Welkom bij Groen! Zwalm


Ons laatste nieuws vind je hier of op MIJN BLOG JO CUYVERS.
Veel surfplezier!

 

Persmededeling Groen! Zwalm 15-5-2008

Zwalm is eindelijk lid van het Regionaal landschap Vlaamse Ardennen

 

Onderstaande kaart van het RLVA moet aangevuld worden met 3 nieuwe leden namelijk Zwalm, Geraardsbergen en Sint-Lievens-Houtem.

Groen!Zwalm ziet daarmee een droom van jaren in vervulling gaan.

Via Groen Vlaams volksvertegenwoordiger Rudy DAEMS trokken we nog onlangs aan de kar bij Hilde crevits Vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur

“Vraag nr. 553 van 1 april 2008 van Rudi daems

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen - Uitbreiding

De gemeente Zwalm heeft al in februari 2007 officieel haar kandidatuur gesteld voor de toetreding tot het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA).  De afwezigheid van Zwalm is momenteel een storende witte vlek in het hart van het RLVA. Nochtans is er voor de gemeente zelf geen bezwaar om snel toe te treden tot het regionaal landschap, integendeel.  De door de gemeenteraad genomen beslissingen maken dit duidelijk.

Ondertussen zijn we een jaar verder.. Door de koppeling van het uitbreidingsdossier met Zwalm, Geraardsbergen en St-Lievens-Houtem aan de vernieuwde opneming van de gemeente Gavere is kostbare tijd verloren gegaan.  Mede door de afwezigheid van Zwalm kreeg de gemeente Gavere van de vorige Vlaamse minister van Leefmilieu immers een vrij apart - en onwerkbaar -  statuut van “geassocieerd lid”.

Door de bijkomende kandidatuurstelling van Gavere, Geraardsbergen en St-Lievens-Houtem heeft deze gevoelige uitbreiding van het RLVA te veel vertraging opgelopen.

Ik verneem dat de samenwerking en communicatie tussen het Agentschap voor Natuur en Bos en het Regionaal Landschap stroef verloopt en zo wordt ook tijd en energie verloren.

De plaatselijke bevolking begrijpt niet waarom hun gemeenten nog geen lid zijn. Daardoor missen die vier gemeenten de broodnodige ondersteuning voor de verdere uitbouw van een dynamisch plaatselijk milieu- en natuurbeleid, en dat in het jaar van de ondertekening van het nieuwe samenwerkingsakkoord. Bovendien is het huidige werkingsgebied van het RLVA maar een deel van de geografische en ecologische eenheid van de Vlaamse Ardennen.

Ook inzake toerisme en streekontwikkeling worden door deze vertraging kansen gemist. Zo wil men in 2008 in de gemeente Zwalm de jaarlijkse fruithappening organiseren en kan men in het huidige onduidelijke kader moeilijk met de nodige voorbereidingen beginnen.

1.       Is de minister op de hoogte van het lange aanslepen van de toetreding van de vier genoemde gemeenten – en van Zwalm in het bijzonder – tot het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen?

2.       Welke maatregelen heeft de minister genomen om deze toetreding te bespoedigen en om aldus de werking van het regionaal landschap te vervolledigen en te dynamiseren?

3.       Kan de minister meedelen tegen wanneer deze uitbreiding eindelijk afgerond kan zijn?

Crevits Vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur

antwoord op vraag nr. 553 van 1 april 2008 van rudi daems

 

1.            Ja.

2.            Het besluit van 8 december 1998 over de regionale landschappen voorziet geen procedure voor het uitbreiden van het werkingsgebied van een regionaal landschap. Normaliter kan een regionaal landschap dus maar een aanvraag tot wijziging van haar werkingsgebied indienen gelijktijdig met de aanvraag tot (her)erkenning. Het voornoemde besluit bepaalt ook de criteria waaraan het werkingsgebied van een regionaal landschap moet voldoen. Omdat de regionale landschappen zonder enige instemming van de Vlaamse overheid hun werkingsgebied verruimden (wat soms ook budgettaire consequenties inhield), is in 2000 afgesproken dat een uitbreidingsaanvraag bij de minister of de administratie wordt ingediend en dat hierbij dezelfde procedure wordt doorlopen als bij een erkenningsaanvraag.

