureerd. MB, Jg. VIII, nr. 4, oktober 1991, blz. 141.

II. B. 7.  Allerlei gebouwen.

Architectuur in eigen buurt, Gevels en gebouwen in Wevelgem, een kennismaking, Culturele Raad Wevelgem, 2002, Overlegcomité Bouwkundig en Cultureel Erfgoed.                                             

DEBUSSERÉ J., De ijskelder van de kasteelhoeve van Gullegem, MB, Jg. XXIII, nr. 2, april 2006, blz. 51.

GHESQUIERE H. & VANNESTE M., Beschermde monumenten op Gullegem, MB, Jg. XXX, nr. 3, juli 2013, blz.4
                                                                          
                                                                          
II. C.  Kunstschatten.

 

II. C. 1.  Allerlei kunstschatten.

DESPRIET P., Beknopte geschiedenis van de Sint-Amanduskerk van Gullegem. Kunstschatten en inboedel. MB, Jg. VIII, nr. 2, april 1991, blz. 66.
                                                                          
II. C. 2.  Beeldhouwkunst, beeldensnijkunst, meubilair, gedenktekens en kleine monumenten.

DEBUSSERÉ J., Grafsymboliek op de begraafplaatsen van Gullegem, Moorsele en Wevelgem, MB, Jg. XXV, nr. 1, januari 2008, blz. 5.

VANDERSTICHELE J. & P., Het standbeeld van de gesneuvelden van Gullegem. MB, Jg. X, nr. 4, oktober 1993, blz. 136

VANNESTE M., Houtdraaiwerk van Marcel Gheysen in OC der Cerf, MG, Jg. XXIV, nr. 3, juli  2007, blz. 93.           

II. C. 3.  Schilderkunst en grafische kunsten.

DEBUSSERÉ J., Schilderijen in de Sint-Amanduskerk van Gullegem. De Doop van Christus, MB, Jg. XII, nr. 2, april 1995, blz. 52.         

DEBUSSERÉ J., De Italiaanse kruisweg in de kerk van Gullegem, MBG, Jg. XXV, nr. 2, april 2008, blz. 37.

DEWILDE B., Het oeuvre van kunstschilder Noël Vandeghinste, MB, Jg. XVI, nr. 4, oktober 1999, blz. 108.

II. C. 4.  Keramiek en brandglazen.

II. C. 5.  Edelsmeedkunst.

II. C. 5. a. Edelsmeedwerk in de Sint-Amanduskerk van Gullegem

DEBUSSERÉ J., De zilveren pyxis van abdis Bernarde de Ransart – 1727, MB, Jg. XXIX, nr. 4, oktober 2013, blz. 7

DEBUSSERÉ J., De doopvont, de zilveren chrismatoria en de ampullen voor het doopsel,
MB., Jg.XXX, nr. 1, januari 2013, blz.4

II. C. 5. b. Profaan edelsmeedwerk

II. C. 6.  Textielkunst.

II. C. 7.  Munten, penningen en medailles.
                                                                          
                                                        
II. D.  Muziek.

 

II. D. 1.  Allerlei muziek, komposities en komponisten.

II. D. 3.  Muziekkorpsen en koren

II. D.2. a. Koninklijke Harmonie Kunst Veredelt.
VANDEVENNE F., Kunst Veredelt Gullegem, één fanfare, vijf dirigenten, vele vrienden, Monografie uitgegeven door Kunst Veredelt, Gullegem, 2000

II. D.2. b. Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia
                                                                          
VANDER STICHELE P., De Koninklijke Harmonie Sint - Cecilia Gullegem. 1899 - 1989.  MB, Jg. VI, nr. 4, oktober 1989, blz. 98.

II. D. 2. c. Jeugdharmonie Bravoura

II. D. 2. d. Jeugdharmonie Burleske

II. D. 2. e. Kerkkoor Sursum Corda

HERMAN M., De geschiedenis van het zangkoor ‘Sursum Corda’, MB, Jg. XXII, nr. 2, april 2005

II. D. 2. f. Andere koren

DEBUSSERÉ J., De Maatschappij ‘De Zwarte Leeuw’ 1880 – 1914, MB, Jg. XXII, nr. 4, oktober 2005, blz. 113

POTTIE G., Het Gullegems meisjeskoor ‘De Kerlinnekes’ 1956-1959,  MB, Jg. XXV, nr. 3, juli 2008, blz. 93

II. D. 3.  Klokken en klokkenluiders.

DESPRIET Ph., Beknopte geschiedenis van de Sint-Amanduskerk van Gullegem. Klokken en interieur. MB, Jg. VIII, nr. 2, april 1991, blz. 64.

POTTIE G., Een klokkenhistorie uit 1717 te Gullegem, MB, Jg. IX, nr. 4, oktober 1992, blz. 131.
                                                 
VANDER STICHELE P., De Gullegemse klokken in W.O.-II, MB, Jg. VII, nr. 3, juli 1990, blz. 124.                             

II. D. 4.  Orgels en orgelbouwers.

 

III.  BIOGRAFIEËN

pijl

 

 

III. A.  Verzamelingen van biografieën.

 

III. B.  Individuële biografieën.

                                                                          
DEBUSSERÉ J., Biografie Noël Vandeghinste, MB, Jg. XVI, nr. 4, oktober 1999, blz. 96.

DEBUSSERÉ J., Guido Gezelle en zijn vakantiedorp Gullegem. MB, Jg. II, nr. 4, juni 1985, blz. 22.

DEBUSSERÉ J., In memoriam Meester Gustaaf Pottie. MB, Jg. VIII, nr. 1, januari 1991, blz. 34.

GELDOF J., Gullegemse priesterfiguren: Jozef Coucke (Gullegem 1891 - Leke 1967). MB, Jg. VIII, nr. 4., oktober 1991, blz. 105.

HERPELS F., Homilie bij de begrafenis van Gustaaf Pottie. MB, Jg. VIII, nr. 1, januari 1991, blz. 36

POTTIE G., In memoriam Reginald  Laga. MB, Jg. V, nr. 3, maart 1988, blz. 98.
                                                                          
POTTIE G., Joos Gietleugen, een parochiaan van betekenis. MB, Jg. VIII, nr. 4., oktober 1991, blz. 144.

VANACKERE C., ALMEY B., Benoit Vanoutrive 1805-1881, MB, Jg. XXV, nr. 3, juli 2008, blz. 87.

VANACKERE C., Maurits De Brie (°Gullegem 10 juni 1900), honderd jaar!, MB, Jg. XVII, nr. 4, oktober 2000, blz. 115.

VANACKERE C.,  Pater Florent Claeys, MB, Jg. XVIII, nr. 4, oktober 2001, blz. 141.

