terug naar start
Blaasveld
Twee monumenten van "Ons Dorp" in één beeld.Voor een overzicht van datums aangaande de geschiedenis van Blaasveld, klik hierEerst een beetje geschiedenis en wat nostalgie ...
( Onderstaande teksten zijn gebaseerd en/of aangehaald uit verschillende boeken )

Bij de verovering van onze gewesten door de Romeinen (eerste eeuw voor Christus) behoorde het zuidelijk deel van de huidige provincie Antwerpen tot het gebied van de Nerviërs. Sporen van de Romeinse overheersing kwamen veelvuldig aan het licht te Muizen, Leest, Heffen en Hombeek. In het hele gebied waren de oversteek- en/of aanlegplaatsen op beken en rivieren van primordiaal belang bij het ontstaan en de geschiedenis van sommige bewoningskernen (Walem, Heffen, (Neer-) Hombeek, Klein-Willebroek). Zie ook hier voor een volledige beschrijving van de hele omgeving.

Blaasveld is nu een deelgemeente van Willebroek, gelegen in het oosten van de gemeente, ten zuiden van Heindonk en ten westen van Heffen; oppervlakte: 450 hectare.

Het westelijke en zuidelijke deel van Blaasveld behoorde tot de "Grote Heide" (zie Hombeek, Leest en Heffen). Het noordoostelijke deel van het grondgebied behoort tot het donkengebied langs de Rupel, namelijk het staatsdomein zogenaamd "Het Broek", een deel van een waterrijk natuurgebied met een afwisselend landschap van bossen, weiden, velden, hagen, bomenrijen en sloten ontstaan in de 12de en 13de eeuw na de indijking van de Rupel; de talrijke vijvers in het gebied zijn sporen van de turfontginning en het roten van vlas. Het uitzicht van het Broek werd verder bepaald door de aanplanting van populieren tussen 1920 en 1960. In 1969 werd het voortbestaan van het Broek bedreigd door de plannen voor een zandwinningsgebied; na massaal verzet echter verplaatste men de zandwinningsput (zie Heindonk, watersportbaan van Hazewinkel). De Zwarte Beek vormde de natuurlijke grens met Willebroek, volgens Verbesselt eertijds de scheiding van het Karolingische domein van Cornelimunster met Puurs als centrum, het grote complex van Zemst/Smal-Brabant en het domein van Mechelen.

Sporen van bewoning uit het neolithicum (palen, aardewerk en vuurstenen) werden in de 19de eeuw gevonden nabij de spoorweg Mechelen-Terneuzen. Blaasveld was oorspronkelijk één geheel met Heffen binnen het Mechelse domein, waarvan grote delen in de 10de eeuw en in de eerste helft van de 11de eeuw onder de voogdij kwamen van de Berthouts. Zo werd Blaasveld een feodaal goed (met negentien achterlenen in 1474) afhankelijk van de heren van Grimbergen (geslacht Berthout en opvolgers), aansluitend bij hun voogdijgebieden van Ruisbroek en Willebroek. De leenhouders oefenden de hoge, middelbare en lage rechtsmacht uit. De eerste heren van Blaasveld droegen de naam van het goed, dat nadien nog diverse eigenaars kende onder meer Rudolf Pipenoy, Jan Wytfliet (midden 14de eeuw), Jan van Bouchout, Jan Tencke (tweede helft 14de eeuw), en vervolgens de families vander Bruggen (15de eeuw), de Prant (15de-17de eeuw) en d'Ongnies (midden 17de-18de eeuw). In 1647 werd Blaasveld door Filips IV tot baronie verheven ten gunste van Cosmas de Prant (zie grafplaat in Sint-Amanduskerk),

Landelijke gemeente met lintbebouwing geconcentreerd in de omgeving van de drukke Mechelsesteenweg. Kleine woonstalhuizen (onder meer Geerhoek nummer 2, Mechelsesteenweg nummer 310, beide volgens kadaster van vóór 1850) en dorpswoningen met enkel- (onder meer Dorpsstraat nummer 7, volgens kadaster uit het eerste kwart van de 20ste eeuw) of dubbelhuisopstand (onder meer Keizerstraat nummer 2, volgens kadaster uit de jaren 1920) opklimmend tot de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw. Verder doorsneebebouwing uit de 20ste eeuw. Zie ook op hier
.

