G.C.V.Govaert: Human Capital Management and Progress - Advies en bijstand in personeelsaangelegenheden

Waarmee kan u concreet geholpen worden ?

Op managementniveau

 • Tijdelijke vervanging van de H.R.M. bij langdurige afwezigheid.
 • Opnemen van de functie van H.R.M. in het vooruitzicht van de aanwerving van een H.R.M.
 • Tijdelijke ondersteuning van de H.R.M. op momenten van de voorbereiding en het implementeren van snel op elkaar volgende projecten, qua volume moeilijk te realiseren door de H.R.M. alleen binnen het voorziene tijdsbestek.
 • H.R.-en algemene bedrijfsadviezen aan de algemeen directeur / bedrijfsleider of rol van ombuds- man naar de directie toe.
 • Change management en competentiemanagement, desgevallend niet zonder (hulp bij) syndicaal overleg conform afspraken:
  • de voorbereiding van een collectief ontslag, sluiting; fusie of overname van een onderneming met inbegrip van de opmaak van het budgettaire luik; indien gewenst met inbegrip van het voeren van de onderhandelingen met de syndicale organisaties.
  • bij overname of overgang naar een nieuwe bedrijfspolitiek: het voorbereiden, afstemmen en bijsturen van de procedures, CAO's, arbeidsreglementen, contracten, werking van O.R., C.P.B.W. en syndicale afvaardiging, het afstemmen van de competenties, ...
  • een knelpuntonderzoek binnen de bedrijfscultuur en -werking met als doel deze te verbeteren op basis van een concreet overeengekomen actieplan.
  • het voorbereiden en implementeren van een plan voor een betere interne communicatie (met inbegrip van het opzetten van een intranet) en documentenflow.
  • een (nieuwe) salarispolitiek (en extralegale voordelen) voorbereiden en implementeren.
  • het uitwerken en sturen van een competentiemanagement-plan.
  • de voorbereiding en uitvoering van een plan voor de vermindering van arbeidsongevallen en/of een actieve bijdrage tot het verbeteren van het veiligheidsbeleid in het algemeen.
  • naar een nieuwe, efficiënte werking alsmede gestructureerde rapportering van de O.R. en het C.P.B.W., evenzeer het optimaliseren van de samenwerking met de syndicale delegatie.
 • Algemene organisatie van de personeelsdienst en sturen van een H.R.-team in één of meerdere domeinen.
 • Organisatie en sturen van de salarisadministratie.

  Opmerking:
  Indien er IKZ-procedures in het bedrijf gedefinieerd zijn, wordt deze bij elke opdracht nageleefd; indien niet van toepassing, worden er alsnog procedures, documenten e.d.m. in die geest uitgewerkt (streven naar een "alom" herkenbaar stramien).

 

Projectmatig op één of meer H.R.-domeinen tegelijk
en / of als eenmalige opdracht
en / of als nevenopdrachten naast een project
en / of ook deel uitmakend van "change management-opdrachten"

Arbeidsreglement & arbeidsovereenkomsten

 • audit of verificatie van de inhoud van het arbeidsreglement en de -overeenkomsten (standaard- overeenkomsten i.f.v. de job).
 • de redactie van het arbeidsreglement en de -overeenkomsten overeenkomstig de wetgeving en (bedrijfseigen) CAO's en / of gebruiken, elke 'vaagheid' mijdend ter voorkoming van eventuele problemen.
 • overleg met de syndicale organisaties bij hernieuwing of aanpassing conform de wettelijke procedure.
 • de redactie van specifieke clausules in een arbeidsovereenkomst, van arbeidsovereenkomsten bij mutaties, overnames of elke andere wijziging van de arbeidsvoorwaarden.

CAO's

 • algemene audit van CAO's met als doel: het overzicht maken, het voorbereiden van het rationaliseren van CAO's,...
 • de voorbereiding en redactie van CAO's.
 • (hulp bij) syndicaal overleg.