 

IV.  GENEALOGIE, HERALDIEK, BANISTIEK

EN ZEGELKUNDE

pijl

 

IV. A.  Genealogie en familiegeschiedenis.

 

AZOU K., Bruno Daene, Gullegemse soldaat van Napoleon, MB, Jg. XXX, nr. 2, april 2013, blz. 4

AZOU K., Het kleurrijke verhaal van Joannes Baptiste Asou, MB, Jg. XXIX, nr. 1, januari 2012, blz.. 5

BUSEYNE E., Familie Demeestere, een familie in de schaduw van het vlas, Monografie uitgegeven in eigen beheer, Antwerpen, 2001

DEBRIE M., Kroniek van de familie van burgemeester-notaris Alphonse De Brie-Marie Seynaeve, MB, Jg. XVII, nr. 4, oktober 2000,blz. 105.

DEBUSSERÉ J.,  Gullegem en Verdinaso-leider Joris van Severen, MB, Jg. XIV, nr. 2, april 1997, blz. 73-74.  

GHESQUIERE H., De Gullegemse familie Theys, MB, Jg. IX, nr. 1, januari 1992, blz. 33.

GHESQUIERE H., De familie Hanssens. Eén eeuw bewoners van de Bulscamphoeve. 1888 - 1988. MB, Jg. V, nr. 5, oktober 1988, blz. 150

GHESQUIERE H., De stamreeks van Gustaaf Pottie, MB, Jg. XIV, nr. 4, oktober 1997, blz. 129.

GHESQUIERE H., Pachter Carl Vanneste, buitenpoorter van de stad Kortrijk. MB, Jg. V, nr. 5, oktober 1988, blz. 176.

GHESQUIERE H. & AZOU K., De kwartierstaat van Kristien Azou, MB, Jg. XXIX, nr. 1, januari 2012, blz. 12

POTTIE G., De familie Buysens te Gullegem. Grootheid en verval. MB, Jg. V, nr. 2, december 1987, blz. 34.

VANDEGHINSTE J., De stamreeks van Noël Vandeghinste, MB, Jg. XVI, nr. 4, oktober 1999, blz. 90

VANDER STICHELE P., Benoit Van Outrive.Notaris te Gullegem van 1837 tot 1839. MB, Jg. VI, nr. 2, april 1989, blz. 57.

 

IV. B.  Heraldiek.

 

IV. B. 1. Gemeentewapen.

POTTIE G., Hoe kwam het Gullegems gemeentezegel tot stand ? Verz. Werk GT. Pottie, Gullegem, HMB, 1983, blz. 19.

SEYNAEVE B., Het wapen van de gemeente Gullegem, MB, Jg. XXXIII, nr. 4, oktober 2016, blz. 14.3.  

IV. B. 2. Familiewapens.

 

IV. C.  Zegelkunde.

 

GHESQUIERE H., Een merkwaardige vondst: een unieke Gullegemse zegelstempel uit de 15de eeuw, MB, Jg. XXXI, nr. 3, j,uli2014, blz. 25

 

IV. D.  Banistiek

 

DEBUSSERÉ J. & VANOVERBERGHE L., Wijdingsfeest van het vaandel van de Jongelingencongregatie van Gullegem 13 mei 1892, MG, Jg. XXIV, nr. 1, jan. 2007, blz. 13-19.

VANDEVENNE F., Onvindbare Gullegemse vlaggen, MB, Jg. XXI, nr. 3, juli 2004

VANDEVENNE F.,  Vlaggen van Gullegemse verenigingen, MB, Jg. XX, nr. 4, oktober 2003.

 

 

V.  CULTUUR, LETTERKUNDE,
ONDERWIJS
WETENSCHAPPEN

pijl

 

 

                                                                       

V. A.  Algemene kultuur en kulturele verenigingen.

 

V.A.1. Culturele activiteiten, tentoonstellingen.

ATELIER VOOR PLASTISCHE KUNSTEN, Openingstoespraak bij de vernissage van de tentoonstelling "Dieren" in de dwarsschuur van 't Goed te Wynkele. MB, Jg. VIII, nr. 4, oktober 1991, blz. 142.

DEBRABANDERE F., Even voorstellen: De Leigouw. MB, Jg.II, nr. 3, maart 1985, blz. 24.

GHESQUIERE H., Heemkundige wandeling Veurne - 14 oktober 2001, MB, Jg. XIX, januari 2002, blz. 24.

WESTTOERISME, Gids voor Westvlaamse musea. MB, Jg. VIII, nr. 3, juli 1991, Bijlage.

V.A.2. Culturele Raad

V.A.3. Bibliotheek

V.A.4. Davidsfonds

DECLERCQ M., Davidsfonds afdeling Gullegem, MB, Jg. VII, nr. 4, oktober 1990, blz.134

V.A.5. Heemkundige Kring De Meiboom Gullegem

VANDER STICHELE P., VANDEVENNE F., VANNESTE M.,  De Meiboom. Reeds 10 jaar in de pers, Heemkring De Meiboom, Gullegem, 1994.

25 jaar heemkundige kring De Meiboom, MB, Jg. XXVI, nr. 1, januari 2009

 

V. B.  Letterkunde, wijsbegeerte en moraal.

                                                                          
V. B. 1.  Proza en poëzie van lokale schrijvers.

VERMEULEN J., Een onbekend gedicht van Gezelle voor een Gullegemse burgemeester (1878)- “Wij komen nunmet volle vreugd.”, MB, Jg. XXX1, nr. 3, juli 2014, blz. 16

WITDOUCK R., Zeger van Ghuedelghem. 1285 -1341. MB, Jg. III, nr. 1, september 1985. blz. 3.

V. B. 2.  Rederijkerij.

HAEYAERT P., Boekbespreking "De Gullegemse Kamer van Rhetorica", MB, Jg. I, nr. 4, juni 1984, blz. 3.

WITDOUCK R., De Gullegemse Kamer van Rhetorica 1714 - 1914, Gullegem, HMB, 1984, 281 blz.

V. B. 3.  Toneel.
                                                                          
VANOVERBERGHE B., De Lustige Slijters 1925-2000, MB, Jg. XVII, nr. 1 &2, januari-april 2000, blz.3

DEBUSSERÉ J., De maatschappij ‘De Zwarte Leeuw’ 1880 – 1914, MB, Jg. XXII, nr. 4, oktober 2005, blz. 113

V. B. 4.  Boekbesprekingen.

GAEREMYNCK G., "Gullegem & St-Eloois-Winkel op het einde van de Middeleeuwen 1382 - 1530. MB, Jg. VI, nr. 3, juli 1989, blz. 75.

 

V. C.  Onderwijs.

 

V.C.1. Kleuter Onderwijs

V.C.2. Lager Onderwijs

AZOU K., GHESQUIERE H., Gullegem tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830), MG, Jg.XXXIII, nr. 1, januari 2016, blz. 4-42

DEBLAERE A., Oude foto: de laatste klas van de Franse School te Gullegem. 1922 - 1923.  MB, Jg. VII, nr. 1, januari 1990, blz. 32

DEBUSSERÉ J., Verplichte spinschool in Moorsele – 1818, MB, Jag. XXIX; nr. 2, april 2012, blz. 28

DEBUSSERÉ J., Sprokkelingen over Sint-Vincentius en de Vrije Lagere Meisjesschool, MB, Jg. XXXIV, nr. 1, januari 2017, blz. 20

DEPAUW A., De jongensschool tijdens W.O. II, MB, Jg. XXII, nr. 1, jaunari 2006, blz. 24

DEPAUW A., Geschiedenis van het Lager Onderwijs te Gullegem. MB, Jg. II, nr. 2, december 1984, blz. 3.