De beschrijving hier verder vonden we in een vrij oud boek...

BLAASVELD, gemeente in de provincie Antwerpen, aan de weg van Mechelen naar Dendermonde; op 9,5 km van Mechelen, op 1,5 km van Willebroek, op 8 km van Puurs en van Lippelo.
Bevolking 2.588 inwoners; oppervlakte 450 hectaren. Bestuurlijk en rechterlijk arrondissement, vredegerechtskanton Mechelen. Aartsbisdom Mechelen.
Platte bodem; moeras- en kleizandgrond; landbouw, vlas, graan en vee. Melkerij; meubelfabriek.
Waterloop: de Zwartebeek, bijrivier van de Rupel.
Kastelen: de Berg 1922; Bel-Air 1820; van Blaasveld ( begin XVIIeeeuw ).
Neo-gothische kerk, herbouwd in 1865; van de oude gebouw blijft alleen het koor in renaissancestijl over ( 1680 );hoofdaltaar uit de XVIIIe eeuw. Gemeentehuis opgericht in 1922.
Het Molenhuis dagtekent uit de XVIe eeuw.
De kerk bezit een kruisbeeld waarvan de Christus gekleed is; het is 1,2 m hoog en is gebeiteld uit een beukenstam, met buitengewoon gevoel voor vaardigheid; dit kruisgewrocht dagtekent uit d XIIIe eeuw en heeft tevens een grote oudheidkundige waarde.

Het land van Blaasveld was eertijds een leen van hoge afstamming. Dat feodaal goed van eerste rang bezat een leenhof, een cijnskamer met schepenbank, een drossaard, een stadhouder, een meier en zes schepenen, evenals een patrijzenrecht, het jachtrecht, het visrecht, het tiendenrecht, het keurerecht, het recht op de vierde schoof en de daaraan verbonden terregia's. Het hing af van de twee heren van Grimbergen en, volgens de schatting van 1474, moest het drie strijders te paard en drie te voet leveren. De bezitters van het leen van Blaasveld hadden de hoge, middelbare en lage rechtsmacht; 19 achterlenen waren aan het kasteel verbonden.
In de XIIe eeuw treft men aan Siger van Blaersvelt, die Berthout noemt, "een ridder even hoogstaand door zijn adeldom als beroemd om zijn dapperheid".
In de XIVe eeuw is Blaasveld in het bezit van Rodolphe Pipenoy, die meermaals schepene en amman van Brussel was en die het ambt van droessard of seneschal van Brabant vervulde. Hij genoot een grote invloed aan het hof van de hertogen van Brabant. Het land van Blaasveld werd vervolgens verkocht aan Jan van Bouchout. Het ging later over in de families Sanders, vander Bruggen, Brant of vanden Brande.
In 1647 verhief Philips IV de heerlijkheid tot baronie ten gunste van Côsme de Brant, Balthazar d'Ongnies, graaf van Coupigny, baron van Pamele ( Brabant ), huwde met Bernardine de Montmorency, barones van Blaasveld, tot erfgename aangesteld van de goederen van Cosmes van Prant, kinderloos gestorven in 1650 op de ouderdom van 72 jaar. Louis-Octave, graaf van Argenteau, enz. was heer van Blaasveld in 1775. Het oude baronskasteel werd vernield. De schepenen van Blaasveld volgden de gewoonten van Ukkel en waren voor de cijns aangewezen op Grimbergen.
Blaersveldt 1323-1355; Blaesveld 1355; Blaesvelt, enz.Vanaf hier baseren we ons op meer recente boeken...
Blaasveld, dat door de fusies der gemeenten, een deelgemente van Willebroek werd, is in wezen een "straatdorp" vol groene accenten. De Mechelsesteenweg slingert doorheen het landschap van west naar oost, over Heffen en Battel, naar Mechelen toe.In 1900 telde het, volgens de cijfers van de volkstelling, 1522 inwoners en 276 huizen. Een fiks aantal, al noteerde men op 1 januari 1977, toen het bij Willebroek werd gevoegd, 3055 bewoners.