         De aanvraag tot uitbreiding met de gemeenten Geraardsbergen, Sint-Lievens-Houtem en Zwalm is dan ook voor advies voorgelegd aan de MiNa-raad, de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud en de provinciale afdeling Oost-Vlaanderen van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

         Op 13 februari 2008 heeft het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen op mijn verzoek een volledig en geïntegreerd dossier ingediend bij het ANB voor de uitbreiding met vier gemeenten. Het nieuwe dossier, met de gemeente Gavere erbij, werd vervolgens op versnelde wijze afgehandeld.        

 

Ik heb op 11 april 2008 het bijgewerkte dossier van de administratie ontvangen en heb meteen een beslissing genomen over het goedkeuren van de uitbreiding van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen met de gemeenten Gavere, Geraardsbergen, Sint-Lievens-Houtem en Zwalm “

 


18 april 2008

Zwalm bengelt niet langer aan de staart van het peloton

gemeenten voor het milieubeleid dankzij Groen!Zwalm

en de Sambameerderheid.

Op de gemeenteraad van 22 april 2008 stemt de Sambameerderheid na ons langdurig aandringen volgende

 belangrijke punten uit de groene inbreng voor het gemeenschappelijk

Verkiezingsprogramma van 2006:

  1. de aanschaf van 100 % groene stroom voor de gemeente, het ocmw en de kerkfabrieken
  2. Na de aanvraag tot lidmaatschap van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en d beslissing tot het ondertekenen van het samenwerkingsakkoord met het Vlaamse Gewest volgt nu de oprichting van de Minaraad. Deze raad zal uitgroeien tot het permanenteoverlegorgaan tussen de natuur- en milieubewegingen en het Schepencollege en nieuwe kansen bieden voor een ruimer milieu- en natuurbeleid.
  3. De aanwerving van een milieuambtenaar zal het beleid van de gemeente op het vlak van natuur en milieu eindelijk beter ondersteunen.

Zo maakt Samba waar wat ze beloofde in de verkiezingsstrijd.

Persbericht 23.06.2006

“SAMBA wil Zwalm uit de milieuflop 5 halen

Onlangs toonde een allesomvattend onderzoek naar het milieubeleid in de Vlaamse gemeenten aan dat Zwalm op de vierde laatste plaats van heel Vlaanderen staat. "Zwalm lijkt een groene gemeente, maar als je kijkt naar de watervervuiling, het percentage afval en het gebrek aan beleid, staan we in de top van de meest vervuilende gemeenten."
"Ook al is Zwalm een prachtige gemeente, toch is er heel wat werk aan de winkel qua landschapszorg om de pracht van de gemeente te behouden", zeggen alle politieke partijen verbonden aan het Sambakartel.

SAMBA wil Zwalm van die kwalijke reputatie afbrengen
.”

 


 

 


Maandag 21 april Zwalm

Energie besparen met een investering van 0, 10, 100, 1.000 en 10.000 euro.

Energie besparen betekent geld besparen.

Tijdens deze voordracht gaan we in op zeer concrete ingrepen die iedereen thuis kan uitvoeren, ook zonder zware investeringen of verbouwingen.
Wat kan je met een beperkt budget doen en hoeveel bespaar je ermee?

Spaarlampen, radiatorfolie, thermostatische radiatorkranen, verbeterd dubbel glas, zonneboilers, isolatie, hoogrendementsketels…
Het komt allemaal aan bod.

Ten slotte gaan we ook in op het belastingvoordeel en de subsidiemogelijkheden voor energie besparende maatregelen.

 Deze infoavond is een samenwerking tussen VIBE vzw, Milieufront Omer Wattez vzw en de gemeente Zwalm.

20 uur; Johan’s Lodge, Boekelbaan 73 in Sint- Blasius-Boekel (Zwalm)
Prijs: 3 euro voor VIBE- en MOW-leden, 7 euro voor niet-leden. Gratis drankje en syllabus inbegrepen.
Inschrijven voor 14 april kan bij MOW vzw, Kattestraat 23 in Oudenaarde, tel. 055/ 309.666, info@milieufrontomerwattez.be.

