PUBLICATIES WAARIN VOOROUDERS VOORKOMEN
 

Als men met zijn kwartierstaat ver opklimt, is men - het ligt nogal voor de hand - schatplichtig aan veel andere zoekers. Zonder het vele werk van talrijke genealogen zou men er zeker minder in slagen een uitgebreide voorouderstafel op het touw te zetten. Zo verschijnen geregeld kwartierstaten in het tijdschrift Nord Généalogie en ook de VVF-Roeselare liet reeds verschillende kwartierstaatboeken het daglicht zien. Het is de meest aangewezen weg om de banden tussen al die zoekers te versterken. Meededeelzaamheid en dienstbetoon mogen dan geen ijdele woorden zijn. Vele gegevens kwamen tot ons door een uitgebreide briefwisseling.  
Er is uiteraard altijd voorzichtigheid geboden bij het overnemen van zijn kwartieren uit reeds gepubliceerde genealogieën of familiegeschiedenissen. Zeker hetgeen op internet verschijnt moet met een kritisch oog bekeken worden.  Iedereen maakt wel eens fouten en het gevaar is niet denkbeeldig dat die zo maar overgenomen worden. Iedere zoeker heeft het al meegemaakt dat men bij het uitzoeken van zijn kwartieren  men wel eens te vlug is met zijn conclusies. Ook wij zijn daaraan niet altijd ontsnapt. Gelukkig zijn er zoekers die daar op wijzen en we zijn altijd blij en bereid verbeteringen aan te brengen. Zonder de vele gepubliceerde genealogieën, waarvan we er hier enkele opsommen, naast uiteraard de eigen opzoekingen, mogen we onze kwartierstaat van internet halen. We hopen dat dit niet moet ! 

 

M. BOUSSAUW, Genealogie van de familie Lysoen - Lisoen - Lasoen - Lazoen 1600-1978, Gent, 1978. Deze familie komt voor in onze moederlijke kwartieren.
R. DE BRABANDERE, 700 jaar familiegeschiedenis "De Brabandere", Tielt, 1985. De stamvader van deze familie is Arent De Brabandere die in Harelbeke leefde (°ca 1420 + ca. 1486). Heel goede familiegeschiedenis, waarmee we talrijke links hebben.
M. DEBROUWERE, E. DUCATTEEUW, Kroniek van duizend jaar Beverna cum ecclesia, in: De Gaversteke, Waregem. In deze en de vele andere publicaties van deze auteurs verschenen in het jaarboek van De Gaverstreke komen veel gegevens voor die betrekking hebben op voorouders uit deze streek. Altijd lezenswaard !
L. DEPROST, Genealogie de Proost in Oost- en West-Vlaanderen, nazaten van 'Rode Ridders ? Ridders en schepenen in het middeleeuwse Aalst, in: Vlaamse Stam, 1998, nrs. 7-8 en 11-12.
E. DE RIDDERE, Histoire de la famille van Ackere, Brugge, 1952. Tablettes des Flandres, Recueil 3.
Heel degelijke familiegeschiedenis. Alle mogelijke bronnen werden aangeboord. De stamvader is Willem van den Ackere, schepen van Kortrijk, gestorven ca. 1360. Tot deze familie behoort ook onze vriend Leo Vanackere (1968-1978), VVF-Voorzitter, ridder van 't Manneke uit de Mane, senator, gouverneur van de provincie West-Vlaanderen. We publiceerden zijn kwartierstaat in Vlaamse Stam (1979/401).

E. DE RIDDERE, Généalogie van Lerberghe, Tablettes des Flandres, Bruges, 1957.
A. de SCHIETERE de LOPHEM, Histoire de la famille de Schietere, Brugge, 1968. Tablettes des Flandres. Recueil 9. Tot de 10de generatie (Philippe de Schietere x Joanna Vindevogel) zijn de voorouders gemeenschappelijk. 
F. DOBBELAER, Stambomenboek Dobbelaere en alles wat daarvan is afgeleid, Nijmegen, 1991.
T. FIEUWS, Op de arm van mijn vader en van verre voorouders van de familie, Broechem, 2012.