In 1125 is Blaasveld als Blaresfelde de geschiedenis ingegaan, wat zoveel betekende als "kaal, dor veld", maar was in de Middeleeuwen een leen van de heren van Grimbergen.
Het heeft, met het natuurpark ,,Het Broek" ( zie hier ) en het in aanleg zijnde rijkswatersportcentrum Hazewinkel, twee attractiepolen vol groene accenten. De dikstetamme kastanjelaar van het land, die rond 1700 in het park van het voormalig kasteel werd geplant, is, met zijn omtrek van zeven-en-een-meter en zijn kruin van achtendertig doorsnee, een natuurmonument dat men maar passeert!

De Sint-Amanduskerk van Blaasveld, zoals wij die, in puin, op bijgaande kaart hervinden, werd in 1323 als oorspronkelijke bidplaats door Rudolf Pipenpoy opgericht ter ere van het H Kruis. Ze bood plaats aan honderd vijftig gelovigen. Zij werd in 1580 door de Geuzen vernield en in 1631 op kosten van Cosmas de Prant en Margaretha de Hornes heropgebouwd. In 1865 gaf architect Schadde haar een meer tijdgebonden karakter, al bewaarde hij het koor 1680 in renaissancestijl. De kerk werd in 1914, toen Blaasveld helemaal in de vuurlijn door de Belgische troepen vanuit het fort van Breendonk in een puinhoop herschapen.


Enkel het achttiende-eeuwse meubilair, waaronder het hoogaltaar met de medaillons van Sint Amandus en Sint Ambrosius, alsmede het van de dertiende eeuw daterende Geklede Christusbeeld, hadden de ramp van 1914 overleefd. De kerk werd later, in 1922, in haar vroegere staat heropgebouwd. De heren van Blaasveld en ridders van het Gulden Vlies, die in militair en politiek opzicht een belangrijke plaats in 's lands bestuur hadden ingenomen, kregen hun laatste rustplaats in die kerk. Wij vermelden Joannes de Prant, Cosmas Claude d'Ongnies, Dame Margaretha de Berghes en de familie Wauters de Jauche.Het oude gemeentehuis, het gebouw met de witte voorgevel, werd in 1835 opgetrokken onder het bestuur van burgemeester Wouters de Jauche. het bevatte onder meer een voorportaal, een vergaderzaal, evenalsa burelenvoor de sevretaris en de burgemeester. Qau openbare verlichting was de lantaarnpaal vooraan één van de twee lantaarns met petroleum, die Blaasveld in 1907 telde.
Het was gelegen nabij de kerk, en werd in de Eerste Wereldoorlog in een puinhoop herschapen. Nadat de gemeenteraad op 13 mei 1914 beslist had het voor afbraak te verkopen, werd het openbaar verkochth aan Carolus Verschueren, landbouwer te Heffen, die met 235fr de hoogste bieder was. Het aan de rand van Het Broek gelegen kasteel van Blaasveld, zoals wii dat op bijgaande kaart hervinden, is een summiere kopie van het aloude, in tal van historische werken afgebeelde ,,Kasteel", dat eeuwenlang het trefpunt van de Brabantse adel is geweest. Dit zal niemand bevreemden, wanneer men weet dat er in 1474 maar liefst negentien achterlenen aan dat kasteel en aan het leen Blaasveld waren verbonden. Er verbleven trouwens veel grote figuren op dat kasteel, dat later werd vernield en nog later werd verkracht tot de herbouwde restanten die wij nu al jaren kennen.Het kapelleke van Onze Lieve Vrouw van Veertienbunder dankt zijn ontstaan aan het n 1636 door Michael Van Breedam gevonden Mariabeeldje dat, naar aloud gebruik, aan een eikeboom ter verering werd opgehangen. De echte verering ontstond later, na de strenge winter van 1760, toen bleek dat het water, waaruit het beeldje werd opgehaald, ijsvrij was gebleven. Aan de boord van de vijver en van dat nooit bevriezende putje werd een houten kapelletje opgetrokken, dat in 1860 door een stenen gebouw werd vervangen. De vensters vooraan zijn nu dichtgemetseld en door kijkgaten vervangen, nadat bleek dat ,,offerblokdieven" daarlangs binnengingen.


