Commentaar op persberichtenInhoudsopgave


België wordt tot 7 graden warmer

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Janssens Jan
Verzonden: dinsdag 7 september 2004 14:57
Aan: info@vrtnieuws.net

In het snelnieuwsartikel in onderwerp (sectie wetenschap van di 11:54) worden een aantal "straffe" statements gemaakt (om het zacht uit te drukken).
Graag had ik een kopij of referentie gehad waarop het snelnieuwsartikel zich baseerde, evenals een referentie naar de wetenschappelijke artikels waarmee de correctheid van deze informatie werd gecontroleerd.

-----Reply-----
From: VRT
Sent: Wednesday, September 08, 2004 11:57 AM
To: Janssens Jan

Geachte heer,
zoals in het artkel in het snelnieuws staat gaat het om een wetenschappelijke studie van de Universiteit van Louvain-la-Neuve. Deze studie werd gisteren voorgesteld op een persconferentie en ons bericht is gebaseerd op een telex van het persagentschap Belga daarover en het verslag van onze radiocollega's. Vandaag vindt u overigens in ongeveer alle kranten daarover een bericht.

Wetenschappelijke artikels waarmee we de correctheid van de informatie gecontroleerd hebben, kan ik u niet geven aangezien het niet onze taak is wetenschappelijke informatie te controleren. Wij brengen bericht uit over wetenschappelijk onderzoek, andere wetenschappers controleren het werk van hun collega's en corrigeren het indien nodig. Het volledige rapport kan u vinden op de website van de UCL.

-----Reply-----
Van: Janssens Jan
Verzonden: woensdag 8 september 2004 15:00
Aan: VRT

Beste,

Hartelijk dank voor uw antwoord en de referentie!

Het aantal klimaat- en milieuconferenties is de laatste weken haast niet meer bij te houden, en zo ook de doemberichten in de media. Deze spruiten voort uit de studieresultaten van het IPCC, het toonaangevende klimaatbureau van de Verenigde Naties (IPCC). Men kan gerust stellen dat deze pro-broeikas-organisatie een monopolie heeft op wat er aan wetenschappelijke onderzoek in het domein van de klimatologie verricht wordt. In geval van monopolie kan de objectiviteit van de berichtgeving dan ook in vraag worden gesteld. Ingaan tegen IPCC's besluiten en standpunten betekent voor de betrokken wetenschappers echter zowat het einde van hun carrière en geloofwaardigheid.

Het was dan ook bijzonder moedig van onze nationale weerman Frank Deboosere om gisterenavond één en ander in perspectief te zetten. Zo hadden de UCL-onderzoekers mogen vermelden dat voor de 8m-stijging van het zeeniveau tegen 3000, de globale temperatuur 5,5°C boven het gemiddelde moet liggen en dit gedurende minstens enkele millennia (Ik citeer hier uit het meest recente IPCC-rapport van 2001)! Frank stelde zeer terecht dat dit het hoge einde van de IPCC-onzekerheidsmarge is, zodat er een hoop vraagtekens kunnen geplaatst worden bij de beweringen van de UCL-onderzoekers voor de jaren 2100 en 3000. Maar het haalt wel de voorpagina in de pers en behoort tot de hoofdpunten van het tv-nieuws. Een flinke dosis publiciteit voor het UCL (en Greenpeace) zo vlak voor het nieuwe academiejaar, en het gevoel van onbehagen bij het brede publiek wordt ook nog maar eens versterkt.

De methoden en besluiten van het IPCC dienen echt wel met een korrel zout te worden genomen. Onderstaande sites geven een gefundeerde kritiek op de IPCC-besluiten en de junk-artikels met betrekking tot de broeikasmanie:

Deze wetenschappers hebben niets tegen alternatieve energieën. Ze hebben alleen tot doel dat het wetenschappelijk onderzoek inzake klimatologie correct en objectief wordt uitgevoerd, zodat regeringen beleidsbeslissingen kunnen nemen in een serene atmosfeer en op betrouwbare gronden, niet onder dwang van een ongerust publiek of van een op hol geslagen wetenschappelijk etablissement.

Terug naar Inhoudsopgave.