Diversen

Advies
 • juridisch advies inzake sociaal- & arbeidsrecht, alsmede ontslagrecht
 • adviezen m.b.t. de hoger en lager vermelde thema's
Gesprekken met het personeel en / of vakbonden
 • naar aanleiding van geschillen (arbeidsvoorwaarden, contract, salaris of loon, ongewenst seksueel gedrag op het werk, intimidatie, veiligheid,...)
 • rapportering ervan aan de H.R.M. en / of algemeen directeur met advies of voorstel voor een oplossing
Rapportering
 • volgens een overeengekomen vaste lay-out i.f.v. bestaande procedures, boordtabellen of wensen
 • zo gevraagd met het zelf uitwerken van voorstellen van rapportering (vast stramien)
 • m.b.t. alle bovenvermelde opdrachten
 • aan de H.R.M., de algemeen directeur of de headquarters
 • de deadlines respecterend
Redactie van ...
 • procedures ter uitvoering van CAO's en van de werking van de personeelsdienst (intern, alsook vanuit de personeelsdienst naar de departementen en de medewerkers van het bedrijf toe)
 • modelformulieren zowel voor intern gebruik als voor de medewerkers van het bedrijf, bij voorkeur opvraagbaar vanuit de pc
 • standaardformulieren voor allerhande berekeningen (extralegale voordelen, looncorrecties, enz ...), de opmaak van budgetten en het bepalen van de forecast, het bijhouden van gegevens (vb. overuren), telkens opvraagbaar vanuit de pc (met het vastleggen van een systeem voor het gesystematiseerd bijhouden van historieken op pc)
 • verwittigingen en ontslagbrieven wegens dringende reden (met motiveringsbrief)
 • flow charts m.b.t. procedures of uit te voeren taken (tevens bedoeld als naslagwerk om de taken verder te kunnen zetten na het einde van de consultancy-opdracht)
 • memo's t.b.v. het personeel

Gerechtszaken

 • het uitzuiveren van lopende dossiers
 • het opmaken van een stand van zaken, van een evaluatie van haalbaarheid en van het te provisioneren budget (claims, gerechtskosten en advocatenfee)
 • de opvolging van de dossiers in samenspraak / overleg met de H.R.M., de directie en de raadgevers
 • de opmaak van opvolgingssheets (naar inhoud, budget, uitgevoerde betalingen, forecast)
 • het uitvoeren van vonnissen (met een transparant overzicht voor de interne en voor de boekhoudkundige verwerking / uitvoering)

Groepsverzekering

 • het rationaliseren van fout gelopen dossiers uit het verleden en de financiële regularisatie ervan in samenwerking met de verzekeringsmaatschappij, de makelaar en de financiële dienst van het bedrijf
 • het voorbereiden van het opstarten of wijzigen van een groepsverzekering of het aanpassen aan de vigerende wetgeving
 • het opmaken van de lay-out van de administratieve organisatie en (financiële) opvolging, alsook van de samenwerking met de verzekeringsmaatschappij en / of de makelaar en de financiële dienst

Loon- & salarisadministratie

 • een audit naar werking en knelpunten met als doel een efficiëntere werking en betere servicegraad, tevens het opmaken van een plan en de uitvoering ervan met begeleiding v/d medewerkers
 • het voorbereiden, leiden en uitvoeren van de overgang van "werken in eigen beheer" naar een sociaal secretariaat of de verandering van sociaal secretariaat, met kostprijsanalyse
 • de verbetering van de samenwerking met het sociaal secretariaat
 • het opmaken van een procedure ter verbetering van de samenwerking met de financiële afdeling en wederzijdse feedback voor efficiënte opvolging en controles
 • een systeemontwikkeling voor een betere infoflow van de basis naar de personeelsdienst
 • regularisaties van in het verleden fout gelopen aangiftes bij de RSZ en bij de fiscus
 • verificaties en correcties van de fiscale fiches
 • advies aan de medewerkers m.b.t. de uitvoering van knelpunten
 • de opmaak en transparante berekening (bruto, inhoudingen, netto, werkgeversbijdragen) van uit te voeren correcties (loon, salaris, andere voordelen), zowel voor intern gebruik als voor de betrokken medewerker met inbegrip van de opmaak van gewijzigde aangiftes aan de RSZ en de fiscus
 • de berekening van opzeggingsvergoedingen met inbegrip van de werkgeverskost
 • het uitklaren van in het verleden verkeerd gelopen dossiers en oplossen
 • een onderzoek naar de juiste toepassing van de sociale wetgeving, opmaak van een anomalieënrapport, een actieplan tot het vermijden van fouten in de toekomst mede door training en / of begeleiding van de medewerkers
 • de berekening en uitvoering van beslissingen van de arbeidsrechtbank met inbegrip van gewijzigde aangiftes aan de RSZ en de fiscus
 • training van de personeeldienstmedewerkers
 • de opmaak van gebruiksvriendelijke standaarddocumenten of pc-files m.b.t. de loon- en salarisadministratie (voor het personeel en voor intern gebruik), dikwijls ook in excel met standaardformules voor berekeningen (correcties, overzichten gepresteerde en hernomen overuren, enz ...)
 • het ontwerp van een gebruiksvriendelijke standaard voor het opslaan op pc van data, procedures, CAO's, contracten, standaarddocumenten, rapporten, calculaties, correcties, enz ... , door elke medewerker te volgen zodat alles meteen kan teruggevonden worden bij afwezigheden of het vertrek van medewerkers

