Disclaimer

 

 

Door het raadplegen van deze website en de erin vervatte informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van de inhoud van deze disclaimer en ermee akkoord te gaan.

 

Verantwoordelijke uitgever van de website:  email: mm.michiels@telenet.be

 

 

De verantwoordelijke uitgever waakt over de betrouwbaarheid van de informatie die op de website gepubliceerd wordt, maar kan de juistheid en volledigheid van deze informatie niet waarborgen.  De site wordt naar best vermogen op regelmatige tijdstippen bijgewerkt.  De uitgever van deze website, kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan gemaakt worden. 

 

De verantwoordelijke uitgever van deze website wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad of enige andere rechtsgrond, voor alle directe of indirecte schade, alsook voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website.

 

De wesite bevat links naar andere internetsites.  De uitgever is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze gelinkte sites, noch voor producten of diensten die er worden aangeboden.

 

De uitgever kan deze disclaimer steeds wijzigen.  U heeft er dus belang bij deze tekst regelmatig terug te raadplegen.

 

De uitgever garandeert het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website niet. 

 

Het reproduceren, gebruiken en openbaar maken van teksten en afbeeldingen 'uit deze website' is toegelaten mits bronvermelding

 

Indien deze website onderdelen bevat die in strijd zouden zijn met copyright, privacy of algemene gedragscodes op het internet is dit zeker niet opzettelijk gebeurd. Gelieve in dat geval te verwittigen zodat het probleem onmiddellijk opgelost kan worden.