HET HERALDISCH COLLEGE
VAN FAMILIEKUNDE VLAANDEREN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontstaan

Doelstelling

Een oud wapen 

Een nieuw wapen

Werkwijze

Het College

 

 

 

 

 

Ontstaan

Wie een oud wapen vindt of een nieuw wapen laat ontwerpen, wil dit ook graag geregistreerd zien. Adellijke wapens worden verplicht geregistreerd bij het verlenen van de adelbrief. De Belgische wetgeving houdt geen enkele restrictie in tot het voeren van een wapen. De enige eis die terecht gesteld wordt, is dat men geen wapen van een ander overneemt. Om toch van een zekere registratie te kunnen spreken van burgerlijke wapens werd in 1973  het Heraldisch College van de VVF in het leven geroepen. Bij de eerste bestuurders hoorden o.m. Leo Vanackere, Michiel Mispelon, Dr. Willy Vanhille, Dr. Carlos Wyffels en vooral Dr. Ernest Warlop.
 

Doelstelling van het HC

Het ligt in de bedoeling van het HC de heraldiek bekend te maken, o.m. door het organiseren van cursussen en voordrachten. De belangrijkste opdracht blijft evenwel het aannemen en het voeren van burgerlijke wapens opnieuw ingang te doen vinden bij alle lagen van de bevolking. Er wordt in de eerste plaats gedacht aan de talrijke genealogen in Vlaanderen die op die manier als het ware het werk van hun opzoekingen kunnen bekronen. Er is zoals gezegd geen enkele wet die het voeren van een wapen verbiedt. Nu is er wel een decreet dat wettelijke bescherming biedt aan de wapens die bij de Vlaamse Heraldische Raad geregistreerd worden.

Het HC zag het als zijn taak zowel oude als nieuwe wapens te registreren en te publiceren en dit op een democratische wijze, d.w.z. registrering en publicatie moet voor iedereen haalbaar zijn. Het decreet heeft dan ook geen einde gesteld aan de werking van het Heraldisch College.

 

Een oud wapen

Wanneer een zoeker erin slaagt het wapen van een voorvader in rechte (mannelijke) lijn terug te vinden (in het oud regiem) en dit ook kan bewijzen, dan kan dit door het HC geregistreerd worden. Hiertoe dienen de nodige bewijsstukken bij de aanvraag gevoegd te worden. De opzoekingen gebeuren uiteraard door de aanvrager.

Een nieuw wapen

De meeste wapens zijn nieuw ontworpen wapens. Het samenstellen moet op een heraldisch verantwoorde manier gebeuren.

Het best zoekt men inspiratie in de betekenis van of een verwijzing naar de familienaam (sprekende wapens), in de wapens van de gemeenten van herkomst of woonst of de wapens van de bezitters van heerlijkheden waar voorouders woonden, in de beroepen die gedurende meerdere generaties in de familie werden uitgeoefend. Zeker mag men geen wapens overnemen van naamdragende families (b.v. uit wapenboeken als Rietstap) en men mag  ook niet te duidelijk naar bestaande gemeentewapens refereren.

Bij de publicatie in Vlaamse Stam wordt gestreefd naar een zekere eenvormigheid (vroeg-gotisch, laat-gotisch of accoladeschild; getraliede helm in ¾ aanzicht voorgesteld), wapenonderdelen die aan de adel voorbehouden zijn worden geweerd: kronen, mantels, schildhouders. Een wapenspreuk – door de sollicitant voorgesteld in de taal van zijn keuze - wordt wel aanvaard. Kreten behoren tot de adellijke voorrechten en worden dus niet aanvaard. Liefst vermijdt men het gebruik van nationale emblemen. Referenties naar adellijke attributen of stukken gebruikt door bestaande en erkende ridderorden worden uiteraard niet aanvaard. In het spoor van het Centraal Bureau voor Genealogie in Nederland vermijdt ook het HC sinds enkele jaren verdelingen die combinaties van verschillende familiewapens suggereren, zoals dit bij een gevierendeeld wapen meestal het geval is. Wanneer beide ouders al een familiewapen bezitten, is een vierendeling wel toegestaan.  
Een gouden regel in de heraldiek is dat eenvoud siert. Maak er geen ‘kerstboomwapen’ van. Dus geen gecompliceerde schilddelingen, geen overdaad aan figuren. Raadpleeg eerst iemand die over de nodige heraldische kennis beschikt en die je kan helpen bij het ontwerpen. Maak echter pas een definitieve tekening na de besprekingen door het HC. De aanvrager kan zelf een heraldisch tekenaar kiezen, voor de publicatie in Vlaamse Stam worden echter vaste sjablonen voorgelegd waaruit de aanvrager kan kiezen. Wat de tekening op de wapenbrief betreft, heeft de gekozen tekenaar meer vrijheid. Dit blijft een overeenkomst tussen aanvrager en tekenaar.
 