POTTIE G., De zondagsschool te Gullegem.  MB, Jg. V, nr. 4, juni 1988, blz. 128.
                                                                          
VANPOUCKE C., Kindertijd in Gullegem tussen 1910 en 1940. Het schoolleven, MB, Jg. XIV, nr. 2, april 1997, blz. 58-72.

V.C.3. Secundair Onderwijs

DEPAEMELARE N., FOLENS M., MESSIAEN W., VANDAMME J. & VERHEYE W., 35 jaar VTI Gullegem, een historische terugblik, MB, Jg. XV, nr. 2, april 1998, blz. 83.

 

V. D.  Jeugdbeweging.

 

V.D.1. Scouts

V.D.2. Chiro

V.D.3. KAJ - VKAJ

V.D.4. KSA - VKSJ

GAEREMYNCK G., De geschiedenis van de K.S.A.-bond " Arbeid Adelt ". Gullegem 19I0 - 1985. MB, Jg. VI, nrs. 1, 2, 3, 4 en MB, Jg. VII nr. 1.

V.D.5. Middenstandsjeugd

V.D.8. Rode Valken

V.D.9. Pro Mille

V.D.10. Jeugdadviescentrum Wevelgem

 

V. E.  Vlaamse Beweging, taal in het onderwijs.

 

V. F.  Drukkunst, pers en film
                                                                          

V. F. 1.  Drukken en drukkers.                          

V. F. 2.  Kranten en tijdschriften.

V. F. 3. Film

DUJARDIN R., De geschiedenis van de Gullegemse Cinema Stella, MB, Jg. XXIV, nr. 4, oktober 2007, blz. 101.

HEEMKUNDIGE KRING DE MEIBOOM, Kijk op Gullegems verleden, oude Gullegemse filmpjes, DVD, Gullegem, 2005
                                                                          

V. G.  Wetenschappen
                                                                          

V. G. 1.  Cartografie en iconografie.

BEHAEGHE R. & DEBUSSERÉ J. e.a., Gullegem. Beelden uit het verleden., Gullegem, HMB, 1986.

DE MUELENAERE L., Het plan POPP van Gullegem, MB. Jg. I, nr. 4, juni 1984, blz. 16.

HEEMKRING DE MEIBOOM GULLEGEM: "Het Plan POPP van de Gemeente Gullegem". Heruitgave van de HMB, Gullegem, 1954.

POTTIE G., Het kadasterplan POPP van Gullegem . Aanvullingen. MB, Jg. II, nr. 1, september 1984, blz. 28.

DEBUSSERÉ J., Luchtfoto van Gullegem Plaats - 1983, MB, Jg. XII, nr. 2; april 1995, blz. 66.

VANNESTE M., VANDEVENNE F., Gullegem, vroeger en nu, HMB, 2006
                                                                          

V. G. 2.  Geneeskunde, gezondheidszorg, epidemieën.

DEBUSSERÉ J., De tyfusepidemie te Gullegem in 1847. MB, Jg. III, nr. 3, maart 1986, blz. 77.
                                                                          
DEBUSSERÉ J., Joanna Seynaeve, benoemd tot vroedvrouw van Gullegem. MB, Jg. II, nr. 4, juni 1985, blz. 20.
                                                                          
POTTIE J., Cateleyne Vermandele, vroedvrouw van Gullegem. 1684 - 1690. MB, Jg. VIII, nr. 2, april 1991, blz. 68

VANACKERE C., Hippolyte Thiers (1856-1893), de eerste doctor in de genees-, heel- en verloskunde te Gullegem, MB, Jg. XXIX, nr. 2, april 2012, blz. 5

 

V. G. 3.  Aardrijkskunde.

DEBUSSERÉ J., De Heulebeek van de ijstijden tot heden. MB, Jg. XIV, nr. 1, januari 1997, blz. 3-38.

NORGA K., INGENIEURSBUREAU IBS, De Heulebeek, computermodellering als methode, hoogwaterbeheer als doel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Water, 2001.
                                                                          

V. G. 4.  Fauna en flora.

LECOUTERE A., Een levend monument te Gullegem: de Sequoiadendron Sequoiadendron giganteum. MB, Jg. V, nr. 4, juni 1988, blz. 133

PATYN M., Oeverzwaluwen aan de Bergelenput te Gullegem. MB, Jg. XXI, nr. 4, oktober 1994, blz. 57.        

PATYN M., Achtkanters, onze Canadese populieren, MB, Jg. XXX, nr. 4, oktober 2013, blz.24

V. G. 4. Milieu

 

VI.  TAALKUNDE

pijl

 

 

VI.A. Het Westvlaams dialect en zijn Gullegemse varianten

 

DEBUSSERÉ J., Een "hontestronte" bedorven kind, MB, Jg. XII, nr. 4, oktober 1995, blz. 140.

DEBUSSERÉ J, Gullegemse scatologische spreekwoorden en zegswijzen, MB, Jg. XXVII, nr. 4, oktober 2010, blz. 27

DEBUSSERÉ J., Het Gullegems dialect: herbergbezoek in de goeden tijd, MB, Jg. XXVI, nr. 4, oktober 2009, blz. 138

DEBUSSERÉ J., Gullegemse volkstaal bij de dokter, MB, Jg. XXXIV, nr. 3, juli 2017, blz. 29

DEMUELENAERE L., Het werkwoord "bedrichten", MB, Jg. II, nr. 3, maart 1985, blz. 298

GHEKIERE A., Uitdrukkingen en gezegden van ouderen naar kinderen, MB, Jg. XXXIOV, nr.1, januari 2017, blz. 24

GHESQUIERE H., Het lichaam, verwerkt in Gullegemse spreuken en gezegden. MB, Jg. VIII, nr. 4, oktober 1991, blz. 118.

GHEYSEN M., Gullegemse dialecten, MB, Jg. XXIX, nr. 4, oktober 2012, blz. 24

POTTIE G., Gullegemse uitdrukkingen & beeldrijke taal i.v.m. "dronkenschap" en "pech hebben", MB, Jg. II, nr. 1, september 1984, blz. 8.

POTTIE G., Gullegemse vloekwoorden en bastaardwaarden. MB, Jg.V, nr.4, juni 1988, blz. 103.

POTTIE G., "Klutser" Verz. Werk G. Pottie, Gullegem, HMB, 1983, blz. 54.

POTTIE G., Een "krabbe verjuus" Verz. Werk G. Pottie, Gullegem, HMB, 1983, blz. 49.

POTTIE G., "Profetebeze" Verz. Werk G. Pottie, Gullegem, HMB, 1983, blz. 55

POTTIE G., "Scheutelhuis" Verz. Werk G. Pottie, Gullegem, HMB, 1983, blz. 49.