Krachtiger orkanen door opwarming aarde

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Janssens Jan
Verzonden: woensdag 15 september 2004 8:27
Aan: VRT

Beste,
Graag wens ik te reageren op het snelnieuwsartikel wetenschap van ma 12:56 "Krachtiger orkanen door opwarming aarde":

Wetenschappers zijn het er over eens dat de kracht van orkanen in de volgende 10 jaar zal toenemen door de opwarming van de aarde als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen. Als het zeewater 2 graden warmer wordt, zal de kracht van de sterkste orkanen toenemen met 10 tot 20%, wat leidt tot een 5 tot 10% hogere windkracht. Wetenschappers zijn er niet zeker van of de opwarming ook zal leiden tot meer orkanen en tot orkanen op andere plaatsen. Het lijkt er nu op dat dat inderdaad het geval is, zoals voorspeld was op basis van simulaties maar het is ook mogelijk dat het Caraïbisch gebied in een actieve orkaanperiode is gekomen.

Ik zou u willen wijzen op de volgende site CO2 Science Magazine. Op deze site worden feiten naar voren gebracht die het beruchte broeikaseffect in een gans ander daglicht plaatsen dan de alarmerende artikels van pro-broeikas-wetenschappers.

Meer bepaald geeft deze link een overzicht van de onderzoeksresultaten m.b.t. een relatie tussen het aantal orkanen en temperatuur. De resultaten zijn negatief, en worden ondersteund door feiten, niet door modellen. In bijlage vindt u trouwens een ppt-chart van mijn hand die de evolutie van het aantal orkanen in de Atlantische Oceaan weergeeft over de laatste 150 jaar (databron: Unisys Hurricane Centre). Het huidig aantal orkanen is vergelijkbaar met het niveau van de jaren 50, en ook nauwelijks hoger dan in de tweede helft van de 19de eeuw.

Deze links 1 en 2 evenals 3 geven een idee over de evolutie van de sterkte van orkanen die aan land zijn gegaan in de VS. Ook hier zijn er weeral geen aanwijzingen die de beweringen van het snelnieuwsartikel zouden staven.

-----Reply-----
From: VRT
Sent: Wednesday, September 15, 2004 11:17 PM
To: Janssens Jan

Geachte heer Janssens,
De site die u opgeeft, wordt betaald door de oliemaatschappij ExxonMobil en heeft ook banden met de site die u vorige keer opgaf, de GreeningEarthSociety, die is opgericht door en betaald wordt door de Western Fuels Association, de Amerikaanse kolenindustrie en de op kolen gestookte elektriciteitscentrales. Aangezien dat allemaal grote producenten van CO2 zijn, lijkt het mij onwaarschijnlijk dat zij voorstander zijn van een objectief debat of objectieve informatie over het broeikaseffect, zoals u vorige keer schreef. Beide sites gaan er immers vanuit dat meer CO2 betekent dat planten beter zullen groeien, iets waar verschillende studies grote vraagtekens bij zetten als ze al niet het tegenovergestelde uitwijzen, namelijk dat de belangrijkste voedingsgewassen zoals rijst en granen last hebben van warmtestress tijdens warme nachten en dus minder goed groeien in een warmer en CO2-rijker klimaat. Wetenschappers, echte wetenschappers, zijn er nu eenmaal intussen van overtuigd dat het broeikaseffect bestaat, een gevolg is van de uitstoot van CO2 en andere stoffen door de mens en dat het zeer veel kwalijke gevolgen kan en zal hebben. Daarover bestaat een ruime consensus, waaraan enkele websites van de grote vervuilers niet echt afbreuk doen.

Met vriendelijke groeten,

-----Reply-----
Van: Janssens Jan
Verzonden: donderdag 16 september 2004 9:35
Aan: VRT

Geachte,
1. Er bestaan genoeg onafhankelijke (dus geen CO2-producerende) groeperingen, enkelingen en "echte" wetenschappers die tot dezelfde (ik weet het: controversiële) conclusies komen.

2. Deze wetenschappers betwijfelen niet zozeer dat er een broeikaseffect bestaat, ze hebben alleen grondige twijfels over de mate en de oorzaak van de temperatuursstijging. Ik voeg hierbij 2 charts die ook worden gebruikt door het IPCC (pro-broeikas en pro-CO2 als oorzaak), waarop enerzijds het verloop van CO2 gemeten op Mauna Loa sinds 1958, en anderzijds het temperatuursverloop in de 20ste eeuw. Er is geen verband tussen deze twee: in de jaren '60 dacht men zelfs aan het begin van een nieuwe ijstijd! Het mag duidelijk zijn dat als er al een verband is tussen broeikas en CO2, CO2 zeker niet de enige factor is in de globale temperatuurstoename. Dus bestaan er andere factoren die bijdragen tot het broeikaseffect, en is het fout om dit laatste uitsluitend terug te brengen op de industrie.