 Lesgever: Christophe Debrabander

 

100 % groene stroom voortaan voor Zwalm !?

Groen!Zwalm is tevreden dat op onze vraag de gemeente, het OCMW en de kerkfabrieken voortaan alleen nog 100 % groene stroom kopen. Groene stroom wordt geproduceerd op een duurzame manier, dus zonder negatieve gevolgen voor het leefmilieu nu en in de toekomst.
De gemeente produceert al zelf groene stroom via de fotovoltaïsche cellen op het gemeentehuis.


Groen!Zwalm hoopt dat de gemeente en het OCMW voor 1 januari 2012 alle groene stroom die ze nodig hebben zelf produceren.
Deze doelstelling bereiken vooronderstelt eerst en vooral betere isolatie van alle openbare gebouwen op Zwalm,en natuurlijk ook bijkomende zonnecellen op bvb de sporthal.
Door de te verwachten stijging van de elektriciteitsprijzen zullen deze investeringen vlug terugverdiend zijn.

geplaatst 9 april 2008


Kyotoprotocol

Groen!Zwalm vraagt dat Zwalm het lokaal Kyotoprotocol ondertekent op de gemeenteraad van dinsdag 22 april.

Het houdt 3 engagementen in: (1) de CO2-uitstoot reduceren met 7,5 % tegen 2012, (2) burgers en doelgroepen te sensibiliseren en (3) rapporteren over het eigen energieverbruik.  

Nu Zwalm heeft beslist het basisniveau van de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest te ondertekenen en meewerkt aan een infoavond over energiesparen kan Zwalm nog een  bijkomende symbolische stap zetten, door de ondertekening van het Lokaal Kyotoprotocol.

Het nakomen van dit engagement zal geen extra-inspanning vragen gezien de verbintenissen die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst.

Het zou nog symbolischer worden als de gemeenteraad van de 22 april, 2  dagen na de Dag van de Aarde, zou beslissen het lokale Kyotoprotocol te ondertekenen.

geplaatst: 4 maart 2008


De HUNDELGEMSE BAAN wordt in het volgende plantseizoen herbeplant met 480 inheemse bomen.

Groen!Zwalm en Groen!Zottegem duwden aan de kar via mondelinge vragen van ons provincieraadslid Jan Fiers. ”Op de raad van 10 oktober 2008 keurden we het rooien goed van een rij paardenkastanjes over een afstand van meer dan 3 km op de N46.

De deputatie onderzocht toen nog of en hoe ze een heraanplant zou doen op deze provinciale weg. Inmiddels is het zover en verdwijnen de paardenkastanjes.

De argumenten om zo snel mogelijk her aan te planten blijven dezelfde: het poorteffect dat snelheid inperkt, de ruimtelijke impact en uiteraard ook het principe om elke gerooide boom terug te vervangen in het kader van een ruimer klimaatbeleid.

 Een snelle beslissing dringt zich op nu het eerste moment voor heraanplant eraan komt. Langer wachten betekent het uitblijven van de voordelen van heraanplant die hierboven worden uiteengezet.

De vraag is dan ook: heeft de deputatie inmiddels al een concreet plan, een half jaar na de beslissing?

Jo Cuyvers van Groen!Zwalm stelt:”We zullen erop toezien dat de gedeputeerde Peter Hertog zijn hoopvolle belofte gedaan op dinsdag 11 maart houdt. ,,In het volgende plantseizoen, eind dit jaar of begin volgend jaar, wordt in samenspraak met de gemeentebesturen van Zwalm en Zottegem nieuwe aanplantingen gedaan. Het worden geen kastanjes maar andere loofboomsoorten.''

Dieter Everaert van Groen!Zottegem ”hoopt  dat de gemeentebesturen  van Zwalm en Zottegem en de provincie het vlug eens zullen geraken over welke inheemse loofboomsoort  de gerooide wilde kastanjebomen zal vervangen”.

