STAMBOMEN STAP VOOR STAP

 

 

    RAADPLEEG EERST EENS EEN HANDLEIDING

   Handleiding voor genealogisch onderzoek in Vlaanderen.

 

 

Handleiding voor genealogisch onderzoek in Vlaanderen

 

Auteur: Johan Roelstraete

Technische gegevens
 Formaat: 175 x 250 mm 531 bladzijden - ca. 60 ill.
 Papier: 115 gr. Maco mat.
 
Afwerking: genaaid. - geplastificeerde vierkleuren harde kaft (zie ill)
 Drukkerij: Josť Hochepied - Izegem
 Uitgever: VVF i.s.m. VVF-afdeling Roeselare. ISBN: 90-804305-1-X.
 Wettelijk depot: D/1998/6132/1.
Dit boek is thans volledig uitverkocht !

 

 

Je stamboom, je familiegeschiedenis. Stap voor stap

Uitgever: Davidsfonds NV, Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven.
016/310.650, fax 016/310.608,  boekhandel.infodok@davidsfonds.be
D/2006/0240/14
ISBN: 90-5826-395-9
NUR: 680
292 blzn. Prijs : 24,95 euro (exclusief verzendingskosten). Dit boek is uitverkocht bij de uitgever.

abc van de genealogie

Uitgever: Faro, Brussel, 2012. M.w.v. Faro (Rob Belemans e.a.), Familiekunde Vlaanderen (Valerie Vermassen, foto's: Maarten Devoldere. Inleiding: Wilfried Devoldere.
D/ 2012/ 11.524/ 4.

ISBN: 978-90-8992-010-2.
286 blzn.
Prijs: 20 euro. Uitverkocht bij Faro. Er zijn nog exemplaren bij Familiekunde Vlaanderen. Het boek werd als basis gebruikt bij de nieuwe website Familiegeschiedenis.

 

RICHTLIJNEN VOOR BEGINNERS

Eerste stap: schaf je een goede handleiding aan.Of raadpleeg www.familiegeschiedenis.be )
Een handleiding over genealogische opzoekingen binnen zijn bereik hebben is geen overbodige luxe. Er zijn veel handleidingen in omloop. Maar niet alle handboeken zijn geschikt om opzoekingen te doen in ons land. Voor een uitgebreide bibliografie zie onze handboeken (HGV), p. 7-13 en Je STAMBOOM, p. 219-222. Onze handleiding, uitgegeven door VVF-Roeselare, is voor het eerst verschenen in 1992 en was heel vlug uitverkocht. In 1998 verscheen een sterk vernieuwde herdruk (meer dan 200 blzn. meer !) die nu ook volledig is uitverkocht. Wel te raadplegen in bibliotheken en leeszaal Rijksarchief. In 2006 verscheen bij het Davidsfonds een volledig nieuwe handleiding gericht op een breed publiek. Ook dit boek is uitverkocht. Het laatste boek is ABC van de genealogie, uitgegeven bij Faro, is nog verkrijgbaar bij Familiekunde Vlaanderen. 

 

 

Iedere hobby vraagt een zekere investering. Dat is ook zo bij het beoefenen van genealogie. Ook hier kan je je beperken tot het minimum, maar zoals het spreekwoord zegt 'gierigheid bedriegt de wijsheid'. Leg dus van in het begin een kleine bibliotheek aan: een handleiding, een goede cursus oud schrift, een republikeinse kalender, een woordenlijst of woordenboekje Latijn-Nederlands. Heb oog voor de lokale geschiedenis van de plaatsen waar je voorouders woonden, sluit aan bij een heemkundige kring.

Tweede stap: sluit aan bij Familiekunde Vlaanderen. FV heeft in alle Vlaamse provincies afdelingen waar lessen genealogie en oud schrift, voordrachten, uitwisseling enz. de zoeker kunnen helpen. Zo telt de provincie West-Vlaanderen 6 regionale afdelingen. Lokale tijdschriften krijgen de leden van de afdeling gratis. Voor Zuid-West-Vlaanderen (FV regio Mandel-Leie) is dit Ďt Stamboompje. Dit wordt nu digitaal uitgegeven.
FV heeft een nationaal Centrum voor Familiegeschiedenis in Merksem, provinciale documentatiecentra in Oostende en Gent en regionale centra, bv. in  Roeselare, Koksijde, Brugge. Al deze centra beschikken over een bibliotheek, verzamelingen rouwbrieven, bidprentjes, kiezerslijsten; tafels van PR (Oostende), kopieŽn van originele parochieregisters of registers van de Burgerlijke Stand, andere bronnen.
FV geeft het tijdschrift Vlaamse Stam uit.