POTTIE G., Westvlaamse zegswijzen en Gullegemse varianten, Verz. Werk G. POttie, Gullegem, HMB, 1983, blz. 5O

POTTIE G., "Winkelware" Verz. Werk. G. Pottie, Gullegem, HMB, 1983, blz. 48.

POTTIE G., "Zeer hoofd" in Gullegem. Verz. Werk G. Pottie, Gullegem, HMB, 1983, blz. 48.

VANDEVENNE F., Manillen in het Gullegems dialect, MB, Jg. XI, nr. 3, juli 1994, blz. 69.

WITDOUCK R., Gezelle en Gullegemse taal, MB, Jg. XXII, nr. 4, oktober 2005, blz. 132

WITDOUCK R., Zeispreuken, MB, Jg. XVII, nr. 4, oktober 2001, blz. 148.

WITDOUCK R., Geen geld meer – gehoord in Gullegem en Moorsele, MB, Jg. XXVIII, nr. 4, oktober 2011, blz. 18

 

VI.B. In vaktaalkringen


DEBUSSERÉ J., Bij onze "velomakers", MB, Jg, VIII, nr. 2, april 1991, blz. 54

FOLENS D., Gullegemse spreuken en gezegden in verband met God, geloof, heiligen, engelen en duivels, MB, Jg. XXVI, nr. 4, oktober 2009, blz. 142

 

 

VII.  NAAMKUNDE

pijl

 

 

 

VII. A.  Toponynmie
                                                                          

VII. A. 1.  Plaatsnamen

BONTE F., Plaatsnamen in Gullegem : "Den Crickeleere", MB, Jg. XIV, nr. 4, oktober 1997, blz. 152.

GHESQUIERE H., De naam "Bulscamp". MB, Jg. V, nr. 5, oktober 1988, blz. 143.

WITDOUCK R., De "Meiboom" te Gullegem. MB, Jg. I, nr. 3, maart 1984, blz. 9.  

 

VII. A. 2.  Straatnamen.

DESMEDT M., Over de verdwenen Molenweg, de Albrecht Rodenbachlaan en Het Putje, MB, Jg. XXIV, nr. 3, juli 2007, blz. 69.

GHESQUIERE H. & WITDOUCK R., De Lindestraat te Gullegem. MB, Jg. VII, nr. 2, april 199O, blz. 60

GHESQUIERE H.,  't Schoonwater. MB, Jg. V, nr. 2, december 1987.

GHESQUIERE H., Van citéreke naar Tjokkenplein, MB, Jg. XXXI, nr. 3; juli 2014, blz.4

POTTIE G., De Bilgenboom. MB, Jg. II, nr. 3, maart 1985, blz. 3

POTTIE G., De Jan Sabbestraat. MB, Jg. III, nr. 1, september 1985. blz. 19.

POTTIE G., De Rommelen, MB, Jg. II, nr. 1, september 1984, blz. 3

POTTIE G., Straatnamen te Gullegem en hun betekenis.  Verz. Werk, G. Pottie, Gullegem, HMB, 1983, blz. 33.

VANDER STICHELE P., Betekenis van de naam "Krekkelarestraat", MG, Jg. XII, nr. 4, oktober 1995, blz. 117.

VERCRUYSSE M., De nieuwe straatnamen van Gullegem. MB, Jg. VIII, nr. 3, juli 1991, blz. 73.

VERCRUYSSE M., Naamverandering van de huidige "Bankstraat", MB, Jg. I, nr. 1, sep. 1983, blz. 3.

                                                                          
VII. A. 3.  De gemeentenaam Gullegem

DEBUSSERÉ J., De vroeg-middeleeuwse nederzetting Godelinchehem, MB, Jg. XVII, nr. 1 & 2, januari 2001, blz. 6

DENDOVEN L., In: Dit is West Vlaanderen, deel I, Uitgeverij Flandria, 1959: Gullegem, Schrijfwijzen en Betekenis van de naam, blz. 464

WITDOUCK R., Godelichehem (1066) - Gullegem (2016), MB; Jg. XXXII, nr. 4, oktober 2015

 

VII. B.  Antroponymie                                         

 

VII. B. 1.  Studie van familiennamen van inwoners. 

DEBRABANDERE F., Gullegemse familienamen: Baekelandt, Behaeghe, Delrue. MB, Jg. II, nr. 3, maart 1985, blz. 25.

DEBUSSERÉ J., De familienaam Vandeghinste, MB, Jg. XVII, nr. 4, oktober 1999, blz. 85.

DEBUSSERÉ J., Gullegemse familienamen: Seynaeve. MB, Jg. III, nr. 4, juni 1986, blz.133

GHESQUIERE H., De familienaam Beernaert, MB, Jg. XVII, nr. 4, oktober 2001, blz. 145.

GHESQUIERE H., De familienaam Mestdach, Mestdag, Mestdagh. MB, Jg. VI, nr. 3, juli 1989, blz. 73.

GHESQUIERE H., De familienaam Vermandele/Vermandere, MB, Jg. XVIII, nr. 4, oktober 2001, blz. 143.

GHESQUIERE H., Wat betekent mijn familienaam Ghesquiere, Creupelandt, Vanneste MB, Jg. IX, nr. 4, oktober 1992, blz. 139.

GHESQUIERE H., De familienaam van Guedelghem, MB, jg.XXX, nr.2, april 2013, blz.15

GHESQUIERE H., Familienaam Verfaille – Verfaillie, MB, Jg. XXVI, nr. 2, april 2009, blz. 81

POTTIE G.,  De eerste Gullegemse Seynaeve's. MB, Jg. III, nr. 4, juni 1986, blz. 135.

VANDER STICHELE P., De familienaam Vander Stichele. MB, Jg. II, nr. 4, juni 1985, blz. 19.   

VII. B. 2.  Studie van persoonsnamen in het algemeen.
                                                                          
DEBUSSERÉ J., De voornaamgeving in 1988 & 1989 in Gullegem - Wevelgem - Moorsele. MB, Jg. VIII, nr. 4, oktober 1991, blz. 126.

GHESQUIERE H., Roepnamen en hun vleivormen in Gullegem op het einde van de Middeleeuwen, MB, Jg. XIV, nr. 2, april 1997, blz. 44-57.

POTTIE G., Middeleeuwse vrijgewijdenlijsten als bron van oude Gullegemse vrouwennamen.  MB, Jg. VI, nr. 2, april 1989, blz. 59.

POTTIE G., Over familienamen te Gullegem. MB, Jg. X, nr. 4, oktober 1993, blz. 146.

VANDEMOORTELE D., 36 veel voorkomende familienamen in Gullegem en Sint-Eloois-Winkel in de 17de en 18de eeuw, MB, Jg. XIX, oktober 2002, blz. 118.

VANDER STICHELE P., Gullegemse  klerikale familienamen. MB, Jg. VII, nr.1, januari 1990, blz. 20.

 

VII. B. 3.  Bij- en lapnamen.
                                                                          
POTTIE G., Gullegemse lapnamen. MB, Jg. III, nr. 4, juni 1986, blz. 109.