 Persmededeling Groen!Zwalm en Groen!Zottegem  13-3-2008


11 maart 2008

Zwalm ondertekent – eindelijk- de milieusamenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest

De gemeenteraadszitting van 19 maart 2008 is voor het milieu in Zwalm enorm belangrijk.
1° Groen!Zwalm heeft na lang en hardnekkig aandringen - eindelijk- bekomen dat de milieusamenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest wordt ondertekend op basisniveau.
2° Op dezelfde gemeenteraad wordt beslist de aanwervingsvoorwaarden voor een milieuambtenaar te versoepelen. Hierdoor stijgt de kans dat de milieudossiers in Zwalm binnen afzienbare tijd sneller worden aangepakt en het milieubeleid beter zal ondersteund worden.
3° Aangezien de overeenkomst heel wat nieuwe verplichtingen oplegt en nieuwe beleidsdoelen zoals bvb een milieuraad binnen de 4 maanden na ondertekening insluit, is de aanwerving absoluut nodig.


Klimaatverandering: Het is hoog tijd om vragen te stellen!

Stuur deze Big Ask email naar iedereen in je adresboek die geïnteresseerd zou kunnen zijn:


We weten allemaal dat de klimaatverandering een serieus probleem is.

De planeet wordt steeds warmer en ons weer hoe langer hoe chaotischer. Ook wetenschappers bevestigen dit.

We horen een hoop ‘blah blah’ van onze politici – maar is er eigenlijk wel genoeg ‘boem boem’?

Doe mee met "The Big Ask"!

Stuur een e-postkaart naar alle partij voorzitters:
http://www.thebigask.be

geplaatst op 9-3-2008


Overzetten van padden, kikkers en salamanders

Jaarlijks vindt men eind februari - begin maart dode kikkers, padden en salamanders op de wegen langs het traject van de trekkende dieren, vooral in de Gaverbosdreef en de Sylvain Van de Veldestraat. De amfibieën proberen hun voortplantingsgebied, poelen langs de Zwalmbeek te bereiken. Vooral als het weer zacht en vochtig is komt de stroom trekkers op volle toeren

Gelukkig dat een aantal particulieren, volwassenen en kinderen, in samenwerking met het MILIEUFRONT Omer  Wattez  en Natuurpunt Zwalm.Vallei zich dagenlang inzetten om de trekkende dieren  veilig de straat over te zetten. De vrijwilligers zorgen ervoor dat de meeste chauffeurs bereid gevonden worden een stukje om te rijden en zo het leven van de amfibieën te redden

BRON: HET NIEUWSBLAD 1-3-2008

De gemeente Zwalm steunt in 2008 de actie door het plaatsen van een nadarafsluiting en een verkeersbord 30 km per uur in de Gaverbosdreef.

Info: Marc Minnaert, 055-49.72.94 of minnaert.marc@skynet.be

Groen!Zwalm hoopt dat de gemeente volgend jaar

  1. in een politiebevel tijdelijke enkelrichtingstraten maakt van de 2 bovenvermelde straten
  2. de organisaties ook financieel helpt naast het publiceren van een artikel in de Zwalmse Post
  3. de boeren stimuleert om terug veedrinkpoelen aan te leggen in hun weiden om de geschikte biotopen uit te breiden.

geplaatst op 5-3-2008Klimaatcasino

ZWALM - Met het Klimaatcasino staat er van 20april tot 30 september een interactieve en speelse tentoonstelling in De Kaaihoeve, die alle aspecten van het klimaatdebat belicht. Met flipperkasten en een roulette krijg je een laatste kans om te 'gokken' met ons klimaat. Opening op zondag 20april, Dag van de Aarde.

Het project omvat drie doe-activiteiten: 'Voedselkwartet' voor de eerste graad, 'Energie in actie' voor de tweede graad en het 'Kyoto-rollenspel' voor de derde graad.