 

 

Derde stap : bezoek het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek  (VCGH) in Handzame (Elflijnen 3) Dit eertijds onafhankelijk centrum, gesticht door wijlen Michiel Mispelon,  heeft een bibliotheek en verschillende verzamelingen. Je vindt er bovendien bijna alle parochieregisters van West-Vlaanderen (uitgez. ressort Kortrijk) en Oost-Vlaanderen op microfiche. Nu is het VCGH een afdeling van Familiekunde Vlaanderen (FV).

 

 

MICHIEL MISPELON (į Handzame 27.1.1922 - + Handzame 6.2.1980) genealoog

Wie genealogisch onderzoek doet in Vlaanderen hoort, ook nu nog,  geregeld de naam van Michiel  Mispelon vallen. Voor de jongeren geven we hier wat informatie over deze belangrijke figuur voor het genealogisch leven in ons land. 
In 1941 studeerde hij af in Torhout als onderwijzer. In 1943 werd hij secretaris van Merkem. Hij had een broer die sneuvelde aan het Oostfront. Na de oorlog had Michiel dan ook veel te lijden van de repressie. Na een periode van twaalf stielen en dertien ongelukken, zou hij de rest van zijn leven wijden aan de genealogie. Hij begon als beroepsgenealoog o.m. voor de familie de Gruyter en de familie Florizoone. In 1964 startte de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. Hij werd hoofdredacteur van Vlaamse Stam, functie die hij tot zijn overlijden zou blijven uitoefenen. Begin 1965 verscheen het eerste nummer. Vanaf 1965 werkte hij voor de VVF als een soort vrijgestelde. Toen in 1968 het centrum van de vereniging in de Wolstraat in Antwerpen geopend werd, werd Michiel er als de eerste directeur aangesteld. De VVF nam in die tijd een grote vlucht. Ondertussen startte hij zijn eigen uitgeverij 'Familia et Patria'. In 1975 werd Michiel opgenomen in de 'Orde van 't Manneke uit de Mane' omwille van zijn vele verdiensten. Op 24 juni 1978 opende hij in Handzame zijn 'Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek', een onafhankelijk centrum dat hij wilde uitbouwen naar het model van het Genealogisch Bureau in Den Haag. Al die jaren heeft Michiel Vlaanderen rondgereisd voor lessen, voordrachten, archiefdagen, vergaderingen. Begin 1979 werd hij nog benoemd als lid van de Subcommissie voor Heraldiek. Op 6 februari 1980 begaf zijn hart het terwijl hij in zijn drukkerij aan het werk was. Hij werd op 11 februari 1980 in Handzame begraven. De VVF zorgde voor een gepast grafmonument op het kerkhof in Handzame.

 

 

 

 

Vierde stap: start met het verzamelen van de belangrijkste gegevens van alle bekende familieleden.
Onder deze primaire gegevens verstaan we:

volledige naam:
familienaam (juiste schrijfwijze !) en alle officiŽle voornamen (voeg er eventueel roepnaam bij)
geboorteplaats en -datum
doopsel: plaats, datum, peter en meter (doopgetuigen)
huwelijksplaats en -datum (burgerlijk en kerkelijk)
overlijdensdatum en -plaats, plaats en datum begrafenis
adres
beroep

 

 

 

Raadpleeg hiervoor de betrokken familieleden. Betrouw echter niet te veel op het geheugen van al die mensen. Controleer vooral door raadpleging van het trouwboekje. Het trouwboekje heeft een officieel karakter. Andere papieren van dezelfde aard zijn:

 

 

 

 

uittreksels van akten uit de Burgerlijke Stand, identiteitskaarten, paspoorten, notariŽle akten of

afschriften  zoals huwelijkscontracten, koop- en verkoopakten, testamenten;
documenten van familiale of privť-aard: geboorte- of doopkaartjes, trouwbrieven, huwelijksaankondigingen, rouwbrieven, bidprentjes, overlijdensadvertenties,
krantenknipsels.

 

 

 

Verzamel al de gevonden gegevens op steekkaarten (persoonskaarten en/of gezinskaarten) of misschien kan je best onmiddellijk starten met de aanschaf van een goed genealogisch computerprogramma. Kijk uit naar een Nederlandstalig programma, voorzien van GEDCOM (standaard die het mogelijk maakt gegevens tussen verschillende programma's uit te wisselen).

Vijfde stap: maak een eerste schema. Kies hiervoor een bepaalde genealogische werkwijze (opklimmend of afdalend).