3. Industriële uitwasemingen geven wel aanleiding tot andere ongewenste effecten, zoals smog boven grote steden. Daarom is het goed om hiervoor de gepaste, lokale maatregelen te nemen. Draconische, wereldwijde maatregelen zijn echter uit den boze, en zullen het broeikaseffect niet verminderen.

Ik noteerde dat u geantwoord hebt op mijn eerste onvolledige e-mail die ik u per abuis voortijdig toestuurde. Ik stuur u hierbij de aangevulde versie toe (niet dat ik verwacht dat deze aanvulling uw standpunt zal veranderen). Ik wil wel opnieuw benadrukken dat het huidig aantal orkanen in de Atlantische Oceaan gelijkaardig is aan de jaren '50, en aan de tweede helft van de 19de eeuw. Dit is, wat mij betreft, nogmaals een aanwijzing dat er meer factoren in het spel zijn dan gewoon CO2-uitstoot, als het al niet simpelweg om een natuurlijke evolutie gaat.

Met vriendelijke groeten,

Terug naar Inhoudsopgave.


CO2-gehalte stijgt sterker dan uitstoot

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Janssens Jan
Verzonden: dinsdag 12 oktober 2004 14:22
Aan: VRT
CC: j.janssens@chello.be
Onderwerp: CO2-gehalte stijgt sterker dan uitstoot

Beste,
Hierbij een reactie op het snelnieuwsartikel van ma 16:44 over het CO2-gehalte.
Eerst en vooral apprecieer ik ten zeerste de objectiviteit in de laatste paragraaf. Onderstaande figuur laat immers zien dat dergelijke stijgingen zich de laatste 50 jaar ook al hebben voorgedaan, soms zelfs nog veel spectaculairder dan nu (bv. 1971-1973). Opvallende dalingen hebben zich eveneens voorgedaan, dus zoeken we één of meerdere bronnen met een toch wel zeer wisselvallige appetijt voor CO2... Op te merken valt dat [CO2] monotoon is blijven stijgen de laatste 50 jaren, maar dus niet aan hetzelfde ritme.

Ik kan wel niet akkoord gaan met de bewering van sommige wetenschappers dat de CO2-stijging (enkel) te wijten is aan de verbranding van fossiele brandstoffen. [CO2] heeft vroeger ook al niveaus bereikt gelijkaardig aan de actuele (300 ppm). Deze gehalten kwamen dan van 200 ppm! Voor deze stijgingen van [CO2] was er geen industriële verbranding verantwoordelijk, maar andere (natuurlijke) oorzaken. Ze namen blijkbaar wel duizenden jaren in beslag (onderstaande grefiek).

Bron: http://www.geocities.com/combusem/CO2HIST.HTM

De discussie of [CO2] de temperatuur T beïnvloedt of niet, laat ik maar even in het midden. Een globale temperatuursstijging hoeft trouwens niet noodzakelijk verbonden te zijn met [CO2]-toename: T kan globaal gemakkelijk met 2°C stijgen of dalen zonder dat het [CO2] noemenswaardig verandert, en occasioneel zijn de trends zelfs tegengesteld (bv. -70.000 - -80.000BC).

Het voorgaande maakt me dus des te voorzichtiger met beweringen dat de uitstoot van CO2 en van andere broeikasgassen door de industrie als dé (enige) boosdoener wordt aangewezen van de recente temperatuursevolutie. Andere factoren zoals El Niño spelen evenzeer een rol. Onderstaande grafiek laat voor de laatste 40 jaar (1960-2003) de evolutie zien van de globale temperatuur, de jaar-tot-jaarvariatie van [CO2] (delta), en de Southern Oscillation Index (hoe negatiever, hoe sterker de El Niño). Het gaat steeds om absolute waarden.