Loon- & salarisstudie

 • een analyse van lonen, salarissen en andere arbeidsvoorwaarden, individueel gestructureerd volgens functie en departementen, met het doel de salarispolitiek te evalueren of er één te starten of de bestaande te herzien
 • het uitwerken van schalen en (aanpassing van) extralegale voordelen
 • overleg met de H.R.M., de directie en de syndicale organisaties
 • de opmaak van het budget of budgetwijzigingen bij een voorstel van een salarispolitiek

Personeelsselectie

 • contacten leggen met plaatsingsdiensten van scholen, universiteiten, VDAB, ...
 • de opmaak en het plaatsen van advertenties
 • het uitnodigen van kandidaten
 • selectiegesprekken en -proeven in overleg met de H.R.M. en / of de bedrijfsleider / algemeen directeur
 • de opmaak van beoordelingsrapporten met bespreking van voorkeuren
 • de contractregeling en onthaal van de weerhouden kandidaten
 • de opmaak van een onthaalprocedure en -brochure (inbegrepen het aspect veiligheid in samenwerking met de preventieadviseur).

Sociale & fiscale inspectie

 • de voorbereiding van de dossiers bij verwachte inspecties
 • advies m.b.t. sterke en / of zwakke punten van een dossier
 • assistentie van de H.R.M. of algemeen directeur bij een inspectie
 • enkel in opdracht van de klant de inspecteurs ontvangen en te woord staan met rapportering en overleg achteraf
 • door de inspectie gevraagde info voorbereiden en overmaken na akkoord van de H.R.M. of de algemeen directeur
 • het voorbereiden van de door de inspectie gevraagde regularisaties na akkoord van de H.R.M. of algemeen directeur, zo gevraagd ook de uitvoering ervan

Tijdelijke werkvermeerdering

 • op zoek gaan naar bepaalde personeelsprofielen bij interim-bureaus, prijsoverleg en selectie van de kandidaten
 • aanspreken en selecteren van diverse onderaannemingsfirma's, prijsoverleg, bespreking en selectie van kandidaat-medewerkers.
 • verifiëring van de overeenkomsten en facturatie, alsmede opvolging van de dossiers

Training

 • m.b.t. de personeelsdienst: zie elders
 • de totale organisatie van trainingen voor een personeelsgroep of al het personeel
 • de door de klant gevraagde training geven met rapportering, follow-up en evaluatie
 • vb. implementeren van een "code of conduct"

Syndicale organisaties: O.R., C.P.B.W., Syndicale afvaardigingen & sociale verkiezingen

 • het voorbereiden van de vergaderingen van de O.R., het C.P.B.W. en de syndicale delegatie met de H.R.M. en / of algemeen directeur
 • het vastleggen van de agenda in samenspraak
 • inbreng in de vergaderingen voor zover opportuun en/of volgens afspraak en notuleren
 • de redactie van rapporten
 • syndicaal overleg naar aanleiding van geschillen of m.b.t. de voorbereiding van CAO's, wijzigende arbeidsvoorwaarden, enz ...
 • permanent praktisch advies bij de organisatie van de sociale verkiezingen