 

 

VIII.  VOLKSKUNDE

pijl

 

 

VIII. A.  Het volksleven in al zijn aspecten

 

WITDOUCK R., Zevende zoon, zevende dochter te Gullegem. MB, Jg. VII, nr. 4, oktober 1990, blz. 140.

WITDOUCK R., De maandag-in-hebben. MB, Jg. VIII, nr. 1, januari 1991, blz. 3.
                                                                          

VIII. B.  Herinneringen aan vroeger.

 

BREUGHE G., Het ongeval met dodelijke afloop van mijn broer Antoon, MB, Jg. XXXII, nr. 4, oktober  2015

BUSEYNE E., De vreselijke ontploffing te Gullegem op donderdag 13 oktober 1921, MB, Jg. XVIII, nr. 4, blz. 125

CLAEYS G., Een zonderling handelsverdrag. MB, Jg. III, nr. 3, maart 1986, blz. 76.

DEBROUWERE F., De tijd van toen… Herinneringen uit vervlogen tijd… Gerard Vandoorne, MB, Jg. XXIV, nr.2, april 2007, blz. 57

DECLERCQ M., "Ik was piot in mei '40", MB. Jg. XVII, nr. 3, juli 2000, blz. 129.

DHAENE H., Mijn boldersleven.  MB, Jg. V. nr. 4, juni 1988, blz. 107

DHAENE R., Herinneringen uit mijn kinderjaren 1920-1930, MB, Jg. XXV, nr. 4, oktober2008, blz. 116

GHEYSEN M., Mijmeringen, MB, Jg. XXX, nr. 1, januari 2013, blz. 21

GHEYSEN M.,  Circa 80 jaar geleden: Reilen en zeilen in de Grote Ieperstraat, MB, Jg. XXX, nr. 4, oktober  2013, blz. 21

PONSEELE R., Herinneringen uit mijn kindertijd, MB, Jg. XXXIV, nr.1, januari 2017, blz. 4

POTTIE G., Nieuws over het jaar 1906. MB, Jg. V, nr. 3, maart 1988, blz. 67.

ROSSELLE R., Herinneringen uit mijn kinderjaren. MB, Jg. VI, nr. 1, januari 1989, blz. 23.

SEYNAEVE B., 1953–Autobusongeval in Wevelgem, MB, Jg. XXX, nr.2, april 2013, blz. 23

VANACKER C., De ramp te Grandmetz - 26 juli 1948. MB, Jg. VI, nr. 1, januari 1989, blz. 4.

WYLIN R., Kroost (klooster) rijke gezinnen van weleer, MB, Jg. XXIX, nr. 4, oktober 2013, blz. 11

De oude tijd in een hedendaags Vlaams volksgedicht, MB, Jg. XXVIII, nr. 4, oktober 2011, blz. 20
                                                                          

VIII. C.  Lokale volksfiguren 

 

CLINCKEMAILLE J., Figuren uit de Hoge Voetweg: Cyriel Dewitte & Maria Vanoverberghe. MB, Jg. V, nr. 3, maart 1988, blz. 69.

DESMET H., Dokter Etienne Leroux (1914 - 1976). De Gullegemse volksdokter. MB, Jg. V, nr.1, september 1987, blz. 16.

GHESQUIERE H. &  VANOVERBERGHE L., Theodoor Gustaaf Charle, MB, Jg. XI, nr. 1, januari 1994, blz. 29

SEYNAEVE B., Marcel Vanneste, eerste Gullegemse piloot, MB, Jg. XXX, nr. 2, april 2013, blz. 18

STICHELBOUTJ., Kamiel Pottie als type vaderbeeld uit het begin van de 20ste eeuw, MB, Jg. XXVIII, nr. 2, april 2011, blz. 33

VANHOORELBEKE J, Ons moeder Amanda Albers, de verpleegster van de Bond, MB, Jg. XXXIV, nr. 1, januari 2017, blz. 14

VERLINDE B., Bakker Marcel Cottyn 1928-2006, MB. Jg. XXXIV, nr. 2, april 2017, blz. 19

WITDOUCK R., Henri Dejaeghere, beeder en suisse (1869 - 1944). MB, Jg. II, nr. 4, juni 1985, blz. 3

 

VIII. D.  Ambachten en beroepen

 

VANDER STICHELE P., Enkele beroepen en ambachten uit vervlogen tijd. MB, Jg. V, nr. 4, juni 1988, blz. 118.

WITDOUCK R., Honden uit de kerk: de hondeslager. MB, Jg. III, nr. 4, juni 1986, blz. 121.

GHESQUIERE H., Rente betaald voor een hondenslager in de kerk van Gullegem, MB, Jg. XXVIII, nr. 4, oktober 2011, blz. 13

GHESQUIERE H., VERSCHAETE A., Voerman Robert Verschaete 1895-1966, MB, Jg. XXXIV, nr. 3, juli 2017, blz. 22. 

 

VIII. E.  Gebruiksvoorwerpen, huisraad en werktuigen

 

DEBUSSERÉ J. & PARMENTIER R., Gullegems straatmeubilair: Oude voetschrapers, veeg er uw voeten aan!, MB, Jg. XXX, nr. 4, oktober 2013, blz. 4

GHEYSEN M., Een "Hitler" als warmtebron. MB, Jg. VII, nr. 3, juli 1990, blz. 126.

GHESQUIERE H., Het wassen. Van de eeuwwisseling tot de IIde Wereldoorlog, MB, Jg. XI, nr. 1, januari 1994, blz. 13

 

VIII. F.  Keuken

 

GAEREMYNCK G., Voedingsgewoonten bij de Gullegemse bevolking tussen de twee wereldoorlogen,  MB, Jg. VIII, nr. 1, januari 1991, blz. 8.

SEYNAEVE A., Een zwijntje in de kupe steken, MB, Jg. XX, nr. 2, maart 2003, blz. 80

SEYNAEVE B., Wuk est vo ’t eten? , MB, Jg. XXX, nr. 1, januari 2013, blz.11

SEYNAEVE B., Koken en eten in de 20ste eeuw, MB, Jg. XXXII, nr. 2, blz. 18

SOUBRY S., Nieuwjaarwafels bakken, MB, Jg. XXVII, nr. 4, oktober 2010, blz. 30

THERMOTE C., Bakken van nieuwjaarlukken, MB, Jg. XXVIII, nr. 4, oktober 2011, blz. 24

VANDEPUTTE M., Gullegemse menu's uit de periode 1900 - 1940. MB, Jg. VIII, nr. 2, april 1991, blz. 46.

 

VIII. G.  Molens en molenaars

 

DEBUSSERÉ J., Molenaar Karel Vandemoortele, in: Schilderijen in de Sint-Amanduskerk van Gullegem. De Doop van Christus, MB, Jg. XII, nr.2, april 1995, blz. 52.

GHESQUIERE H., De oliemolen aan de Bilgenboom, MB, Jg. XX, nr.2, april 2003, blz. 61.

