Joke

De Swaef

 

  bel mij...

   mail mij...

 

MIJN  UITDAGINGEN & STANDPUNTEN en VISIE

 

Gemeenteraadsverkiezingen

 

Aalst 2013 – 2030

 

 

WONEN 

EEN EIGEN WONING VERWERVEN

VEILIGHEID

NETHEID

MOBILITEIT & PARKEERGELEGENHEID

DIENSTVERLENING

WELZIJN

MIGRATIE

FISCALITEIT

CULTUUR EN SPORT

JEUGD : ONDERWIJS EN VERENIGINGSLEVEN

OUDEREN

 

WERKEN

INVESTEREN EN ONDERNEMEN

MOBILITEIT, VEILIGHEID EN NETHEID

SOCIAAL BELEID

FISCALITEIT

 

WINKELEN

VEILIGHEID, NETHEID EN MOBILITEIT

HANDEL EN HORECA

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

WONEN 

 

EEN EIGEN WONING VERWERVEN  

-         Vrijgeven van bijkomende verkavelingsterreinen.

-         Herziening van de woonbehoeftestudie, zonder het landelijk karakter van de deelgemeenten te hypothekeren. De unieke ligging van Aalst, tussen Brussel en Gent, zal als troef meer en beter worden uitgespeeld.

-         Jonge mensen financieel ondersteunen bij het aankopen van hun eerste en enige woning in Aalst (Premie voor wie tussen de 18 en 35 jaar oud).

-         Aalstenaars tussen de 18 en 25 jaar oud krijgen een huursubsidie ten belope van maximum 1 jaar voor het huren van een eerste woning op Aalsterse grondgebied.

-         Voorwaarden voor de premie en huursubsidie zijn het netto belastbaar inkomen en gedurende meerdere jaren onafgebroken in Aalst gewoond hebben.

-         Aantrekkelijk maken om “levensloopbestendige” woningen te bouwen. Dit zijn woningen met bijvoorbeeld bredere deuren of met een slaap- en badkamer op de benedenverdieping. Op die manier kunnen ouderen zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen.

 terug naar boven...

 

 

 

VEILIGHEID  

-         Een grote en vooral effectieve en zichtbare aanwezigheid van de politie in het straatbeeld en een wijkgerichte politie die dicht bij de burger staat. In probleemwijken, zoals de buurt rond de Varkensmarkt, moet permanentie van de politie verzekerd worden.

-         Het aantal plaatsen met camerabewaking moet uitgebreid worden met respect voor de privacywetgeving.

-         Goed verlichte pleinen en straten.

-         Oprichting van Buurt Informatie Netwerken met als opzet de aanpak van criminaliteit, vandalisme en inbraken in gebouwen, kantoren en woningen.

-         Gemeenschapswachten als belangrijk aanspreekpunt. Samen met de straathoekwerkers en wijkinspecteur moeten ze de lokale problemen detecteren, kanaliseren en aanpakken.

-         Kleine vormen van criminaliteit en storend gedrag moeten kordaat worden aangepakt: sluikstorten, graffiti, verbaal geweld, discriminatoire opmerkingen, zakkenrollers, beschadigingen aan wagens, geluidsoverlast, … Het systeem van de gemeentelijke administratieve sanctie is een goed alternatief om straffeloosheid tegen te gaan en snel repressief optreden mogelijk te maken.

-         Ook minderjarigen moeten efficiënter bestraft kunnen worden dmv werkstraffen.  

 terug naar boven...

 

 

NETHEID 

-           Sluikstorten kan niet getolereerd worden en moet krachtdadig aangepakt worden. 

-           Voor een aangenaam straatbeeld is een rol weggelegd voor de wijkraden om probleemplaatsen vlot naar het stadsbestuur te melden en de sociale controle op de algemene netheid te vergroten.

-           Vrijwillige leegstand van panden moet strenger bestraft worden. Verkrotting moet in Aalst worden tegengegaan door eventueel huizen op te kopen. Voorbeeld het “prikkelproject”: Via het autonoom gemeentebedrijf worden oude, vervallen woningen opgekocht en opgeknapt om ze vervolgens terug op de markt te brengen. Zo kan men aan buurten een prikkel geven om de leefbaarheid te vergroten. 