Kasteel Den Berg, zoals wij dat in dit winterse beeld hervinden, kende in 1699 Michael Adriany, drossaard en stadhouder van graaf de Coupigny, als eigenaar. In 1789 kwam het in bezit van Joseph Abraham Wouters de Jauche. Het kasteel, dat als hoeve een achterleen van de heerlijkheid Blaasveld was, kreeg later, van 1830 tot 1958, de burgemeesters Alexander Wouters de Jauche, Albert Lefebvre, Ludovic Lefebvre en Anatole Lefebvre binnen zijn muren. Het werd in 1914 vernield en in Vlaamse renaissancestijl heropgebouwd. Het paviljoen op de achtergrond wordt momenteel door Karel De Cuyper als garage gebruikt.

Anatole Lefebvre, die er samen met zijn illustere voorzaten zorg voor droeg dat het burgemeestersambt van Blaasveld gedurende meer dan honderd vijfentwintig jaar ,,in de familie" bleef, is de laatste (ongehuwd gebleven bewoner van kasteel Den Berg geweest. Hij had in de hovingen van dit kasteel de Vlaamse kermissen gezien en er de volksfeesten meegemaakt, die ,,den volke" werden aangeboden. Hij heeft zich later waarschijnlijk minder happy gevoeld in zijn graf, toen bleek dat zijn kasteel tot het felbezochte dans- en culinair baancentrum ,,Riva" of ,,'t Seyenhof" zou worden omgetoverd.

De Mechelsesteenweg is de oude baan die Mechelen met Dendermonde verbindt. De cafekes lagen vroeger langs deze weg neergetrosseld en de dorpsfilosofen, die men met tientallen telde, vonden er voor hun avondlange gesprekken een intens gehoor. In de op het voorplan gelegen ,,Rubenszaal" woonde destijds Sooike van 't Smedtje, die de uitvinder van de ,,Ideale"-verf was en die in zijn vrije tijd optrad als leeuwentemmer. In de achteraan gelegen balzaal teerde de fanfare ,,De Vrienden van 't Recht" of gaf men schietingen op de liggende wip. Wij weten niet bij wie wij de vijfentwintig ,,vogeltjeskijkers" moeten onderbrengen!

Blaasveld is in feite, via de dicht bebouwde en drukbereden Mechelsesteenweg, met Willebroek aaneengegroeid, ook al zijn er, van Willebroek uit naar Heffen toe, hier en daar nog enkele kale plekken, die de landelijkheid van weg is een provinciale weg, die onder het beheer katholiek volksvertegenwoordiger, maar ook (van 1886 tot 1911 ) burgemeester van Blaasveld was -- ziin eerste straatverlichting kreeg. Rechts zien wij ,,Huis Liekens", waarin onder meer de tweetalige prentkaarten van Blaasveld (met het Frans vooraan! ) werden verkocht.

Blaasveld, dat qua nijverheid enkel een brouwerij en een coöperatieve melkerij in wording op haar grondgeboed had, haalde vooral voordeel uit de Willebroekde industrie. Het merendeeel van de 300 arbeiders werkte in de fabriek van Louis De Naeyer. De afsranden van en naar de fabriek werden meestal te voet afgelegd, en in sommige gevallen per fiets. De brouwerij van de gebroeders Van Roey, gelegen op de hoek van de Mechelsesteenweg en het Wouters-Lefebvreplein, waar enkele Blaasveldenaren werkten, werd in 1782 gesticht. Tijdens de bange dagen die de "Grote Oorlog" voorafgingen, werd ze in een puinhoop herschapen.


Links vooraan zien wij de pastorij en rechts daarvan het gemeentehuis. Beide gebouwen werden destijds (voor 1900) onder het bewind van Blaasvelds alleTeerste burgemeester Alexander Wouters de Jauche gebouwd. In 1913 werd, onder het beleid van burgemeester Ludovic Lefebvre, het nieuwe gemeentehuis opgetrokken, maar dat werd een jaar later, samen met de pastorij, door de Belgische troepen in puin geschoten. In 1922 werden beide gebouwen heropgetrokken in de staat en in de sfeer die wij kennen. Zij hebben, elk op een eigen manier, een rol in Blaasvelds verleden gespeeld.