De globale temperatuur en delta [CO2] lijken min of meer in harmonie met elkaar te variëren (hoewel...), maar de hoogste pieken in delta [CO2] worden telkens voorafgegaan door pieken in de SOI (stevige El Niño's). De enige uitzondering hierop is 1992-1993, waar T en delta [CO2] NIET de evolutie van volgen van SOI. Mogelijk is dit te wijten aan de invloed van de uitbarsting van de Pinatubo in 1991. De vraag die dan overblijft is wat er achter de monotone stijging van [CO2] zit zoals gemeten sinds 1960 (eerste grafiek, rode curve). Dit doet iets globaals vermoeden (eventueel ook kosmische straling,... ), mogelijk een parameter die tot nog toe over het hoofd is gezien. Ik trap een openstaande deur in als ik zeg dat over dit alles het laatste woord nog niet gezegd is!

Terug naar Inhoudsopgave.


Rusland, doemscenario’s en gletsjers

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Janssens Jan
Verzonden: maandag 25 oktober 2004 10:08
Aan: VRT

Beste,
Hierbij een korte reactie op enkele recente snelnieuwsartikels.

vr 16:46 Doema keurt het Kyoto-protocol goed (link). Spijtig genoeg vond ik geen verwijzing naar de afspraak die Europa met Rusland maakte: in ruil voor de ondertekening van het Kyoto-akkoord, zal Europa de toetreding van Rusland in de World Trade Organization steunen. De ondertekening van Kyoto wil dus niet zeggen dat Rusland er nu plots heilig van overtuigd is dat CO2 de bron van alle klimaatkwaad is.

za 14:38 Effecten van opwarming sneller merkbaar (link). Op dezelfde conferentie waren er ook een aantal experts die het unieke weer-karakter van de laatste jaren betwisten en beweren dat extreme weersituaties niet zijn gestegen over de laatste decennia. Ik kan er alleen maar aan toevoegen dat klimaatsverandering altijd was, is, en ook altijd zal zijn. Daar hebben we echt geen industrie of onheilsprofeten voor nodig.

za 15:02 Toename El Niño's bedreigt gletsjers (link). Tenslotte, de gletsjers in Zuid-Amerika. Hiervoor kan ik verwijzen naar CO2 Science, en er tevens aan toevoegen dat dergelijke fenomenen zich ook voor doen bij de meeste gletsjers in Europa en Afrika (Kilimanjaro!): het afsmelten was reeds bezig lang voor er van enige industriële invloed sprake kon zijn, en is mogelijk niets anders dan een logisch gevolg na de "kleine ijstijd" van de 17de en 18de eeuw. Bovendien vertonen de gletsjers onverklaarde oscillaties, en sommige gletsjers gaan zelfs volledig tegen de trends in. Aangezien de El Niño's veelvuldiger en intenser zijn voorgekomen over de laatste 3 decennia, is het dan niet meer dan normaal dat de gletsjers in Zuid-Amerika globaal gezien versneld afsmelten? En als El Niño's deze effecten kunnen hebben op gletsjers, zouden ze dan ook geen heel grote invloed kunnen hebben op het globale temperatuursverloop?

Met vriendelijke groeten,

Terug naar Inhoudsopgave.


2004 was een relatief warm jaar

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Janssens Jan
Verzonden: maandag 3 januari 2005 10:49
Aan: VRT

Beste,
Graag hierbij de link naar "Realclimate" . Dit is een vrij recent opgerichte site (sinds 01 Dec 04) ter verdediging van een door de industrie opgewekt broeikaseffect. Het dient als tegenpool van "Junkscience" en "CO2 Science", die eerder een natuurlijk opgewekt broeikaseffect voorstaan. Na 7 jaar is de CO2 Science-site helaas niet langer gratis.

Tevens ook deze link , waarin een aantal "key issues" prima verwoorden waarom enige reserve tegen de theorie van het door de industrie opgewekt broeikaseffect toch wel op zijn plaats is.

Vriendelijke groeten en een Prettig Nieuw Jaar,

Terug naar Inhoudsopgave.


Ijsbergen voor kust van Nieuw-Zeeland

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Janssens Jan
Verzonden: vrijdag 7 januari 2005 8:30
Aan: VRT

Beste,
"De ijsbergen toeschrijven aan een klimaatsverandering, is voorbarig. " is een zeer correct besluit. Het oorspronkelijke artikel vermeldde ijsbergen in 1890s, vroege 1920s, 1930s (Amerikaanse dustbowl!) en in 1948. Dit correspondeert met wereldwijde temperaturen die toen resp. 0.4°C, 0.1°C, 0°C, en 0°C onder het gemiddelde staken. Anno 2004 liggen we zo'n 0,5°C boven dat gemiddelde. Het verschijnen van ijsbergen voor de Nieuw-Zeelandse kust correleert dus hoegenaamd niet met de globale temperatuursevolutie.