-           Gevelrenovatiepremies geven eigenaars een financieel duwtje in de rug en maken het directe straatbeeld aantrekkelijker.

-           groene ruimtes. Het is nodig om een analyse te maken van de gronden die eigendom zijn van de stad en te kijken waar het mogelijk is deze om te vormen tot groenzones. De bestaande groene ruimtes moeten beter worden gepromoot.

-            In Aalst en haar deelgemeenten moet er ook voldoende moderne speelinfrastructuur zijn voor de jongste inwoners.

 terug naar boven...

 

 

MOBILITEIT & PARKEERGELEGENHEID 

-           Een regionaal gestructureerd mobiliteitsplan moet worden uitgewerkt in combinatie van meerdere maatregelen, zoals slimme verkeerslichten en het weren van zwaar verkeer tijdens bepaalde periodes van de dag in bepaalde centrumzones.

-           Aandacht voor voldoende parkeerinfrastructuur. Dit omvat, naast onder meer een ondergrondse parking onder het Esplanadeplein, ook het aanleggen van zogenaamde randparkings. Dit zijn parkeergordels rond de stad die het verkeer bestemd voor de binnenstad kunnen opvangen, alsook als parkeerplaatsen fungeren voor de woonwijken aan de rand van de stad.

-           De parkings van vele private bedrijven staan in het weekend en ’s avonds leeg. De stad zou met die bedrijven in contact moeten treden om te onderzoeken of buurtbewoners van hun parkeerfaciliteiten gebruik zouden kunnen maken. Uiteraard moet de veiligheid en toegankelijkheid tot die parkings goed gereglementeerd worden.

-           Aandacht moet ook besteed worden aan de zwakke weggebruikers. Buurtwegen moeten opgewaardeerd worden en kunnen zo voor de schoolgaande jeugd een veilig alternatief vormen, alsook voor de recreatieve fietser en wandelaar. Een verhoogde veiligheid en comfort voor de fietsers is noodzakelijk. Voldoende fietsenstallingen, goede verlichting van fietspaden, adequate bewegwijzering en geasfalteerde fietspaden. Veilige fietspaden betekenen ook propere en goed onderhouden fietspaden. Een afzonderlijk team zou moeten worden opgericht dat zich exclusief bezighoudt met het onderhoud van de fietspaden.

-           Promoten van het bestaan van zogenaamde trage wegen. Dit zijn veilige fietsverbindingen, vaak prachtig gelegen in de natuur en afgescheiden van het andere verkeer, die de verschillende dorpskernen met elkaar verbinden en aansluiting kennen met het centrum. Ze moeten van een duidelijke signalisatie worden voorzien. Zij zijn bovendien uitermate geschikt als veilige fietsroutes van en naar school.

-           De Fietsersbond van Aalst is bijzonder goed geplaatst om nieuwe ideeën en concepten inzake fietsveiligheid op hun waarde te beoordelen. Zij zijn dan ook onze gesprekpartner in deze. Ook moeten ze meer betrokken worden bij het plannen van wegwerkzaamheden.

-           Ook andersvaliden hebben het in Aalst niet steeds eenvoudig. Voetpaden liggen er vaak oneffen bij, drempels zijn te hoog of het voetpad is niet breed genoeg om er op een veilige manier met een rolwagen gebruik van te kunnen maken. Voor blinden en slechtzienden wilen wij meer voetpaden die markeringen bevatten en verkeerslichten met zogenaamde rateltikkers.

-           Voldoende en goed uitgebouwd openbaar vervoer. Een goede dekkingsgraad over de stad en haar deelgemeenten is daarbij cruciaal, samen met uiteraard een goede frequentie van de dienst. Na de avondspits en in het weekend draait het openbaar vervoer op een lagere bezetting en ’s nachts is er helemaal geen bediening. Wij willen onderzoeken waar mogelijke samenwerkingsverbanden kunnen worden opgezet met de taxibedrijven. Wanneer het openbaar vervoer niet rendabel meer is, kunnen private partners hierin tegemoet komen. Zo wordt ook het taxigebruik gepromoot, dit tegen een betaalbare prijs. Zo zou er een vaste prijs moeten zijn voor het traject Aalst – Erembodegem.

   terug naar boven...