H. GLORIEUX, Histoire et généalogie de la famille Glorieux, Brugge, 1971-72, 4 dln.
G. HERMAN, De familie Her(re)man in Zuid-West-Vlaanderen van heden tot 1350, Oostduinkerke, 1998.
P. HOLVOET, Généalogie de la famille Holvoet, Antwerpen, 1942.
R. LEPOUTRE, Généalogie Lepoutre
L. LINDEMANS, Voorouders in de Middeleeuwen, Deurne, 1982. Belangrijk voor wie tot zijn middeleeuwse voorouders kan opklimmen.
M. MAERTENS-VERKINDEREN, Onze voorouders van (den) Neste. Zes eeuwen familiegeschiedenis (14de-20e eeuw), Handzame, 1977. Deze familiegeschiedenis werd door ons 'op muziek' gezet, natuurlijk met de basisgevens bezorgd door Mevrouw Maertens. Ze was een passionele genealoge, maar begon pas op heel late leeftijd met genealogiebeoefening. Stamvader van deze familie is Jan van den Neste fs Jacob, die leefde in de eerste helft van de 15de eeuw. Achteraan het boek brachten we de basiselementen aan voor een reconstructie van de oudste generaties van de familie van den Neste in de streek van Aalbeke en Rollegem en probeerden een link te leggen naar de andere geschiedenis Vanneste. Toch is hier nog veel onzeker.
M. MAERTENS-VERKINDEREN, De families Verkinderen en Van Walleghem, Handzame, 1971. Mevrouw Maertens was in die zin een pionierster dat ze haar familiegeschiedenissen vooral baseerde op staten van goed en weesakten. Met deze bronnen slaagde ze er heel dikwijls in hoog op te klimmen in de stamreeksen die ze uitwerkte. Uren hebben we samen 'gestamboomd' over de familie Vanderougstraete. We wisselden dan ook al onze gegevens uit. Zolang ze in Bavikhove woonde was haar thuis een mekka voor genealogen. Vele bekenden waren bij haar als kind aan huis: senator Leo Vanackere, rijksarchivaris Carlos Wyffels, de Kortrijkse archivaris Dr. Ernest Warlop, Michiel Mispelon. 
F. NACHTERGAELE,
Gladde boomstammen. Een kijk in de geschiedenis van het geslacht Nachtegael/Nachtergaele vóór 1600, in: De Gaverstreke, Waregem, 1996, p. 269-359. Wie de geschiedenis van deze familie wil kennen krijgt hier waar voor zijn geld. Ook onze kwartieren sluiten aan bij de gepubliceerde gegevens in deze genealogie.
F. NACHTERGAELE, Van Nokere over Waregem tot Godveerdegem en Roeselare, in: De Gaverstreke, Waregem, 1994, p. 53-74. 

J. ROELSTRAETE, Zes eeuwen familiegeschiedenis Gheysen in de streek van Kortrijk (14de-20ste eeuw), Heule, 2002 (onuitgegeven bewerking van id., Familiekroniek Gheysen-Sabbe, Familia et Patria, 1978.  
J. ROELSTRAETE, Het geslacht Van Steenkiste. 600 jaar Zuid-West-Vlaamse familie- geschiedenis, Heule, 2003.
J. ROELSTRAETE, De familie Steverlynck. Tien generaties familiegeschiedenis (1600-1900),Kortrijk, 2013.

E. VAN HOONACKER, Geschiedenis van het geslacht Van Hoonacker, Vanhoenacker(e) 1345-1963, Kortrijk, 1964. Een model voor genealogen in 't Kortrijkse. De naam komt verschillende keren in onze kwartieren voor. De stamvader is Jan van den Hoenackere, vermeld vanaf 1391.
A. VANHOUTRYVE, Familie Van (H)outryve. Proeve tot historische en genealogische studie, Handzame, 1985.
J. VANDEGHINSTE, De familie Vandeghinste, Brugge, 2008.
F. VANDENABEELE, 300 jaar Familie Vandenabeele te Brugge, (tweede verbeterde uitgave), Jabbeke, 1995.
P. VANDENHENDE, De familie Courtens te Harelbeke. Studie van hun persoonlijk leven en leefwereld (17de-19de eeuw), Bellegem, 1993. Met deze studie - een modelfamiliegeschiedenis - werd Pascal laureaat in de cursus voor Toeristische gidsen van de West-Vlaamse Gidsenkring, afdeling Kortrijk. We hielpen hem bij de keuze van dit onderwerp dat ons persoonlijk interesseerde daar deze familie ook bij onze voorouders voorkwam.
M. VAN MAELE, De familie Vanneste, Roeselare, 1950.

H. MEIRHAEGHE, Genealogie Van Meirhaghe, in: Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, 42, I, 2005, 233-320.

L. VANOVERBERGHE, Marie Cornillie, Moorsele, 1998. Bijlage - Stamboom van de familie Cornillie, p. 153-159.

 
Onze kwartierstaat (eigenlijk die van onze kinderen) verscheen in Verzameling Westvlaamse Kwartierstaten, Roeselare, 1989, nr. 61 (drukfout kw 31 Barbara Demeulemeester overleed 12.4.1915) en werd sterk aangevuld in Verzameling West-Vlaamse Kwartierstaten, deel IV, Roeselare, 1999, p. 51-65, 68-81. In 't Stamboompje, XXVIII (2000), nr. 1, p. 9-10 gaven we enkele verbeteringen en aanvullingen. 
Er zijn uiteraard ook verschillende genealogische webs waar we in de kwartieren gemeenschappelijke voorouders hebben (zie ook onze links onder genealogen):

 

an

 
 
 
 

   Vorige pagina

 

 

 

   Volgende pagina

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

S T A R T P A G I N A | I N T R O | L I N K S |  F A M I L I E K U N D E | F A M I L I E K R O N I E K

N A A M K U N D E | W A P E N K U N D E | S T A M R E E K S |

G E N E A L O G I E   R O E L S T R A E T E | KWARTIEREN WOUTER ROELSTRAETE

 M A N N E K E uit de M A N E | 

  M U Z I E K | L E T T E R K U N D E

H E E M K U N D E | H E U L E S P I E G E L | H E U L E

 

   Top pagina

 
 
 

 

 

 
 
 

 

Voor info en commentaar kan je een e-mailtje sturen naar :

@ Johan Roelstraete
Kransvijver 41, 8501 Heule  -  Tel. 056 32 42 34
Gegevens uit de webstek mogen slechts overgenomen worden met toelating van de auteur.