> doelstelling

Het Studiecentrum Joris van Severen is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die tot doel heeft de studie omtrent het werk van Joris van Severen te bevorderen, te coördineren en alle daartoe nuttige gegevens, informatie en documentatie, in de meest ruime zin binnen een fonds samen te brengen. Ze kan daartoe studiedagen inrichten en publicaties uitgeven. De statuten van de vzw werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 1996.

Sedert 1997 publiceert het Centrum ieder jaar een Jaarboek Joris van Severen. Daarnaast wordt ook een driemaandelijkse Nieuwsbrief Joris van Severen uitgegeven, bedoeld als contactorgaan tussen de leden en als spreekbuis van de in de vzw verenigde initiatieven. De vzw stelt IEDEREEN in de gelegenheid als 'toetredend lid' aan de verwezenlijking van haar doeleinden mee te werken (zie verder onder 'lidmaatschap').