 

 

 DIENSTVERLENING

-           Wij zijn voorstander om op korte termijn de verschillende diensten te groeperen in een nieuw administratief centrum.

-           Bijna alle openingsuren vallen gelijk met de reguliere werkuren. Enkel op woensdag is de balie van de burgerlijke stand open tot half zeven. Wij zijn voorstander om ook op de eerste zaterdag van de maand een volwaardig dienstenaanbodte voorzien.

-           Er moeten sessies ingericht worden die ouderen en migranten vertrouwd maken met de website van de stad.

-           Oprichting van een volwaardige ombudsdienst. Klachten van inwoners worden er geregistreerd, behandeld en opgevolgd. De ombudsdienst kan een bemiddellende functie vervullen tussen de burger en de stad, dit in alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid.

-           Oprichting van wijkraden. Deze raden kunnen een centrale schakel vormen tussen de burger en het stadsbestuur. Ze zullen vrij toegankelijk zijn voor bewoners die zich actief willen inzetten voor hun wijk of deelgemeente. Naast de bewoners, is er ook een delegatie van de stad aanwezig en de wijkinspecteur. Ze kunnen dienen als klankbord voor lokale initiatieven, alsook om problemen rond de leefbaarheid te melden. Ze vormen ook een antennefunctie in wijken om op het vlak van welzijn en armoede problemen te melden. Via de wijkraden willen we de burgers proactief betrekken bij het Aalsterse beleid van elke dag.

-           Administratieve procedure inzake bouwen en verbouwen moet veel efficiënter verlopen. Zo moeten stedenbouwkundige ambtenaren eenvoudiger gecontacteerd kunnen worden wanneer men vragen heeft bij de plannen die men zou willen indienen om een bouwvergunning te bemachtigen. Deze proactieve benadering moet negatieve adviezen zoveel mogelijk vermijden.

-           Bij grotere projecten zou het inlassen van een tussentijds overlegmoment met de dienst ruimtelijke ordening voor een vlotter en vooral efficiënter verloop kunnen zorgen. 

 terug naar boven...


 

WELZIJN 

-           Er moeten op de sociale woningmarkt meer beschikbare woningen komen. Dit vraagt enige tijd en daarom pleiten we ook voor het uitbreiden van het aanbod van kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoningen. Dit kan op twee manieren. Enerzijds moet, binnen de sociale context, het systeem van de huursubsidies uitgebreid worden. Het sociaal verhuurkantoor is de motor in dit verhaal. Anderzijds moet het voor verhuurders interessanter worden om een woning te huur te stellen.

-           Sociaal zwakkeren in de maatschappij bijstaan. Om misbruik te bestrijden pleiten we voor de invoering van een socialecontrolecel. Deze controlecel zal op continue basis nagaan of de belastingsgelden die worden aangewend om de sociaal zwakkeren bij te staan, ook effectief naar hulpbehoevenden gaan. Maatschappelijke assistenten moeten het volledige sociale kader van iemand naar de actuele situatie kunnen inschatten en waar nodig de hulp bijstellen. 

-           Armoede is een complexe zaak. Hoe vroeger mensen met schulden worden gedetecteerd, des te vroeger men aan schuldbemiddeling, schuldbeheer en schuldbegeleiding kan doen. De wijkraden kunnen hier een belangrijke sociale detectiefunctie vervullen.

-           Wat reguliere armoede betreft geloven we in het verhaal van rechten en plichten. Wie met armoedeproblemen wordt geconfronteerd, moet absoluut geholpen worden, maar moet ook bereid zijn om in een stappenplan of een opvolgingstraject te stappen. Ook misbruik moet bestreden worden. Hier is een goede opvolging door de controlecel noodzakelijk.

