HEEMKUNDIGE KRING

LANGS D’HEULEBOORDEN

 

 

 

 

Overzicht van de tot nu toe verschenen nummers

 

Specifieke onderzoeksterreinen. Oproepen

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ontstaan en oprichting  

De heemkundige kring werd op 21 januari 1981 boven de doopvont gehouden door André Goudsmedt, Noël Maes en Johan Roelstraete. In hetzelfde jaar brachten wij een herdruk van het werk van Ivo Van Steenkiste ‘Proef eener Geschiedenis der Gemeente Heule[1]. We verleenden daarna onze medewerking aan diverse culturele initiatieven in Heule, tentoonstellingen en aan enkele publicaties. In 1984 startten we met de uitgave van ons tijdschrift ‘Heulespiegel’.  

 

 

Ivo Van Steenkiste (1827- 1898)

 

 

 

 

 

 

De naam 

De naam van de Heemkundige Kring ‘Langs d’Heuleboorden’ is geïnspireerd door het gedicht O.L.V. van Vlanderen te Kortrijk van Guido Gezelle. De naam verwijst meteen naar ons geografisch werkterrein: HEULE. 

Doelstellingen

In de ‘Inleiding’ van het eerste nummer van Heulespiegel, het tijdschrift van de Heulse Heemkundige Kring, omschrijven we wat we onder Heemkunde verstaan.

Heemkunde beschouwen we in haar ruimste betekenis. Het gaat dus om de studie van de streek in AL haar aspecten, toegespitst op zowel het verleden, het heden als de toekomst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geschiedenis, demografie, familiekunde, naamkunde, volkskunde, sociologie,  aardrijkskunde, plantkunde, taalkunde, etnografie, archeologie en kunst. Eigenlijk valt dus alles wat te maken had of heeft met het reilen en zeilen op ons dorp, vroeger en nu, onder het begrip Heemkunde.

Heemkunde, familiekunde, volkskunde, industriële archeologie, de vier pijlers van de Vlaamse Volkscultuur worden op een wetenschappelijke manier bestudeerd. Ze zijn met elkaar verweven en hebben elkaar nodig. 

Een belangrijke taak voor een heemkundige kring is het ‘vastleggen’ en bewaren voor de toekomstige generaties. Soms gaat het om de registratie van ‘alledaagse dingen’, niet toevallig de naam van een tijdschrift van Nederlandse volkscultuur. Persoonlijk leggen we graag het accent op het verleden van ons dorp, onze gemeenschap. We zijn geïntrigeerd hoe de samenleving er vroeger uitzag, welke families er woonden en welke hun onderlinge verhoudingen waren. Figuren kunnen als voorbeeld belangrijk zijn, of ze gaven een signaalfunctie. Belangstelling rond  Streuvels, geboortig van Heule was zelfs uitgegroeid tot een bijna vaste rubriek in ons tijdschrift. Ook het nabije verleden vastleggen is belangrijk. Maar hier is afstand nemen soms moeilijk. Daarom hebben we hier vooral geopteerd voor het aanleggen van een kroniek die slaat op het jaar tien jaar voor het verschijnen van de kroniek. . 

Hoe we dat willen bereiken ? 

Een belangrijke rol blijft het uitgeven van een periodiek We vinden er de belangrijkste weerspiegeling van onze werking.

Een ander middel om onze doelstelling te bereiken is het organiseren van tentoonstellingen.

Daar tonen we hoe ‘Verzamelen van alles wat met Heule te maken heeft’ iedereen kan aanspreken. 

Voorts wil de heemkundige kring meewerken aan elk initiatief  dat  in de lijn ligt van onze doelstelling. Het aanbrengen van gedenkplaten, het plaatsen van bordjes met informatie in verband met figuren als Streuvels en Gezelle zijn daar voorbeelden van.  

Wij blijven in de eerste Heulenaars

 We leven nu in een groter geheel, nl. Kortrijk. Heule is dus administratief  deelgemeente geworden van een stad. Heule is gegroeid uit een dorp, een woongemeenschap. Deze gemeenschap heeft de eeuwen getrotseerd (oudste vermelding 1111 !). Iemand die in Heule woont, dient zich ergens in die gemeenschap te integreren. Hij neemt er deel aan het politiek, het cultureel, het sportief leven op de gemeente. Het gebeurt wellicht anders dan vroeger, maar ook de administratie voelt dat ze moet dichter gaan staan bij de mensen. 

Er is het Cultureel Centrum ‘De Vonke’, er is het Sportcentrum, er is een dienstencentrum, er is de Culturele Raad en de vele culturele verenigingen die nog Heule in hun vaandel dragen, als de Vrienden van Preetjes Molen, de fanfare, de Eglantier, de Griffioen en vergeten we de Tinekesfeesten niet. Dit alles draagt er toe bij – dat hopen we tenminste – dat  een inwoner van Heule zich Heulenaar blijft voelen.

