IFA Service Club Belgium

Lid/Membre

Met het onderstaande formulier kunt u uw kandidatuur voor het gewone lidmaatschap indienen. Onze statuten zijn op aanvraag verkrijgbaar. Het jaarlijkse lidgeld bedraagt 30 €. Gelieve bij uw betaling op onze rekening met IBAN-nummer BE56 7350 0119 3488 (BIC-code: KREDBEBB) het doel ervan mee te delen (vb. lidgeld 20xx). Bij niet-betaling komt u niet in aanmerking voor het gewone lidmaatschap. Onze statuten zijn op aanvraag verkrijgbaar. Onze privacyverklaring vindt u onderaan deze pagina.
A l’aide du formulaire ci-dessous, vous pouvez déposer votre candidature pour la qualité de membre adhérent. Nos statuts sont à votre disposition sur simple demande. La cotisation annuelle est de 30 €. Veuillez nous communiquer le but de votre paiement (p. ex. cotisation 20xx) sur la compte IBAN n° BE56 7350 0119 3488 (code BIC: KREDBEBB). En cas de non-paiement, vous ne serez pas admissible à la qualité de membre adhérent. Nos statuts sont à votre disposition sur simple demande. Notre déclaration de confidentialité se trouve en bas de cette page.
Naam-Nom
Voornaam-Prénom
Straat-Rue
Huisnummer-Numéro de Maison
Postcode-Code Postal
Gemeente-Commune
Telefoon-Téléphone
Mail-Courriel
 

Onze privacyverklaring conform Verordening nr. 2016/679

De vzw IFA Service Club Belgium (ISCB) voert in uw belang een strikt vertrouwelijkheidsbeleid. Onze privacyverklaring beschrijft wanneer en waarom de ISCB persoonsgegevens verzamelt, welke dat zijn, waarvoor ze worden gebruikt en hoe ze worden beveiligd. De ISCB streeft ernaar dat haar privacymaatregelen voldoen aan de eisen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016. Deze privacyverklaring werd goedgekeurd door het bestuur van de ISCB en zal voortaan zo nodig worden bijgewerkt.

Welke gegevens verzamelen we van u?

De ISCB verzamelt, bewaart en gebruikt de volgende persoonsgegevens van haar leden, van potentiële toekomstige leden, van meehelpende vrijwilligers en van deelnemers aan haar activiteiten: hun voornaam en familienaam, postadres, mobiel en/of vast telefoonnummer, e-mailadres, correspondentie per post en e-mail. De ISCB verzamelt, bewaart en gebruikt van haar leden daarnaast ook nog hun intern lidmaatschapsnummer en hun betaling van het lidgeld voor een bepaald jaar. Tijdens activiteiten van de ISCB worden er voor latere verslaggeving niet-persoonsgerichte overzichts- en sfeerbeelden gemaakt.

Waarom verzamelen we uw gegevens?

De ISCB verzamelt, bewaart en gebruikt de persoonsgegevens van haar leden louter met het oog op de verwezenlijking van haar verenigingsdoel, o.m. voor haar interne administratie, de dienstverlening aan haar leden, het versturen van haar publicaties (clubblad, nieuwsbrief e.a.), uitnodigingen voor haar activiteiten, oproepen tot het betalen van het jaarlijkse lidgeld, andere periodieke of occasionele informatie i.v.m. het verenigingsdoel. U hebt steeds het recht om af te zien van onze dienstverlening, publicaties e.a. De ISCB verzamelt, bewaart en gebruikt de persoonsgegevens van potentiële toekomstige leden om zich bij hun bekend te maken met het oog op de werving van nieuwe leden. De ISCB verzamelt, bewaart en gebruikt de persoonsgegevens van meehelpende vrijwilligers en van deelnemers aan haar activiteiten met het oog op de organisatie van de voormelde activiteiten.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