Vriendelijke groeten,

Terug naar Inhoudsopgave.


Opwarming van aarde bereikt nu al een alarmniveau

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Janssens Jan
Verzonden: dinsdag 25 januari 2005 15:35
Aan: VRT

Beste,
Enkele kanttekeningen bij het artikel in onderwerp dat vandaag verscheen op uw site.

Paragrafen 3 en 4 wekken immers de verkeerde indruk dat tegen 2015 het CO2-peil tot 400 ppm zal zijn gestegen, en dat daardoor de temperatuur met 2°C zal toenemen met een volledig uit de hand lopend broeikaseffect (en dito doemscenario) tot gevolg.

Wat het document (pag 3 & 4 van link) wel zegt, is dat we ons tot doel zouden moeten stellen om een stijging van 2°C boven de pre-industriële temperatuur (1750) te vermijden. Deze stijging komt overeen met een CO2-niveau van 400 ppm tegen 2100. Dat CO2-niveau kan reeds overschreden worden in de komende decennia, indien we broeikasgassen blijven uitstoten in hoeveelheden zoals we dat nu doen.

Doch ook tegen deze voorstellingswijze heb ik bezwaren.
1. 1750 is de periode net na het Maunder-minimum, de laatste "mini-ijstijd". Ik denk niet dat we naar die periode terugwillen. Zelfs slechts 1°C dalen onder de huidige globale temperatuur (2004) brengt ons reeds terug naar de periode rond 1900. Om te weten hoe koud het toen al was, hoeft u er maar de verslagen van het KMI op na te lezen (link).

2. Om de industriële periode te laten starten in 1750, is ook nogal bij de haren gesleurd. Vermits we juist een ijstijd achter de rug hebben, is het niet meer dan normaal dat de temperatuur stijgt. Daar hoeft het begin van de industriële periode geen 100 jaar voor vervroegd te worden.

3. Het document gaat ervan uit dat de opwarming wordt veroorzaakt door CO2 en andere broeikasgassen. Ongetwijfeld dragen deze bij tot de opwarming, maar er zijn een aantal andere factoren waarvan de invloed door het IPCC toch wel zeer gering wordt geacht (om niet te zeggen genegeerd). Hier wil ik vooral de zonneactiviteit en de El Niño's vermelden, die nog nooit zo actief zijn geweest als tijdens de laatste 50 jaar. Een efficiënt energieverbruik is wel nuttig om bv. vervuilingsproblemen zoals nu in Noord-Italië te vermijden.

Dr. Pachauri is de nieuwe voorzitter van het IPCC. De dramatiek waarmee het document "Meeting the Climate Challenge" werd voorgesteld, belooft voor het vierde IPCC-rapport, dat moet verschijnen in 2007.

Vriendelijke groeten,

Terug naar Inhoudsopgave.


Ook in België is de opwarming al voelbaar

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Janssens Jan
Verzonden: woensdag 26 januari 2005 9:01
Aan: VRT

Beste,
Bijkomende opmerkingen bij het artikel: "Ook in België is de opwarming aarde al voelbaar"

1. Gezien de onderstaande kanttekeningen over de mini-ijstijd liggen de vaststellingen voor België perfect in de lijn der verwachtingen (2°C temperatuursstijging, en -sinds 1937- 8 cm stijging van het zeepeil in Oostende). Overigens: de stijging van het zeepeil rekent zich om tot ongeveer 1 mm per jaar, wat een perfect aanvaardbare, natuurlijke variatie is. Toenemende neerslaghoeveelheden kunnen gerelateerd worden aan de toenemende opwarming, maar veel van de ermee gepaard gaande overstromingen zijn wel te wijten aan de toenemende bestrating, het dempen van de grachten en het bouwen in minder geschikte (lagergelegen) gebieden. Het artikel legt geen link dat dit alles veroorzaakt wordt door broeikasgassen of CO2, naar mijn mening terecht.