GHESQUIERE H., Een snuifmolen te Gullegem, MB, Jg. XXI, nr. 3, april 2004, blz. 35

 

VIII. H.  Allerlei volksgebruiken

 

DEBUSSERÉ J., Doodzantjes verzamelen. MB, Jg. I, nr. 2, december 1983, blz. 6.

DEBUSSERÉ J., Gullegemse nieuwjaarsbrieven tussen 1920 en 1940. MB, Jg. X, nr. 1, januari 1993, blz. 17.

DEBUSSERÉ J., De schrik van onze ouders voor donder en bliksem, MB, Jg. XXVI, nr. 4, oktober 2009, blz. 129

GHESQUIERE H. & WITDOUCK R., De Linde en haar tegenwoordigheid op Gullegem. MB, Jg. VII, nr. 2, april 1990, blz. 53.

TOYE M., Oude gebruiken rond zwangerschap, geboorte en doopsel in Gullegem, MB, Jg. XXXIV, nr. 2, april 2017, blz. 4

WITDOUCK R., Verspreiding, ouderdom en betekenis van de Meiboomplanting. MB, Jg. I., nr. 3, maart 1984, blz. 9.

 

VIII. I.  Volksdevotie

 
BAVAY L., Volksdevotie langs straten en pleinen te Gullegem. Deel I : Praktische wenken voor het opstellen van een inventaris. MB, Jg. VI,nr. 2, april 1989, blz. 33.

DEBUSSERÉ J., De gebroeders Daniel en Maurice Faes per fiets naar Lourdes, 5 juni – 25 juni 1933, MB, Jg. XIX, oktober 2002, blz. 129.

DEBUSSERÉ J., De geschiedenis van Lagae's kapel, de Mariakapel aan Steenbekebos. MB, Jg. X, nr. 2, april 1993, blz. 41.

DEBUSSERÉ J., "God ziet mij - hier vloekt men niet." MB, Jg. V, nr. 4, juni 1988, blz. 105

DEBUSSERÉ J., Het kapelletje "Nood zoekt troost" van de familie Vanneste (Driemasten 75 Gullegem). MB, Jg. VI, nr. 2, april 1989, blz. 39.

DEBUSSERÉ J., Het Mariakapelletje van de Hoge Voetweg.  MB, Jg. VI, nr.3, juli 1989, blz. 79.

DEBUSSERÉ J., Het Mariakapelletje van de Kwadries - De Westakker. MB, Jg. XIII, nr. 4, oktober 1996, blz. 164-166.

DEBUSSERÉ J., Het Kruis van de wijk ’t Ris, MB, Jg. XXIX, nr. 1, januari 2012, blz. 25

GHESQUIERE H., Sint-Hubertusbrood, een oud-christelijke traditie die stilaan verloren gaat, MB, Jg. XXXIV, nr. 4, oktober 2017, blz. 27

VANDEVENNE F., Het Mariakapelletje van de wijk het Schoonwater, MB, Jg. XIX, januari 2002, blz. 17.

VANDEVENNE F., De geschiedenis van de honderdjarige muurkapel van ‘Notre Dame de la Delivrance’ in de Hoge Landweg 1909-2009, MB, Jg. XXVI, nr. 2, april 2009, blz. 57

VANDERSTICHELE P., Het Kapelleke van Lourdes te Gullegem, MB, Jg. XI, nr. 1, januari 1994, blz. 5

WITDOUCK R., Een "pelgrim" te Gullegem. MB, Jg. IX, nr. 4, oktober 1992, blz. 119.
                                                                          

VIII. J.  Sagen, legenden, verhalen

 

VIII. K.  Volksgeneeskunde, bijgeloof, bezweringen, ‘dienen’

 

CARTON R., DEBUSSERÉ J., Over ziekten en remedies uit de goeie oude tijd..., MB, Jg. XVII, nr. 4, oktober 2000, blz. 117.

DEBUSSERÉ J.,  De Gullegemse Ommegangsfeesten en gaan "dienen" voor de koeke aan 't hertegespan. MB, Jg. V, nr. 2, december 1987, blz. 54.

HUYGHELIER A., Ziekten en remedies uit de oude tijd, MB, Jg. XXII, nr. 4, oktober 2005, blz. 129

WITDOUCK R., Rammeratse tegen vallingen, MB, Jg. XXIX, nr. 1, januari 2012, blz. 29

 

VIII.L. Liederen, gedichten, versjes, rijmpjes, kinderliedjes en kinder- spelen

 

VIII.L.1. Liederen, gedichten, kinderliedjes, ...

POTTIE G., Bij het Gullegems St. Maartenslied. Verz. Werk G. Pottie, Gullegem, HMB, 1983, blz. 55.

POTTIE G., Gullegemse kinderrijmpjes. Verz. Werk G. Pottie, Gullegem, 1983, HMB, blz. 56.

POTTIE G., Vincentiusliedje in Gullegem. Verz. Werk G. Pottie, Gullegem, HMB, 1983, blz. 59

VANPOUCKE C., Kindertijd in Gullegem tussen 1910 en 1940. Het kinderlied en -kindergedicht, MB, JG. XII, nr. 2, april 1995, blz. 36

WITDOUCK R., Kinderrijmpjes en kinderliedjes uit Gullegem . (1900 - 1940).  MB, Jg. V, nr.3, maart 1988, blz. 71.

 

VIII.L.2. Kinderspelen

POTTIE G., Koorddansen nu. Verz. Werk G. Pottie, Gullegem, HMB, 1983, blz. 51.

POTTIE G., Oude kinderspelen. Verz. Werk G. Pottie, Gullegem, HMB, 1983, blz. 60.

VANPOUCKE C., Kindertijd in Gullegem tussen 1910 & 1940.  Kinderspelen. MB, Jg. IX, nr. 2 & 3 , juni 1992, blz. 55.

 

VIII. M.  Volksalmanakken

 

Gemeente Gullegem in 1911. Almanak van West-Vlaanderen & Brugge. MB,  Jg. I, nr. 1, september 1983, blz. 4.

                                                                          

VIII. N.  Kermissen en feesten, stoeten en processies

 

DEBUSSERÉ J., Gullegem, Moorsele en Wevelgem vieren 100 jaar onafhankelijkheid van België, MB, Jg. XXII, nr. 4, oktobr 2005, blz. 124

DEBUSSERÉ J. & VANOVERBERGHE L., Wijdingsfeest van het vaandel van de jongelingencongregatie van Gullegem 13 mei 1892, MB, Jg. XXIV, nr. 1, jan. 2207, blz. 13-19.

DELTOUR H., DEPUYDT J., SCHIFF R., SEYS T.,  30 jaar Orde van de Vlaskapelle, MB, Jg. XX, nr. 1, januari 2003, blz. 5.

LAHOUSSE H., Over de juiste datum van de eerste Ommegangskoers voor beroepsrenners te Gullegem. MB, Jg. IX, nr. 1, januari 1992, blz. 29.

POTTIE G., Gullegem Kermis voor 1519. Verz.Werk G. Pottie, Gullegem, HMB, 1983, blz. 11.