Info: De Kaaihoeve, Oude Scheldestraat16, Meilegem. Tel. 055-23.71.54. E-mail: ugo.sansen@oost-vlaanderen.be. (gpp)

bron: nieuwsblad 7 -1-2008

geplaatst op 24 januari 2008
Nieuwsbrief Groen! Zwalm 2008
Toen we met Groen! Zwalm in 2006 beslisten om in kartel te gaan met de andere Samba-partijen, deden we dit op voorwaarde dat al onze voorstellen van programmapunten integraal zouden worden opgenomen in het beleidsplan.
We waren er van overtuigd dat door constructief samen te werken, we ook daadwerkelijk de belangrijkste punten van ons programma zouden kunnen uitvoeren.
In oktober 2006 besliste u om de kartellijst Samba een kans te geven.
Nu, 1 jaar na de aanstelling van het nieuwe gemeentebestuur maken we met Groen! Zwalm een evaluatie van dat beleid en een stand van zaken met betrekking tot de realisaties van onze specifieke punten.
Hier lees je de volledige nieuwsbrief

 

BEDANKT KIEZERS voor uw steun op zondag 10 juni 2007


Terug ecologisten in Kamer en Senaat

Groen! vaardigt 4 kamerleden (Wouter De Vriendt, Tinne Van der Straeten, Stefaan Van Hecke en Meyrem Almaci) en

 2 senatoren (Vera Dua en Freya Piryns) naar het parlement af.

Met dit resultaat laten we opnieuw een duidelijke groene stem horen in het parlement.

 


geplaatst op 25 april 2007
Groen!Zwalm organiseerde op maandag 23 april een boeiende klimaatavond
Het klimaat slaat op hol. De voorbij maand was de warmste maartmaand sinds het begin van de wetenschappelijke waarnemingen in ons land. Bijna elke dag krijgen we nieuwe berichten over smeltende ijskappen en gletschers, droogte, overstromingen, Talrijkere en zwaardere stormen, verdwijnen van plant- en diersoorten en het oprukken van ziekten naar onze streken. Stuk voor stuk berichten die de wetenschappelijke consensus van het klimaatpanel van de Verenigde Naties over de noodzaak deze nadelige klimaatstijging te beperken, bevestigen.

Groen!Zwalm wil haar steentje daartoe bijdragen via de klimaatavond.
hier meer
geplaatst op 10 april 2007
ZWALM TREEDT TOE TOT HET REGIONAAL LANDSCHAP VLAAMSE ARDENNEN
hier meer
PERSMEDEDELING|vrijdag 6 april 2007
Klimaat: Groen! wil weg van de doemscenario's
Effecten klimaatverandering tegengaan kan enkel met ambitieus klimaatbeleid
Hier lees je het volledige persbericht
geplaatst op 28 maart 2007
Op vrijdag 5 januari 2007 werd de nieuwe OCMW-RAAD officieel geïnstalleerd
hier meer
geplaatst op 28 maart 2007
Jeugdraad wordt opgericht in Zwalm
Momenteel wordt er in Zwalm werk gemaakt van de oprichting van een jeugdraad. «Deze jeugdraad zal een adviserende functie hebben met betrekking tot het jeugdleven en jeugdwerk in onze gemeente», vertelt schepen van Jeugd Emmy Herregodts (SAMBA).

hier meer
Wateroverlast binnenkort definitief van de baan te Sint-Blasius Boekel
geplaatst op dinsdag 06 februari
hier meer

geplaatst op maandag 05 februari 2007
Kringwinkel Vlaamse Ardennen
Binnenkort zal de Kringwinkel Vlaamse Ardennen ook in Zwalm herbruikbare goederen gratis aan huis ophalen. De samenwerking tussen de gemeente en de Kringwinkel is de eerste bestuursdaad van het nieuwe Zwalmse gemeentebestuur.
hier meer...

Samba wil van Steenweg in Hundelgem speelstraat maken in vakantie
geplaatst op vrijdag 29 september
hier meer

geplaatst op maandag 28 augustus
SAMBA strijdt tegen wateroverlast
hier meer

geplaatst op zondag 27 augustus
Waarom moet Zwalm lid worden van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen?
hier meer


SAMBA KIEST VOOR EEN GEZONDE GEMEENTE ZWALM
geplaatst op woensdag 19 juli
hier lees je meer
geplaatst op maandag 03 juli
hier lees je meer over de activiteiten van SAMBA

Jeugdhuis voor een dag


SAMBA zet licht op groen voor meer verkeersveiligheid
Elk slachtoffer is er één te veel.
geplaatst op dinsdag 27 juni
hier meer

 

   

Groen!Zwalm e-mail