-           Wij staan voor een proactieve benadering van het armoedeprobleem. Vooral wat ouderen betreft moeten sociale diensten zelf meer op zoek gaan naar wie behoefte heeft aan zorg, begeleiding en dienstverlening. Wij willen de wijken en haar bewoners in dit verhaal betrekken, want zij kunnen een belangrijke antennefunctie uitoefenen. 

 terug naar boven...


 

MIGRATIE 

-           Migratie is een verhaal van rechten en plichten. Integratie en participatie zijn hiertoe de sleutelwoorden. Integreren houdt in dat men zich vertrouwd dient te maken met de leefgewoontes, de democratische normen en waarden zoals ze in onze maatschappij verankerd zijn.

-           Beheersing van de Nederlandse taal is en blijft de sleutel om in onze samenleving te kunnen meedraaien.

-           Hulp en steunmaatregelen die migranten genieten moeten door een controlecel worden opgevolgd. Misbruik moet aangepakt worden en maatregen moeten gebaseerd zijn op de actuele situatie van de persoon in kwestie en niet op basis van een statische bevinding. Ook hier moet dus maatwerk de regel worden.

-           Migratiebeleid voeren.

-           Vanuit de dienst niet-Belgen moet vanuit de stad efficiënter (mee)gewerkt worden aan het federaal terugkeerbeleid.  

 terug naar boven...

 

 

FISCALITEIT 

-           Geen verhoging van de gemeentebelastingen

-           Doorlichting houden van alle uitgavenposten en van de bestaande belastingen en retributies. Sommige van de belastingen zijn eerder pestbelastingen en moeten dan ook herbekeken worden.

-           Geen stijging van de aanvullende personenbelasting of de opcentiemen op de onroerende voorheffing. we wonen in de binnenstad aanmoedigen.

-           Premies om het wonen boven winkels aantrekkelijk maken. Zo blijft de binnenstad levendig, ook na sluitingstijd van de winkels en wordt bovendien de sociale controle gegarandeerd.

 terug naar boven...

 

 

CULTUUR EN SPORT 

-           Aalst Carnaval zou eigenlijk het hele jaar door voelbaar moeten zijn. Een eigen volwaardig interactief carnavalsmuseumvoor jong en oud moet er komen.

-           Multifunctionele zaal (Tragel) voor zowel kleinschalige initiatieven als grotere evenementen (oa Basket).

-           Cultuur voor iedereen met oa nieuwe initiatieven voor mensen met een fysieke of mentale handicap.

-           Cultuur ook buiten de muren van de cultuurhuizen zoals poëzie in de stad, bijvoorbeeld aangebracht op tijdelijke werven.

-           Medeburgers mee laten genieten van elkaars kunnen en doen brengt cultuur en mensen dichter bij elkaar. Jong en oud actief kunst laten beleven en beoefenen, vraagt van de stadsdiensten de nodige ondersteuning, zoals oefenruimtes en ateliers.

-      Sport. De realisatie van de sportinfrastructuur op de voormalige site Schotte zal aan vele verzuchtingen tegemoet komen. Een ruim aanbod en aangepaste programma’s voor ouderen of mensen met een handicap voorzien.

 terug naar boven...

 

 

JEUGD : ONDERWIJS EN VERENIGINGSLEVEN

-      Rol van de stad : ondersteuning van het schoolbeleid, best georganiseerd via de Lokale Overlegplatforms (LOP’s) om alle onderwijs- en welzijnsactoren over de netten heen met elkaar in overleg te laten treden.

-         Lokaal Flankerend Onderwijsbeleid. Dit zijn projecten waarvoor de stad subsidies kan krijgen van de Vlaamse overheid en waarbij ze een regierol te vervullen heeft. Focus op taallessen Nederlands voor anderstaligen, te beginnen met kleuters en hun ouders.

-           Spijbelgedrag bestrijden ism politie en horeca.

-           Kinderopvang en kleuteronderwijs op elkaar afstemmen met een ondersteunende rol van de onthaalouders

-           Bouw en modernisering van duurzame schoolgebouwen.

-           Bouw nieuwe kunstacademie.

-           Een sterk verenigingsleven met participatie en effectieve inspraak in het stadsbeleid. Meerwaarde van adviesorganen zoals de jeugdraad, de sportraad en de cultuurraad.