Een verenigingswapen  

Wie een familievereniging leidt, kan opteren voor een verenigingswapen. Het Heraldisch College kiest hier voor het ronde zegeltype: een wapenzegel met randschrift errond. In het randschrift komt de naam van de vereniging.


Overerving en bezitsrecht

Het wapen blijft in eerste instantie het persoonlijke bezit van de sollicitant(e). Deze kan zelf bepalen wie het wapen mag voeren :

- Dit kan de sollicitant(e) alleen zijn. Dan gaat het duidelijk om een persoonlijk wapen.

- De sollicitant kan het aanvragen voor zichzelf en zijn naamdragende nakomelingen. Hij (zij) kan ook toelating geven dat zijn (haar) wapen mag gevoerd worden door de levende afstammelingen van een rechtstreekse voorouder in rechte lijn.

- Minder aangewezen is het dat een sollicitant(e) toelating geeft om zijn wapen te laten voeren door alle levende naamdragers en hun nakomelingen, ongeacht of ze tot dezelfde stam behoren.

 

Hoe wordt het wapen beschreven ?

Blazoenering blijft een moeilijke opdracht. Het HC helpt niet alleen de aanvrager/aanvraagster, ze neemt hier een zware opdracht op haar schouders. Het HC pleit voor een verzorgde, en zoveel als mogelijk is, eenvormige Nederlandse blazoeneertaal. Hoewel de neiging bestaat om in het Nederlands voor de kleuren gewoon algemeen Nederlandse benamingen te gebruiken als rood, blauw, enz. opteert het HC toch voor de oude heraldische terminologie (keel, lazuur, sinopel, sabel, goud en zilver), dit in de Zuid-Nederlandse en Belgische traditie. Maar behalve deze keuze hoeft de blazoenering niet te verschillen van die in Nederland.

Volgende werken worden het meest gebruikt als richtgevend :

C. PAMA, Rietstap's Handboek der Wapenkunde, Leiden, 1961.

E. WARLOP, Heraldiek, Brussel, 1985.

H.K. NAGTEGAAL, Heraldisch vademecum, Den Haag, 2003.
H. ROTTIER, M. VAN DE CRUYS, Heraldiek. Wapens kennen en herkennen, Davidsfonds, Leuven, 2004. 

Werkwijze
 

- De aanvrager moet eerst de nodige formulieren aanvragen bij de secretaris: 
Michel Louwette, domein Wolfshove, Boerbemdstraat 1, 3020 Veltem-Beisem;  tel. 016-489.485;

e-mail: heraldisch college

- De secretaris zal dan de brochure van het Heraldisch College opsturen waarin de volledige procedure wordt beschreven.
- Voor het openen van het dossier stort de sollicitant(e) 25 euro op rekening van het HC :
230-0394561-82 op adres van de secretaris (openingskosten).
- Wordt het wapen definitief aanvaard dan dient men de gevraagde dossierkosten te betalen op rekening van het HC. Deze kosten bedragen vanaf 1 januari 2007 125 euro voor een lid van Familiekunde Vlaanderen (FV) en 225 euro voor een niet-FV-lid.

- Samengevat: voor leden van FV: 150 euro (25 openingskosten + 125 dossierkosten)
niet-leden: 250 euro (25 euro + 225). Houd er rekening mee dat vanaf 1 januari 2008 de kosten opnieuw gaan stijgen met 25 euro.
- Lidgeld van FV dient betaald op de rekening van FV in Merksem (zie Vlaamse Stam) en niet op die van het HC. 

- Merk op: het HC is niet betrokken bij de kosten van de tekening. Dit is een overeenkomst tussen de zelf gekozen tekenaar en de aanvrager. De aanvragers kunnen wel vrijblijvend een lijst met tekenaars aanvragen op het secretariaat.
- Bij het einde van de hele procedure wordt het wapen bekend gemaakt door de publicatie in Vlaamse Stam.