2. Mooi zijn doet pijn. België is het kloppend hart van Europa, en Brussel zelfs de Europese hoofdstad. De daarmee gepaard gaande industrialisering en verkeersdrukte dragen er ongetwijfeld toe bij dat België niet echt het properste land is ter wereld. Betere controle op (en strengere bestraffing van) illegale lozingen en sluikstortingen, een doorgedreven ontwikkeling van het openbaar vervoer en een fikse wegentaks (die hopelijk meer bestuurders zal aanzetten tot bv. carpooling & thuiswerk) kunnen hier al wat soelaas brengen. Strengere emissie-normen voor de industrie zouden eigenlijk minstens op Europees niveau moeten opgelegd worden, of België boet in aan concurrentiekracht. Allemaal harde noten om te kraken, maar op termijn vermoedelijk noodzakelijk willen we een vervuilingsgraad zoals nu in Noord-Italië vermijden. Ten slotte wil ik nog opmerken dat deze maatregelen bijdragen tot een proper milieu en, naar mijn mening, niet zullen leiden tot een afkoeling van het klimaat, in tegenstelling met de beweringen van het IPCC of het "Meeting the Climate Challenge"-rapport.

Vriendelijke groeten,

Terug naar Inhoudsopgave.


De opwarming kan 11 graden bedragen

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Janssens Jan
Verzonden: vrijdag 28 januari 2005 12:15
Aan: VRT

Beste,

Opgelet met de manier van voorstellen:

In uw artikel lijkt het alsof de kans dat de temperatuur met 11°C stijgt bij een verdubbeling van CO2 even groot is als bv. bij een temperatuursstijging van 2°, of 3°, of ... . Fig 2a van het artikel laat echter duidelijk zien dat er 65% kans is dat de temperatuur met 2 tot 4°C stijgt, 30% met 4 tot 7°C en slechts 5% met meer dan 7°.

Ik ga akkoord met hun eindconclusie, namelijk dat er rekening gehouden moet worden met een mogelijk temperatuursstijging van 11° (want kans > 0, hoe miniem ook). Maar... dit betekent dus niet dat de eventueel te nemen maatregelen ook in verhouding dienen te zijn. Naar analogie blijven we toch ook niet thuis omdat er een mogelijke (zeer kleine) kans is op een auto-ongeval elke keer we ergens naartoe moeten rijden?

Geen al te voorbarige conclusies trekken dus. Bovendien is het gebruikte oceaanmodel nogal simplistisch: een aantal simulaties gaven zelfs een koeling te zien, maar die hebben de auteurs uit de resultaten weggelaten. Dat is waarschijnlijk correct, maar houdt ook in dat de rest van de resultaten eveneens met de nodige voorzichtigheid dienen te worden behandeld.

Terug naar Inhoudsopgave.


Antarctische ijskap smelt sneller weg

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Janssens Jan
Verzonden: vrijdag 4 februari 2005 9:01
Aan: VRT

Beste,
Het bronartikel van de BBC (link , vierdelaatste paragraaf) vermeldt duidelijk dat de wetenschappers niet weten of het hier gaat om een effect door globale opwarming, of om een natuurlijke oorzaak. Er wordt aangenomen dat het om globale opwarming gaat, omdat de 3 grote gletsjers van West-Antartica alle 3 zesmaal sneller naar de oceaan bewegen dan "vroeger".

Nochtans laten satelliet-metingen zien dat de oppervlakte van het zuidpoolijs over de laatste 25 jaar een -weliswaar licht- stijgende trend vertoont (in tegenstelling tot de noordpool). Zie de website van NOAA (link) voor de figuren. Ik vraag me ook af hoe Bas aan dat cijfer komt van 13000 km2 over de laatste 50 jaar. Eerst en vooral stelt 13000 km2 niks voor (de totale oppervlakte van het zuidpoolijs bedraagt gemiddeld 11,1 miljoen km2, met een gemiddelde variatie van 100000 km2 per jaar), en ten tweede waren er toen geen satellieten om dit soort gegevens nauwkeurig vast te leggen.

Over ijsbergen rond de zuidpool heb ik het vroeger reeds gehad: ijsbergen rond Nieuw-Zeeland bv. waren ook zichtbaar rond 1950 en rond 1930, toen de globale temperatuur een halve graad lager lag dan nu het geval is.