De links op de kaart gelegen herberg ,,'s Landswelvaren" werd door de gezusters Wellens uitgebaat. Zij hadden vroeger een vijftigtal meters verder, naar het station Tisselt-Blaasveld toe, een even drukbezocht cafe. In de open ruimte daarnaast staat nu de garage van Robberechts. Aan de overzijde zien wij de herberg met het ,,trappeken-af", die men (misschien daarom? ) ,,Het Kelderken" heeft genoemd. De baan links bracht ons, via de zeer oude woonkern ,,Krekelenberg", naar het nabijgelegen ,,Thisselt". De baan rechts wees ons ,,Heyndonck" ofte wel ,,het eindeke van de wereld" aan.


De verdwenen molen van Blaasveld stond vroeger (hoe kan het anders? ) op de Molenvelden ter hoogte van de door de Klaterstraat en de Mechelsesteenweg gevormde hoek. Hij werd, bij octrooi van 19 december 1652, door de tolkamer van Vilvoorde aan Margaretha van Hornes, weduwe van Cosmas de Prant, mits veertien ponden Artois toegestaan en door deerfopvolgster Agnes Bernardine de Montmoreney-Cressi in 1656 opgericht. Het ,,meuldersgeslacht" Van Breedam kwam later in het bezit van deze wiekende reus, die door een geweldige storm, in 1893, van zijn voetstuk werd gehaald. De molenberg werd in 1896 gedeeltelijk afgegraven, al doen de restanten, die men vanaf de Mechelsesteenweg gemakkelijk kan zien, ons met heimwee terugdenken aan die tijd .

Op de plaats waar momenteel het vrijwel intact gebleven Molenhof van de Van Breedams staat, lag vroeger het galgeveld, waar de galg -- als symbool van de hogere justitierechten der heerlijkheid!-- eeuwenlang de afdoende schrik voor de streek is geweest. Men ziet er nu nog, zoals wij dat op dit beeld zeer duidelijk bemerken, het in typisch vakwerk en eiken constructies gebouwde Molenhof, met zijn woonhuis en zijn jeneverstokerij uit 1657. Het driehoekige, door populieren en acacia's omsloten domein heeft een merkwaardige inrijpoort, waarin het wapen van de graven de Coupigny als een blijvende herinnering aan het verre verleden werd aangebracht.


De gendarmen van Blaasveld. Die kennen we al jaren! Wij weten ondertussen ook dat ,,gendarmes" oorspronkelijk als gens d'arme, ofte wel als ,,gewapende lieden" de geschiedenis zijn ingegaan. De gendarmen van Blaasveld verbleven en verblijven nu nog in de landelijk gelegen woningen die destijds langs de Mechelsesteenweg werden opgetrokken. De gendarmen (of rijkswachters) maken deel uit van de politiemacht, die belast is met het handhaven van de binnenlandse orde en het doen naleven van 's lands wetten. Zij ressorteren onder de ministers van Binnenlandse Zaken, van Justitie en van Landsverdediging .Deze prentkaart hiernaast, brengt ons een beeld van de Dorpsstraat, met rechts achteraan Jef Moeremans, die zijn auto met broden vult. erste van links van de vooraan toekijkende kinderen is Freddy Moeremans, de "geschiedenisschrijvende bakker" en vader van de ,,Blaasveldse Broekventjes". Deze lokale specialiteit, die op 11 september 1976 haar intrede deed, was een idee van Karel De Decker. Luc De Caluwe ontwierp de gebakvorm, Alfons Van der Auwera sculpteerde die en Nicolas Theunissen bakte de eerste ,,Broekventjes". Ze zijn veertien centimeter hoog, ze doen speculaasachtig aan, maar ze smaken... helemaal anders!


Naar tekst van Karel De Decker
Er valt nog véél meer te vertellen over onze gemeente Blaasveld. Mogelijk brengen we dat nog op een latere datum eveneens op deze website... Voorlopig houden we het hierbij.Wetenswaardige getallen van BlaasveldBlaasveld is, samen met Tisselt en Heindonk, sinds 1977 een deelgemeente van de fusiegemeente Willebroek geworden. De naam "deelgemeente" is Blaasveld eigen, omdat de gemeente onafhankelijk was voor 1 januari 1961, de officiële startdatum van de grote herenigingsoperatie der gemeenten in België.Kaart van Groot-Willebroek met de grenzen van Blaasveld benaderend aangegeven,
zoals die waren voor de fusie der gemeenten.
( Je kan die kaart in- of uitzoomen, als je hierop klikt ... )


De gemeente Blaasveld was voor de fusie der gemeenten een kleine groep woonkernen, die bestuurd werden door het toenmalige gemeentebestuur.