-           ouderenraad oprichten die de lokale ouderenverenigingen overkoepelt en hen een stem geeft naar het stadsbestuur toe.

-           De jeugd is de toekomst : recht op buitenspelen in een veilige omgeving met moderne, groene speelpleinen. Op woensdagnamiddag moeten bepaalde straten verkeersvrij worden gemaakt tot zogenaamde “speelstraten”. Daarnaast moet ook werk worden gemaakt van moderne jeugdlokalen met focus op de deelgemeenten.

-           nieuwe fuif- en evenementenzaal. Het Forum met een nieuwe bestemming : multifunctionele zaal voor de jeugd voor fuiven en als oefenruimte voor theater, muziek, sport en dans. Er kunnen ook culturele producties en allerlei andere activiteiten plaatsvinden.

-           Onthaalcomplex van de Keizershallen (indien het Nieuw Administratief Centrum er komt) als jeugdonthaalcentrum met infrastructuur om te vergaderen of repetities te houden met eventueel een aanbouw waar evenementen kunnen georganiseerd worden.

  terug naar boven...


 

OUDEREN 

-           Voor ouderen in een sociaal isolement : projecten uitwerken die ook die groep weet aan te spreken.

-           Succes van dagverblijven. We verwijzen graag naar de Lokale Diensten Centra (LDC’s). Er moeten zeker meer LDC’s moeten komen op Aalsters grondgebied.

-           Ouderen computerlessen aanbieden die hen op een eenvoudige manier kennis leren maken met de computer en programma’s zoals seniorennet en de website van de stad.

-           Investeren in assistentiewoningen, waar ouderen zelfstandig kunnen wonen en toch de nodige zorg kunnen krijgen,  ook via de sociale huisvestingsmaatschappijen voor mensen die minder vermogend zijn.

-           Wonen in seniorenflats is populair. Wij stellen voor om op termijn de site “Sint-Job” om te bouwen tot een modern woonzorgcentrum met in de nabijheid zogenaamde kangoeroewoningen waar gezinnen in de directe nabijheid wonen van hun dierbare ouderen.  

 terug naar boven...

 

 


 

 

 

WERKEN

 

INVESTEREN EN ONDERNEMEN 

-           Ligging tussen Gent en Brussel is een troef die we nog sterker moeten uitspelen om nieuwe investeerders en ondernemers ervan te overtuigen dat ondernemen op ons grondgebied een toekomstgerichte keuze is.

 -           Toekomstige Aalsterse visie moet er op gericht zijn een harmonieus kader uit te tekenen waarbinnen ondernemingen en zelfstandigen zich ten volle kunnen ontplooien.

 -           Wat de bestaande bedrijventerreinen betreft moet onderzocht worden waar duurzaam gerevitaliseerd kan worden. Kijken naar nieuwe mogelijkheden voor industrieel ondernemerschap. Wij willen een volwaardige oplossing bieden voor de problemen die zich voordoen met de terugkoopregeling, waardoor de bedrijvigheid op sommige bedrijventerreinen wordt gehypothekeerd.

  terug naar boven...

 

MOBILITEIT, VEILIGHEID EN NETHEID 

-           Van goede (elektronische) bewegwijzering tot vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer, ook buiten de kantooruren. Het blijven aanmoedigen van carpooling. Installatie van zogenaamde oplaadpunten voor elektrische voertuigen, voor privé en professioneel gebruik. De realisatie hiervan dient te gebeuren in samenwerking met private partners, waarbij de stad een faciliterende rol dient te spelen.

-           Camerabewaking.

-           Politiepatrouilles na de kantooruren en efficiënte samenwerkings-constructies opgezettn tussen private bewakingsfirma’s en de politie. Nut van Buurt Informatie Netwerken op bedrijventerreinen, zoals in het Wijngaardveld.

-           Vergunningsbeleid : snellere afhandeling, waarbij de diensten ook meer als proactieve adviseur optreden.