Zelfs al draagt globale opwarming bij, deze vaststellingen tonen aan dat er duidelijk nog een andere -natuurlijke- factor in het spel is.

De 5m-stijging kadert naar mijn mening in hetzelfde plaatje als de 11°C-opwarming gemeld verleden week. Met 16 februari voor de deur (inwerkingtreding van Kyoto) willen drukkingsgroepen zoals Bas de druk op de ketel houden om ingrijpende maatregelen tegen globale opwarming te garanderen. Dit soort cijfers dragen daar natuurlijk meer toe bij dan de standaardcijfers, hoewel ze dus een stuk onwaarschijnlijker zijn.

Vriendelijke groeten,

Terug naar Inhoudsopgave.


Opwarming van de aarde is een vaststaand feit

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Janssens Jan
Verzonden: vrijdag 25 februari 2005 17:57
Aan: VRT

Beste,
In uw snelnieuwsartikel van Za 00:17 (19 Feb 05), bericht u dat de AAAS uit studies (link ) over oceanen en gletsjerijs heeft afgeleid dat:
1. Er geen twijfel bestaat over de opwarming van de aarde
2. Dat de mens hiervoor verantwoordelijk is
3. Dat het weer er ernstige gevolgen van zal ondervinden

Met 1. ga ik akkoord hoewel er vragen kunnen worden gesteld over hoeveel de aarde precies is opgewarmd. Het stadshitte-effect bijvoorbeeld speelt immers eveneens een rol (0,2 tot 0,3°C actueel, of 25% van de geregistreerde globale opwarming). In deze context leidt de discussie over enkele tienden van een graad echter nergens toe, zodat ik dus akkoord ga met hun stelling dat de aarde opwarmt.

Punt 2. lijkt me echter bij de haren gesleurd. Uit hun niet-gepubliceerd (!) artikel blijkt dat ze met hun modellen de invloed van broeikasgassen, vulkanen en zonneactiviteit hebben nagegaan. Enkel de broeikasgassen gaven een positieve correlatie met de globale temperaturen.
Ik ga ervan uit dat AAAS alle oceanen bestudeerde. In principe hebben ze dan ook rekening gehouden met de conveyor belt (link ), een onderzeese stroming van water tussen de Atlantische Oceaan en de Pacific die - heen en terug - ongeveer 1000 jaar zou duren. De stroming wordt bepaald door de temperatuur en het zoutgehalte. Een mogelijk verband met het klimaat werd echter reeds halfweg de jaren negentig gesuggereerd (link), wat zou inhouden dat er een veel snellere wisselwerking is tussen de Pacific en de Atlantische Oceaan. Dit is mogelijk door "eddies" (snelle onderzeese stromingen zoals de "jetstream" in de atmosfeer) en door verschuivende convectiepatronen.
De conveyor wordt opgewarmd in de Pacific, stijgt, keert via Afrika terug naar de Noordpool, koelt ondertussen af, zinkt en keert terug naar de Pacific. De temperatuur in de Pacific wordt grotendeels bepaald door El Niño (opwarming) en La Niña (afkoeling). Wat blijkt? De laatste 25 jaar wordt de Pacific vooral gekenmerkt door El Niño's, en waren La Niña's zowat ontbrekend (link) . De langzame opwarming die we zien is -wat mij betreft- dus niets anders dan de eerste tekenen van de decennialange dominantie van de El Niño op het oceaanwater.

Het is trouwens niet de eerste keer dat Mr Barnett met dit soort straffe uitspraken komt. Toendertijd werd hij vooral aangepakt op zijn gebruikte modellen (link) en het extreme afgladden van de resultaten.

Zoals ik (en vele anderen) reeds meermaals heb benadrukt, is er hoegenaamd geen verband tussen extreme weersituaties en een door de mens veroorzaakte klimaatopwarming. Zie hiervoor bv. link en link op mijn website Solaemon.

Vriendelijke groeten,

Terug naar Inhoudsopgave.