VANPOUCKE C., Kindertijd in Gullegem tussen 1914 en 1940 - Kerkelijke Hoogdagen en Eindejaarsfeesten. MB, Jg. X, nr. 1, januari 1993, blz. 5.

VANDERSTICHELE J. & P., Vaderlandse feesten in 1919 en het standbeeld van de gesneuvelden te Gullegem. MB, Jg. X, nr. 4, oktober 1993, blz. 136.

VANNESTE G., 1953 – Kortrijkstraatkermis, MB; Jg. XXX, nr. 2, april 2013, blz. 22

WITDOUCK R., Feestrede uitgesproken tijdens de viering van de 80 - jarige Gustaaf Pottie. 1O november 1983. MB. Jg. I, nr. 2, sep. 1983, blz. 15.

WITDOUCK R., Kerst- en Nieuwjaarsfeesten door de eeuwen heen. MB, Jg. X, nr. 1, januari 1993, blz. 29.
                                                                          

VIII. O.  Verenigingsleven

 

VIII. O. 1. Allerlei verenigingsleven.

DECLERCQ M., Davidsfonds afdeling Gullegem. MB, Jg. VII, nr. 4, oktober 1990, blz. 134.

VANDER STICHELE P., Jeugdharmonie Burleske 1966-1996. MB, JG. XIII, nr. 2, april 1996, blz. 35-106.
                                                                          
VANDER STICHELE P., De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Gullegem. 1899 - 1989. MB, Jg. VI, nr.4, oktober 1989, blz. 98.

VANOVERBERGHE M.B., De Lustige Slijters 1925-2000, MB, Jg. XVII, nr. 1 & 2, januari-april 2000, blz. 3

VIII. O. 2. Godsdienstige verenigingen.

VIII. O. 3. Schuttersverenigingen.

VIII.O.3.1. Handbooschutters

VIII.O.3.2. Karabijnschutters

VIII. O. 4. Sportverenigingen.

VIII.O.4.a. Sportverenigingen: algemeen

VIII.O.4.b. Badminton

VIII.O.4.c. Basketbal

VIII.O.4.d. Biljart

VIII.O.4.e. Bokssport

LAHOUSSE H., Boks en boksers te Gullegem (Deel I). MB, JG. VI, nr. 3, juli 1989, blz. 67.

VIII.O.4.f. Handbal

VIII.O.4.g. Ijsschaatsen-Ijshockey

VIII.O.4.i. Minivoetbal

VIII.O.4.j. Ping-pong

VIII.O.4.k..Voetbal

SEYNAEVE B., Echte kampioenen, MB, Jg. XXXII, nr. 2, april 2015, blz. 16

LAHOUSSE H., 1959 - De ontstaansgeschiedenis van S.K. -  Gullegem. MB, Jg. VII, nr. 1, januari 1990, blz. 22.

VIII.O.4.l. Volleybal

VIII.O.4.m. Wielrennen

DEBUSSERÉ J., 70 maal Gullegem Koerse voor beroepsrenners in Gullegem 1942-2014, MB, Jg. XXXII, nr. 3, juli 2015, blz.4

DEMEULEMEESTER C., Gullegem Koerse : van een vriendekring naar een echte ‘KMO’, MB, Jg. XXXII, nr. 3, juli 2015, blz. 36

LAHOUSSE H., Leon Parmentier en de Tour de France 1926. MB, Jg. VII, nr. 2, april 1990, bl.43.

LAHOUSSE H., Wielerroem in Gullegem: Maurits Seynaeve. MB, Jg. VII, nr. 4, oktober 1990, blz. 150.

LAHOUSSE H., Over de juiste datum van de eerste Ommegangskoers voor beroepsrenners te Gullegem. MB, Jg. IX, nr. 1, januari 1992, blz. 29.

 

VIII.O.4.n.. Turnclub

VIII.O.4.o. Tennisclub

 

VIII.P. Spelen

 

VIII.P.1. Duivenspel

VIII.P.2. Kaartspel

VIII.P.3. Petanquespel

VIII.P.4. Vinkenspel 
           
VIII.P.3. Vissersport

                                                        
VIII. Q.  Herbergen – Afspanningen

                                                                          
DEBUSSERÉ J., GHESQUIERE H. & VANNESTE M., Herbergen te Gullegem (Deel I), MB, Jg. XV, nr. 4, oktober 1998, blz. 239.

DEBUSSERÉ J., GHESQUIERE H. & VANNESTE M., Herbergen te Gullegem (Deel II), MB, Jg. XVI, nr. 1, januari 1999, blz. 5.

DEBUSSERÉ J., GHESQUIERE H. & VANNESTE M., Herbergen te Gullegem (Deel IV), MB, Jg. XVI, nr 2, april 1999, blz. 49.

DEBUSSERÉ J., Herbergen te Gullegem (Slot), MB. Jg. XVI,nr. 4, oktober 1999, blz. 125.

DEBUSSERÉ J., 350 jaar Gouden Bank, MB, Jg. XVIII, nr 3, juni 2001, blz. 2001.

POTTIE G., Uit de oude doos: Herbergnamen ca. 1900. Verz.Werk G. Pottie, Gullegem, HMB, 1983, blz. 24.

 

VIII. R.  Reuzen

 

VANOVERBERGHE L., Reuzen, ten voeten uit, MB; Jg. XXVII, nr. 4, oktober 2010, blz. 5

 

VIII. S. Klederdracht

 

DEBUSSERÉ J., Stekkermutsen. MB. Jg. XI, nr. 4, juli 1994, blz. 75

 

 

 

 

IX. ARCHIVALIA

pijl

IX. A.  Jaargetijde-gedachtenissen

 

Jaargetijde-zantje van Kermismaandag 1921. MB, Jg.III, nr. 1, september 1985, blz. 27

Jaargetijde-zantje van Kermismaandag 1922. MB, Jg. V, nr. 1, september 1987, blz. 25.

Jaargetijde-zantje van Kermismaandag 1923. MB, Jg. VI, nr. 1, januari 1989, blz. 29.

Jaargetijde-zantje van Kermismaandag 1925. MB, Jg. VII, nr. 1, januari 1990, blz. 34.

Jaargetijde-zantje van Kermismaandag 1926. MB, Jg. VIII, nr. 4, oktober 1991, blz. 140

Jaargetijde-zantje van Kermismaandag 1927. MB, Jg. IX, nr. 4, oktober 1992, blz. 136.

Jaargetijde-zantje van Kermismaandag 1928 & 1929. MB, Jg. X, nr. 4, oktober 1993, blz. 149.

Jaargetijde-zantje van Kermismaandag 1930 & 1931. MB, Jg. XI, nr. 2, april 1994, blz. 61

Jaargetijde-zantje van Kermismaandag 1932 en 1933. MB, Jg. XII, nr. 4, oktober 1995, blz. 139

Jaargetijde-zantje van Kermismaandag 1934, 1935, 1936 en 1937. MB, Jg. XIII, nr. 4, oktober 1996, blz. 168-169.