De verzamelde persoonsgegevens zijn in de regel alleen bekend bij het bestuur van de ISCB (voorzitter, secretaris en penningmeester). Als de ISCB de voormelde persoonsgegevens uitzonderlijk aan derden (bijv. Belgische Federatie voor Oude Voertuigen, verzekeringsmaatschappij e.d.) verstrekt, dan gebeurt dit alleen met het oog op de verwezenlijking van haar verenigingsdoel. Daarbuiten gebeurt dit alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken personen. De ISCB gebruikt de voormelde persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De gegevens van leden, potentiële toekomstige leden en meehelpende vrijwilligers worden in een bestand bewaard voor de duur van de vereniging, of tot de uitdrukkelijke stopzetting van de bewaring op verzoek van de betrokkene, tenzij de ISCB dient te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht. Correspondentie wordt eveneens voor de duur van de vereniging bewaard. Deze bewaring gebeurt om evoluties in de samenstelling van het ledenbestand en in de groep potentiële leden en vrijwilligers na te kunnen gaan. De gegevens van deelnemers aan haar activiteiten worden in een bestand bewaard zolang dit nodig is voor de organisatie van de activiteit in kwestie, tenzij de ISCB dient te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht. Correspondentie hieromtrent wordt eveneens bewaard zolang dit nodig is voor de organisatie van de activiteit in kwestie.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Om de verzamelde persoonsgegevens te beveiligen, heeft de ISCB passende technische en organisatorische maatregelen genomen. De personen die namens de ISCB kennis kunnen nemen van persoonsgegevens zijn tot geheimhouding verplicht. Het bestand en de computer waarop dit bestand kan worden geraadpleegd, bewerkt en beheerd zijn naar best vermogen tegen datalekken beveiligd. Van het bestand dat de persoonsgegevens bevat worden op regelmatige tijdstippen kopieën gemaakt met het oog op herstel bij fysieke of technische incidenten. De bestuursleden van de ISCB zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wat zijn uw privacyrechten?

Leden en andere personen van wie de ISCB persoonsgegevens bewaart, hebben te allen tijde het recht hun eigen gegevens in te zien, te laten wijzigen of verwijderen. Het volstaat dat zij hiertoe een verzoek per brief of per e-mail richten aan het secretariaat (zie de contactgegevens op deze website). Aan dit verzoek zal zo spoedig mogelijk gevolg worden gegeven, uiterlijk een maand na de dag waarop het verzoek is ontvangen, en hierna zal de betrokkene per kerende bevestiging van de tenuitvoerbrenging van zijn of haar verzoek ontvangen. Wie twijfels heeft over de manier waarop de ISCB zijn of haar persoonsgegevens verwerkt, of wie na het doornemen van deze privacyverklaring hierover vragen heeft en contact wenst op te nemen, kan dit met behulp van de contactgegevens verstrekt op deze website. Iedereen heeft het recht om in verband met het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie in België of in het land waar hij of zij woont.

Wie is verantwoordelijk?

Het bestuur van de ISCB fungeert als verwerkingsverantwoordelijke en is te bereiken via e-mail, per telefoon en per post. Zie de contactgegevens op deze website.

 

Notre déclaration de confidentialité conforme au Règlement n° 2016/679

L’asbl IFA Service Club Belgium (ISCB) mène une politique de confidentialité stricte dans votre intérêt. Notre déclaration de confidentialité décrit quand et pourquoi le ISCB recueille des données personnelles, à quoi elles servent et comment elles sont protégées. Le ISCB s'efforce d'assurer que ses mesures de protection de la vie privée sont conformes aux exigences du Règlement européen général sur la protection des données n° 2016/679 du 27 avril 2016. Cette déclaration de confidentialité a été approuvée par le conseil de gestion du ISCB et sera mise à jour au besoin.

Quelles données recueillons-nous auprès de vous ?

Le ISCB recueille, conserve et utilise les données personnelles suivantes de ses membres, futurs membres potentiels, coopérants volontaires et participants à ses activités : leurs nom et prénom, adresse postale, numéro de téléphone mobile et/ou fixe, adresse électronique, correspondance par courrier et e-mail. Le ISCB recueille, conserve et utilise de ses membres également leur numéro d’affiliation interne et le paiement de leur cotisation annuelle. Pendant les activités du ISCB, des images non personnalisées de l'ambiance sont prises pour le rapportage ultérieur.