Gletsjers Himalaya smelten sneller weg

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Janssens Jan
Verzonden: woensdag 16 maart 2005 11:28
Aan: VRT

Ref:

  1. Snelnieuwsartikel en Artikel op uw website, evenals bericht op tv van maandag 14 maart 2005.
  2. Bronartikel: link

Beste,

1. De meeste gletsjers in de Himalaya zijn versneld gaan smelten sinds de laatste 30 jaar. (link)
2. Gletsjers trekken zich echter reeds terug sinds kort na de Kleine Ijstijd (1780 e.v.), dat is dus vooraleer er ook maar van om het even welke industriële invloed sprake kan zijn.
3. De uitbreiding of terugtrekking van de gletsjers is niet alleen afhankelijk van de temperatuur, maar o.a. ook van de hoeveelheid neerslag en de plaatselijke geografie. Dit verklaart waarom er zowel in Alaska, Europa als de Himalaya gletsjers zijn die zich uitbreiden. (link en link)
4. De laatste 30 jaar zijn alleen maar gekenmerkt door een opvallend ontbreken van La Niña's. (link)

De kleine ijstijd, het gebrek aan La Niña's en enkele randfactoren kunnen dus perfect de huidige evolutie van de gletsjers in de wereld verklaren. De rest is een herkauwing van de doemscenario's zoals die ook in 1999 en 2002 de wereld werden ingestuurd. Niet dat die "lakebursts" ongevaarlijk zijn, maar ze horen erbij, net zoals de aardbevingen in LA of San Francisco, de overstromingen in Bangladesh of de cyclonen in Japan. Dit is de natuur in actie, maar die kan je niet voor het gerecht dagen en hij betaalt zeker geen verzekeringspremies uit.

Om het plaatje compleet te houden, valt er nog te noteren dat:

  1. Het de afgelopen winter in de Himalaya harder heeft gesneeuwd dan in de laatste 20 jaar. (link)
  2. De ijsvelden op de Kilimanjaro zich het afgelopen jaar hebben uitgebreid. (link)

Vriendelijke groeten,

Terug naar Inhoudsopgave.


Meer hittegolven in België?

De 25 juni-editie van Het Laatste Nieuws (HLN) publiceerde op haar frontpagina een verontrustend artikel van Russische onderzoekers die, tengevolge van de opwarming van het klimaat, 3 of meer hittegolven voorspellen tussen nu en 2100 in België. De wetenschappers baseren zich op statistieken vanaf 1954. Die laten voor Ukkel tot 1989 gemiddeld 1 hittegolf om de 9 jaar zien; van dan af was er echter gemiddeld 1 elk jaar. Maar loopt het echt wel zo'n vaart?

Spijtig genoeg zijn er op de website van het KMI geen duidelijke gegevens te vinden over hittegolven. De website van het KNMI (Nederland) bevat die wel, en tevens vanaf 1901. Onderstaande tabel laat zien dat voor de overlappende periode (vanaf 1954) het aantal hittegolven in België en Nederland in grote mate vergelijkbaar zijn.

Veel opvallender dan de reeks hittegolven vanaf 1990,zijn de hittegolven in de jaren '40. Zo waren er in 1947 4 (vier!) hittegolven, en in die 10 jaar 12 (twaalf!). Ook in het begin van de 20ste eeuw waren er regelmatig hittegolven, hoewel de gemiddelde temperatuur toen behoorlijk lager was dan nu. Er is dus geen enkele reden om aan te nemen dat we evolueren naar 3 hittegolven per jaar tegen 2100. Trouwens, volgens de definitie van een hittegolf kunnen we er zo jaarlijks 3 hebben, en zitten we nog niet eens aan de 17 dagen durende hittegolf zoals in 1976 en 1947 (Nederland)! Het aantal hittegolven zoals voorgesteld door de Russische onderzoekers is dan ook dubbelzinnig.

Het artikel vermeldde ook dat de temperatuur sinds 1833 met 2°C is toegenomen. Onderstaande grafiek laat zien dat dit inderdaad het geval is, maar eveneens dat dit verloop zeer onregelmatig is. De opwarming heeft dus veel minder te maken met een eventueel door de mens opgewekte opwarming dan de oneliner van het artikel wel zou willen. Spijtig voor de Russen, want eigenlijk kunnen ze zo niet echt een beroep doen op de door het IPCC voorspelde grote temperatuurstoename tegen 2100, die uitgaat van een dominante menselijke invloed op de temperatuur. Bovendien blijkt 1954 zich te bevinden in zowat de koelste periode van de 20ste eeuw (voor Ukkel), hetgeen op zich al een verklaring is voor het verschil in aantal hittegolven tussen de periode 1954-1989 en 1990-2005.

Terug naar Inhoudsopgave.