-           Bestaande bedrijventerreinen verder uitgebreiden en nieuwe bedrijventerreinen inplanten. Hoogbouw op bedrijventerreinen moet waar mogelijk meer aangemoedigd worden, vooral in het kader van kantoorruimte. Sites zoals de Siesegemkouter of de Tragel smeken om economische bedrijvigheid. 35% van de totale oppervlakte is voorzien voor groen en publieke ruimte. Eens volledig ontwikkeld staat de Siesegemkouter garant voor meer dan 1300 banen.

 terug naar boven...

 

 SOCIAAL BELEID 

-           Tekort aan kinderopvang. Bij nieuwe, maar ook bij bestaande, bedrijventerreinen moet deze sociale factor meegenomen worden. Wij willen op Vlaams niveau voor een uitzondering op het spreidingsplan van kinderdagverblijven pleiten, waardoor deze makkelijker op industrieterreinen kunnen worden voorzien.

-           Bouw revalidatiecentrum.  

 terug naar boven...

 

 

FISCALITEIT 

-           Pestbelastingen moeten verdwijnen en bedrijven moeten een meer transparant zicht krijgen op de diverse belastingen die door de stad worden opgelegd. 

-           Zoveel mogelijk nieuwe ondernemingen aantrekken. Wij pleiten voor een belastingverlaging voor starters, door een vrijstelling te geven voor het betalen van onroerende voorheffing.

 

 terug naar boven...

 

 


 

 

WINKELEN

 

VEILIGHEID, NETHEID EN MOBILITEIT 

-           De plaatsing van camera’s zal de effectiviteit en snelheid van interventies positief bewerkstellingen. Camera’s zijn supplementair en nemen niet weg dat de politie nog meer in het straatbeeld moet verschijnen. Zo wordt het veiligheidsgevoel verhoogd.

-           Vlotte bereikbaarheid. Parkeergelegenheid speelt dan ook een cruciale rol, zoals parking Hopmarkt.

-           Inzetten op verdere stadsvernieuwing.

-           Aangename pleinen en straten met veel groen maken de binnenstad aangenamer zowel overdag als ’s avonds. Hierbij denken we aan de ontwikkeling van een ondergrondse parking onder het Esplanadeplein. Naast de creatie van extra parkeergelegenheid dicht bij het winkelcentrum en het station, zal een plein met veel groen bovengronds en enkele korte termijn parkeerplaatsen, ervoor zorgen dat er minder auto’s nodeloos rondrijden in het centrum.

-           Randparkings in de gordel rond de stad aangeleggen.

-           Informatisering van het aantal parkeer- en fietsplaatsen in de stad. Wie op zoek is naar een fiets- of parkeerplaats zal via moderne toepassingen op mobiele apparaten kunnen zien waar nog een plaatsje vrij is.

 terug naar boven...

 

 

Handel en horeca 

-           In overleg met de handelaars avondshopping en ambachtmarkten organiseren. Bijvoorbeeld op het Vredeplein of de Houtmarkt een avondmarkt organiseren op woensdag tussen 16 en 21 uur, waar bio- en streekproducten gepromoot worden.

-           Belang van een goed doordacht parkeer- en mobiliteitbeleid met meerdere centrumparkings en parkeerroutes, voorzien van elektronische bewegwijzering, om de klant zo dicht mogelijk bij zijn doel te brengen.

-           Ondergrondse parking op het Esplanadeplein realiseren.

-           Vrijwillige leegstand moet strenger aangepakt worden en wonen boven winkels moet gestimuleerd worden. Dit draagt bovendien ook bij tot de sociale controle.

-           Behoud van de diverse administratieve stadsdiensten in het centrum. Zo willen we een echt aanspreekpunt voor zelfstandigen en vrije beroepen verder uitbouwen.

-           Horecabeleidsplan : samen met alle betrokken actoren moet dit plan geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd worden.

-           Belasting op reclameborden en de terrasbelasting afschaffen.

 terug naar boven...

 

 

Alle teksten, afbeeldingen en geluidsbestanden op deze website zijn au eursrechtelijk beschermd.  

 Het opslaan en/of vermenigvuldigen ervan zonder toelating van de auteur is verboden.   ©RVP2007-2017

   bijgewerkt 6 mei 2017 Monitored by BelStat - Your Site Counts