Jaargetijde-zantje van Kermismaandag 1938, 1939 en 1940, MB, Jg. XIV, nr. 4, oktober 1997, blz. 157.

Jaargetijde-zantje van Kermismaandag 1941, MB, Jg. XVI, oktober 1999, blz. 150.

Jaargetijde-zantje van Kermismaandag 1942 & 1943, MB, Jg. XIX, januari 2002, blz.28

Jaargetijde-zantje van Kermismaandag 1944, MB, Jg. XXI, januari 2004, blz. 29

Jaargetijde-zantje van Kermismaandag 1946, MB, Jg. XXIII, juli 2006, blz. 90

Jaargetijde-zantje van Kermismaandeg 1947, MB, Jg. XXVI, nr. 4, oktober 2009, blz. 142

Jaargetijde-zantje van Kermismaandag 1948, MB, Jg. XXVIII, nr. 2, april 2011, blz. 34

Jaargetijde-zantje van Kermismaandag 1949 en 1950, MB, Jg. XXVIII, nr. 4, oktober 2011, blz. 26

Jaargetijde-zantje van Kermismaandag 1951 en 1952, MB, Jg. XXXI, nr. 4, oktober 2014, bl. 26

Jaargetijde-zantje van Kermismaandag 1953, MB, Jg. XXXII, nr.1, januari 2015, blz.26

Jaargetijde-zantje van Kermismaandag 1955, MB, Jg. XXXIV, nr. 4, oktober 2017, blz.30

 

IX. B.  Doodzantjes

 

DEBUSSERÉ J., Doodzantjes verzamelen, MB, Jg. I, nr. 2, december 1983, blz. 6

DEBUSSERÉ J., 24 mei 1940 - Dynamitering van de brug over de Heulebeek - Het doodzantje van soldaat Gaston Lemahieu, MB, Jg. XI, nr. 3, juli 1994, blz. 76

Vaarwel. Het doodzantje van E.Z. Moeder Venerande, MB, Jg. XIII, nr. 1, januari 1996, blz. 30.

 

IX. C.  Folders, gelegenheidsdrukwerk.

 

Nieuwjaarswensch van de klokluider van Gulleghem. Het jaar 1901. MB, Jg.V, nr. 2, december 1987, blz. 64

Herberg - kermissen voor het jaar 1914 - 1915. MB, Jg. VII, nr. 2, april 1990, blz. 47

Het "Reklaam-klokske" van 1 augustus 1959., MB, Jg. XII,, nr. 1, januari 1995, blz. 29

Het "Reklaam-klokse" van 11 januari 1948, MB, Jg. XIX, januari 2002, blz. 29

 

IX. D.  Onuitgegeven bronnen

 

COMPERNOLLE G., Het witten van de kerke. (Twee Kerkrekeningen uit 1824 en 1832)  MB, Jg. VI, nr.1, januari 1989, blz. 28.          

 

IX. E.  Gullegem en Gullegemnaren in oude krantenknipsels

 

DEBUSSERÉ J., Gullegem en Gullegemnaren in oude krantenknipsels van 1897, 1899, 1901 en 1911, MB, Jg. XI, nr. 2, april 1994, blz. 62.

GHESQUIERE H., Schrikkelijk ongeval te Gullegem 1914, MB. Jg. XXXIV, nr. 1, januari 2017, blz. 12

VANACKER C., De ramp te Grandmetz - 26 juli 1948. MB, Jg.VI, nr. 1, januari 1989, blz. 4.

VANNESTE M., In memoriam Luitenant Quidousse uit Gullegem. MB, Jg. VI, nr. 3, juli 1989, blz. 85.

VANOVERBERGHE L., Een eeuw geleden stond het in de krant, MB, Jg. XXIII, nr. 2, april 2006, blz. 58

VANOVERBERGHE L., Een eeuw geleden stond het in de krant, MB, Jg. XXIV, nr. 1 januari 2007,

VANOVERBERGHE L., Een eeuw geleden stond het in de krant 1892-1883, MB, Jg. XXV, nr. 3, juli 2008, blz. 98.

VANOVERBERGHE L., Een eeuw geleden stond het inde krant18-90-1908, MB, Jg. XXVIII, nr. 4, oktober 2011, blz. 15

VANOVERBERGHE L., Een eeuw geleden stond het in de krant 1895-1908, MB, Jg. XXIX, nr. 4, oktober 2012, blz. 21

VANOVERBERGHE L., Een eeuw geleden stond het in de krant 1897-1911, MB, Kg. XXVII, nr. 4, oktober 2010, blz. 21

VERCRUYSSE M., Brutale aanslag op de burgemeester van Gullegem. MB, Jg. VIII, nr. 2, april 1991, blz. 70.

 

IX.E. Allerlei oude foto's van Gullegem

 

ALLEGAERT M., Meisjesschool. Klas van juffrouw Martha Allegaert 1945-1946, MB, Jg. XII, nr. 4, oktober 1995, blz. 142.

BAEKELANDT Omer, De tweede auto in Gullegem 1921. MB, Jg. XIII, nr. 4, oktober 1996, blz. 167.

COMPERNOLLE G., Rerum Novarumviering Gullegem 1959. MB, Jg. IX, nr. 4, oktober 1992, blz. 137.

DEBLAERE A., De laatste klas van de Franse School te Gullegem. MB, Jg. VII, nr. 1, januari 1990, blz. 32.

DEBUSSERÉ J., Nieuwjaar 1918 - Gulleghem - Flanderen. MB, Jg. X, nr. 1, januari 1993, blz. 16.

FOLENS M. Gullegemse Zivil-arbeiters uit W.O.-I. MB, Jg. VII, nr. 2, april 1990, blz. 78.

HEEMKRING DE MEIBOOM GULLEGEM, Gullegem. Beelden uit het verleden. Gullegem, HMB, 1985.

GHESQUIERE H., Het Stampkot - Wevelgemkassei. MB, Jg. VII, nr. 4, oktober 1990, blz. 170.

GHESQUIERE H., Gullegemse frontsoldaten 1914-1918, MB, Kg. XXVIII, nr. 4, oktober 2011, blz. 25

LAGAE H., Bahnhof "Gullegem - Kreuzung". Wereldoorlog '14 - '18. MB. Jg. VI, nr. 2, april 1989, blz. 61.

LECLUYSE M., Gullegem Plaats tijdens de Duitse bezetting in 1917 - 1918. MB, Jg. V, nr. 3, maart 1988, blz. 71.

MAERTENS R., Bestuur van Kortrijkstraatkermis, MB, Jg. XXIX, nr. 2, april 2012, blz. 30

SEYNAEVE B., Gullegem vroeger en nu, Koningin Fabiolastraat, MB, Jg. XXX, nr 1, januari 2013, blz. 26

VANNESTE M., Gullegemse klasfoto’s – Schooljaar 1950-1951, MB, Jg. XXX, nr. 2, april 2013, blz. 26

VANNESTE M., VANDEVENNE F., Gullegem, vroeger en nu, HMB, 2006