 

 

 

 

Het best maak je eerst een (stukje) kwartierstaat: d.i. een opstelling van genealogische gegevens van

de voorouders van een bepaald persoon.
Of wellicht wil je je beperken tot een stamreeks: alle voorouders naamdragers met hun respectieve echtgenoten.
Dan kan je, indien je dat wenst, de stap zetten naar het opmaken van een genealogie: hierbij zoek je van ťťn van je voorouders alle naamdragende nakomelingen op.
Denk je aan een familiebijeenkomst met alle nakomelingen van een bepaald ouderpaar ? Dan is een parenteel aangewezen.

 

 

 

Zesde stap: sommige gegevens moeten echter gecheckt worden op hun juistheid en we wensen ook gegevens te vinden om verder op te klimmen in stamboom of kwartierstaat (Zeker de gegevens die je via internet b.v geneanet vond!) Het ogenblik is aangebroken om het archief te leren kennen. Met archief bedoelen we enerzijds de bronnen, anderzijds de plaats waar die bronnen bewaard zijn. Er zijn allerlei archieven: gemeentearchieven, stadsarchieven, archieven van het OCMW, provinciearchieven, kerkelijke archieven. Maar vooral het nationaal archief  zal voor onze opzoekingen belangrijk zijn: het Algemeen Rijksarchief in Brussel en de Rijksarchieven in de Provincies. In Vlaanderen zijn er Rijksarchieven in Antwerpen, Leuven, Hasselt, Gent, Beveren, Ronse, Brugge en Kortrijk. Men kan er op microfilm de gegevens van de Burgerlijke Stand en de Parochieregisters (van de hele provincie) raadplegen. Een eerste stap bestaat erin voor de BS de tienjaarlijkse tafels en voor de PR de tafels of klappers te consulteren. In West-Vlaanderen kan je de tafels van de West-Vlaamse PR ook raadplegen in het FV-centrum van Oostende. Het bezoek aan een Rijksarchief is niet gratis, je moet over een lidkaart beschikken die je toelaat gedurende een jaar opzoekingen te doen in alle Rijksarchieven van het land.  
Ga bij je onderzoek methodisch te werk. Algemeen principe: vanuit een bekend gegeven zoeken naar een onbekend gegeven. Na het mondeling onderzoek bij de familie start het onderzoek naar de officiŽle documenten. Je leert hierbij allerlei instellingen kennen. Heel belangrijk om de opzoekingen op een adequate manier te verrichten. Beperk je onderzoek niet tot de burgerlijke stand. Om de archiefvormers te kennen, voorziet het Rijksarchief een reeks overzichten. Voor West-Vlaanderen is reeds beschikbaar: 
M. VANDERMAESEN, Archiefvormers in de gerechtelijke arrondissementen Brugge, Ieper en Veurne. I. Archieven van overheidsinstellingen tot 1795, ARA, Brussel, 2001 (bestelnr. 3367). Voor Kortrijk is H. VAN ISTERDAEL, Beknopt overzicht van de archieven en verzamelingen van het Rijksarchief te Kortrijk te raadplegen in de leeszaal van het Rijksarchief Kortrijk, maar ook online ! Het zijn onmisbare instrumenten om zijn weg te vinden in de doolhof van fondsen en instellingen. Je vindt er nl. per gemeente de verschillende archiefvormers en waar hun archief zich bevindt.  
Men kan nu ook een aantal bronnen (BS, PR) online raadplegen. Bezoek hiervoor de website van het ARA Brussel, van SA en RA Brugge. Zoekakten.nl/

Zevende stap: verwerk de gegevens tot een boeiend verhaal. Bestudeer eerst een paar goede modellen. Laat je tekst ook eens door een ander nazien. Heb aandacht voor een goed voetnotenapparaat, een bronnen- en literatuuropgave. Schenk als je kan een exemplaar van je familiegeschiedenis aan het Rijksarchief waar je je opzoekingen verrichtte en aan de genealogische documentatiecentra. Zo blijven de gegevens voor de toekomst bewaard.
Je kan ook de stappen volgen op de website familiegeschiedenis.

 

 

   Vorige pagina

 

 

 

   Volgende pagina

 

 
 
 

 

S T A R T P A G I N A | I N T R O | L I N K S | 

F A M I L I E K U N D E | F A M I L I E K R O N I E K

N A A M K U N D E | W A P E N K U N D E | S T A M R E E K S | 

G E N E A L O G I E   R O E L S T R A E T E | KWARTIEREN WOUTER ROELSTRAETE

 M A N N E K E uit de M A N E | 

Herman RoelstraeteStijn Streuvels

H E E M K U N D E | H E U L E S P I E G E L | H E U L E

 

   Top pagina

 
 
 

 

 

 
 
 

 

Voor info en commentaar kan je een e-mailtje sturen naar :

@ Johan Roelstraete
Kransvijver 41, 8501 Heule  -  Tel. 056 32 42 34
Gegevens uit de webstek mogen slechts overgenomen worden met toelating van de auteur.