- Door de tekenaar wordt vooraf de wapentekening rechtstreeks op de wapenbrief aangebracht.
- De aanvrager/aanvraagster ontvangt tenslotte de wapenbrief ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 

De hele procedure kan maanden in beslag nemen.


Uitgaven

In 2005 verscheen het eerste deel van het 'Wapenboek van het Heraldisch College'. Hierin werden de eerste honderd geregistreerde wapens gepubliceerd. Ieder volgend jaar verschijnt een nieuw deel.

In 2006 verscheen het tweede deel met de volgende 100 wapens en in 2007 het derde deel.

Inlichtingen op het secretariaat.

Je kan een oordeel vellen op de website van FAMILIEKUNDE VLAANDEREN (voordien SVVF):

Heraldisch college

 

 

 

 

 

  Top pagina

 

 

 

     De herauten van het college

 

 

 

     Wapen van FAMILIEKUNDE VLAANDEREN

 

 

 

 

 

 

FV. Secretariaat : Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem.
Tel. 03-646.99.88.

 

Heraldisch College.
Secretariaat: p/a Michel Louwette
Boerbemdstraatje 1, 3020 Veltem-Beisem. Tel. 016-48.94.85.
Rekeningnr. HC : 230-0394561-82.

e-mail: Michel Louwette

  Wapen van Johan Roelstraete

 

Voorzitter :
Johan Roelstraete
Kransvijver 41, 8501 Heule. Tel. 056-32.42.34.
e-mail: johan.roelstraete

 

  Wapen van Raymond de Forche

 

Ere-ondervoorzitter: 
Raymond de Forche
Gen. de Ceuninckstraat 22, 2800 Mechelen. 
Tel. 015-20.38.89
e-mail: raymond.deforche

  Wapen van Jean-Marie van den Eeckhout

 

Ondervoorzitter:

Jean-Marie van den Eeckhout
Dalstraat 29, 9100 St.-Niklaas. Tel. 03-776.00.74


 

Ondervoorzitter:
Pieter Donche
M. Kerrebroeckstraat 9/0302, 8310 Brugge
 

  Wapen van Michel Louwette

 

Secretaris-penningmeester:
Michel Louwette
Boerbemdstraatje 1, 3020 Veltem-Beisem. Tel. 016-48.94.85
e-mail : Michel Louwette

  Wapen van Dirk Ameye

 

Dirk Ameye
Wilgenlaan 22, 8210 Zedelgem. Tel. 050-20.89.70

  Wapen van Lucien Penders

 

Lucien Penders
Mouwstraat 6, 3600 Genk. Tel. 089-35.83.58

  Wapen van Edgard Seynaeve

 

Edgard Seynaeve
Noordlaan 47/6, 8800 Roeselare
Tel. 051-21.07.63

  Wapen van Paul Vandewalle

 

Paul Vandewalle
Albatrosstraat 15, 8400 Oostende. Tel. 059-80.21.83

  Wapen van Edmond Willems

 

Edmond Willems
Vijverlaan 11, 3010 Kessel-Lo.
Tel. 016-25.90.08.

 
 

  Wapen van Jan G. De Brouwere

 

ereheraut

Jan G. De Brouwere (+)
 

 

 

 
 
 
 
   Vorige pagina
 
 
 
  Terug naar Heule
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S T A R T P A G I N A | I N T R O | L I N K S |  F A M I L I E K U N D E | F A M I L I E K R O N I E K

N A A M K U N D E | W A P E N K U N D E | S T A M R E E K S | 

G E N E A L O G I E   R O E L S T R A E T E | KWARTIEREN WOUTER ROELSTRAETE 

 M A N N E K E uit de M A N E | 

Herman Roelstraete | Stijn Streuvels

H E E M K U N D E | H E U L E S P I E G E L | H E U L E

 

  Top pagina

 
 
 

 

 

 
 
 

 

Voor info en commentaar kan je een e-mailtje sturen naar :

@ Johan Roelstraete
Kransvijver 41, 8501 Heule  -  Tel. 056 32 42 34
Gegevens uit de webstek mogen slechts overgenomen worden met toelating van de auteur.