Willebroek zelf is een gemeente in de provincie Antwerpen, binnen het arrondissement Mechelen. Blaasveld was dus onafhankelijke hiervan tot eind 1976.

Op het moment van de fusie in 1977 hab Blaasveld een oppervlakte van 4,5 km², en telde toen 3055 inwoners.

De evolutie van het aantal inwonesr kan je hieronder aflezen:

Eerst in de 19e Eeuw

Jaar 1806 1816 1830 1846 1856 1866 1876 1880 1890
Inwoneraantal 737 771 938 1000 932 971 1078 1171 1295


En hieronder in de 20e Eeuw:

Jaar 1900 1910 1920 1930 1947 1961 1970 1976
Inwoneraantal 1522 1880 1654 1961 2388 2884 3203 3055


Over dezelfde periode gezien, evolueerde het inwoneraantal van Willebroek, dat toen eveneens een onafhankelijke gemeente was, van 2195 inwoners in 1806, tot 15 565 eind 1978.

Bij de fusie der gemeenten in 1977, kwamen er van de 3 toegevoegde gemeenten, Blaasveld, Tisselt en Heindonk, samen 7122 inwoners bij, zodat het aantal inwoners der fusiegemeente Willebroek 22 687 was op 1 januari 1977, waarna het verder evolueerde tot 22 889 eind 2005.

De oppervlakte van de ganse gemeente Willebroek is sindsdien vastgesteld op 27,41 km².

De bevolkingsdichtheid was in 2005 dan 841 inw./km², met 48,88% mannen en 51,12% vrouwen. Van de ganse bevolking was toen 3,70% van buitenlandse nationaliteit.

De leeftijdsopbouw was in 2005 als volgt: ca. 23% beneden 20 jaar, ca. 58% van 20 tot géén 65 jaar, en nog ca. 19% 65 jaar of ouder.
Laat ons eerst Blaasveld eens voorstellen als ons dorp...

Om te weten waar het ongeveer gelegen is, klik dan eerst even op

Blaasveld en op Willebroek

zodat je een algemeen zicht kan hebben op de ligging...

Maar...... er is Google Earth hé!

Als je Google Earth reeds op je computer hebt,
dan gaan we daarmee een virtuele wandeling maken door Blaasveld.
We vertrekken in 't dorp nabij café 't Withuis. De weg is aangegeven door een rode lijn.
We volgen die lijn, en lopen kris-kras door de gemeente.
We bekijken ook even enkele plaatsen juist buiten de gemeente,
en komen terug op de vertrekplaats na ongeveer 20 minuten!....


Let op!!!.....

Als je Google Earth nog niet op je PC hebt geïnstalleerd,
dan kan je even aanklikken,
om eerst Google Earth gratis te installeren op je computer.
Het is een pracht van een programma, dat zonder meer een MUST is voor je PC!


Als Google Earth klaar is, dan kan je door aan te klikken,
Blaasveld eens van wat korter bij te bekijken...

Eerst nog even dit!

Als seffens, wanner je op het het aardbolletje geklikt hebt, het programma Google Earth eenmaal opengegaan is,
dan zal je eerst een niet-veel-zeggend beeld te zien krijgen.
Klik dan, om te statrten, op Extra, en vervolgens op Play Tour, en wacht dan even af....

Let op! De hele tour duurt wel 20 minuten of zo...
Foto's van Blaasveld en omgeving.

Ook interessant om zien zijn de foto's van Blaasveld die op Google Earth gezet werden.
Om die te bekijken, start Google Earth, zorg dat links onder bij Lagen de keuze Geogrfisch web
aangevinkt is, en alle andere niet aangevinkt.
Tik nu bovenaan links de naam Blaasveld in het veld "vliegen naar", en wacht even.
Als je nu het beeld wat inzoomt, dan verschijnen er blauwe bolletjes,
en bij nog verder inzoomen worden het kleine fototeostelletjes....
Klik op ieder bolletje/fototoestelletje, en je ziet een foto van het monument,
dat zich op de plaats door het bolletje/fototoestelletje aangegeven bevindt.
Je kan zo heel Blaasveld, en de omgeving afgaan, en beelden bekijken.
Veel plezier!...