Pourquoi recueillons-nous vos données personnels ?

Le ISCB recueille, conserve et utilise les données personnelles de ses membres afin de pouvoir réaliser le but de l'association, p.ex. pour son administration interne, des services à ses membres, l'envoi de ses publications (revue, bulletin, etc.), les invitations à ses activités, les appels au paiement de la cotisation annuelle et toute autre information périodique ou occasionnelle concernant le but de l'association. Vous avez toujours le droit de décliner nos services, publications, etc. Le ISCB recueille, conserve et utilise les données personnelles des futurs membres potentiels dans le but de recruter de nouveaux membres. Le ISCB recueille, conserve et utilise les données personnelles des coopérants volontaires et des participants à ses activités dans le but d'organiser les activités susmentionnées.

Ces données sont-elles partagées avec d'autres personnes ?

En règle générale, les données personnelles recueillies ne sont connues qu’auprès du conseil de gestion (président, secrétaire et trésorier) de l'ISCB. Quand le ISCB confie exceptionnellement les données personnelles susmentionnées à des tiers (p. ex. Fédération belge des Véhicules Anciens, compagnie d'assurance, etc.), cela ne sera fait que pour réaliser le but de l'association. Dans tout autre cas, cela ne sera fait qu'avec le consentement exprès des personnes concernées. L'ISCB n'utilise jamais les données personnelles susmentionnées à des fins commerciales.

Combien de temps conservons-nous ces données ?

Les données des membres, futurs membres potentiels et coopérants volontaires seront conservées dans un fichier pendant la durée de l'association ou jusqu'à la fin explicite de la conservation à la demande de la personne concernée, sauf si le ISCB doit se conformer à une obligation légale de conservation. La correspondance est également conservée pendant la durée de l'association. Cette conservation servira à l’évaluation des évolutions dans la composition du groupe des membres et du groupe des membres potentiels et des volontaires. Les données des participants à des activités sont conservés dans un fichier aussi longtemps que nécessaire pour l'organisation de l'activité en question, à moins que le ISCB ne soit tenu de respecter une obligation légale de conservation. La correspondance à cet égard est également conservée aussi longtemps que nécessaire pour l'organisation de l'activité en question.

Comment protégeons-nous vos données ?

Afin de protéger les données personnelles, le ISCB a pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées. Les personnes qui peuvent prendre connaissance de données personnelles au nom du ISCB sont tenues à la confidentialité. Le fichier et l'ordinateur sur lequel ce fichier peut être consulté, édité et géré sont protégés au mieux contre les fuites de données. Le fichier contenant les données personnelles est sauvegardé à intervalles réguliers pour pouvoir être récupéré en cas d'incidents physiques ou techniques. Les membres du conseil de gestion du ISCB sont informés de l'importance de la protection des données personnelles.

Quels sont vos droits en matière de protection de la vie privée ?

Les membres et les autres personnes dont le ISCB conserve des données personnelles ont à tout moment le droit de vérifier, de modifier ou de supprimer leurs propres données. Il leur suffit d'en faire la demande au secrétariat par courrier ou par e-mail (voir les coordonnées sur ce site). Cette demande est exécutée dans les meilleurs délais, au plus tard un mois après la date de réception de la demande et, par la suite, la personne concernée reçoit confirmation de l'exécution de sa demande par retour. Si vous avez des doutes sur la manière dont le ISCB traite vos données personnelles, ou si vous avez des questions après avoir parcouru cette déclaration de confidentialité et souhaitez nous contacter, veuillez utiliser les coordonnées fournies sur ce site web. Toute personne a le droit de se plaindre de l'utilisation de ses données personnelles auprès de l'autorité de contrôle en Belgique ou dans le pays où elle réside.

Qui est responsable ?

Le conseil d'administration de l'ISCB agit en tant que responsable du traitement et peut être contacté par e-mail, téléphone et courrier. Voyez les coordonnées sur ce site web.

 

Contacteer ons | ©2017 IFA Service Club Belgium vzw