Hiertoe bijdragen vinden we als heemkundige kring heel belangrijk  We zien het als onze taak de banden tussen de Heulenaren, en hiertoe rekenen we ook de Oud-Heulenaren, te bestendigen en te verstevigen. We hebben met onze heemkundige kring dan ook nooit de bedoeling gehad te concurreren met o.m. De Leiegouw of de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk. Integendeel, zoals we reeds in 1981 schreven, door de mensen van Heule warm te maken voor de heemkunde van de eigen woonplaats kan wellicht de belangstelling groeien voor een tijdschrift met meer ‘wetenschappelijke allure'.

 

 

 

ORGANISATIE 

Johan Roelstraete (voorzitter)
Kransvijver 41, 8501 Heule tel. 056-32.42.34  
Jan Moreels
(secretaris)
Zeger van Heulestraat 10, 8501 Heule; tel. 056-35.04.10; Fax 056-37.01.43.
Koen Cottenie (penningmeester)
Pastoor Benaultstraat 1, 8501 Bissegem. tel. 0495 58 98 68.

Noël Maes  (eindredacteur Heulespiegel)
Slagling 2, 8501 Heule tel/fax  056-35.52.63  
Bestuursleden :
Robert Couckuyt:  Mellestraat 265, 8501 Heule.
Tel. 056-37.21.33
Bart Huysentruyt
: Zeger van Heulestraat 24, 8501 Heule. Tel. 056-35.76.35  
Luc Soens (archivaris) Kouter 19, 8501 Heule. Tel. 056-32.09.25. 

Christinne Vanhamme
:
(afgevaardigde Culturele Raad) Kransvijver 41, 8501 Heule

 

 

 

 

HET TIJDSCHRIFT 

HEULESPIEGEL

 

 

 

Twee maal in een jaar verschijnt het tijdschrift van de Heemkundige Kring ‘Langs d’Heuleboorden’.

Heulespiegel wil een spiegel zijn van de gebeurtenissen die in Heule het vastleggen en neerschrijven waard zijn. Gebeurtenissen uit het verleden, maar ook van vandaag.

Wie over een volledige collectie beschikt, heeft meteen een stuk Geschiedenis van Heule in zijn bezit. Het tijdschrift legde de bouwstenen voor de nieuwe geschiedenis van Heule die verscheen in 2011.

 

 

 

 

Hoe wordt men abonnee ?
Gewone leden betalen 10 Euro per jaar (2 nummers). Wie op vrijwillige basis 2 euro bijbetaalt wordt automatisch lid van de vrienden van Preetjes' molen. Ereleden betalen 45 Euro. Voor deze extrasteun ontvangen ze een exclusief geschenk en wordt hun naam jaarlijks gepubliceerd in de lijst van de ereleden.
Van de vroeger verschenen nummers zijn nog exemplaren verkrijgbaar tegen 4,5 Euro

(+ eventueel 1,25 Euro verzendingskosten)
Betaling op rekening nr. BE89 7512 0520 8085  - BIC AXABBE22 van ‘Langs d’Heuleboorden’. 
 

HET STANDAARDWERK

 

HEULE 1111 - 2011

 

Auteurs: Johan Roelstraete met medewerking van Koen Cottenie, Bart Huysentruyt, Noël Maes (eindredactie), Frederik Mahieu, Luc Soens en Paul Thiers. Omslagontwerp en grafische vormgeving: Geert Desmet. Gedrukt en gebonden bij Continuga Heule.
ISBN: 9789081812306.  

Het boek, in een luxe uitvoering, telt ca. 600 blz. en heeft een harde kaft met stofwikkel.

 Formaat: 24 x 29 cm. Het boek verscheen en werd voorgesteld op 11 november 2011. In een minimum van tijd was het boek volledig uitverkocht. Je kan het raadplegen in de bibliotheek, in het stadsarchief, in het rijksarchief, in de documentatiecentra van Familiekunde Vlaanderen.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

   Volgende pagina

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

S T A R T P A G I N A | I N T R O | L I N K S  | F A M I L I E K U N D E | F A M I L I E K R O N I E K

N A A M K U N D E | W A P E N K U N D E | S T A M R E E K S | 

G E N E A L O G I E   R O E L S T R A E T E | KWARTIEREN WOUTER ROELSTRAETE

V O L K S K U N D E | M A N N E K E uit de M A N E K U N S T |  M U Z I E K | L E T T E R K U N D E

H E E M K U N D E | H E U L E

 

   Top pagina

 
 
 

 

 

 
 
 

 

Voor info en commentaar kan je een e-mailtje sturen naar :

@ Johan Roelstraete
Kransvijver 41, 8501 Heule  -  Tel. 056 32 42 34
Gegevens uit de webstek mogen slechts overgenomen worden met toelating van de auteur.