Het Broekventje
Méér dan 25 jaar geleden werden de eerste Broekventjes gebakken...

Het Broekventje is een culinaire specialiteit van het Vaartland. Het deed meer dan een kwarteeuw geleden, op 11 september 1976, tijdens de Historische Dagen van Blaasveld, zijn blijde intrede.

Het is sedertdien zowat overal in het land de smaakmaker die de naam Wille-BROEK en Het BROEK van Blaasveld, naar zowat overal wist uit te dragen.
Zo was het broekventje onder meer in Montecatini in Italië ( 1978 ), tijdens de finale van Spel zonder Grenzen te gast.

Het Broekventje ontstond naar een idee van Karel De Decker, die reeds in 1958 voor de geboorte van de naam VAARTLAND had gezorgd.

Nadat hij in 1975 Freddie Moeremans, de geschiedenisschrijvende bakker uit Blaasveld had voorgesteld om een eetbare 'souvenir' voor de dagjesmensen te bereiden, die in Het Broek van Blaasveld verpozing zochten, vroeg deze laatste een ontwerp voor een gebakvorm aan Luc De Caluwé. Hij liet dit ontwerp viermaal uitbeitelen en uitsculpteren door de vaardige handen van Alfons Van der Auwera. Met later Nicolas Theunissen, de bakkersgast, die via de aldus ontstane plank, de eerste Broekventjes bakte. Het Broekventje is 14 cm hoog. Het doet speculaasachtig aan, al is het minder hard en speciaal gekruid. Het is in de rand van dit gebeuren dat later, in 1982, de Broekventjestochten zijn ontstaan. De voorzitter van de Culturele Wandelsportclub, De Vaartlandstappers, die in de ban was gekomen van de culinaire specialiteit van het Vaartland, sprak Freddie Moeremans aan en kreeg het gedaan, dat zij de naam Broekventjes aan hun winterse tocht mochten geven.

Na de eerste uitgave, die meer dan vierhonderd wandelaars op de been bracht, ging het crescendo. In 1986 werd besloten de Broekventjestochten, vanuit het door Johan Blondelle met erg veel bravoure beheerde Sportcentrum Hazewinkel, over twee dagen te laten verlopen. De jubileumuitgavez, die in 1991 aan wijlen Freddie Moeremans ( 1943 - 1990 ) werd opgedragen, brachht 2.283 wandelaars op de been! Een fiks aantal, dat in het millenniumjaar 2000 met niet minder dan 2.650 een record aantal deelnemers behaalde.

In de deelgemeente Blaasveld, in een gebied vol groene accenten, werd op 26 november 1986 het Broekventjespad van de V.V.V. Vaartland officiëel voor geopend verklaard. Het is een wandeling van 6,5 km die niet enkel de schoonheid van Het Broek weet aan te tonen, maar die de wandelaar tevens oog in oog brengt met enkele stille getuigen die aan Het Broek ven vroeger herinneren.

Ten slotte was er op 23 met 1998, aan het Wouters Lefebreplein in Blaasveld, ter hoogte van de inrit naar de Dorpstraat, de plechtige onthulling van Het Broekventje, een door Vincent Leboda in franse natuursteen gebeeldhouwd beeldje, dat tot stand kwam dank zij de royale sponsoring van de familie Moeremans, die tijdens de onthulling vertegenwoordigd was door mevrouw Carla Moeremans, meter van De Veertienbunderstappers, en haar zonen Jozef en Chris.

Karel De Decker
Tegenwoordig staat 't Broekventje dus mooi gebeeldhouwd door Vincent Leboda op een rustig plekje achter de kerk. Daar kan hij genieten van het mooie weer, en kunnen de mensen van Blaasveld en andere voorbijgangers hem steeds bewonderen.


    Je mag ook absoluut niet nalaten om even langs bakkerij Moeremans te gaan in de Dorpstraat.

De zonen van wijlen Freddie Moeremans, de bedenker van 't Broekventje, bereiden daar nog steeds, naar een speciaal recept van Freddie himself, de"broekventjes". Het is een gebak dat doet denken aan speculoos, maar het heeft toch zijn eigen smaak.

Een lekkernij voor klein en groot!....

Enkele beelden van ons dorp...En ook in oude postkaarten...